Zagadnienia z przedmiotu „Bioindykacja w monitoringu środowiska”

advertisement
Bioindykacja w monitoringu środowisk
Ochrona Środowiska I rok II stopnia
2011/2012
Pytania egzaminacyjne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Czynniki ograniczające i strefy tolerancji. Nisza ekologiczna.
Prawo Liebiga i prawo Shelforda (z rozszerzeniem).
Zalety metod bioindykacyjnych w stosunku do analiz instrumentalnych.
Grupy bioindykatorów z podaniem przykładów.
Wymagane cechy bioindykatorów.
Smog londyński i Los Angeles.
Monitoring jakości powietrza w Polsce.
Działy w EEA zajmujące się zanieczyszczeniem powietrza.
Monitoring w ramach Konwencji Genewskiej – EMEP i jego składowe.
ICP Vegetation.
ICP Forests.
ICP Materials, ICP Waters.
Typy reakcji roślin na zanieczyszczenia powietrza.
Widoczne objawy reakcji roślin na dwutlenek siarki, fluorki, ozon.
Sposoby kształtowania środowiska za pomocą roślin.
Szkodliwość pyłów dla środowiska.
Zagrożenia lasów w Polsce.
Klasy defoliacji i uszkodzenia drzew.
Przyczyny klęski ekologicznej lasów sudeckich.
Skutki negatywnego oddziaływania na lasy sudeckie.
Główne kierunki ochrony lasów sudeckich – również LBG, szkółka kontenerowa.
Biologiczne uwarunkowania wrażliwości porostów na zanieczyszczenia.
Metody monitoringu powietrza z wykorzystaniem porostów.
Technika oceny zanieczyszczeń powietrza za pomocą porostów.
Zasady Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Zasady wyznaczania warunków referencyjnych.
Zasady i przebieg badań w makrofitowej ocenie rzek.
Zasady i przebieg w makrofitowej ocenie jezior.
Podaj przykłady 6 makrofitów wskaźników wód czystych (gatunek, grupa ekologiczna,
siedlisko).
Podaj przykłady 6 makrofitów wskaźników wód zanieczyszczonych (gatunek, grupa
ekologiczna, siedlisko).
Typologia makrofitowa rzek Polski.
Ocena stanu ekologicznego rzek za pomocą makrofitów – Makrofitowy Indeks Rzeczny
(MIR).
Bioindykacyjna metoda liczb wskaźnikowych Ellenberga.
Bioindykacyjna metoda liczb wskaźnikowych Zarzyckiego.
Metody prowadzenia badań monitoringowych ryb w rzekach.
Indeksy ichtiologiczne stosowane w ocenie stanu ekologicznego rzek oraz parametry
stosowane podczas ich obliczania.
Typologia ichtiologiczna rzek – krainy rybne.
Metody prowadzenia badań monitoringowych bezkręgowców w rzekach. Pojęcie próby i
próbki.
Wymień i scharakteryzuj przykłady bezkręgowców wskaźników wód zanieczyszczonych.
Wymień i scharakteryzuj przykłady bezkręgowców wskaźników wód niezanieczyszczonych.
Ocena stanu ekologicznego rzek za pomocą bezkręgowców – Polski Indeks Biotyczny
(BMWP-PL).
Małże jako biotesty służące do oceny jakości wody – zasada metody.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards