ankieta – badanie potrzeb szkoleniowych

advertisement
Szanowni Państwo,
Niniejsza ankieta stanowi obowiązkowy załącznik do zgłoszenia na szkolenie „Zarządzanie finansami w organizacji
pozarządowej” edycja 5. Ma ona na celu przygotowanie programu, który w najlepszym stopniu odpowie na Państwa
potrzeby. Pozwoli ona nam dobrać grupy o podobnych oczekiwaniach i umiejętnościach.
Prosimy o wypełnienie ankiety osobę zgłaszaną na szkolenie. Dane liczbowe można potraktować szacunkowo.
Nazwa organizacji
_________________________________________________________
Od kiedy istnieje organizacja zgłaszająca uczestniczkę/ka
___________
Czy organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego?
tak
nie
tak
nie
Jeśli tak to od kiedy? __________________________________________
Czy w ciągu najbliższego roku ma plany ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego?
Najważniejsze projekty ubiegłego 2006 roku (proszę wymienić)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Proszę podać liczbę zatrudnionych na umowę o pracę, umowy cywilne (średnia z 2006 roku)
Proszę podać liczbę aktywnych wolontariuszy (średnia z 2006 roku)
_______________
_______________
Czy organizacja prowadzi działalność odpłatną?
tak
nie
tak
nie
Jeśli tak to w jakim zakresie (proszę wymienić 2-3 najważniejsze działania)
___________________________________________________________
Czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą?
Jeśli tak to w jakim zakresie (proszę wymienić 2-3 najważniejsze działania)
___________________________________________________________
Rodzaje przychodów uzyskanych w 2006 roku
Składki członkowskie
tak
nie
Dotacja z budżetu państwa
tak
nie
Środki unijne
tak
nie
Darowizny finansowe
od osoby prawnej
tak
od osoby fizycznej
nie
tak
nie
od osoby prawnej
tak
nie
od osoby fizycznej
tak
nie
Darowizny rzeczowe
Środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej
tak
nie
Sponsoring
tak
nie
1%
tak
nie
Wysokość budżetu rocznego organizacji w 2006 roku
________________
Czy za 2005 rok organizacja sporządzała sprawozdanie finansowe?
Księgowość organizacji prowadzona jest:
Ankieta potrzeb szkoleniowych do projektu Fim@ngo5
tak
papierowo
nie
komputerowo
1
Imię i nazwisko uczestniczki/ka
_________________________________________
Moje doświadczenie w prowadzeniu księgowości w (ile lat?)
organizacjach pozarządowych
_____________
jednostkach budżetowych
_____________
działalności gospodarczej
_____________
innej jakiej?
_____________
Ukończone kursy/szkoły związane z sferą finansów
___________________________________________________________________________
Rodzaj wykonywanej pracy/stanowisko (niezależnie od typu umowy) w organizacji, którą Pani/ Pan reprezentuje
_______________________________________________________________________
Okres współpracy z daną organizacją
_______________________________________
Moja obiektywna ocena posiadanej wiedzy i umiejętności dotyczącej organizacji pozarządowej w zakresie:
księgowości
-
wcale
słabo
dobrze
bardzo dobrze
ekspert
podatków
-
wcale
słabo
dobrze
bardzo dobrze
ekspert
prawa
-
wcale
słabo
dobrze
bardzo dobrze
ekspert
kadr
-
wcale
słabo
dobrze
bardzo dobrze
ekspert
rozliczania projektów
-
wcale
słabo
dobrze
bardzo dobrze
ekspert
Czy sporządzałam/em lub pomagałam/em w sporządzaniu sprawozdania finansowego mojej lub innej organizacji
pozarządowej?
Ile razy sporządzałam/em
asystowałam/em _________
samodzielnie _________
Oceń swoją indywidualną potrzebę poznania danego tematu (proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)

prawo: statut, rejestracja, ustawy i rozporządzenia regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych:
potrzebuję
nie znam

chętnie sobie przypomnę
znam
zbędne
rachunkowość: systemy księgowe, przygotowanie dokumentacji, plan kont – ze szczególnym uwzględnieniem
kosztów
i
przychodów
w
organizacji,
zasady
księgowania
podstawowych
operacji,
archiwizacja,
sprawozdawczość finansowa:
nie znam

chętnie sobie przypomnę
zbędne
potrzebuję
znam
chętnie sobie przypomnę
zbędne
podatki: deklaracje podatkowe, sprawozdawczość okresowa i roczna;
nie znam

znam
kadry: wolontariat, umowy cywilnoprawne, ubezpieczenia społeczne (ZUS);
nie znam

potrzebuję
potrzebuję
znam
chętnie sobie przypomnę
zbędne
finanse: prowadzenie rozliczeń gotówkowych, podstawowa współpraca z bankiem – rachunek, lokaty;
nie znam
potrzebuję
znam
Ankieta potrzeb szkoleniowych do projektu Fim@ngo5
chętnie sobie przypomnę
zbędne
2

inne: różnorodne formy finansowania działalności organizacji, działalność odpłatna, sposoby rozliczeń ze
źródłami zewnętrznymi, podstawy sporządzania budżetów projektów
nie znam
potrzebuję
chętnie sobie przypomnę
znam
zbędne
Inne aspekty w prowadzeniu finansów mojej organizacji, którymi jestem zainteresowana/y
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Proszę ocenić obiektywnie własny poziom zaawansowania w zakresie obsługi komputera
wcale
słabo
dobrze
bardzo dobrze
ekspert
Czy do swojej pracy księgowej wykorzystuje Pan/Pani komputer?
tak
nie
Jaka jest Pana/Pani poziom zaawansowania znajomości programów komputerowych?
-
Edytory tekstowe typu Word
wcale
-
dobrze
bardzo dobrze
ekspert
Arkusze kalkulacyjne typu Excel
wcale
-
słabo
słabo
dobrze
bardzo dobrze
ekspert
słabo
dobrze
bardzo dobrze
ekspert
Płatnik
wcale
Dziękujemy
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać wraz ze zgłoszeniem
Program Zarządzanie Finansami w Organizacjach Pozarządowych (Fim@ngo5)
jest elementem Programu “Wspieranie Organizacji Pozarządowych”
finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności
Ankieta potrzeb szkoleniowych do projektu Fim@ngo5
3
Download