Mgr Anna Klamecka

advertisement
KRYTERIA OCENIANIA i poprawy ocen z filozofii i etyki
FILOZOFIA
25
25
20
20
10
pkt* – praca semestralna
pkt – testy pisemne
pkt – odpowiedź
pkt – aktywność, praca w trakcie zajęć, prace domowe
pkt – referat
Praca semestralna – oceniana jest wartość merytoryczna, dobór materiału oraz
umiejętność krytycznego ujęcia omawianego zagadnienia. Uczeń, po konsultacji z
nauczycielem, może zgłosić swój autorski projekt pracy semestralnej lub wybrać
temat z listy przygotowanej przez nauczyciela.
Testy pisemne – obejmują większe partie materiału; zapowiadane z tygodniowym
wyprzedzeniem. Testy mają na celu sprawdzenie wiedzy ucznia – umiejętności
posługiwania się terminami filozoficznymi i definiowania ich oraz znajomości
systemów filozoficznych.
Odpowiedź – obejmuje materiał bieżący z trzech ostatnich godzin lekcyjnych.
Aktywność, prace domowe - zajęcia z zakresu filozofii mają charakter dyskusyjny,
dlatego aktywność uczniów jest tak wysoko punktowana. Oceniana jest przede
wszystkim merytoryczna a nie ilościowa wartość udziału ucznia w dyskusji. Prace
domowe to realizowane na bieżąco ćwiczenia, krótkie formy pisemne, zadania
mające charakter projektów. Oceniana jest wartość merytoryczna, poprawność
realizacji zadania oraz pomysłowość (uzależnione od charakteru pracy domowej).
Referat – oceniana jest wartość merytoryczna, dobór materiału oraz umiejętność
krytycznego ujęcia omawianego zagadnienia. Tematyka referatu w pierwszej
kolejności związana jest z realizacją cyklu edukacyjnego. W przypadku większej ilości
czasu istnieje możliwość wygłaszania referatów na tematy autorskie.
ETYKA
30
30
25
15
*
pkt
pkt
pkt
pkt
–
–
–
–
praca semestralna
aktywność, udział w dyskusjach, debatach
referat
prace domowe
Cząstkowe oceny procentowe przeliczane są na punkty przypisane do poszczególnych kategorii.
Praca semestralna – oceniana jest wartość merytoryczna, dobór materiału oraz
umiejętność krytycznego ujęcia omawianego zagadnienia. Uczeń, po konsultacji z
nauczycielem, może zgłosić swój autorski projekt pracy semestralnej lub wybrać
temat z listy przygotowanej przez nauczyciela.
Aktywność – zajęcia z zakresu etyki mają charakter dyskusyjny, dlatego aktywność
uczniów jest tak wysoko punktowana. Oceniana jest przede wszystkim merytoryczna
a nie ilościowa wartość udziału ucznia w dyskusji.
Referat – oceniana jest wartość merytoryczna, dobór materiału oraz umiejętność
krytycznego ujęcia omawianego zagadnienia. Tematyka referatu w pierwszej
kolejności związana jest z realizacją cyklu edukacyjnego. W przypadku większej ilości
czasu istnieje możliwość wygłaszania referatów na tematy autorskie.
Prace domowe - realizowane na bieżąco ćwiczenia, krótkie formy pisemne, zadania
mające charakter projektów. Oceniana jest wartość merytoryczna, poprawność
realizacji zadania oraz pomysłowość (uzależnione od charakteru pracy domowej).
ZASADY POPRAWIANIA OCEN I REGULOWANIA ZALEGŁOŚCI:
1. Wszelkie zaległości wynikające z nieobecności nieusprawiedliwionych bądź
niekonsekwencji ucznia oceniane są przez obniżenie maksymalnej skali do 90%.
2. Zaległy referat należy dostarczyć w terminie 14dni w formie pisemnej.
3. Zaległą pracę domową, pracę semestralną należy dostarczyć w terminie 7 dni.
4. Terminy powyższe mogą ulec wydłużeniu w przypadku
usprawiedliwionych (!) nieobecności po konsultacji z nauczycielem.
dłuższych
5. W przypadku testów pisemnych poprawie podlegają oceny: niedostateczna oraz
dopuszczająca.
Download