003 Genetyka i DNA 1

advertisement
003 Genetyka i DNA 1
Test jednokrotnego wyboru
Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź na każde pytanie.
1. Zaznacz nukleotyd który nie występuje w zasadzie azotowej DNA.
a)
b)
c)
adenina
tymina
uracyl
2. W jakiej płaszczyźnie ustawiają się chromosomy podczas mitozy?
a)
b)
równikowej
południkowej
3. Delecja to inaczej:
a)
b)
c)
d)
inwercja
deficencja
duplikacja
insercja
4. Fenotyp to zespół cech danego osobnika
a)
b)
Fałsz
Prawda
5. Kodon to:
a)
b)
c)
d)
trzy kolejne nukleotydy kodujące jeden aminokwas
jeden nukleotyd kodujący trzy aminokwasy
dwa (obojętnie gdzie położone) nukleotydy kodujące jeden aminokwas
cztery kolejne nukleotydy kodujące jeden aminokwas
6. Jak można zmniejszyć fenyloketonurie?
a)
b)
c)
d)
czytanie
odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne
odpowiednią dietę
ćwiczenia na basenie
7. Z czym łączyy się adenina w zasadzie azotowej?
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
a)
b)
c)
guaniną
cytozyną
tyminą
8. Kwas RNA (rybonukleinowy) w odróżnieniu do DNA jest najczęściej:
a)
b)
c)
d)
jednoniciowe
dwuniciowe
koliste
trzyniciowe
9. Który enzym przecina jedną lub obie nici DNA, zapobiegając skręcaniu, po czym ponownie je
łączy.
a)
b)
c)
d)
topoizomerazy
helikazy DNA
Ligaza DNA
telomeraza
10. Jaka grupę krwi będzie miało dziecko którego matka i ojciec mają grupę krwi A (IA IA)?
a)
b)
c)
d)
A
A lub AB
A lub B
B
11. Mitoza to podział komórki odtwarzający w obu komórkach potomnych taki sam zasób materiału
genetycznego, jaki był w komórce macierzystej.
a)
b)
Prawda
Fałsz
12. Którego kariotypu dotyczę monosomia?
a)
b)
c)
d)
Y0
X0
XX
XXY
13. Mejoza to podział komórki w wyniku którego z jednej komórki diploidalnej powstają cztery
haploidalne
a)
b)
Prawda
Fałsz
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
14. Jak nazywa się osobnik, który ma dwa takie same allele danego genu?
a)
b)
heterozygota
homozygota
15. Jak nazywa się uwarunkowany genetycznie zespół wad wrodzonych spowodowany całkowitym
lub częściowym brakiem jednego z chromosomów X we wszystkich komórkach organizmu lub w
pewnej ich części?
a)
b)
c)
d)
Zespół Downa
Zespół Pataua
Zespół Turnera
Zespół Warkany`ego
16. Kto zapoczątkował podstaw współczesnej genetyki,:
a)
b)
c)
d)
Grzegorz Mendel
Karol Darwin
Ludwik Pasteur
Frederick Griffith
17. Jaki jest Allel oznaczany małą literą?
a)
b)
c)
dominujący
recesywny
obojętny
18. Jaki jest cukier budujący DNA?
a)
b)
c)
d)
dwuwęglowy
trójwęglowy
czterowęglowy
pięciowęglowy
19. Geny pochodzące od wspólnego przodka, rozdzielone w wyniku duplikacji genu
a)
b)
c)
d)
paralogi
białka
transgeny
wiązanie peptydowe
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards