Załącznik nr 2 do SIWZ-Umowa

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy ZP/2 /TG/12
UMOWA projekt
Zawarta w dniu ................................. w Katowicach pomiędzy:
Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach , 40-038 Katowice ul.Lompy 19
REGON 270208292 , NIP 634-013-79-13
konto bankowe : NBP O/O Katowice nr ..........................................................................
reprezentowaną przez n/w osoby :
1.Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji ........................................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
....................................................................................................
( nazwa podmiotu)
adres: ..........................................................................................
NIP: .................................. REGON: ........................................
Konto : .......................................................................................
Zarejestrowanym pod nr ...............................................................
reprezentowanym przez n/w osoby:
1.
2.
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
1.
2.
§1
Przedmiotem umowy jest: zakup i dostawa węgla sortyment groszek energetyczny płukany o uziarnieniu od 5 do
25 mm oraz o wartości opałowej nie mniejszej niż 26.000 kj/kg .do budynku Posterunku Policji w Świerklańcu na
sezon grzewczy 2012 r.
Wykonawca został wyłoniony zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego art. 39
§2
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy węgla w sezonie grzewczym 2012 w ilości 15 ton. Koszt dostawy 1 tony
węgla wraz z transportem wynosi ............... zł. brutto.
Dostawa węgla będzie się odbywała sukcesywnie wg potrzeb, po wcześniejszym telefonicznym zamówieniu .
Jednorazowa wielkość dostawy wynosić będzie do 2 ton. Węgiel winien być dostarczony w ciągu godziny od
telefonicznego zamówienia.
Do każdej dostawy węgla Wykonawca winien dostarczyć atest jakościowy węgla.
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów badania jakości węgla w specjalistycznym labolatorium, w
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodnej jakości węgla z wymogami określonymi w § 1pkt 1 oraz
świadectwem jakości.
§3
Wykonawca może powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom jedynie w zakresie określonym w
formularzu ofertowym, który przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmian ilości podanych w załączniku do umowy z przyczyn, których wcześniej
nie mógł przewidzieć.
§4
1.Całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty:
netto : ...................... zł. słownie : .............................................................................................................................
podatek VAT (...........%) tj. kwota .................. zł. słownie ..................................................
brutto : ................ słownie : .......................................................................................................................................
Wartość została określona według cen podanych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust.1
Uzyskanie wartości, o której mowa w ustępie 1 przed dniem 31.12.2012 r. skutkować będzie zakończeniem realizacji
niniejszej umowy.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umownej, gdy Wykonawca odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2.Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
3. W przypadku nie usunięcia braków iloścowych oraz nie dokonania wymiany węgla o niewłąściwej jakości na
włąściwy w terminie 3 dni od daty pisemnego złożenia reklamacji, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3%
łącznej cenyprzedmiotu umowy, okrerślonej w § 2 za każdy dzień zwłoki.
§6
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za wykonaną usługę przelewem w ciągu 21 dni od dnia otrzymania
faktury .
Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Wierzytelności wynikłe z realizacji niniejszej umowy nie podlegają cesji.
§9
1.Umowę zawarto na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r. .
2.Umowę rozwiązuje się z chwilą upływu terminu ważności lub wcześniej, jeżeli zostaną
finansowe przeznaczone na realizację zamówienia.
wykorzystane środki
3.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4.Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku nie wywiązywania
się lub niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań niniejszej umowy.
§ 10
1. Wsdzelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
i przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, strony poddają włąściwości sądów powszechnych właściwych
dla siedziby płatnika tj. KWP w Katowicach.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY :
WYKONAWCA:
Download