Partnerzy_spoleczni_2016_06

advertisement
2016
Działanie 2.2 PO WER
Założenia konkursu
Magdalena Arusztowicz
Warszawa, 30 czerwca 2016
Warszawa
30.06.2016 r.
Cel szczegółowy PO WER
Wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie
partnerów społecznych przy realizacji działań
wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym
pozwalających na efektywne wykorzystanie
podmiotowych systemów finansowania w regionach
Warszawa
30.06.2016 r.
Cel konkursów:
Wzmocnienie roli
partnerów społecznych
w procesach
adaptacyjnych
przedsiębiorców i ich
pracowników.
Warszawa
30.06.2016 r.
Cele pośrednie (1)
Zwiększenie liczby
partnerów społecznych
uczestniczących w systemie
wspierania przedsiębiorców
i ich pracowników.
Warszawa
30.06.2016 r.
Cele pośrednie (2)
Zwiększenie liczby
organizacji partnerów
społecznych, które
odnotowują rozwój bazy
członkowskiej.
Warszawa
30.06.2016 r.
Cele pośrednie (3)
Zbudowanie lub rozwój
kompetencji partnerów
społecznych w zakresie
aktywnego uczestnictwa w
procesach adaptacyjności
przedsiębiorstw, grup
przedsiębiorców lub pracowników
przedsiębiorców.
Warszawa
30.06.2016 r.
Podstawowe informacje
Alokacja: ponad 33 mln PLN
Poziom dofinansowania: 90 %
Maksymalna wartość projektu: 2 mln PLN
Minimalna wartość: 50 tyś. PLN
Okres realizacji projektu: max. 24 m-ce
Warszawa
30.06.2016 r.
Terminy
Składanie wniosków w odpowiedzi na I konkurs:
Nabór zakończony 15 marca 2016 r.
Wpłynęło 69 wniosków
Do 30 czerwca br. podpisaliśmy 32 umowy o
dofinansowanie
.
Warszawa
30.06.2016 r.
Organizacja konkursów
2015 i 2016 r. Kolejne lata
Konkursy pilotażowe
Otwarte dla wszystkich
organizacji partnerów
społecznych
Bez ograniczeń dla branż i
regionów
Dwa konkursy: (1) utrwalenie
powstałych struktur,
(2) tworzenie kolejnych
Wspieranie tych regionów lub
branż niedoreprezentowanych,
słabszych lub rozwojowych
Warszawa
30.06.2016 r.
Wskaźniki w projekcie
Liczba strategii rozwoju
opracowanych dla
MMSP przez partnerów
społecznych – zarówno
w projekcie jak i poza
nim
Warszawa
30.06.2016 r.
Wskaźniki w projekcie
Liczba organizacji
partnerów społecznych,
w których wzrosła
liczba członków
Warszawa
30.06.2016 r.
Wskaźniki w projekcie
Liczba doradców
zatrudnionych w
organizacjach partnerów
społecznych
Warszawa
30.06.2016 r.
PROCES OCENY
Ocena
merytoryczna
Ocena
formalna
Weryfikacja
braków
formalnych i
oczywistych
pomyłek
Warszawa
30.06.2016 r.
Weryfikacja braków formalnych i oczywistych
pomyłek – kwestie problematyczne




Brak podpisów
Brak pieczęci osób uprawnionych i instytucji
Puste pola we wniosku
Podpisanie wniosku przez inna osobę niż wskazana w punkcie 2.7
wniosku
 brak informacji, że wskazana we wniosku wysokość obrotu dotyczy
ostatniego zamkniętego roku obrotowego
 brak w polu 4.3 (Potencjał wnioskodawcy i partnerów) minimum
informacji, że partnerstwo zostało utworzone zgodnie z ustawą
wdrożeniową (art. 33 Ustawy wdrożeniowej)
Warszawa
30.06.2016 r.
Ocena formalna – kwestie problematyczne
Ocena spełnia/nie spełnia
Projekt rozliczany metodami uproszczonymi – wkład
publiczny do kwoty 425 380,00 PLN
Podmiot uprawniony zgodnie z SZOOP - informacja w pkt.
4.4 Wniosku (odwołanie do odp. Ustawy)
Obroty – pkt. 4.3 wniosku
Warszawa
30.06.2016 r.
Ocena formalna – kwestie problematyczne
Partnerstwo – brak wykluczenia podrozdział 5.2 regulaminu
Partnerstwo – Ustawa o Finansach Publicznych -brak powiązań
art. 33 ust 6 i SZOOP
Partnerstwo utworzone/zainicjowane przed złożeniem wniosku
Kryteria dostępu – informacje we Wniosku, zgodnie z listą
sprawdzająca (Załącznik nr. 3)
Warszawa
30.06.2016 r.
Ocena merytoryczna – kryteria horyzontalne
standard minimum (ocena na podstawie informacji z
pkt. 3.1; 3.2; 4.1; 4.5 wniosku)
Zasady ogólne dotyczące standardu minimum
Do oceny w EFS zasady równości szans kobiet i mężczyzn istnieje
konieczność uzyskania minimum 3 punktów;
Poszczególne kryteria standardu minimum
Samo podawanie danych ilościowych/jakościowych bez wskazania
konkretnych barier równościowych wynikających z ww. danych jest
niewystarczające;
Projekt powinien zawierać opis konkretnych działań na rzecz grupy
docelowej/zespołu projektowego. Wszystkie ogólne deklaracje są
niewystarczające;
Wartości wskaźników w podziale na płeć powinny wynikać z całości logiki
projektu;
Warszawa
30.06.2016 r.
Ocena merytoryczna – kryteria horyzontalne
Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność
dla osób z niepełnosprawnościami
Ocena na podstawie informacji zawartych w pkt. 3.2
i 4.1 wniosku
Projekt nie spełnia kryterium – jeśli nie ma żadnych
informacji lub informacje wskazują, że projekt może
dyskryminować np. niezasadna neutralność projektu
Projekt nie spełnia kryterium - ogólne
sformułowania np. projekt i jego produkty są
dostępne dla wszystkich
Projekt nie spełnia kryterium - brak informacji o
mechanizmach, wykorzystywanych dla zapewnienia
dostępności
Warszawa
30.06.2016 r.
Ocena merytoryczna
cz. III wniosku Opis projektu
Adekwatność wskaźników
 Cel szczegółowy POWER – wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie
partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój
przedsiębiorstwa….
 Wskaźniki produktu - powinny obrazować finalny efekt danego działania -to, co
zostało wytworzone (dobra, usługi)
 Wskaźnik rezultatu - zmiana jakościowa w sytuacji danej osoby/ podmiotu - efekt
wsparcia
 Im więcej wskaźników, tym gorzej – propozycja wskaźników w Regulaminie
 Powiązanie wskaźników z właściwym zadaniem i celem projektu
(ADEKWATNOŚĆ)
Warszawa
30.06.2016 r.
Ocena merytoryczna
cz. III wniosku Opis projektu
Adekwatność doboru grupy docelowej
 Zgodność z SZOOP
 Ocena kryteriów dostępu (2, 9)
 Ocena kryterium premiującego nr 5 i 6
 Standard minimum i udział osób z niepełnosprawnościami
 Rekrutacja
Warszawa
30.06.2016 r.
Ocena merytoryczna
cz. IV wniosku - Sposób realizacji projektu oraz
potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów
Zadania
Zgodność z kryterium
dostępu (1)
Zachowanie
chronologii
Ocena standardu
minimum i zasady
udziału osób z
niepełnosprawnościami
Wskazanie parterów
realizujących zadanie
wraz z uzasadnieniem
Przypisanie
odpowiedniego
wskaźnika
Warszawa
30.06.2016 r.
Ocena merytoryczna
cz. IV wniosku - Sposób realizacji projektu oraz
potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów
Potencjał kadrowy, techniczny, finansowy
 Potencjał finansowy - obroty – niezbędne do oceny formalnej. Jak
potencjał finansowy może być wykorzystany na potrzeby projektu?
 Potencjał kadrowy – nie wchodzą w ocenę osoby planowane do
zatrudnienia. Niezbędne wskazanie zakresu zadań, posiadanej
wiedzy i umiejętności, forma zaangażowania, dane personalne (bez
osób zarządzających – opis w pkt.4.5)
 Potencjał techniczny - zaplecze techniczne, które zostanie
wykorzystane w projekcie, ocena w kontekście budżetu projektu
Warszawa
30.06.2016 r.
Ocena merytoryczna
cz. IV wniosku - Sposób realizacji projektu oraz
potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów
Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i
partnerów do zakresu realizacji projektu
Doświadczenie
w obszarze
udzielanego
wsparcia
Doświadczenie
na rzecz grupy
docelowej
Doświadczenie
na określonym
terytorium
Referencje
Warszawa
30.06.2016 r.
Ocena merytoryczna
cz. IV wniosku - Sposób realizacji projektu oraz
potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów
Potencjał społeczny
 Zakotwiczenie w lokalnym środowisku
 Uwiarygodnienie gwarancji skutecznej realizacji projektu
 Szerszy kontekst – pokazanie całokształtu adekwatnych dla danego
projektu działań podejmowanych przez wnioskodawcę i partnerów
 Wszystkie przedsięwzięcia (nie tylko finansowane ze środków
strukturalnych)
 Dla oceny istotne 3 ostatnie lata przed złożeniem wniosku
Sposób zarządzania projektem
 Podział ról i zadań
 Kluczowe stanowiska
 Doświadczenie
Warszawa
30.06.2016 r.
Ocena merytoryczna
cz. V i VI wniosku - Budżet
 Adekwatność budżetu do sposobu realizacji projektu
 Niezbędność wydatków wynikająca z logiki projektu
 Kwalifikowalność
 Racjonalność i efektywność, taryfikator
 Podwykonawstwo 30% (zadania zlecone)
 Uzasadnienie wydatków
Warszawa
30.06.2016 r.
Ocena merytoryczna
cz. V i VI wniosku – Budżet
Wkład własny
≥10% wartości
projektu
≥ 10% kosztów usługi
doradczej – gotówka,
wkład
przedsiębiorców
dopełnienie wnoszone
przez Wnioskodawcę i
Partnerów - gotówka,
wkład niepieniężny
Warszawa
30.06.2016 r.
Ocena merytoryczna
cz. V i VI wniosku – Budżet
Metodologia wyliczenia dofinansowania - pomoc publiczna
 Dofinansowanie – nie więcej niż 90% wartości projektu
 Pomoc de minimis – przedsiębiorcy
 Przedsiębiorcy - przy braku możliwości udzielenia pomocy de
minimis, pomoc doradcza – intensywność pomocy do 50%
 Pomoc de minimis – Wnioskodawca
1.
cross –financing (do 5% wydatków kwalifikowalnych)
2.
zakup środków trwałych
Łącznie wydatki w pkt 1 i 2 ≤ 10% wartości projektu
Warszawa
30.06.2016 r.
Ocena merytoryczna
Ocena warunkowa i negocjacje
Negocjacje dotyczą:
 projektów, które uzyskały bezwarunkowo min. 60 % punktów w
każdej części oceny merytorycznej
 kwestii wskazanych przez oceniających (ocena warunkowa)
 projektów znajdujących się na liście rankingowej do wyczerpania
alokacji
Warszawa
30.06.2016 r.
Kluczowe kryteria wyboru
W projekcie przewidziano wszystkie działania przewidziane w POWER:
 Kryterium dostępu nr 1: W projekcie przewidziano wszystkie
następujące działania:
 Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, jeśli nie
posiadają planu lub strategii rozwoju
 Opracowanie propozycji planów rozwojowych z uwzględnieniem
PSF
 Monitoring i doradztwo wdrożenia planów rozwojowych
Warszawa
30.06.2016 r.
Kluczowe kryteria wyboru
W projekcie przewidziano wszystkie działania przewidziane w POWER:
 Kryterium dostępu nr 1 cd:
 analiza faktycznej dostępności usług w regionie lub branży dla
MMSP i - o ile dotyczy - podejmowanie działań interwencyjnych
 upowszechnianie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub
barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres
wsparcia
w
RUR
i
ewentualne
podejmowanie
działań
interwencyjnych i wdrożeniowych - mainstreaming potrzeb
rozwojowych
Warszawa
30.06.2016 r.
Kluczowe kryteria wyboru
 Kryterium dostępu nr 2:
 90% grupy docelowej MMŚP należy do tej samej
branży albo działa w tym samym regionie;
 analiza faktycznej dostępności usług dotyczy tego
samego regionu albo branży, z której pochodzą
przedsiębiorcy objęci wsparciem
Warszawa
30.06.2016 r.
Kluczowe kryteria wyboru
Kryterium dostępu nr 3:
Organizacja pracodawców lub związkowa w ramach
konkursu może być wnioskodawcą lub partnerem w nie
więcej niż 3 projektach.
Warszawa
30.06.2016 r.
