umowa o systematyczną dostawę prasy

advertisement
- Projekt -
UMOWA O SYSTEMATYCZNĄ DOSTAWĘ PRASY
….. ………………………………
zawarta w dniu ………………………. roku w Wałbrzychu pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez – ............................................................
zwaną dalej Dostawcą,
a,
Powiatem Wałbrzyskim z siedzibą Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 26 33 345
reprezentowanym przez
1. Józefa Piksę – Starostę Wałbrzyskiego
2. Andrzeja Lipińskiego – Wicestarostę
zwanym dalej Odbiorcą
Wszelkie oświadczenia w tym korespondencja pomiędzy stronami będzie dostarczana przez pocztę,
kuriera lub osobiście na adres:
dla Odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych
dla Dostawcy: …………………………………………………………………...
Istnieje możliwość przesłania korespondencji faxem lub pocztą elektroniczną
Nr fax/tel., E-mail dla Odbiorcy:
tel.: 74/84 60 610 e-mail: [email protected]
Fax: 74/84 24 517
Nr fax/tel., E-mail dla Dostawcy : ……………………………..
Niniejsza umowa została zawarta bez zastosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest systematyczne dostarczanie Odbiorcy tytułów prasowych przez
Dostawcę wymienionych w załączniku nr 1 do umowy w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
§ 2.
Dostawca zobowiązuje się do:
1) codziennego dostarczania zamówionych tytułów. Tytuły dostarczane będą pod adres wskazany
poniżej przez Odbiorcę:
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych.
w godzinach od 5.30 do 7.00,
2) zaoferowania Odbiorcy tytułów pozyskanych przez siebie do systematycznej dystrybucji prasy
po dniu zawarcia niniejszej umowy,
3) zapewnienia w okresie umownym stałych cen na wydawnictwa wymienione w załączniku nr 1 do
umowy. Przez cenę stałą strony rozumieją cenę niepodlegającą korekcie w związku z jej
ewentualnymi zmianami dokonanymi przez Wydawcę w okresie realizacji prenumeraty,
§ 3.
1. Prasa codzienna oraz tytuły będące periodykami dostarczane będą w dniu wydania z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Prasa zagraniczna będzie dostarczana z opóźnieniem wynikającym z okresu realizacji kolportażu
przez importera. Strony zgodnie postanawiają, iż Dostawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe
z winy Wydawcy lub importera prasy zagranicznej. Prasa zagraniczna może być dostarczana
z jednodniowym opóźnieniem w stosunku do dnia wydania.
3. Koszty transportu zamówionych tytułów prasy ponosi Dostawca.
- Projekt -
1.
2.
3.
4.
§ 4.
W ramach dostawy tytułów, o których mowa w załączniku nr 1, dla których zastosowano ceny
stałe za okres roczny, płatny z góry zamówienie nie może ulec zmianie w trakcie realizacji
umowy.
Odbiorca może dokonać zamówienia kolejnych tytułów lub zwiększyć ilość prenumerowanych
tytułów określonych w załączniku Nr 1 do umowy.
Dokonanie zamówienia w ramach dostaw tytułów określonych w ust. 2 musi mieć formę
pisemną.
Dostawca będzie dostarczał zamówione tytuły od poniedziałku następującego po tygodniu, w
którym zamówienie, o którym mowa w ust. 3 zostało dostarczone Dostawcy.
§ 5.
Odbiorca zobowiązuje się do:
a) dokonania zapłaty zgodnie z wystawioną fakturą VAT na konto Dostawcy w terminie 7 dni od daty
otrzymania faktury VAT,
b) odbierania zamówionych egzemplarzy w miejscu i czasie uzgodnionym z Dostawcą, zgodnie z § 2
pkt 1) niniejszej umowy,
c) każdorazowego sprawdzania dostarczonej prasy, co do ilości, jakości i wartości poprzez
porównanie z załączonym dowodem dostawy. Ewentualne reklamacje dotyczące dostawy należy
zgłosić Dostawcy do godz. 10.00 w dniu otrzymania dostawy, której reklamacja dotyczy. Po
upływie terminu określonego w poprzednim zdaniu dostawę uważa się za przyjętą zgodnie z
dowodem dostawy.
§ 6.
1. W przypadku braku zapłaty Dostawca ma prawo odmówić dostawy prasy w części lub w całości.
2. Nieterminowe regulowanie przez Odbiorcę należności lub znaczne opóźnienie w zapłacie daje
Dostawcy prawo do natychmiastowego wstrzymania dostawy bez konieczności rozwiązania
umowy lub do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
§ 7.
W okresie obowiązywania niniejszej umowy Odbiorca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić
Dostawcę o wszelkich zmianach danych dotyczących Odbiorcy, w szczególności o zmianie adresu
siedziby Odbiorcy.
§ 8.
1. Wartość zamówionej prasy określa faktura VAT wystawiona przez Dostawcę.
2. Ostateczne rozliczenie finansowe dokonywane jest za zrealizowane dostawy prasy, na podstawie
ilościowo – wartościowych dokumentów „Dowód dostawy”, które stanowią potwierdzenie dostaw
wymienionych w nim tytułów.
3. W przypadku dostaw tytułów rozliczenie dostaw, uwzględniające zmiany dokonywane przez
Odbiorcę, co do ilości i asortymentu dostawy, może być dokonywane w trakcie okresu objętego
fakturą VAT, natomiast całkowite rozliczenie będzie dokonywane po okresie objętym fakturą VAT.
§ 9.
Odbiorca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, posiada numer NIP 886 26 33 345 i wyraża
jednocześnie zgodę na otrzymywanie faktur VAT bez jego podpisu jako odbiorcy.
§ 10.
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyny z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca
kalendarzowego.
3. Odbiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
nienależytego wykonywania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy.
- Projekt -
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, zaś spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla
siedziby Odbiorcy.
§ 12.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egz. dla Odbiorcy i jeden egz.
dla Dostawcy.
...................................................
podpis Odbiorcy
...................................................
podpis Dostawcy
- Projekt -
Załącznik Nr 1 do umowy Nr ………………….
z dnia ……………………
Wykaz prenumerowanych tytułów prasowych
L.p.
1.
2.
3.
4.
Tytuł
Gazeta Wyborcza
Wspólnota
Dziennik Gazeta Prawna
Panorama Wałbrzyska
Razem
Ilość
egz.
1
1
2
1
Ilość egz.
w okresie
objętym
umową
Cena
netto
Wartość
netto
Wartość
brutto
Stawka
VAT
Download