Wydział Zamówień Publicznych - Urząd Miasta Rybnika

advertisement
ZP.271.138.2012
(2012/100651)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na usługi
(SIWZ)
==================================================================
dla
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(o wartości równej lub powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
Usługa ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników Urzędu Miasta
oraz członków ich rodzin.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
1
I. Informacja o postępowaniu
ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego Nr 2, 44 - 200 Rybnik
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Usługa ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników Urzędu Miasta
oraz członków ich rodzin.
Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na
stronie internetowej Miasta Rybnika: bip.um.rybnik.eu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Znak postępowania: ZP.271.138.2012
Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
Finansowanie zamówienia
Zamówienie to jest finansowane z indywidualnych składek pracowników.
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
„Zamawiający”
„Postępowanie”
„SIWZ”
„Ustawa”
„Zamówienie”
”Wykonawca”
Urząd Miasta Rybnika
postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej
Specyfikacji.
niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale II SIWZ.
podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę
na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie
wykonania zamówienia.
Dane Zamawiającego:
NIP: 642-318-04-61
Dokładny adres do korespondencji: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (32) 42 24 124
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:[email protected]
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest pozyskanie Ubezpieczyciela
dla pracowników Urzędu Miasta Rybnika oraz członków ich rodzin w zakresie grupowego
ubezpieczenia na życie.
Ilość pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta wg stanu na dzień 1 października br. wynosiło
384 osoby, jednakże Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości ubezpieczonych przy zachowaniu
wysokości składki podanej w ofercie.
Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
66511000-5 usługi ubezpieczeń na życie,
66512100-3 usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
2
66512210-7 usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego,
66512220-0 usługi ubezpieczenia medycznego.
Opis przedmiotu zamówienia z szczegółowym zakresem ubezpieczenia zawierają: załącznik nr 4
oraz umowa stanowiąca załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Umowa z wyłonionym wykonawcą będzie wiązała strony od 1 marca 2013 roku
do 28 lutego 2015 roku.
UWAGA:
W przypadku wybrania Wykonawcy, którym będzie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
Ubezpieczający/Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do udziału w pokryciu strat towarzystwa
przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, jak również innych zobowiązań poza
zobowiązaniami wynikającymi z umowy ubezpieczenia.
Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty.
Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 1.03.2013 roku do 28.02.2015 roku
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy
Pzp i określone w pkt 3 niniejszego rozdziału.
2.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
3.
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek do ich posiadania:
- Wykonawca posiada zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Dziale I Ubezpieczenia na życie, zgodnie
z art. 92 lub 107 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zmianami) lub ministra właściwego ds.
instytucji finansowych zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności
ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zmianami),
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
- Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzy
usługi dotyczące ubezpieczenia grupowego na co najmniej 200 osób każda.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
3
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia mogą spełniać łącznie.
Nie może również podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca,
wykazując spełnianie warunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, o ile
podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia.
V. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
1.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy
przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika
nr 2 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
2.
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
1)
2)
3)
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w treści załącznika
nr 1 do SIWZ (Formularz oferty),
zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej w Dziale I Ubezpieczenia na życie, zgodnie z art. 92 lub 107 ustawy z
dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
11, poz. 66 ze zmianami) lub ministra właściwego ds. instytucji finansowych zgodnie z art.
30 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z
1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zmianami),
wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do
SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie
usługi zostały wykonane należycie.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
4
3.
Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one
opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem (składane również w odniesieniu
do wszystkich dokumentów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dn. 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy), właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się zaświadczenia.
5.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1 powinny być złożone przez każdego
z Wykonawców,
2) dokument wymieniony w pkt 2 ppkt. 2) powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu przez każdego z Wykonawców składających wspólną ofertę,
3) dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt 3) powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu wspólnie przez Wykonawców składających ofertę, lub powinien je
spełniać dowolny Wykonawca spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
6.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takiej sytuacji
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
7.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy
partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym
Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych Wykonawców z Zamawiającym jest faks, poczta
elektroniczna [email protected] oraz zgodnie z art. 27 ust. 3 forma pisemna.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
5
Jeżeli Zmawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przesyłane wiadomości powinny stanowić załączniki
do korespondencji przygotowane w jednym z wymienionych formatów tj.: txt, .rtf wersja 1.6, .pdf
wersja 1.4, .doc.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty elektronicznej
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma.
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje
zapytania (pocztę elektroniczną) na adres [email protected], dokumenty tekstowe lub tekstowo
- graficzne.
Wyjaśnianie treści SIWZ
Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.
W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie
winno być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom,
bez ujawniania źródła zapytania, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie
przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych
warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
Zebranie Wykonawców
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.
Zmiany w treści SIWZ
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną zgodnie
z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. Jeżeli zmiana
treści ogłoszenia dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny
ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania termin składania ofert
nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące
osoby:
- w zakresie merytorycznym: Karina Kwiatkowska-Kwiatoń
Wydział Kadr, Szkoleń i Płac
- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:
Beata Gałuszka
Wydział Zamówień Publicznych
VII. Wymagania dotyczące wadium.
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 500 PLN (pięćset PLN).
Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
6
Wadium może być wniesione w następujących formach:
 pieniądzu,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9.11 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.
Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy UM Rybnik
w BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik nr 84 1140 1179 0000 2224 1800 1015.
Wadium wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w Urzędzie Miasta Rybnika,
I piętro, sala 151, stanowisko nr 4, a kserokopię dołączyć do oferty.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, natomiast Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadkach określonych w art. 46 ust 5 ustawy Pzp.
VIII. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to niemożliwe z wniesieniem nowego
wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium
lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
IX. Opis sposobu przygotowania ofert
Pisemna oferta
Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać
na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Jedna oferta
Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca,
który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty
z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
7
Warunki formalne
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika,
iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób
podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
(np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczony
przez notariusza odpis stosownego pełnomocnictwa. Naruszenie powyższych wymagań skutkować
będzie odrzuceniem oferty. Wszystkie dokumenty oświadczenia sporządzone w językach obcych
należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
Koszty udziału w przetargu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty,
z uwzględnieniem art. 93 ust.4 ustawy.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji składając wraz z ofertą stosowne
oświadczenie.
Poprawki w ofercie
Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane
przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone
lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.
Oznaczenie ofert.
Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco:
a) adresat:
Urząd Miasta Rybnika
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 - 200 Rybnik
b) zawartość:
oferta na:
Usługa ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników Urzędu Miasta
oraz członków ich rodzin.
c) dopisek:
NIE OTWIERAĆ PRZED: 03.01.2013 r. godz. 10:00
Wewnątrz tej koperty ma znajdować się kompletna oferta.
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
„Formularz oferty” - załącznik nr 1 do SIWZ,
Oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale V SIWZ,
Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych
wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych
wraz z ofertą.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
8
X. Składanie ofert i otwarcie ofert
Termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 03.01.2013 r. do godz. 09:00 w Wydziale Zamówień
Publicznych ul. Bolesława Chrobrego 2 pokój 302.
Istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert, w celu uwzględnienia przez Wykonawców
wyjaśnień i uzupełnień przedstawionych przez Zamawiającego, będących odpowiedzią na pytania
Wykonawców, złożone przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu
do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę
po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Zmiana i wycofanie ofert.
Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia
dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca zmianę
powinna być dodatkowo oznaczona określeniem „Zmiana”. Żadna oferta nie może być zmieniona po
terminie składania ofert.
Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Bolesława Chrobrego 2, sala Nr 257.
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Koperty oznaczone "Zmiana" zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane z ofert, których dotyczy
wycofanie nie będą odczytane.
W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania
zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.
Jawność postępowania.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty Wykonawców są jawne
od chwili ich otwarcia.
XI. Sposób obliczania ceny ofertowej.
Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisane
w SIWZ oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
przez 1 miesiąc. Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu
zamówienia.
Cena ofertowa winna uwzględnić wstępnie założone przez Wykonawcę realne wskaźniki wzrostu cen.
Cena ofertowa nie podlega żadnym negocjacjom.
Cena do końca trwania umowy nie podlega indeksacji.
Zamawiający nie będzie udzielał żadnych zaliczek na poczet wykonywanych usług.
Cena ofertowa nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, służy jedynie do porównania
cen złożonych ofert.
Waluty oferty
Cena zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
9
XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena
100 %
Punkty za koszt wykonania oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając
jej maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.
Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru:
cena najniższa
---------------------- x 100 pkt = ilość punktów dla danej oferty
cena danej oferty
Przetarg wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
Sposób oceny ofert
Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu
i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana,
czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.
Ocena zgodności oferty przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów
lub oświadczeń jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3.
Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 i 2 Pzp
uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.
Kryteria oceny ofert
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym
w niniejszej SIWZ. Ocenie ofert poddane będą Oferty złożone przez Wykonawców nie wykluczonych
z postępowania oraz nie odrzucone przez Zamawiającego.
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych
w ogłoszeniu o przetargu.
Wyjaśnienie ofert i kontakt z Zamawiającym
Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień,
dotyczących treści złożonych ofert.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych
omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian
w treści oferty.
Poprawianie omyłek rachunkowych
W przypadku rozbieżności pomiędzy iloczynem osób ubezpieczonych i wartością składki dla jednego
ubezpieczonego a ceną ofertową podaną w załączniku Nr 1 – „Formularz ofertowy”, Zamawiający
uzna za prawidłową wartość składki na jednego ubezpieczonego i dokona przemnożenia we własnym
zakresie. Tak wyliczona cena zostanie uznana za cenę ofertową.
Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych
w art. 93 ust. 1 Pzp.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
10
XIII. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert
w celu zawarcia umowy
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie
jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację, o których
mowa w pkt 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony
w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 15 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zamawiający może
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu jeżeli
w postępowaniu o udzielenie zamówienie została złożona tylko jedna oferta.
XIV. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy
Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w Dziale VI
(od art. 179 do art. 198g) przysługują:
- Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,
- organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również
zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych – zwanego dalej „Prezesem
Urzędu”.
Odwołanie
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Wymagania formalne odwołania
Odwołanie powinno:
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami ustawy,
- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
- określać żądanie oraz
- wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
11
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed
upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1. nie zawiera braków formalnych;
2. uiszczono wpis.
Prezes Izby (ewentualnie skład orzekający Izby) może wezwać do uzupełniania braków formalnych
odwołania (określonych w art. 180 ust. 3 ustawy), złożenia pełnomocnictwa albo dowodu uiszczenia
wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu odwołania postanowieniem
Prezesa Izby.
Terminy na wniesienie odwołania.
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27
ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego
Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania
odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując
stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu
innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
Odpowiedź na odwołanie
Zgodnie z art. 186 ustawy Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie.
Odpowiedź ta może zostać wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu. Zamawiający może
uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Izba
jest zobligowana umorzyć postępowanie odwoławcze za wyjątkiem sytuacji, gdy w postępowaniu
wywołanym wniesieniem odwołania po stronie Zamawiającego przystąpił inny Wykonawca
i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania
w całości. W takiej sytuacji Izba rozpoznaje wniesione odwołanie.
Cofnięcie odwołania
Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania
nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.
Unieważnianie umów i nakładanie kar finansowych
Zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy Izba może, jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została
zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy:
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
12
1. unieważnić umowę; albo
2. unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonalnych i nałożyć karę finansową
w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń
spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo
3. nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu czasu obowiązywania umowy w przypadku
stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo
Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych
w ustawie Izba może stwierdzić naruszenie przepisów ustawy (art. 192 ust. 3 pkt 3 ustawy).
Kary finansowe nakłada się na Zamawiających w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia
Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie (art. 193 ustawy) lub do 5% wartości
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie w przypadku stwierdzenia
naruszenia przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie było połączone z naruszeniem
innego przepisu ustawy (art. 194 ustawy).
Skarga
Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego
właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem
Prezesa KIO.
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać:
- oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
- przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem,
- wskazanie dowodów,
- wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi
Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.
Rybnik, dnia 20.11.2012 r.
Załączniki:
- załącznik nr 1 – wzór formularza oferty,
- załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług,
- załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia,
- załącznik nr 5 - wzór umowy.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
13
Strona
Z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Formularz Oferty
przetarg nieograniczony na:
Usługa ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników Urzędu Miasta
oraz członków ich rodzin.
Wykonawca :
nazwa firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adres firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kod, miejscowość, ulica
Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia,
za cenę brutto …………………………………. zł (składka miesięczna za zakres
podstawowy, bez opcji dodatkowej),
która stanowi iloczyn: 383 osoby x
ubezpieczenia za jedną osobę.
………………. zł (brutto) - składka miesięczna
Rodzaje zdarzeń losowych
Kwota świadczenia
w PLN.
Suma ubezpieczenia:
I. Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego
1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana:
- wypadkiem komunikacyjnym w pracy
- wypadkiem komunikacyjnym
- wypadkiem przy pracy
- nieszczęśliwym wypadkiem w tym zawałem serca, krwotokiem
śródmózgowym, udarem mózgu
- przyczyną naturalną
- osierocenie dziecka
II. Świadczenie z tytułu śmierci współubezpieczonych
1. Śmierć małżonka:
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
14
- naturalna
- spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem tym zawałem serca, krwotokiem
śródmózgowym, udarem mózgu
2. Śmierć dziecka
3. Śmierć rodziców, teściów
III. Urodzenie
1. Urodzenie dziecka
2. Urodzenie martwego dziecka
IV. Świadczenia zdrowotne
1. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
- 100% trwałego uszczerbku
- 1% trwałego uszczerbku
2. Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (zakres rozszerzony):
3. Operacja chirurgiczna ** :
- poddanie się operacji chirurgicznej klasy I (operacje najcięższe,
najbardziej skomplikowane)
- poddanie się operacji chirurgicznej klasy II
- poddanie się operacji chirurgicznej klasy III
4. Leczenie szpitalne ubezpieczonego do 14 dni – spowodowane
- wypadkiem komunikacyjnym przy pracy
za 1 dzień pobytu.
- wypadkiem komunikacyjnym
- wypadkiem przy pracy
- nieszczęśliwym wypadkiem w tym zawałem serca, krwotokiem śródmózgowym lub
udarem mózgu
- chorobą
4a. Leczenie szpitalne ubezpieczonego powyżej 14 dni – spowodowane
za 1 dzień pobytu.
- wypadkiem komunikacyjnym przy pracy
- wypadkiem komunikacyjnym
- wypadkiem przy pracy
- nieszczęśliwym wypadkiem w tym zawałem serca, krwotokiem śródmózgowym lub
udarem mózgu
- chorobą
5. OIT - jednorazowe świadczenie lub świadczenie liczone jako liczba dni, za pobyt
trwający minimum 48 godzin.
6. Rekonwalescencja (za 1 dzień zwolnienia)
Składka miesięczna od osoby:
2. Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,
3. Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu / w imieniu konsorcjum
zarządzanego przez ...................................................................*)
(nazwa lidera)
4. Oświadczamy, że
1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od 1.03.2013 r. do
28.02.2015 r.,
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
15
2)
zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,
3)
przedmiot zamówienia wykonamy:
4)
następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
sami / z udziałem podwykonawców *),
Nazwa części zamówienia
L.p.
5)
akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,
6)
akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego,
7)
jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT - nasz numer NIP . . . . . . . . . . . . . . .
5. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczamy, że spełniamy warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
6. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
7. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:
1) podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego,
2) pisemnego wskazania osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia,
3) przekazania kserokopii ogólnych warunków ubezpieczenia, które będą miały
zastosowanie w realizacji niniejszego zamówienia.
Upełnomocniony przedstawiciel
....................................................
( podpis i pieczęć )
Data : ..........................................
*) niepotrzebne skreślić
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
16
Strona
z ogólnej liczby
(pieczęć Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Formularz oświadczenia Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla
pracowników Urzędu Miasta oraz członków ich rodzin, oświadczamy, że nie podlegamy
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Upełnomocniony przedstawiciel
..........................................................
(podpis, pieczęć)
Data : ................................................
Niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia a także podmioty na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia. 1
1
Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę
Urząd Miasta Rybnika
Wz_Ryb_00
DDM 9000®
17
Strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK nr 3 - Wykaz wykonanych usług
Nazwa Wykonawcy
(podmiotu),
wykazującego
posiadanie
doświadczenia
Nazwa zamówienia / zakres zamówienia
(Należy podać informacje na podstawie, których
Zamawiający będzie mógł jednoznacznie stwierdzić
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu)
Data wykonania
zamówienia
(zgodnie
z zawartą umową)
Miejsce wykonania /odbiorca
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane.
Upełnomocniony przedstawiciel
....................................................
( podpis i pieczęć )
Data : ..........................................
W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (podmiot ten został wskazany w pierwszej kolumnie powyższej tabeli) do oferty należy dołączyć
pisemne zobowiązanie tego podmiotu do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, które ten podmiot
zobowiązuje się wykonać. 2
2
Zapis zamieszczony we wzorze w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę
Urząd Miasta Rybnika
Wz_Ryb_00
DDM 9000®
18
Strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta oraz członków ich rodzin.
Wymagany termin realizacji umowy/ Okres Ubezpieczenia: od 1.03.2013 r. do 28.02.2015 r.
Pożądany okres odpowiedzialności: od 1.03.2013 r. do 28.02.2015 r
Obecna liczba ubezpieczonych: 378
Przewidywana liczba osób do ubezpieczenia (pracownicy) łącznie: 383 osoby.
Struktura zatrudnienia: ilość osób w wieku do 68 roku życia (stan na dzień 1.10.2012 r.)
Wiek w
latach
18-20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Kobiety
0
0
1
0
4
2
8
5
12
14
9
17
15
8
9
6
11
17
11
11
5
5
7
4
4
4
4
3
6
5
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Mężczyźni
0
1
0
0
0
0
6
2
4
5
1
2
3
8
3
9
7
5
5
3
5
6
2
3
6
3
0
1
2
1
Razem
0
1
1
0
4
2
14
7
16
19
10
19
18
16
12
15
18
22
16
14
10
11
9
7
10
7
4
4
8
6
Wiek w
latach
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Wz_Ryb_00
Kobiety
4
10
9
4
11
5
11
4
3
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mężczyźni
2
0
3
1
1
1
1
1
1
0
1
3
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Razem
6
10
12
5
12
6
12
5
4
2
1
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Rodzaje stanowisk pomocniczych - obsługi (robotniczych)
Ilość osób
16
Goniec
Konserwator
5
Robotnik Gospodarczy
3
Sprzątaczka
11
Telefonistka
1
Razem:
36
Ubezpieczający nie gwarantuje, że wszyscy pracownicy skorzystają z możliwości przystąpienia
do grupowego ubezpieczenia na życie.
B. ZAKRES i WARUNKI UBEZPIECZENIA
Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej i wysokość świadczeń*:
Rodzaje zdarzeń losowych
Kwota świadczenia
w PLN.
I. Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego
1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana:
- wypadkiem komunikacyjnym w pracy
- wypadkiem komunikacyjnym
- wypadkiem przy pracy
- nieszczęśliwym wypadkiem w tym również zawałem serca,
krwotokiem śródmózgowym, udarem mózgu
- przyczyną naturalną
- osierocenie dziecka
200 000,00
160 000,00
160 000,00
80 000,00
40 000,00
3 200,00
II. Świadczenie z tytułu śmierci współubezpieczonych
1. Śmierć małżonka:
- naturalna
- spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem w tym również
zawałem serca, krwotokiem śródmózgowym, udarem mózgu
2. Śmierć dziecka
3. Śmierć rodziców, teściów
10 000,00
20 000,00
2 500,00
1 800,00
III. Urodzenie
1 000,00
2 000,00
1. Urodzenie dziecka
2. Urodzenie martwego dziecka
IV. Świadczenia zdrowotne
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
20
1. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
- 100% trwałego uszczerbku
40 000,00
400,00
- 1% trwałego uszczerbku
2. Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (zakres rozszerzony):
3 000,00
3. Operacja chirurgiczna ** :
- poddanie się operacji chirurgicznej klasy I (operacje najcięższe,
najbardziej skomplikowane)
2 500,00 zł
- poddanie się operacji chirurgicznej klasy II
1 500,00 zł
500,00 zł
- poddanie się operacji chirurgicznej klasy III
4. Leczenie szpitalne ubezpieczonego do 14 dni – spowodowane:
- wypadkiem komunikacyjnym przy pracy
- wypadkiem komunikacyjnym
- wypadkiem przy pracy
- nieszczęśliwym wypadkiem w tym również zawałem serca,
krwotokiem śródmózgowym lub udarem mózgu
- chorobą
4a. Leczenie szpitalne ubezpieczonego powyżej 14 dni – spowodowane:
- wypadkiem komunikacyjnym przy pracy
- wypadkiem komunikacyjnym
- wypadkiem przy pracy
- nieszczęśliwym wypadkiem w tym również zawałem serca,
krwotokiem śródmózgowym lub udarem mózgu
- chorobą
5. OIT - jednorazowe świadczenie lub świadczenie liczone jako liczba
dni, za pobyt trwający minimum 48 godzin.
6. Rekonwalescencja (za 1 dzień zwolnienia)
Maksymalna składka miesięczna od osoby:
za 1 dzień pobytu.
Minimalny pobyt
4 dni.
120,00
120,00
120,00
100,00
45,00
za 1 dzień pobytu.
Minimalny pobyt
4 dni.
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
400,00
20,00
42,00zł
*zakres ochrony wynikający z powyższej tabeli obowiązuje do ukończenia 68 roku życia dla osób
będących pracownikami Urzędu Miasta Rybnika.
**„Zastosowano podział operacji chirurgicznych na 3 klasy, gdzie do klasy I należą operacje
najcięższe (najbardziej skomplikowane), o najwyższej wysokości świadczenia, a do klasy III najlżejsze
(najprostsze pod względem medycznym), o najniższej wysokości świadczenia. Jeżeli Ogólne Warunki
Ubezpieczenia Ubezpieczyciela przewidują podział operacji chirurgicznych na większą niż 3 liczbę
klas, świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych przyporządkowanych do klas wyższych nie mogą
być mniejsze, niż świadczenie określone dla klasy I.”
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
21
C. DEFINICJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ubezpieczony – osoba fizyczna pozostająca w stosunku prawnym z ubezpieczającym, która
przystąpiła do grupowego ubezpieczenia na życie. Za ubezpieczonego uważa się również
małżonka, dziecko ubezpieczonego, którzy przystąpili do tego samego ubezpieczenia na życie.
Członek rodziny– za członka rodziny uznaje się pełnoletnie dzieci ubezpieczonego, małżonka
– osobę pozostającą z ubezpieczonym w związku małżeńskim, w stosunku do której nie
orzeczono separacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dziecko – dziecko własne ubezpieczonego, przysposobione, pasierb ubezpieczonego (jeżeli nie
żyje jego ojciec lub matka) w wieku do 25 lat lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej
niezdolności do pracy, potwierdzonej orzeczeniem o niepełnosprawności.
Małżonek ubezpieczonego – osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim,
w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w stosunku do którego nie
została, na dzień zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową orzeczona separacja.
Ubezpieczenie członka rodziny – ubezpieczenie w zakresie oferty grupowego ubezpieczenia na
życie funkcjonującego z zakładzie pracy małżonka będącego pracownikiem tego zakładu.
Ubezpieczenie członka rodziny na zasadach grupowego ubezpieczenia funkcjonuje do czasu:
 opłacania przez pracownika tego zakładu składki ubezpieczeniowej z jego wynagrodzenia
netto,
 ustania stosunku pracy łączącego ubezpieczonego pracownika z ubezpieczającym
zakładem,
 rezygnacji ubezpieczonego członka rodziny z ubezpieczenia.
Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania,
lub
wyboru,
której
przedmiotem
jest
świadczenie
pracy
na
rzecz
Zamawiającego/Ubezpieczającego.
Teściowie ubezpieczonego – rodzice małżonka ubezpieczonego.
Diagnoza lekarska - opis choroby, zaświadczenie, opinia, akt zgonu, tj. każdy dokument
wystawiony przez lekarza w związku z prowadzonym leczeniem, oceną stanu zdrowia,
ustalaniem ujawnionych jednostek chorobowych i przyczyn ich wystąpienia.
Krwotok śródmózgowy – wynaczynienie krwi do tkanki mózgowej.
Niewydolność nerek – schyłkowe stadium choroby nerek w postaci przewlekłej niewydolności
obu nerek, wymagające regularnej dializy lub przeszczepu nerki.
Nowotwór złośliwy - potwierdzony diagnozą lekarską i, lub badaniami histopatologicznymi
nowotwór złośliwy rozumiany jako proces niekontrolowanego rozrostu komórek
patologicznych. Za nowotwór złośliwy uważa się także białaczkę, ziarnicę złośliwą i chłoniaki
nieziarnicze. Z zakresu ubezpieczenia dopuszcza się wyłączenie odpowiedzialności
ubezpieczyciela za wszystkie nowotwory skóry poza czerniakiem złośliwym, nowotwory będące
objawem choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV oraz guzy gdzie po badaniu
histopatologicznym stwierdzono stan przedinwazyjny.
OIT – (Oddział Intensywnej Terapii) specjalistyczny oddział szpitalny przeznaczony dla
chorych wymagających intensywnego leczenia, opieki i stałego nadzoru. Za OIT uznaje się
także oddziały intensywnej opieki kardiologicznej. Za pobyt na OIT świadczenie wypłacane jest
za pobyt trwający nieprzerwanie 48 godzin.
Osierocenie dziecka – osierocenie dziecka, własnego, przysposobionego lub pasierba (o ile nie
żyje ojciec i matka pasierba) na skutek śmierci Ubezpieczonego podczas trwania umowy.
Wypłata pełnej kwoty świadczenia przysługuje każdemu w/w dziecku w wieku do 25 lat lub
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
22
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
dziecku bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy, potwierdzonej
orzeczeniem o niepełnosprawności.
Pobyt w szpitalu – każdorazowy całodobowy pobyt w szpitalu na terytorium obejmującym co
najmniej państwa Unii Europejskiej, w celu leczenia, trwający minimum 4 dni. Maksymalny
okres pobytu w szpitalu objętego ochroną ubezpieczeniową i wypłata świadczenia z tytułu
pobytu w szpitalu wynosi – 90 dni w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.
Ciężkie zachorowanie (poważne zachorowanie) ubezpieczonego – to stan chorobowy objęty
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela. Zakres winien obejmować rozszerzony katalog ciężkich
chorób wynikający z OWU ubezpieczyciela i zawierać co najmniej:
a)
zawał serca,
b)
chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass,
c)
nowotwór złośliwy w tym również białaczkę oraz złośliwe schorzenia układu
limfatycznego takie jak ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) i chłoniaki nieziarniczne,
(z wyłączeniem: wszystkich nowotworów skóry poza czerniakiem złośliwym, wszystkich
guzów, gdzie po badaniu histopatologicznym stwierdzono stan przednowotworowy lub
przedinwazyjny, nowotworów wykazujących zmiany typu carcinoma in situ, choroby
Hodgkina w pierwszym stadium, nowotworów będących objawem choroby AIDS lub
zakażenia wirusem HIV),
d)
udar mózgu,
e)
niewydolność nerek,
f)
chorobę Creutzfelda-Jakoba,
g)
zakażenie wirusem HIV jako powikłanie transfuzji krwi, wykonanej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej u osoby niechorującej na hemofilię.
h)
zakażenie wirusem HIV, będące następstwem bezpośredniego wykonania obowiązków
zawodowych lub pełnoobjawowe AIDS będące następstwem zakażenia wirusem HIV
podczas wykonywania obowiązków zawodowych.
Poparzenie – oparzenie III stopnia obejmujące co najmniej 20 % powierzchni ciała.
Rekonwalescencja – trwający nieprzerwanie maksymalnie 30-dniowy pobyt na zwolnieniu
lekarskim, po co najmniej 14-dniowym pobycie w szpitalu.
Szpital – publiczny lub niepubliczny zakład opieki zdrowotnej udzielający świadczeń
w formie leczenia stacjonarnego, zamkniętego.
Śmierć naturalna – zgon ubezpieczonego (stwierdzona śmierć pnia mózgu).
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zgon ubezpieczonego, będący następstwem
nieszczęśliwego wypadku, jeśli nastąpił w ciągu 365 dni od daty nieszczęśliwego wypadku.
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego – zgon ubezpieczonego będący następstwem
wypadku komunikacyjnego, jeżeli nastąpił w ciągu 365 dni od daty wypadku komunikacyjnego,
również i w przypadku, gdy wypadek komunikacyjny jest jednocześnie wypadkiem przy pracy.
Trwały uszczerbek na zdrowiu - każde naruszenie sprawności organizmu, polegające na
fizycznej utracie organu, narządu, układu lub trwałym uszkodzeniu ciała, upośledzeniu
czynności organizmu lub narządu, lub ograniczeniu, upośledzeniu ich funkcji.
Urodzenie dziecka - urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu w okresie odpowiedzialności
Ubezpieczyciela. Za urodzenie dziecka uważa się również przysposobienie dziecka.
Udar mózgu - nagłe w efekcie trwałe uszkodzenie tkanki mózgowej wskutek wynaczynienia
krwi, niedokrwienia lub zatoru tętnicy śródczaszkowej materiałem pochodzącym z układu
krwionośnego, skutkujące wystąpieniem trwałych deficytów neurologicznych, potwierdzone
diagnozą lekarza neurologa i wynikiem badania tomografii komputerowej lub rezonansu
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
23
25.
26.
27.
28.
29.
30.
magnetycznego. W przypadku śmierci ubezpieczonego udar mózgu musi być wskazany jako
przyczyna śmierci w akcie zgonu.
Wypadek komunikacyjny – każdy wypadek wywołany ruchem pojazdu na drodze,
z udziałem ubezpieczonego, jako uczestnika ruchu, kierowcy, pasażera z tym, że określenie ruch
pojazdu, pojazd, kierowca, uczestnik, droga występują w rozumieniu zgodnym
z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym.
Wypadek przy pracy – każdy wypadek nagły, zewnętrzny, niezależny od woli osoby, której
dotyczy, pod warunkiem zaistnienia związku z wykonywaniem pracy.
Nieszczęśliwy wypadek – każdy wypadek nagły, zewnętrzny, niezależny od woli osoby, której
dotyczy; za nieszczęśliwy wypadek uznaje się także zawał mięśnia sercowego, krwotok
śródmózgowy lub udar mózgu, jeżeli nie są wynikiem choroby przewlekłej, tzn. takiej, która
była leczona stale lub okresowo w ciągu 24 miesięcy przed wypadkiem.
Zabieg chirurgiczny na naczyniach wieńcowych - (by-pass) przeprowadzony w krążeniu
pozaustrojowym zabieg chirurgiczny w celu korekcji tętnicy lub tętnic wieńcowych poprzez
wszczepienie pomostów aortalno-wieńcowych.
Zachorowanie na wirusowe zapalenie wątroby - zachorowanie na WZW będące następstwem
zakażenia wirusem hepatotropowym typu B lub C podczas wykonywania czynności
zawodowych.
Zawał serca - wystąpienie martwicy ograniczonego obszaru mięśnia sercowego na skutek jego
niedotlenienia, diagnoza musi być oparta na trzech z czterech poniższych kryteriów:
i) podwyższenie poziomu troponiny T lub I,
j) podwyższenie stężenia enzymów sercowych,
k) zmiany w zapisie EKG obrazujące zawał serca,
l) rozpoznany w wywiadzie medycznym ból w klatce piersiowej typowy dla zawału serca.
D. DOPUSZCZALNE WYŁĄCZENIA
1.
2.
W zakresie ubezpieczenia ryzyka: Śmierć ubezpieczonego
Dopuszczalne wyłączenia – brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela wskutek śmierci
ubezpieczonego na skutek:
a) wojny, działań wojennych, stanu wojennego,
b) czynnego udziału w: zamieszkach, rozruchach społecznych, aktach terroru (terroryzmu),
c) popełnienia przez Ubezpieczonego (lub usiłowania popełnienia przez niego) umyślnego
przestępstwa,
d) samobójstwa Ubezpieczonego w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia na
jego rzecz. Do okresu dwóch lat zalicza się również dotychczasowy okres opłaty składek
z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie, gdzie dane ryzyko występowało.
W zakresie ubezpieczenia ryzyka: Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym
wypadkiem (NW)
Dopuszczalne wyłączenia – brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela wskutek śmierci
ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwych wypadków, jeżeli te powstały w wyniku:
a) wojny, działań wojennych, stanu wojennego,
b) czynnego udziału w: zamieszkach, rozruchach społecznych, aktach terroru (terroryzmu),
c) popełnienia przez Ubezpieczonego (lub usiłowania popełnienia przez niego) umyślnego
przestępstwa,
d) prowadzenia (kierowania) pojazdu mechanicznego, jeśli Ubezpieczony nie posiadał
odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego pojazdu lub, gdy Ubezpieczony prowadził
pojazd w stanie nietrzeźwości, a także po zażyciu środków odurzających lub narkotyków,
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
24
e) samookaleczenia przez Ubezpieczonego,
f) usiłowania popełnienia lub popełnieniem przez Ubezpieczonego samobójstwa,
g) zatrucia spowodowanego bezpośrednim spożyciem alkoholu, zażyciem narkotyków lub
środków odurzających a także innych substancji psychotropowych bądź użycia środków
farmakologicznych bez wskazań lekarza,
h) wyczynowego
uprawiania
sportów
takich
jak:
sporty
spadochronowe
i lotnicze, baloniarstwo, szybownictwo, żeglarstwo morskie, sporty motorowe
i motorowodne, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, skoki na linie, speleologia
i nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą,
udziału we wszelkiego rodzaju rajdach i wyścigach poza lekkoatletyką i pływaniem,
wskutek wypadku lotniczego nielicencjonowanych linii lotniczych.
3.
W zakresie ubezpieczenia ryzyka: Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego
wypadku:
Dopuszczalne wyłączenia – jak w przypadku śmierci spowodowanej NW.
4.
W zakresie ubezpieczenia ryzyka: Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca,
krwotoku śródmózgowego lub udaru mózgu:
Dopuszczalne wyłączenia – jak w przypadku śmierci spowodowanej NW.
5.
W zakresie ubezpieczenia ryzyka: Ciężkie zachorowanie (poważne zachorowanie):
1) Dopuszczalne wyłączenia – brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za ciężkie
zachorowanie (poważne zachorowanie) ubezpieczonego, jeżeli te powstały w wyniku:
a) wojny, działań wojennych, stanu wojennego,
b) czynnego udziału w: zamieszkach, rozruchach społecznych, aktach terroru
(terroryzmu),
c) popełnienia przez Ubezpieczonego (lub usiłowania popełnienia przez niego)
umyślnego przestępstwa,
d) samookaleczenia przez Ubezpieczonego,
e) usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa,
f) zatrucia spowodowanego bezpośrednim spożyciem alkoholu, zażyciem narkotyków
lub środków odurzających a także innych substancji psychotropowych bądź użycia
środków farmakologicznych bez wskazań lekarza.
2) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również ciężkich zachorowań (poważnych
zachorowań), które ujawniły się (które zdiagnozowano lub leczono) u Ubezpieczonego
przed przystąpieniem do ubezpieczenia.
3) Ograniczenie to nie dotyczy poważnych chorób (które zdiagnozowano lub leczono),
a w odniesieniu do których Ubezpieczony kontynuuje ubezpieczenie. Wyłączona jest
ochrona ubezpieczeniowa w tym zakresie, w jakim Ubezpieczony otrzymał przysługujące
świadczenie.
6.
W zakresie ubezpieczenia ryzyka: Pobyt w szpitalu:
Dopuszczalne wyłączenia – brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za pobyt Ubezpieczonego
w szpitalu, który:
a) rozpoczął się przed początkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela, (ograniczenie to nie
może dotyczyć zdarzeń w odniesieniu do których Ubezpieczony kontynuuje
ubezpieczenie),
b) związany jest z wojną, działaniami wojennymi, stanem wojennym,
c) związany jest z zamieszkami, rozruchami społecznymi, aktami terroru (terroryzmem),
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
25
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
7.
na skutek popełnienia przez Ubezpieczonego (lub usiłowania popełnienia przez niego)
umyślnego przestępstwa,
jest następstwem kierowania (prowadzenia) pojazdu mechanicznego, jeśli Ubezpieczony
nie posiadał odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego pojazdu lub, gdy
Ubezpieczony prowadził pojazd po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, a także
po zażyciu środków odurzających lub narkotyków,
nastąpił wskutek samookaleczenia przez Ubezpieczonego,
nastąpił w związku z usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa,
nastąpił bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem
narkotyków lub środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, co
spowodowało konieczność leczenia,
nastąpił wskutek zaburzeń psychicznych, nerwic i leczenia uzależnień,
nastąpił w związku z chorobą związaną z infekcją wirusem HIV,
nastąpił w związku z wykonywaniem badań niewynikających z zachorowania,
nastąpił w związku z wykonywaniem badań dawców narządu, chyba, że są to badania
bezpośrednio związane z pobraniem narządów,
nastąpił wskutek leczenia i zabiegów stomatologicznych chyba, że wynikają z obrażeń
powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku,
nastąpił w wyniku aktów terroru i katastrof, wskutek których doszło do skażenia
promieniami jonizującymi lub skażenia chemicznego,
nastąpił w związku z operacjami kosmetycznymi lub plastycznymi, chyba, że były
niezbędne do usunięcia następstw NW lub choroby nowotworowej (zdiagnozowanej w
okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela),
nastąpił w związku z operacjami związanymi ze zmianą płci,
nastąpił wskutek rehabilitacji (chyba, że rehabilitacja była konieczna do usunięcia
następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia
i odpowiedzialności Ubezpieczyciela),
nastąpił wskutek wad wrodzonych lub zaburzeń rozwojowych oraz schorzeń będących
ich skutkiem, padaczki, z wyłączeniem padaczki objawowej,
nastąpił wskutek wyczynowego uprawiania sportów takich jak: sporty spadochronowe
i lotnicze, sporty motorowe i motorowodne, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, skoki
na linie, speleologia i nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym
oddychanie
pod
wodą,
udziału
we
wszelkiego
rodzaju
rajdach
i wyścigach poza lekkoatletyką i pływaniem,
ma miejsce w sanatoriach, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, ośrodkach
rehabilitacyjnych.