Kluczowe kryteria wyboru
Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć:
Kryterium dostępu nr 4: Co najmniej jedna organizacja
pracodawców lub związkowa będąca wnioskodawcą lub
partnerem projektu
■ Przeprowadziła szkolenia/doradztwo dla min. 50% grupy
docelowej w ciągu 2 lat
■ Dysponuje personelem posiadającym doświadczenie w
doradztwie
Warszawa
30.06.2016 r.
Kluczowe kryteria wyboru
Wnioskodawcy posiadają zaplecze członkowskie:
Kryterium dostępu nr 5: Co najmniej jedna regionalna lub branżowa
organizacja pracodawców lub co najmniej jeden regionalny lub branżowy
związek zawodowy, będący wnioskodawcą lub partnerem na koniec
ostatniego roku kalendarzowego (tj. 2015)
 Zrzesza min. 30 MMSP i:
 Składka członkowska w 2015 r. wyniosła min. 25% budżetu lub
 Min. 30 interwencji w instytucjach publicznych (36 m-cy) lub
 Min. 20 stanowisk/opinii dla instytucji publicznych (36 m-cy).
Warszawa
30.06.2016 r.
Kluczowe kryteria wyboru
Kryterium dostępu nr 6:
Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.
Kryterium dostępu nr 7:
Data rozpoczęcia okresu realizacji projektu jest nie
późniejsza niż 9 miesięcy od ostatniego dnia składania
wniosków.
Warszawa
30.06.2016 r.
Kluczowe kryteria wyboru
 Kryterium dostępu 8:
Wartość projektu nie przekracza 2 mln zł.
Warszawa
30.06.2016 r.
Kluczowe kryteria wyboru
 Kryterium dostępu nr 9
 Preferencja przy rekrutacji dla przedsiębiorców,
którzy chcą skorzystać ze wsparcia PSF w ramach
RPO.
Warszawa
30.06.2016 r.
Kluczowe kryteria wyboru
Kryteria premiujące
Kryterium nr 1:
• Projekt został złożony w partnerstwie, w skład którego
wchodzi co najmniej jedna reprezentatywna organizacja
pracodawców lub związkowa w rozumieniu ustawy z dnia 24
lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego
i innych
instytucjach dialogu społecznego oraz co najmniej jedna
regionalna albo branżowa organizacja pracodawców.
Warszawa
30.06.2016 r.
Kluczowe kryteria wyboru
Kryterium nr 2:
Kierownik projektu dysponuje certyfikatem PRINCE2, PMI,
IMPA lub dyplomem ukończenia studiów z zakresu
zarządzania projektami
lub
Kierownik projektu posiada udokumentowane doświadczenie
w
zarządzaniu
zakończonym
projektem/projektami
szkoleniowymi, szkoleniowo-doradczymi lub doradczymi
Warszawa
30.06.2016 r.
Kluczowe kryteria wyboru
• Kryterium nr 3:
Wniosek został złożony w partnerstwie między co
najmniej jedną organizacją pracodawców i co najmniej
jedną organizacją związkową.
Warszawa
30.06.2016 r.
Kluczowe kryteria wyboru
Samodzielna realizacja większości zadań
• Kryterium premiujące nr 4:
Wartość zadań realizowanych bezpośrednio przez
organizacje pracodawców lub związkowe wynosi
minimum 50 %
Warszawa
30.06.2016 r.
Kluczowe kryteria wyboru
Posiadają zaplecze członkowskie:
• Kryterium premiujące nr 5:
Rekrutacja przedsiębiorców do projektu jest zadaniem
własnym organizacji pracodawców lub związkowej.
Warszawa
30.06.2016 r.
Najczęściej popełniane błędy
•
3.2 Grupa docelowa w tym brak koncentracji opisu grupy docelowej w
odniesieniu do branży lub regionu,
•
Brak uzasadnienia potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście
planowanych zadań projektowych,
•
Brak części obligatoryjnych działań w projekcie,
•
Nieefektywny kosztowo i nieracjonalny budżet projektu,
•
Brak możliwości stwierdzenia spełnienia kryteriów doświadczenia przez
doradców,
•
Brak merytorycznego uzasadnienia dla części zaplanowanych zadań.
Warszawa
30.06.2016 r.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
MAGDALENA ARUSZTOWICZ
DEPARTAMENT WSPARCIA PROJEKTÓW
SZKOLENIOWYCH
Download