Budowa i funkcja DNA - test

advertisement
Budowa i funkcja DNA - test
Test jednokrotnego wyboru
Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź na każde pytanie.
1. Zasada azotowa nie występująca w DNA to:
a)
b)
c)
d)
adenina
guanina
uracyl
tymina
2. Komplementarność zasad w DNA oznacza
a)
b)
c)
d)
adenina z tyminą połączona jest podwójnym wiązaniem wodorowym
cytozyna z guanina połączona jest potrójnym wiązaniem wodorowym
deninie zawsze odpowiada tymina, a guaninie cytozyna
wszystkie odpowiedzi są poprawne
3. Replikacja DNA jest procesem
a)
b)
c)
d)
semikonserwatywnym
przypadkowym
półsemikonserwatywnym
poprawna jest odpowiedź a i c
4. DNA u organizmów eukariotycznych występuje w:
a)
b)
c)
d)
jądrze komórkowym
mitochondriach
chloroplastach
wszystkie poprawne
5. Pierwszym etapem podczas replikacji DNA jest:
a)
b)
c)
d)
dołączenie tyminy do adeniny
rozplecenie podwójnej helisy DNA
utworzenie wiązań pomiędzy wolnymi nukleotydami
przyłączanie do cząsteczki DNA nowego nukleotydu
6. Do organizmów prokariotycznych zaliczamy:
a)
b)
bakterie
grzyby
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
c)
d)
zwierzęta
protisty
7. Elementy składowe nukleotydu to:
a)
b)
c)
d)
zasady azotowe
deoksyryboza
reszta kwasu fosforowego
wszystkie powyższe
8. Odkrycie budowy cząsteczki DNA nastąpiło w roku:
a)
b)
c)
d)
1933
1943
1953
1963
9. Właściwa kolejność replikacji opisuje schemat:
a)
b)
c)
d)
inicjacja - elongacja - terminacja
terminacja - inicjacja - elongacja
elongacja - terminacja - inicjacja
terminacja - elongacja - inicjacja
10. DNA występuje w następujących organellach komórki:
a)
b)
c)
d)
jądro komórkowe, aparat golgiego, mitochondrium
jądro komórkowe, mitochondrium, retikulum endoplazmatyczne
jądro komórkowe, mitochondrium, chloroplasty
jądro komórkowe, lizosom, wakuola
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards