Struktura chemiczna DNA – cząsteczka DNA jest zbudowana z

advertisement
Struktura chemiczna DNA – cząsteczka DNA jest zbudowana z jednostek zwanych nukleotydami o
składzie: 1. cukier 5 – węglowy (pentan) – dezoksyryboza, 2. 4 zasady azotowe, które dzielimy na
purynowe (związki zbudowane z 2 pierścieni) A – adenina G – guanina. Reszta kwasu fosforowego
PO43-: zasady azotowe nukleotydów należących do dwóch różnych nici łączą się ze sobą zgodnie z regułą
komplementarności zasad: A=T, G
C. Struktura przestrzenna DNA była opracowana przez Watsona
Cicka w 1953. Cząsteczka DNA składa się: z 2 owiniętych wokół siebie łańcuchów polinukleidowych,
jest to struktura podwójnego heliksa. Jako pojedynczy łańcuch DNA występuje tylko u niektórych
wirusów. Nici ułożone są wzgl. siebie antyrównolegle naprzeciw końca 5’ jednej nici znajduje się koniec
3’ drugiego łańcucha, DNA powstaje na drodze replikacji, czyli samozapylenia się (proces zachodzi w
jądrze komórkowym). DNA bierze udział w: przekazywaniu cech z pokolenia na pokolenie; bierze udział
w syntezie substancji białkowej. RNA – składa się z cukru 5-cio węglowego o nazwie ryboza, 4 zasad
azotowych, które dzielimy na: purynowe (adenina, guanina) i pirymidowe (cytozyna, uracyl) oraz reszty
kwasu fosforowego. Ma strukt. jednoniciową, nie jest magazynem informacji genetycznych z wyjątkiem
niektórych wirusów: retrowirus (HIV), w. roślinne, grypy, wścieklizny, świnka. Rodzaje RNA: nRNA –
informacyjny (matrycowy) – powst. Na matrycy jądra DNA, przenosi informację genetyczną do
cytoplazmy, gdzie bierze udział w biosyntezie białek; tRNA (transportujący) – trans. aminokwasy
niezbędne do syntezy cz. białka w procesie translacji; rRNA rybosomowy (wchodzi w skład rybosomów).
I pr. Mendla – tzw. pr. czystości gamet mówi, że w gametach znajduje się po jednym z pary alleli
determinujących określoną cechę (np. barwę kwiatu). Obiektem badań był groch (roślina samopylna).
Dośw. polegały na krzyżowaniu ze sobą 2 homozygotycznych odmian grochu. Pod uwagę brano 1 cechę –
b. kwiatków. P – rodzice, F1 – I pokolenie, F2 – II pokolenie, A – gen barwy czerw. grochu , a – gen b.
białej grochu, AA – homozygota dominująca (rodzice), Aa – heterozygota dominująca. II pr. Mendla –
prawo niezależnego dziedziczenia cech (krzyżowanie 2-genowe), prawo oznacza, że każde geny każdej
pary dziedziczą się niezależnie. Dziedziczenie 2 cech koloru długości włosa u świnki: B – gen barwy
czarnej, b – gen barwy brązowej, S – gen włosów krótkich, s – gen włosów długich
Download