W zakresie ubezpieczenia ryzyka: Operacje chirurgiczne:
Dopuszczalne wyłączenia – brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za ryzyko wystąpienia
operacji chirurgicznych, których konieczność przeprowadzenia powstała w wyniku:
a) wojny, działań wojennych, stanu wojennego,
b) czynnego udziału w: zamieszkach, rozruchach społecznych, aktów terroru (terroryzm),
c) popełnienia przez Ubezpieczonego (lub usiłowania popełnienia przez niego) umyślnego
przestępstwa,
d) prowadzenia (kierowania) pojazdu mechanicznego, jeśli Ubezpieczony nie posiadał
odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego pojazdu lub gdy Ubezpieczony prowadził
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
26
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
pojazd
po
spożyciu
alkoholu
lub
w
stanie
nietrzeźwości,
a także po zażyciu środków odurzających lub narkotyków,
samookaleczenia przez Ubezpieczonego,
usiłowania popełnienia lub popełnieniem przez Ubezpieczonego samobójstwa,
zatrucia spowodowanego bezpośrednim spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków lub
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, co spowodowało
konieczność leczenia,
uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem, zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi
(poza zabiegami związanymi leczeniem bezpośrednich następstw NW),
aktów terroru i katastrof, wskutek których doszło do skażenia promieniami jonizującymi
lub skażenia chemicznego,
wyczynowego
uprawiania
sportów
takich
jak:
sporty
spadochronowe
i lotnicze, sporty motorowe i motorowodne, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, skoki
na linie, speleologia i nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym
oddychanie pod wodą, udziału we wszelkiego rodzaju rajdach i wyścigach poza
lekkoatletyką i pływaniem,
gdy ubezpieczony był dawcą organów,
wad wrodzonych lub ich następstw,
leczenia i zabiegów dentystycznych, chyba, że wynikają z obrażeń odniesionych
w wypadku, w którym ubezpieczony doznał także uszkodzeń innych narządów lub części
ciała,
zmniejszenia lub powiększenia piersi, zmiany płci oraz w celach antykoncepcyjnych,
usunięciem ciał obcych metodą endoskopową lub implantowaniem zębów.
W odniesieniu do pozostałych zakresów ubezpieczenia dopuszcza się stosowanie zapisów
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ubezpieczyciela/Wykonawcy.
E. OKRESY KARENCJI
1. Dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia z początkiem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej
karencja będzie zniesiona dla całego zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
2. Karencja będzie zniesiona dla całego zakresu ochrony również dla osób, które w okresie
wprowadzania nowej oferty nie mogły z przyczyn niezależnych (np. zwolnienie lekarskie,
świadczenie rehabilitacyjne, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop
wychowawczy) przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie. Osoby te będą mogły podpisać
deklaracje zgody po powrocie do pracy w ciągu 30 dni od tej daty.
3. Po tym czasie, okresy karencji będą mogły mieć zastosowanie.
Dopuszczalne okresy karencji:
 świadczenie z tytułu ciężkich zachorowań (poważnych zachorowań) Ubezpieczonego,
(niespowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem) – karencja trwa przez okres 90 dni,
 świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego Ubezpieczonego (niespowodowanego
nieszczęśliwym wypadkiem) – karencja trwa przez okres 30 dni,
 świadczenie z tytułu operacji chirurgicznych, (niespowodowanych nieszczęśliwym
wypadkiem) – karencja trwa przez okres 180 dni.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
27
F. INDYWIDUALNA KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA
Umowa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków ich rodzin winna
oferować Ubezpieczonym prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po ustaniu stosunku
pracy łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym oraz w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego lub bezpłatnego. Prawo do indywidualnej kontynuacji nabywają osoby objęte
grupowym ubezpieczeniem przez minimum 6 miesięcy i za które składki zostały opłacone.
Minimalny zakres ubezpieczenia winien obejmować:
Zdarzenie
śmierć ubezpieczonego,
śmierć ubezpieczonego w wyniku NW - dodatkowo
oprócz świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego,
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW,
śmierć współmałżonka.
Świadczenie w procentach aktualnej
sumy ubezpieczenia
100%
100%
1%
100%
G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ubezpieczyciel nie będzie wymagał od osób, które przystąpią do ubezpieczenia informacji
dotyczących ich stanu zdrowia, nie będzie dokonywana żadna medyczna ocena ryzyka
(np. ankiety medyczne).
2. Ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność za skutki stanów chorobowych, które zostały
stwierdzone i/lub zaszły przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy, o ile Ubezpieczony
był wcześniej objęty ubezpieczeniem w ramach innej umowy funkcjonującej u Zamawiającego
pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia.
3. Ubezpieczyciel nie będzie wymagał dostarczania dotychczasowych deklaracji, wniosków itp.
dokumentów potwierdzających dotychczasowe umowy ubezpieczenia, kartotek lekarskich przy
przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego oraz przy zgłoszeniu świadczeń.
4. Ubezpieczający nie może ponosić żadnych kosztów związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia.
5. Ubezpieczyciel, zapewni możliwość wysyłania na swój koszt wszelkiej dokumentacji niezbędnej
do zawarcia, realizacji i kontynuacji zamówienia (deklaracje, wnioski, itp.). Przesyłki winny być
odbierane przez firmę kurierską, maksymalnie w przeciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia
przez Ubezpieczającego zamiaru dokonania przesyłki.
6. Ubezpieczyciel, zapewni we własnym zakresie i na swój koszt wszelkiego rodzaju deklaracje,
wnioski, itp., niezbędne do zawarcia, realizacji i kontynuacji ubezpieczenia.
7. Jeżeli będzie zachodzić taka konieczność Ubezpieczyciel będzie organizował komisje lekarskie
na terenie Miasta Rybnika, nie rzadziej niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o wypłatę
świadczenia przez Ubezpieczonego.
8. Ubezpieczający dopuszcza stosowanie zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Ubezpieczyciela w pozostałym zakresie nie zdefiniowanym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
9. W przypadku sprzeczności między treścią niniejszej umowy a treścią polisy ubezpieczenia lub
OWU decyduje treść umowy.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
28
10. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za działania osób/podmiotów,
którym powierzy wykonanie czynności związanych z wykonaniem zamówienia.
11. Zamawiający korzysta z usług brokera ubezpieczeniowego – Górnośląska Spółka Brokerska
Spółka z o.o., 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31b, posiadającego zezwolenie nr 600/99, wpis do
rejestru brokerów nr 00000571/U.
12. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Ubezpieczającego.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
29
ZAŁĄCZNIK nr 5 – Wzór umowy
UMOWA nr
zawarta w dniu …………………. roku w Rybniku
pomiędzy:
Nazwa:
Urzędem Miasta Rybnika
Siedziba:
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
Telefon:
(32) 439-20-00
Fax:
(32) 422 41 24
NIP:
642 318 04 61
który reprezentuje …………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym,
przy udziale brokera ubezpieczeniowego – Górnośląskiej Spółki Brokerskiej Sp. z o.o. z siedzibą
44-122 Gliwice, ul. Jasna 31 b, NIP 631-12-08-102,
z jednej strony,
a
Wykonawcą,
który
jest
…………………….…………………….
z
siedzibą
w ……………………….. przy ul. ………….…. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem…...……………., reprezentowanym przez:
1) ……………………………………
2) ……………………………………
zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczycielem.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113. poz. 759 ze zmianami) zostaje zawarta umowa następującej treści:
A. PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiot: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta
oraz członków ich rodzin.
Okres Ubezpieczenia: od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2015 r.
B. ZAKRES i WARUNKI UBEZPIECZENIA
Zakres ochrony ubezpieczeniowej i wysokość świadczeń*:
Rodzaje zdarzeń losowych
Kwota świadczenia
w PLN.
Suma ubezpieczenia:
I. Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego
1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana:
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
30
- wypadkiem komunikacyjnym w pracy
- wypadkiem komunikacyjnym
- wypadkiem przy pracy
- nieszczęśliwym wypadkiem w tym również zawałem serca, krwotokiem
śródmózgowym, udarem mózgu
- przyczyną naturalną
- osierocenie dziecka
II. Świadczenie z tytułu śmierci współubezpieczonych
1. Śmierć małżonka:
- naturalna
- spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem w tym również zawałem serca,
krwotokiem śródmózgowym, udarem mózgu
2. Śmierć dziecka
3. Śmierć rodziców, teściów
III. Urodzenie
1. Urodzenie dziecka
2. Urodzenie martwego dziecka
IV. Świadczenia zdrowotne
1. Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
- 100% trwałego uszczerbku
- 1% trwałego uszczerbku
2. Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (zakres rozszerzony):
3. Operacja chirurgiczna ** :
- poddanie się operacji chirurgicznej klasy I (operacje najcięższe,
najbardziej skomplikowane)
- poddanie się operacji chirurgicznej klasy II
- poddanie się operacji chirurgicznej klasy III
4. Leczenie szpitalne ubezpieczonego do 14 dni – spowodowane:
- wypadkiem komunikacyjnym przy pracy
za 1 dzień pobytu.
- wypadkiem komunikacyjnym
- wypadkiem przy pracy
- nieszczęśliwym wypadkiem w tym również zawałem serca, krwotokiem
śródmózgowym lub udarem mózgu
- chorobą
4a. Leczenie szpitalne ubezpieczonego powyżej 14 dni – spowodowane:
za 1 dzień pobytu.
- wypadkiem komunikacyjnym przy pracy
- wypadkiem komunikacyjnym
- wypadkiem przy pracy
- nieszczęśliwym wypadkiem w tym również zawałem serca, krwotokiem
śródmózgowym lub udarem mózgu
- chorobą
5. OIT - jednorazowe świadczenie lub świadczenie liczone jako liczba dni, za pobyt
trwający minimum 48 godzin.
6. Rekonwalescencja (za 1 dzień zwolnienia)
Składka miesięczna od osoby:
zł
*zakres ochrony wynikający z powyższej tabeli obowiązuje do ukończenia 68 roku życia dla osób
będących pracownikami Urzędu Miasta Rybnika.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
31
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
DEFINICJE
Ubezpieczony – osoba fizyczna pozostająca w stosunku prawnym z ubezpieczającym, która
przystąpiła do grupowego ubezpieczenia na życie. Za ubezpieczonego uważa się również
małżonka, dziecko ubezpieczonego, którzy przystąpili do tego samego ubezpieczenia na życie.
Członek rodziny– za członka rodziny uznaje się pełnoletnie dzieci ubezpieczonego, małżonka
– osobę pozostającą z ubezpieczonym w związku małżeńskim, w stosunku do której nie
orzeczono separacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dziecko – dziecko własne ubezpieczonego, przysposobione, pasierb ubezpieczonego (jeżeli nie
żyje jego ojciec lub matka) w wieku do 25 lat lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej
niezdolności do pracy, potwierdzonej orzeczeniem o niepełnosprawności.
Małżonek ubezpieczonego – osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim,
w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w stosunku do którego nie została,
na dzień zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową orzeczona separacja.
Ubezpieczenie członka rodziny – ubezpieczenie w zakresie oferty grupowego ubezpieczenia na
życie funkcjonującego z zakładzie pracy małżonka będącego pracownikiem tego zakładu.
Ubezpieczenie członka rodziny na zasadach grupowego ubezpieczenia funkcjonuje do czasu:
 opłacania przez pracownika tego zakładu składki ubezpieczeniowej z jego wynagrodzenia
netto,
 ustania stosunku pracy łączącego ubezpieczonego pracownika z ubezpieczającym zakładem,
 rezygnacji ubezpieczonego członka rodziny z ubezpieczenia.
Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania,
lub
wyboru,
której
przedmiotem
jest
świadczenie
pracy
na
rzecz
Zamawiającego/Ubezpieczającego.
Teściowie ubezpieczonego – rodzice małżonka ubezpieczonego.
Diagnoza lekarska - opis choroby, zaświadczenie, opinia, akt zgonu, tj. każdy dokument
wystawiony przez lekarza w związku z prowadzonym leczeniem, oceną stanu zdrowia,
ustalaniem ujawnionych jednostek chorobowych i przyczyn ich wystąpienia.
Krwotok śródmózgowy – wynaczynienie krwi do tkanki mózgowej.
Niewydolność nerek – schyłkowe stadium choroby nerek w postaci przewlekłej niewydolności
obu nerek, wymagające regularnej dializy lub przeszczepu nerki.
Nowotwór złośliwy - potwierdzony diagnozą lekarską i, lub badaniami histopatologicznymi
nowotwór złośliwy rozumiany jako proces niekontrolowanego rozrostu komórek patologicznych.
Za nowotwór złośliwy uważa się także białaczkę, ziarnicę złośliwą i chłoniaki nieziarnicze. Z
zakresu ubezpieczenia dopuszcza się wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za wszystkie
nowotwory skóry poza czerniakiem złośliwym, nowotwory będące objawem choroby AIDS lub
zakażenia wirusem HIV oraz guzy gdzie po badaniu histopatologicznym stwierdzono stan
przedinwazyjny.
OIT – (Oddział Intensywnej Terapii) specjalistyczny oddział szpitalny przeznaczony dla chorych
wymagających intensywnego leczenia, opieki i stałego nadzoru. Za OIT uznaje się także oddziały
intensywnej opieki kardiologicznej. Za pobyt na OIT świadczenie wypłacane jest za pobyt
trwający nieprzerwanie 48 godzin.
Osierocenie dziecka – osierocenie dziecka własnego, przysposobionego lub pasierba (o ile nie
żyje ojciec i matka pasierba) na skutek śmierci Ubezpieczonego podczas trwania umowy.
Wypłata pełnej kwoty świadczenia przysługuje każdemu w/w dziecku w wieku do 25 lat lub
dziecku bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy, potwierdzonej
orzeczeniem o niepełnosprawności.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
32
14. Pobyt w szpitalu – każdorazowy całodobowy pobyt w szpitalu na terytorium obejmującym co
najmniej państwa Unii Europejskiej, w celu leczenia, trwający minimum 4 dni. Maksymalny
okres pobytu w szpitalu objętego ochroną ubezpieczeniową i wypłata świadczenia z tytułu pobytu
w szpitalu wynosi – 90 dni w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.
15. Ciężkie zachorowanie (poważne zachorowanie) ubezpieczonego – to stan chorobowy objęty
odpowiedzialnością Ubezpieczyciela. Zakres winien obejmować rozszerzony katalog ciężkich
chorób wynikający z OWU ubezpieczyciela i zawierać co najmniej:
a) zawał serca,
b) chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass,
c) nowotwór złośliwy w tym również białaczkę oraz złośliwe schorzenia układu
limfatycznego takie jak ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) i chłoniaki nieziarniczne,
(z wyłączeniem: wszystkich nowotworów skóry poza czerniakiem złośliwym, wszystkich
guzów, gdzie po badaniu histopatologicznym stwierdzono stan przednowotworowy lub
przedinwazyjny, nowotworów wykazujących zmiany typu carcinoma in situ, choroby
Hodgkina w pierwszym stadium, nowotworów będących objawem choroby AIDS lub
zakażenia wirusem HIV),
d) udar mózgu,
e) niewydolność nerek,
f) chorobę Creutzfelda-Jakoba,
g) zakażenie wirusem HIV jako powikłanie transfuzji krwi, wykonanej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej u osoby niechorującej na hemofilię.
h) zakażenie wirusem HIV, będące następstwem bezpośredniego wykonania obowiązków
zawodowych lub pełnoobjawowe AIDS będące następstwem zakażenia wirusem HIV
podczas wykonywania obowiązków zawodowych.
16. Poparzenie – oparzenie III stopnia obejmujące co najmniej 20 % powierzchni ciała.
17. Rekonwalescencja – trwający nieprzerwanie maksymalnie 30-dniowy pobyt na zwolnieniu
lekarskim, po co najmniej 14-dniowym pobycie w szpitalu.
18. Szpital – publiczny lub niepubliczny zakład opieki zdrowotnej udzielający świadczeń
w formie leczenia stacjonarnego, zamkniętego.
19. Śmierć naturalna – zgon ubezpieczonego (stwierdzona śmierć pnia mózgu).
20. Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zgon ubezpieczonego, będący następstwem
nieszczęśliwego wypadku, jeśli nastąpił w ciągu 365 dni od daty nieszczęśliwego wypadku.
21. Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego – zgon ubezpieczonego będący następstwem
wypadku komunikacyjnego, jeżeli nastąpił w ciągu 365 dni od daty wypadku komunikacyjnego,
również i w przypadku, gdy wypadek komunikacyjny jest jednocześnie wypadkiem przy pracy.
22. Trwały uszczerbek na zdrowiu - każde naruszenie sprawności organizmu, polegające na fizycznej
utracie organu, narządu, układu lub trwałym uszkodzeniu ciała, upośledzeniu czynności
organizmu lub narządu, lub ograniczeniu, upośledzeniu ich funkcji.
23. Urodzenie dziecka - urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu w okresie odpowiedzialności
Ubezpieczyciela. Za urodzenie dziecka uważa się również przysposobienie dziecka.
24. Udar mózgu - nagłe w efekcie trwałe uszkodzenie tkanki mózgowej wskutek wynaczynienia krwi,
niedokrwienia lub zatoru tętnicy śródczaszkowej materiałem pochodzącym z układu
krwionośnego, skutkujące wystąpieniem trwałych deficytów neurologicznych, potwierdzone
diagnozą lekarza neurologa i wynikiem badania tomografii komputerowej lub rezonansu
magnetycznego. W przypadku śmierci ubezpieczonego udar mózgu musi być wskazany jako
przyczyna śmierci w akcie zgonu.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
33
25. Wypadek komunikacyjny – każdy wypadek wywołany ruchem pojazdu na drodze,
z udziałem ubezpieczonego, jako uczestnika ruchu, kierowcy, pasażera z tym, że określenie ruch
pojazdu, pojazd, kierowca, uczestnik, droga występują w rozumieniu zgodnym
z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym.
26. Wypadek przy pracy – każdy wypadek nagły, zewnętrzny, niezależny od woli osoby, której
dotyczy, pod warunkiem zaistnienia związku z wykonywaniem pracy.
27. Nieszczęśliwy wypadek – każdy wypadek nagły, zewnętrzny, niezależny od woli osoby, której
dotyczy; za nieszczęśliwy wypadek uznaje się także zawał mięśnia sercowego, krwotok
śródmózgowy lub udar mózgu, jeżeli nie są wynikiem choroby przewlekłej, tzn. takiej, która była
leczona stale lub okresowo w ciągu 24 miesięcy przed wypadkiem.
28. Zabieg chirurgiczny na naczyniach wieńcowych - (by-pass) przeprowadzony w krążeniu
pozaustrojowym zabieg chirurgiczny w celu korekcji tętnicy lub tętnic wieńcowych poprzez
wszczepienie pomostów aortalno-wieńcowych.
29. Zachorowanie na wirusowe zapalenie wątroby - zachorowanie na WZW będące następstwem
zakażenia wirusem hepatotropowym typu B lub C podczas wykonywania czynności
zawodowych.
30. Zawał serca - wystąpienie martwicy ograniczonego obszaru mięśnia sercowego na skutek jego
niedotlenienia, diagnoza musi być oparta na trzech z czterech poniższych kryteriów:
i) podwyższenie poziomu troponiny T lub I,
j) podwyższenie stężenia enzymów sercowych,
k) zmiany w zapisie EKG obrazujące zawał serca,
l) rozpoznany w wywiadzie medycznym ból w klatce piersiowej typowy dla zawału
serca.
D.
DOPUSZCZALNE WYŁĄCZENIA
1.
W zakresie ubezpieczenia ryzyka: Śmierć ubezpieczonego
Dopuszczalne wyłączenia – brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela wskutek śmierci
ubezpieczonego na skutek:
a) wojny, działań wojennych, stanu wojennego,
b) czynnego udziału w: zamieszkach, rozruchach społecznych, aktach terroru (terroryzmu),
c) popełnienia przez Ubezpieczonego (lub usiłowania popełnienia przez niego) umyślnego
przestępstwa,
d) samobójstwa Ubezpieczonego w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia na
jego rzecz. Do okresu dwóch lat zalicza się również dotychczasowy okres opłaty składek
z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie, gdzie dane ryzyko występowało.
2.
W zakresie ubezpieczenia ryzyka: Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym
wypadkiem (NW)
Dopuszczalne wyłączenia – brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela wskutek śmierci
ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwych wypadków, jeżeli te powstały w wyniku:
a) wojny, działań wojennych, stanu wojennego,
b) czynnego udziału w: zamieszkach, rozruchach społecznych, aktach terroru (terroryzmu),
c) popełnienia przez Ubezpieczonego (lub usiłowania popełnienia przez niego) umyślnego
przestępstwa,
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
34
d) prowadzenia (kierowania) pojazdu mechanicznego, jeśli Ubezpieczony nie posiadał
odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego pojazdu lub, gdy Ubezpieczony prowadził
pojazd w stanie nietrzeźwości, a także po zażyciu środków odurzających lub narkotyków,
e) samookaleczenia przez Ubezpieczonego,
f) usiłowania popełnienia lub popełnieniem przez Ubezpieczonego samobójstwa,
g) zatrucia spowodowanego bezpośrednim spożyciem alkoholu, zażyciem narkotyków lub
środków odurzających a także innych substancji psychotropowych bądź użycia środków
farmakologicznych bez wskazań lekarza,
h) wyczynowego
uprawiania
sportów
takich
jak:
sporty
spadochronowe
i lotnicze, baloniarstwo, szybownictwo, żeglarstwo morskie, sporty motorowe
i motorowodne, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, skoki na linie, speleologia
i nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, udziału
we wszelkiego rodzaju rajdach i wyścigach poza lekkoatletyką i pływaniem, wskutek
wypadku lotniczego nielicencjonowanych linii lotniczych.
3.
W zakresie ubezpieczenia ryzyka: Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego
wypadku:
Dopuszczalne wyłączenia – jak w przypadku śmierci spowodowanej NW.
4.
W zakresie ubezpieczenia ryzyka: Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca,
krwotoku śródmózgowego lub udaru mózgu:
Dopuszczalne wyłączenia – jak w przypadku śmierci spowodowanej NW.
5.
W zakresie ubezpieczenia ryzyka: Ciężkie zachorowanie (poważne zachorowanie):
1) Dopuszczalne wyłączenia – brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za ciężkie
zachorowanie (poważne zachorowanie) ubezpieczonego, jeżeli te powstały w wyniku:
a) wojny, działań wojennych, stanu wojennego,
b) czynnego udziału w: zamieszkach, rozruchach społecznych, aktach terroru
(terroryzmu),
c) popełnienia przez Ubezpieczonego (lub usiłowania popełnienia przez niego)
umyślnego przestępstwa,
d) samookaleczenia przez Ubezpieczonego,
e) usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa,
f) zatrucia spowodowanego bezpośrednim spożyciem alkoholu, zażyciem narkotyków lub
środków odurzających a także innych substancji psychotropowych bądź użycia
środków farmakologicznych bez wskazań lekarza.
3) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również ciężkich zachorowań (poważnych
zachorowań), które ujawniły się (które zdiagnozowano lub leczono) u Ubezpieczonego
przed przystąpieniem do ubezpieczenia.
3) Ograniczenie to nie dotyczy poważnych chorób (które zdiagnozowano lub leczono),
a w odniesieniu do których Ubezpieczony kontynuuje ubezpieczenie. Wyłączona jest
ochrona ubezpieczeniowa w tym zakresie, w jakim Ubezpieczony otrzymał przysługujące
świadczenie.
6.
W zakresie ubezpieczenia ryzyka: Pobyt w szpitalu:
Dopuszczalne wyłączenia – brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za pobyt Ubezpieczonego
w szpitalu, który:
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
35
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
7.
rozpoczął się przed początkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela, (ograniczenie to nie
może dotyczyć zdarzeń w odniesieniu do których Ubezpieczony kontynuuje
ubezpieczenie),
związany jest z wojną, działaniami wojennymi, stanem wojennym,
związany jest z zamieszkami, rozruchami społecznymi, aktami terroru (terroryzmem),
na skutek popełnienia przez Ubezpieczonego (lub usiłowania popełnienia przez niego)
umyślnego przestępstwa,
jest następstwem kierowania (prowadzenia) pojazdu mechanicznego, jeśli Ubezpieczony
nie posiadał odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego pojazdu lub, gdy
Ubezpieczony prowadził pojazd po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, a także
po zażyciu środków odurzających lub narkotyków,
nastąpił wskutek samookaleczenia przez Ubezpieczonego,
nastąpił w związku z usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa,
nastąpił bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem
narkotyków lub środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, co
spowodowało konieczność leczenia,
nastąpił wskutek zaburzeń psychicznych, nerwic i leczenia uzależnień,
nastąpił w związku z chorobą związaną z infekcją wirusem HIV,
nastąpił w związku z wykonywaniem badań niewynikających z zachorowania,
nastąpił w związku z wykonywaniem badań dawców narządu, chyba, że są to badania
bezpośrednio związane z pobraniem narządów,
nastąpił wskutek leczenia i zabiegów stomatologicznych chyba, że wynikają z obrażeń
powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku,
nastąpił w wyniku aktów terroru i katastrof, wskutek których doszło do skażenia
promieniami jonizującymi lub skażenia chemicznego,
nastąpił w związku z operacjami kosmetycznymi lub plastycznymi, chyba, że były
niezbędne do usunięcia następstw NW lub choroby nowotworowej (zdiagnozowanej w
okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela),
nastąpił w związku z operacjami związanymi ze zmianą płci,
nastąpił wskutek rehabilitacji (chyba, że rehabilitacja była konieczna do usunięcia
następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia
i odpowiedzialności Ubezpieczyciela),
nastąpił wskutek wad wrodzonych lub zaburzeń rozwojowych oraz schorzeń będących ich
skutkiem, padaczki, z wyłączeniem padaczki objawowej,
nastąpił wskutek wyczynowego uprawiania sportów takich jak: sporty spadochronowe
i lotnicze, sporty motorowe i motorowodne, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, skoki
na linie, speleologia i nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym
oddychanie
pod
wodą,
udziału
we
wszelkiego
rodzaju
rajdach
i wyścigach poza lekkoatletyką i pływaniem,
ma miejsce w sanatoriach, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, ośrodkach
rehabilitacyjnych.
W zakresie ubezpieczenia ryzyka: Operacje chirurgiczne:
Dopuszczalne wyłączenia – brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za ryzyko wystąpienia
operacji chirurgicznych, których konieczność przeprowadzenia powstała w wyniku:
a) wojny, działań wojennych, stanu wojennego,
b) czynnego udziału w: zamieszkach, rozruchach społecznych, aktów terroru (terroryzm),
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
36
popełnienia przez Ubezpieczonego (lub usiłowania popełnienia przez niego) umyślnego
przestępstwa,
d) prowadzenia (kierowania) pojazdu mechanicznego, jeśli Ubezpieczony nie posiadał
odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego pojazdu lub gdy Ubezpieczony prowadził
pojazd
po
spożyciu
alkoholu
lub
w
stanie
nietrzeźwości,
a także po zażyciu środków odurzających lub narkotyków,
e) samookaleczenia przez Ubezpieczonego,
f) usiłowania popełnienia lub popełnieniem przez Ubezpieczonego samobójstwa,
g) zatrucia spowodowanego bezpośrednim spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków lub
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, co spowodowało
konieczność leczenia,
h) uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem, zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi
(poza zabiegami związanymi leczeniem bezpośrednich następstw NW),
i)
aktów terroru i katastrof, wskutek których doszło do skażenia promieniami jonizującymi
lub skażenia chemicznego,
j)
wyczynowego
uprawiania
sportów
takich
jak:
sporty
spadochronowe
i lotnicze, sporty motorowe i motorowodne, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, skoki
na linie, speleologia i nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym
oddychanie pod wodą, udziału we wszelkiego rodzaju rajdach i wyścigach poza
lekkoatletyką i pływaniem,
k) gdy ubezpieczony był dawcą organów,
l)
wad wrodzonych lub ich następstw,
m) leczenia i zabiegów dentystycznych, chyba, że wynikają z obrażeń odniesionych
w wypadku, w którym ubezpieczony doznał także uszkodzeń innych narządów lub części
ciała,
n) zmniejszenia lub powiększenia piersi, zmiany płci oraz w celach antykoncepcyjnych,
o) usunięciem ciał obcych metodą endoskopową lub implantowaniem zębów.
c)
W odniesieniu do pozostałych zakresów ubezpieczenia dopuszcza się stosowanie zapisów
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Ubezpieczyciela/Wykonawcy.
E. OKRESY KARENCJI
1.
2.
3.
Dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia z początkiem rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej karencja będzie zniesiona dla całego zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
Karencja będzie zniesiona dla całego zakresu ochrony również dla osób, które w okresie
wprowadzania nowej oferty nie mogły z przyczyn niezależnych (np. zwolnienie lekarskie,
świadczenie rehabilitacyjne, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop
wychowawczy) przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie. Osoby te będą mogły
podpisać deklaracje zgody po powrocie do pracy w ciągu 30 dni od tej daty.
Po tym czasie, okresy karencji będą mogły mieć zastosowanie.
Dopuszczalne okresy karencji:
 świadczenie z tytułu ciężkich zachorowań (poważnych zachorowań) Ubezpieczonego,
(niespowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem) – karencja trwa przez okres 90 dni,
 świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego Ubezpieczonego (niespowodowanego
nieszczęśliwym wypadkiem) – karencja trwa przez okres 30 dni,
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
37
 świadczenie z tytułu operacji chirurgicznych,
wypadkiem) – karencja trwa przez okres 180 dni.
(niespowodowanych
nieszczęśliwym
F. INDYWIDUALNA KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA
Umowa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków ich rodzin winna
oferować Ubezpieczonym prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po ustaniu stosunku
pracy łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym oraz w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego lub bezpłatnego. Prawo do indywidualnej kontynuacji nabywają osoby objęte
grupowym ubezpieczeniem przez minimum 6 miesięcy i za które składki zostały opłacone.
Minimalny zakres ubezpieczenia winien obejmować:
Zdarzenie
śmierć ubezpieczonego,
śmierć ubezpieczonego w wyniku NW - dodatkowo
oprócz świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego,
trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW,
śmierć współmałżonka.
Świadczenie w procentach aktualnej
sumy ubezpieczenia
100%
100%
1%
100%
G. UBEZPIECZENIE DLA MAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIASTA RYBNIKA
1. Prawo do przystąpienia do ubezpieczenia na warunkach zaproponowanych przez Ubezpieczyciela
dla Pracowników, w okresie ubezpieczenia mają: dzieci własne ubezpieczonego, przysposobione,
pasierb ubezpieczonego (jeżeli nie żyje jego ojciec lub matka) w wieku do 25 lat lub bez względu
na wiek w razie całkowitej niezdolności do pracy oraz osoby pozostające z ubezpieczonym
w związku małżeńskim, w rozumieniu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w stosunku
do którego nie została na dzień zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową orzeczona separacja.
2. Składka ubezpieczeniowa za pracownika będzie opłacana z jego wynagrodzenia netto.
3. Składka ubezpieczeniowa za członków rodziny Pracownika będzie opłacana z wynagrodzenia
netto Pracownika.
H.
1.
PRZEDSTAWICIELE STRON
Za nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu realizacji świadczeń i rozliczeń ze strony
Ubezpieczyciela odpowiedzialny jest:
a) Pan/Pani …………………………… tel…………………, faks ……………………………...
(za ………………………………………………………………………………………………...)
b) Pan/Pani …………………………… tel…………………, faks ………………………………..
(za……………………………………………………………………………………………...…...)
2.
Ze nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu realizacji świadczeń i rozliczeń ze strony
Urzędu Miasta Rybnika odpowiedzialny jest:
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
38
a) Pan/Pani …………………………… tel…………………, faks ……………………………..
(za ………………………………………………………………………………………………...)
b)
Pan/Pani
…………………………… tel…………………, faks
…………………….
(za ………………………………………………………………………………………………...)
3.
Realizacja umowy odbywać się będzie za pośrednictwem Górnośląskiej Spółki Brokerskiej
Sp. z o.o. w Gliwicach.
I. TERMINY PŁATNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
J.
Podstawą płatności składek jest polisa grupowego ubezpieczenia wystawiona na Urząd Miasta
Rybnika.
Jeżeli wystąpi zagrożenie, że Ubezpieczyciel pomimo próby nie zdoła skutecznie zawrzeć
umowy do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, winien zaproponować rozwiązania pozwalające
na automatyczne ubezpieczenie osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do grupowego
ubezpieczenia, do czasu jej przygotowania.
Składka za jednego ubezpieczonego przez cały okres realizacji umowy będzie niezmienna.
Za należną kwotę składek przekazanych do Ubezpieczyciela w danym okresie rozliczeniowym
uważa się iloczyn liczby osób (wraz z imiennym wykazem) objętych ubezpieczeniem
i zadeklarowane przez nich składki.
Składka za ubezpieczenie będzie płatna miesięcznie, najpóźniej do końca miesiąca
kalendarzowego, za miesiąc następny (płatność z góry), na konto Ubezpieczyciela wskazane
w polisie.
Za datę terminowego opłacenia składki uznaje się dzień obciążenia rachunku Ubezpieczającego.
Brak możliwości potrącenia przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej na rzecz
Ubezpieczyciela, powoduje ujęcie danego Ubezpieczonego na liście „występujących”
z grupowego ubezpieczenia na życie. Koniec odpowiedzialności Ubezpieczyciela powstaje
z upływem okresu, za jaki przekazano składkę. Ubezpieczony ma możliwość w takiej sytuacji,
aby zachować ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, dokonać osobistej płatności składki
ubezpieczeniowej na konto wskazane przez Ubezpieczyciela, w terminie zgodnie jak w pkt 5
i poinformować Ubezpieczającego.
Ubezpieczający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy
oraz polis zawartych w skutek niniejszej umowy.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
 ogłoszenia likwidacji Ubezpieczyciela,
 Ubezpieczyciel nie rozpoczął realizacji zamówienia bądź nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego na piśmie.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
39
K. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ubezpieczyciel, zapewni możliwość wysyłania na swój koszt wszelkiej dokumentacji niezbędnej
do zawarcia, realizacji i kontynuacji zamówienia (deklaracje, wnioski, itp.). Przesyłki winny być
odbierane przez firmę kurierską, maksymalnie w przeciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia
przez Ubezpieczającego zamiaru dokonania przesyłki. Ubezpieczyciel, zapewni we własnym
zakresie i na swój koszt wszelkiego rodzaju deklaracje, wnioski, itp., niezbędne do zawarcia,
realizacji i kontynuacji ubezpieczenia. Ubezpieczający nie może ponosić żadnych kosztów
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Ubezpieczyciel:
1) będzie organizował komisje lekarskie na terenie Miasta Rybnika, nie rzadziej
niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o wypłatę świadczenia przez Ubezpieczonego,
2) nie będzie wymagał dostarczania dotychczasowych deklaracji, wniosków itp. dokumentów
potwierdzających dotychczasowe umowy ubezpieczenia, kartotek lekarskich przy
przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego oraz przy zgłoszeniu świadczeń,
3) przyjmie odpowiedzialność za skutki stanów chorobowych, które zostały stwierdzone i/lub
zaszły przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy, o ile Ubezpieczony był wcześniej
objęty ubezpieczeniem w ramach innej umowy funkcjonującej u Zamawiającego pod
warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia,
4) nie będzie wymagał dostarczania dotychczasowych deklaracji, wniosków itp. dokumentów
potwierdzających dotychczasowe umowy ubezpieczenia, kartotek lekarskich przy
przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego oraz przy zgłoszeniu świadczeń,
5) nie będzie wymagał od osób, które przystąpią do ubezpieczenia informacji dotyczących ich
stanu zdrowia, nie będzie dokonywana żadna medyczna ocena ryzyka (np. ankiety medyczne).
3. Ubezpieczający dopuszcza stosowanie zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Ubezpieczyciela w pozostałym zakresie nie zdefiniowanym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. W przypadku sprzeczności między treścią niniejszej umowy a treścią polisy
ubezpieczenia lub OWU decyduje treść umowy.
4. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za działania osób/podmiotów,
którym powierzy wykonanie czynności związanych z wykonaniem zamówienia.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz odstąpienie od umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
6. Zmiany personalne na stanowiskach przedstawicieli stron, o których mowa w pkt H,
nie wymagają aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia stron.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach
księgowych (np. polisach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo
podano termin określony w umowie.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o działalności
ubezpieczeniowej.
9. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Ubezpieczającego.
10. Integralną część umowy stanowią:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami,
2) opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
3) Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)...……………………………………………………
1.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
40
11. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego oraz jeden dla Górnośląskiej Spółki Brokerskiej Sp. z o.o.
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
41
Download