PRZEWODNIK PO KLASACH TYTUŁÓW UCZESTNICTWA

advertisement
PRZEWODNIK
PO KLASACH
TYTUŁÓW
UCZESTNICTWA
Fundusze Franklin Templeton Investment Funds1 („FTIF”) oferują inwestorom możliwość lokowania kapitału
poprzez inwestycje w tytuły uczestnictwa różnych klas odpowiadających na różne potrzeby i wymagania.
Różnice między klasami tytułów uczestnictwa związane są z walutą, wyceną lub dochodem. Tytuły uczestnictwa
mogą być tytułami dywidendowymi (dis) lub akumulacyjnymi (acc).
Niniejszy dokument jest tylko przewodnikiem. Niektóre klasy tytułów uczestnictwa mogą nie być dostępne dla inwestorów. Więcej informacji
można znaleźć w Prospekcie FTIF. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wyboru właściwej klasy tytułów uczestnictwa pod kątem
indywidualnych wymagań należy przed dokonaniem inwestycji porozmawiać z doradcą finansowym.
JAK CZYTAĆ OPISY KLAS TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZY FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
Nazwa klasy tytułów uczestnictwa zwykle zaczyna się od nazwy funduszu, po której następuje charakterystyka komponentów tej klasy
tytułów uczestnictwa.
Przykład:
Templeton Emerging Markets Bond Fund
–
Nazwa funduszu
Templeton Global Total Return Fund
Nazwa funduszu
–
N
(Qdis)
Typ klasy
tytułów
uczestnictwa
Podział zysków
i częstotliwość
(Q = kwartalnie)
A
(acc)
Typ klasy
tytułów
uczestnictwa
Akumulacja
PLN - H1
Waluta
Symbol
Klasa
tytułów
hedgingu
PLN - H1
Waluta
Symbol
Klasa
tytułów
hedgingu
TYPY KLAS TYTUŁÓW UCZESTNICTWA
Dostępnych jest kilka różnych klas tytułów uczestnictwa funduszy FTIF, a każda z nich przeznaczona jest dla inwestorów o innym
profilu i innych potrzebach. Litera w nazwie klasy związana jest ze strukturą prowizji i opłat dotyczącą tej klasy tytułów uczestnictwa.
Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie informacji na temat dwóch popularnych typów klas tytułów uczestnictwa dostępnych
w Polsce. Szczegółowe informacje można znaleźć w Prospekcie.
Tytuły uczestnictwa A
Tytuły uczestnictwa N
Inwestor docelowy
Inwestorzy indywidualni — to najbardziej typowa klasa tytułów
uczestnictwa przeznaczona dla inwestorów prywatnych
Inwestorzy indywidualni i profesjonalni2 — klasa tytułów
uczestnictwa oferowana tylko w niektórych krajach i/lub przez
niektórych dystrybutorów
Opłata wstępna
Tak
Tak
Minimalna inwestycja
Minimalna kwota jednorazowej pierwszej inwestycji:
2500 USD
7500 PLN
Minimalna kwota jednorazowej pierwszej inwestycji:
2500 USD
7500 PLN
1. Franklin Templeton Investment Funds to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu.
2. Inwestor profesjonalny to klient mający doświadczenie, wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz prawidłowego oceniania ryzyka związanego z inwestowaniem. Aby zaliczać się do
grona profesjonalnych inwestorów, klient musi spełnić szereg kryteriów.
OPCJE ZWIĄZANE Z AKUMULACJĄ
LUB PODZIAŁEM ZYSKÓW
Franklin Templeton Investment Funds
Akumulacyjne tytuły
uczestnictwa
Nie dokonuje się wypłat dywidend, lecz dochód
netto jest odzwierciedlony w podwyższonej
wartości tytułów uczestnictwa
Dywidendowe tytuły
uczestnictwa
Posiadacze tytułów uczestnictwa tej klasy
są uprawnieni do otrzymywania dywidendy
w następujących okresach:
Mdis
Dywidenda wypłacana miesięcznie
Qdis
Dywidenda wypłacana kwartalnie
WALUTA KLASY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA
Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że każdy fundusz
zarządzany jest w taki sposób, aby maksymalizować
stopę zwrotu w określonej walucie („walucie bazowej”).
Innymi słowy, jeżeli walutą bazową funduszu jest dolar
amerykański, klasy tytułów uczestnictwa denominowane
w euro lub innej walucie odzwierciedlają wyniki funduszu
wypracowane w USA po skorygowaniu o kurs waluty.
Oznacza to, że wpływ na zwroty z tytułów uczestnictwa tych
klas będą miały wahania na rynkach walutowych. Wpływ
wahań kursów walut może być korzystny lub niekorzystny.
Klasy tytułów uczestnictwa mogą być oferowane
w kilku walutach, takich jak:
amerykański, cała wartość tytułów uczestnictwa danej
klasy zabezpieczona jest poprzez 3-miesięczne kontrakty
walutowe (forward) na sprzedaż USD i kupno euro.
KOLEJNE KROKI
Ze względu na różnorodność dostępnych klas tytułów
uczestnictwa oraz wyjątkowe wymagania poszczególnych
inwestorów przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu
środków w daną klasę tytułów uczestnictwa inwestorzy
powinni się upewnić, że jest ona dobrze dobrana do ich
potrzeb. Warto skontaktować się z doradcą finansowym
w celu uzyskania szczegółowych informacji i dokonania
wyboru najbardziej odpowiedniej klasy tytułów uczestnictwa.
Należy pamiętać, że inwestycje w fundusze FTIF nie gwarantują żadnego dochodu, a wartość inwestycji
może podlegać wahaniom.
AKUMULACYJNE TYTUŁY UCZESTNICTWA
W przypadku akumulacyjnych tytułów uczestnictwa wszelkie
zgromadzone zyski są automatycznie reinwestowane
w fundusz i tym samym podnoszą wartość tych tytułów.
Oznacza to, że inwestycja w fundusz ma szansę rosnąć
dzięki efektowi akumulacji.
DYWIDENDOWE TYTUŁY UCZESTNICTWA
Z kolei w przypadku dywidendowych tytułów uczestnictwa
wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków
wypracowanych przez fundusz, który inwestor może
przeznaczyć na bieżące wydatki lub inne plany inwestycyjne.
Dywidendy mogą być wypłacane raz w miesiącu lub
raz na kwartał.
W przypadku akumulacyjnych i dywidendowych tytułów
uczestnictwa, aktywa bazowe (lub pierwotnie zainwestowane
środki) podlegają wpływowi zmian warunków rynkowych
i mogą zarówno zyskiwać, jak i tracić na wartości. Inwestorzy
muszą mieć świadomość, że mogą nie odzyskać całej
zainwestowanej kwoty.
Euro (EUR)
Złoty polski (PLN)
Frank szwajcarski (CHF) Dolar amerykański (USD)
ZABEZPIECZONE KLASY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA
Zabezpieczone klasy tytułów uczestnictwa są przeznaczone
dla inwestorów chcących zminimalizować wpływ zmian
kursów walut na zwroty z inwestycji. Wybór klasy tytułów
uczestnictwa najbardziej odpowiedniej dla danego inwestora
zależy od indywidualnych okoliczności i prognoz dla
poszczególnych walut.
Inwestorzy powinni pamiętać, że wyniki zabezpieczonych klas
tytułów uczestnictwa nigdy nie będą identyczne z wynikami
klasy tytułów uczestnictwa denominowanych w walucie
bazowej, w związku z kosztami hedgingu i innymi czynnikami.
Fundusze Franklin Templeton Investment Funds oferują
inwestorom dwa typy zabezpieczonych klas tytułów
uczestnictwa. Oferują one podobne rezultaty, jednak różnią
się nieco podejściem do hedgingu.
W ramach oferty funduszy Franklin Templeton Investment
Funds dla polskich inwestorów dostępna jest klasa
tytułów uczestnictwa H1 zabezpieczona przed ryzykiem
zmian kursu waluty lokalnej do waluty bazowej funduszu.
Przykładowo, w przypadku tytułów uczestnictwa klasy
EUR-H1 funduszu, którego walutą bazową jest dolar
Informacje natury prawnej
Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej
ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej
w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy
traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin
Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału.
Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte
w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest
dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później).
Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także
spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie
wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów
walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać,
że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym
oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Inwestowanie na rynkach
wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych.
Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne
ryzyko dla całego portfela Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie
Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny).
Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom
lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone
do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich
dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.
Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do
wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Odniesienia do
określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać
aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji.
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię
najnowszego prospektu Funduszu, „Kluczowych informacji dla inwestorów” oraz sprawozdania rocznego
i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać za darmo od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa,
tel.: +48 22 337 13 50; faks: +48 22 337 13 70.
Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de
Surveillance du Secteur Financier.
Templeton Asset Management (Poland)
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
tel +48 22 337 13 50
faks +48 22 337 13 70
www.franklintempleton.pl
© 2016 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
FTIFPL SCGW 03/16
Download