Perspectives from the Franklin Templeton Fixed Income Group®

advertisement
Franklin Templeton Investment Funds
Światowy wzrost
Franklin Global Growth Fund
Profil funduszu
Informacje o funduszu
CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU
Data utworzenia
29 grudnia 2000 r.
Styl inwestycyjny
Światowy wzrost
Celem inwestycyjnym funduszu Franklin Global Growth Fund (zwanego dalej
„Funduszem”) jest osiąganie wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie
przede wszystkim w akcje i/albo inne papiery powiązane z kapitałem (m.in.
warranty i papiery zamienne) spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej.
Zarządzający portfelem Funduszu prowadzą aktywne badania fundamentalne
poszczególnych papierów, w celu wyszukiwania tych pozycji, które wyróżniają się
wyjątkowo korzystnym profilem ryzyka do zwrotów.
Indeks porównawczy MSCI World Index
Aktywa netto Funduszu inwestowane są w papiery emitentów z całego świata,
zarówno z rynków rozwiniętych, jak i rynków wschodzących.
DLACZEGO WARTO ZAINTERESOWAĆ SIĘ TYM FUNDUSZEM?
Koncentracja i dywersyfikacja w jednym.
Fundusz oferuje potencjalnie wysokie zwroty dzięki koncentracji inwestycji,
a jednocześnie zapewnia korzyści płynące z zarządzania ryzykiem poprzez
budowę zdywersyfikowanego portfela.
Dobrze uzasadnione decyzje.
W związku z podejściem do inwestycji opartym na koncentracji i analizach
fundamentalnych, zespół musi dążyć do uzyskania jak największej pewności co
do potencjału każdej inwestycji.
Dyscyplina inwestycyjna.
Poprzez analizy oparte na wzroście, jakości i wycenie, analitycy szukają wysokiej
jakości spółek o zrównoważonych modelach biznesowych, których papiery
dostępne są po rozsądnych cenach.
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem.
Dzięki „koncepcji najlepszych pomysłów”, Fundusz nie inwestuje
w przedsiębiorstwa konkurencyjne wobec siebie nawzajem, ponieważ zespół
z każdego określonego obszaru wybiera najbardziej atrakcyjną spółkę.
Korzystny profil ryzyka do zwrotów.
Według danych historycznych, Fundusz generuje zrównoważone ponadprzeciętne
zwroty przy rozsądnym poziomie ryzyka.
Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych.
Franklin Global Growth Fund
FILOZOFIA I PROCES INWESTYCYJNY
Fundusz realizuje filozofię inwestycyjną opartą na dyscyplinie
i indywidualnych analizach, która, według nas, ma potencjał
do generowania ponadprzeciętnych zwrotów skorygowanych
o ryzyko (alfa) na przestrzeni pełnego cyklu rynkowego.
Podejście zespołu opiera się na budowie skoncentrowanego
portfela wysokiej jakości spółek o potencjale do
zrównoważonego wzrostu.
Zarządzający Funduszem poszukują inwestycji spełniających
kryteria dotyczące wzrostu, jakości i wyceny we wszelkich
możliwych sektorach i krajach. Choć niektórzy zarządzający
inwestycjami wzrostowymi mogą koncentrować się na
krótkiej perspektywie, Fundusz zarządzany jest przy
założeniu perspektywy długoterminowej i inwestuje w spółki,
których papiery można utrzymać w okresie 3-5 lat.
Rezultatem realizacji podejścia inwestycyjnego zespołu jest
portfel złożony z ok. 40 pozycji. Fundusz pozostaje
niezależny od benchmarku na przestrzeni całego procesu
budowy portfela, a zarządzający są całkowicie
skoncentrowani na selekcji papierów. Poprzez ograniczanie
powielania ekspozycji ekonomicznych, Fundusz utrzymuje
ryzyko na rozsądnym poziomie i oferuje odpowiednią
dywersyfikację. Udział pozycji w portfelu Funduszu jest
równoważony w zależności od zmian na rynkach i wyceny
papierów.
Początkowym etapem realizowanego przez zespół procesu
inwestycyjnego są globalne poszukiwania wysokiej jakości
spółek o potencjale do zrównoważonego wzrostu. Analitycy
zespołu, z których każdy ma własną specjalizację sektorową,
przyglądają się poszczególnym branżom, szukając
przedsiębiorstw spełniających określone kryteria związane
z wzrostem, jakością i wyceną. W tych poszukiwaniach pod
uwagę brane są spółki z całego świata i ze wszystkich
możliwych sektorów, zwykle o kapitalizacji rynkowej
sięgającej co najmniej 2 mld USD.
Na tym wczesnym etapie formułowania pomysłu na nową
inwestycję, analitycy koncentrują się na kwestiach
związanych z wzrostem i jakością. Po zdefiniowaniu
potencjalnego pomysłu, przeprowadzany jest krótki przegląd
spółki w celu upewnienia się, że oferuje ona wieloletni
potencjał wzrostowy, ma zrównoważony i odpowiednio
skoncentrowany model biznesowy oraz jest w stanie
budować wartość dla akcjonariuszy. Ponadto, analitycy
ustalają, czy wycena spółki nie odpowiada jej pełnej
rzeczywistej wartości.
Podczas formułowania pomysłu na nową inwestycję, zespół
wykorzystuje szereg różnych zasobów, takich jak narzędzie
do filtrowania wskaźników ilościowych pod kątem
wzrostowych i jakościowych kryteriów zespołu, analizy
modeli biznesowych spółek wyróżniających się wysoką
jakością i zrównoważonym wzrostem, solidna globalna sieć
kontaktów czy wyniki badań prowadzonych przez całą grupę
Franklina ds. akcji (Franklin Equity Group).
Podczas cotygodniowych formalnych zebrań oraz w ramach
bieżącej nieformalnej komunikacji, analitycy dyskutują
z zarządzającymi portfelem Funduszu o każdym nowym
pomyśle inwestycyjnym, przedstawiając swą krytyczną
informację zwrotną. Analitycy i zarządzający wspólnie
decydują, czy dany pomysł zasługuje na dalsze analizy.
Rezultatem zespołowych poszukiwań spółek znajdujących
się we wczesnej fazie wzrostu oraz mających szanse na
imponujący wzrost w kilkuletniej perspektywie jest lista
papierów spółek (głównie małych i średnich przedsiębiorstw),
które przechodzą do kolejnej fazy analiz. Ponadto, w związku
z ścisłą koncentracją zespołu na możliwościach
inwestycyjnych związanych ze spółkami mającymi wyjątkową
przewagę nad konkurencją, członkowie zespołu poszukują
przede wszystkim spółek zajmujących się jednym rodzajem
działalności, w odróżnieniu od dużych koncernów lub
przedsiębiorstw działających w różnorodnych obszarach.
1. Zespół Franklin Global Large Cap stosuje dwie wewnętrzne oceny akcji: „Ponadprzeciętne” i „Sprzedaj”. Akcje oceniane jako „Ponadprzeciętne” spełniają nasze kryteria związane
z wzrostem, jakością i wyceną, a dodatkowo ich ekspozycja ekonomiczna jest w niewielkim stopniu skorelowana z ekspozycją pozycji znajdujących się już w portfelu. Papiery te są zwykle
utrzymywane w portfelach klientów do czasu kolejnej oceny. Poszczególne portfele w ramach tej samej strategie oraz ich pozycje mogą różnić się szeregiem czynników, takich jak, między
innymi, rozmiar portfela, szczegółowe wytyczne inwestycyjne czy ograniczenia i daty otwarcia poszczególnych portfeli.
Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych.
2
Franklin Global Growth Fund
Ze względu na przyjęty długi horyzont inwestycyjny, zespół
uznaje intensywne i szczegółowe analizy za najistotniejszy
element procesu inwestycyjnego. Analitycy poświęcają
większą część swego czasu na analizy fundamentalne
nowych możliwości i pozycji już znajdujących się w portfelu,
jak również na uważne monitorowanie spółek znajdujących
się na liście potencjalnych inwestycji. Ponieważ zespół
stosuje określone zasady zarządzania ryzykiem
skoncentrowane na dywersyfikacji i ograniczaniu powielania
ekspozycji ekonomicznych, decyzja o kupnie akcji
podejmowana jest w oparciu nie tylko o wyniki analizy
fundamentalnej, ale także o ocenę danej inwestycji
w porównaniu ze spółkami konkurencyjnymi oraz pozycjami
znajdującymi się już w portfelu.
Analiza jakościowa i ilościowa
Akcje, które przejdą do kolejnego etapu selekcji, poddawane
są szczegółowym analizom jakościowym i ilościowym.
Podczas badań jakościowych, analitycy dążą do pełnego
zrozumienia konkretnych czynników, które pozwolą spółce
rosnąć szybciej niż jej konkurenci w kilkuletniej perspektywie.
Członkowie zespołu badają, czy spółka ma długofalową
przewagę nad konkurencją, analizują jej model biznesowy
i oceniają środowisko konkurencyjne. Mogą także starać się
lepiej zrozumieć warunki geopolityczne lub regulacyjne,
w których spółka prowadzi swą działalność.
Analizy ilościowe obejmują szczegółowe modelowanie
sprawozdań finansowych. Analitycy przyglądają się
charakterystyce rentowności kapitału własnego (ROE),
strukturze kapitałowej czy potencjalnym zmianom marż.
Analitycy zwykle opracowują modele na najbliższe dwa lata
i przekładają je na prognozy stopy wzrostu w pięcioletniej lub
dłuższej perspektywie. Dzięki modelowaniu
w długoterminowej perspektywie, analitycy są w stanie
sformułować realistyczne oczekiwania co do wzrostu
przychodów i zysków oraz ocenić jakość tego wzrostu. Na
potrzeby tych modeli, tworzone są także historyczne dane
finansowe za okres pięciu lat. W przypadku spółek
o cyklicznej naturze, analitycy modelują zyski w pełnym cyklu
rynkowym, stosując znormalizowaną stopę wzrostu
w połowie cyklu.
Koncentracja na rygorystycznych kryteriach
inwestycyjnych
W trakcie szczegółowej zespołowej oceny każdego papieru,
analitycy skupiają się na ściśle określonych kryteriach
wzrostu i jakości oraz stosują spójne zasady wyceny
we wszystkich sektorach i regionach. Obiektem
zainteresowania analityków są następujące parametry:
Wzrost
Poprzez analizę przepływów pieniężnych, analitycy oceniają
na ile zrównoważony jest model biznesowy spółki (tj. czy
spółka oferuje wyjątkowy potencjał wzrostowy wynikający
z długofalowej przewagi nad konkurencją) oraz czy
w przeszłości spółka dokonywała reinwestycji zysków w celu
generowania wartości. Dokonywany jest także przegląd
strategii spółki, prognoz finansowych oraz środowiska
konkurencyjnego.
Jakość
Na podstawie analizy zwrotu z kapitału i zarządzania,
analitycy oceniają czy spółka ma potwierdzoną historię
generowania wartości dla akcjonariuszy. Ze względu na silne
preferencje zespołu dla wysokiej jakości spółek generujących
zrównoważony wzrost, selekcjonowane spółki zwykle mają
wyższe prognozowane zyski na akcję i rentowności kapitału
własnego w porównaniu ze średnimi rynkowymi wartościami
tych wskaźników. Zespół bierze także pod uwagę
transparencję finansową i ład korporacyjny spółek.
Wycena
Stosując model zdyskontowanych przepływów pieniężnych
(DCF) lub zdyskontowanych dywidend (DDM), analitycy są
w stanie stwierdzić, czy spółka ma atrakcyjną wycenę na tle
porównywalnych przedsiębiorstw. Zastosowanie stałych
parametrów, takich jak stopa zwrotu wolna od ryzyka, premia
za ryzyko związane z akcjami czy docelowa stopa wzrostu,
zapewnia spójność analizy przepływów pieniężnych
niezależnie od sektora. Analitycy nie muszą ustalać
docelowego poziomu wyceny. Wycena stanowi raczej
narzędzie wykorzystywane do celów porównawczych.
Rekomendacje akcji
Jeżeli zespół inwestycyjny uzna, że spółka spełnia określone
kryteria, analityk sporządza formalną rekomendację opartą
na dwóch ocenach: „Ponadprzeciętne” i „Sprzedaj”. Spółki
ocenione jako „Ponadprzeciętne” spełniają kryteria zespołu
związane z wzrostem, jakością i wyceną - są to najbardziej
atrakcyjne spółki w kontekście założeń budowy portfela.
Tylko spółki z tą oceną są utrzymywane w portfelach
klientów. Jeżeli wyniki badań analityków sygnalizują
możliwości znaczącej zmiany fundamentów, zarządzania lub
strategii, akcje są sprzedawane i wykluczane ze spektrum
zainteresowania i analiz zespołu.
BUDOWA PORTFELA
Portfel Funduszu budowany jest zgodnie z zasadą „bottom
up”, czyli „od szczegółu do ogółu”. Zarządzający
wykorzystują rekomendacje analityków przy tworzeniu portfeli
zapewniających klientom maksymalne stopy zwrotu przy
kontrolowanym poziomie ryzyka. Zespół nie kieruje się
strukturą indeksu porównawczego. Wszystkie decyzje
podejmowane są na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw,
a struktura sektorowa i regionalna portfela jest pochodną
tego procesu.
Ponieważ zespół zarządza skoncentrowanym portfelem,
dywersyfikacja stanowi ważny element kontroli ryzyka.
Ryzyko zarządzane jest poprzez ograniczanie powielania
ekspozycji ekonomicznych, tj. selekcję spółek, których źródła
Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych.
3
Franklin Global Growth Fund
zysków nie są ze sobą nadmiernie skorelowane. Rezultatem
takiego procesu jest zdywersyfikowany portfel ok. 40 spółek,
których selekcja odzwierciedla najlepsze pomysły
inwestycyjne członków zespołu.
Poszczególne pozycje mają mniej więcej taki sam udział
w portfelu. Rozmiar typowej pozycji mieści się w przedziale
od 2% do 3,5% i jest korygowany w zależności od zmian na
rynkach. Maksymalny rozmiar pojedynczej pozycji to 5%.
Ponieważ celem zespołu jest utrzymywanie pozycji przez
okres 3-5 lat, portfel ma względnie niskie obroty rzędu 4050%. Gdy akcje danej spółki radzą sobie wyjątkowo dobrze,
zespół podejmuje działania na przekór rynkom, zmniejszając
rozmiar pozycji do średniego poziomu. Zasada ta działa
także w drugą stronę: gdy akcje spółki osiągają słabsze
wyniki, zespół dokupuje akcje, pod warunkiem, że wyniki
prowadzonych analiz potwierdzają słuszność utrzymywania
pozycji w portfelu.
Zespół wierzy, że jest w stanie generować solidne zwroty
skorygowane o ryzyko dla klientów poprzez koncentrację na
wysokiej jakości spółkach o potencjale do zrównoważonego
wzrostu oraz budowanie portfelu z papierów przedsiębiorstw,
które nie są wzajemnie skorelowane.
Dyscyplina sprzedaży: Zarządzający portfelem funduszu
mogą podjąć decyzję o sprzedaży akcji, gdy wystąpi choć
jedna z następujących sytuacji:
• w tym samym lub w innym sektorze pojawia się bardziej
atrakcyjna okazja;
• zachodzi zmiana czynników fundamentalnych lub modelu
biznesowego, w rezultacie której spółka przestaje spełniać
kryteria inwestycyjne zespołu;
• wyniki pozycji są słabsze od średnich wyników jej sektora
o 20% od 30 lub 60 dni - w takim wypadku, zespół
inwestycyjny dokonuje szczegółowej analizy pozycji
i podejmuje decyzję o jej powiększeniu lub zamknięciu.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Dywersyfikacja jest zgodna z naszym celem zakładającym
generowanie solidnych zwrotów skorygowanych o ryzyko
i stanowi kluczowy element procesów budowy portfela
i zarządzania ryzykiem. Ponieważ zarządzamy
skoncentrowanymi portfelami, postrzegamy dywersyfikację
jako nieodłączny element kontroli ryzyka.
• Ograniczamy powielanie ekspozycji ekonomicznych
pomiędzy poszczególnymi pozycjami. Nie kupujemy akcji
spółek będących swymi bezpośrednimi konkurentami lub
mających ekspozycję na te same czynniki napędzające
wzrost i/albo źródła przychodów. Kupno papierów spółek,
które nie są fundamentalnie skorelowane, zwykle skutkuje
naturalną dywersyfikacją obejmującą różnorodne obszary
rynku.
• Wielkość poszczególnych pozycji w naszym portfelu jest
równoważona, co pozwala nam generować solidne zwroty
skorygowane o ryzyko, a jednocześnie dywersyfikować
skoncentrowany portfel. Żadne pojedyncze pozycje nie są
obciążone ponadprzeciętnie wysokim ryzykiem.
• Portfele są przedmiotem dyskusji podczas cotygodniowych
zebrań zespołu inwestycyjnego. Analitycy mogą także na
bieżąco kontaktować się z zarządzającymi portfelami, gdy
tylko pojawią się nowe możliwości. Dzięki temu,
zarządzający portfelem Funduszu są świadomi
potencjalnego ryzyka i zmian mających wpływ na ich
założenia inwestycyjne.
• Nasze starania związane z budową zdywersyfikowanego
portfela wspierane są także przez grupę ds. analizy
wyników i ryzyka inwestycyjnego (PAIR), która pełni
niezależne funkcje obejmujące monitorowanie ryzyka
inwestycyjnego dla wszystkich portfeli zarządzanych przez
Franklin Templeton.
Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych.
4
Franklin Global Growth Fund
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH PORTFELEM
Donald G. Huber, CFA
Wiceprezes, zarządzający portfelami instytucjonalnymi
Donald G. Huber, CFA, wiceprezes i zarządzający
portfelami inwestycyjnymi, jest głównym zarządzającym
portfelem Franklin Global Growth Fund, odpowiedzialnym za
spotkania z obecnymi i potencjalnymi klientami oraz za
zarządzanie portfelami. Przed dołączeniem do naszej firmy,
Donald Huber przez 20 lat pracował dla JPMorgan Chase &
Co. i organizacji będących poprzednikami tej spółki, zajmując
się przede wszystkim zarządzaniem portfelami, planowaniem
strategicznym oraz zarządzaniem relacjami w segmencie
bankowości prywatnej i korporacyjnej. Donald Huber uzyskał
stopień B.B.A. na University of Michigan; jest także
członkiem Nowojorskiego Stowarzyszenia Analityków
Papierów Wartościowych (SSA) oraz dyplomowanym
analitykiem finansowym (CFA - Chartered Financial Analyst).
Coleen F. Barbeau
Starsza wiceprezes
Dyrektor ds. zarządzania portfelami światowych akcji
wzrostowych
Coleen F. Barbeau, starsza wiceprezes i dyrektor ds.
zarządzania portfelami światowych akcji wzrostowych
w Franklin Equity Group wspiera głównego zarządzającego
portfelem w zarządzaniu funduszem Franklin Global Growth
Fund. Jest odpowiedzialna za strategie inwestowania w akcje
światowe oraz zarządzanie instytucjonalnymi portfelami akcji
światowych i akcji światowych i akcji spoza USA. Pomaga
także w zarządzaniu wybranymi funduszami akcji spoza USA
i akcji światowych. Coleen Barbeau ma ponad 25-letnie
doświadczenie w dziedzinie inwestycji. Przed dołączeniem
do Fiduciary Trust w 1983 r., która została przejęta przez
Franklin Templeton w 2001 r., pracowała przez dwa lata dla
Shearson/American Express. Coleen Barbeau ukończyła
studia licencjackie (B.A.) na Montclair State University.
Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych.
5
Franklin Global Growth Fund
CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Informacje natury prawnej
Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa
funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na
błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału.
Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu
o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub
półrocznym (o ile było opublikowane później).
Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty.
Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły
uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny).
Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się
z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu oraz
w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny).
Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie
być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton
Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.
Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji
pobocznych. Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie
publikacji.
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, „Kluczowych informacji dla inwestorów” oraz
sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton
Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: +48 22 337 13 50; faks: +48 22 337 13 70.
Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier.
© 2015 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych.
Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. DE
© 2015 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
09-14
Download