Obowiązki świadczeniodawców oraz procedury

advertisement
Ubezpieczenia zdrowotne.
„Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania
naukowców-cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą”.
Tomasz Celka
Wydział Spraw Świadczeniobiorców
WOW NFZ w Poznaniu
[email protected]
Poznań, 28 listopada 2006r.
Wymiana naukowa w UE/EOG
Naukowcy przemieszczający się w ramach
wymiany na obszarze UE i EOG
podlegają przepisom o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego.
Podstawy prawne
Udzielanie rzeczowych świadczeń zdrowotnych,
oraz zasady rozliczeń w państwach UE/EOG
regulują poniższe akty prawne:
- Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71
w
sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do
pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny
rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie
- Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72
sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71
w
ZAKRES ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Pełen zakres świadczeń opieki zdrowotnej pod
warunkiem, że świadczenia te są niezbędne podczas
pobytu w państwie członkowskim UE.
Oceny konieczności świadczeń dokonuje lekarz
ich udzielający.
ZAKRES ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Organizacja służby zdrowia i systemu ubezpieczeń
zdrowotnych należy do kompetencji państw
członkowskich, tak więc korzystanie z opieki
zdrowotnej w innym państwie członkowskim
odbywa się na zasadach danego państwa.
ZAKRES ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
SYSTEMY OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PAŃSTWACH EOG
NARODOWA SŁUŻBA ZDROWIA
UBEZPIECZENIOWY
system zwrotu
kosztów
system świadczeń
rzeczowych
Belgia
Francja
Luksemburg
scentralizowany
Austria
Czechy
Estonia
Holandia
Lichtenstein
Litwa
Niemcy
Polska
Słowacja
Słowenia
Węgry
zdecentralizowany
Cypr
Irlandia
Islandia
Malta
Wielka Brytania
Dania
Finlandia
Grecja
Hiszpania
Łotwa
Norwegia
Portugalia
Szwecja
Włochy
Świadczenia niezbędne ze wskazań
medycznych
Zakres ten przysługuje:
• turystom,
• pracownikom oddelegowanym do pracy w innym państwie
członkowskim i członkom ich rodziny,
• studentom studiującym na uczelniach w innych
państwach członkowskich
• osobom poszukującym pracy w państwach UE i członkom
ich rodziny,
Świadczenia niezbędne ze wskazań
medycznych - jak rozumieć
to pojęcie?
• Leczenie powinno mieć na celu zapewnienie zainteresowanemu
opieki zdrowotnej w razie nagłego zachorowania lub
nieszczęśliwego wypadku przez cały okres potrzebny do
wyzdrowienia, tak aby nie został on zmuszony do powrotu do
domu na kontynuację leczenia.
• Oceny danego leczenia za niezbędne ze wskazań medycznych
dokonuje lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych,
określając zakres przysługujących świadczeń indywidualnie, w
stosunku do konkretnego przypadku medycznego.
Najczęstsze odmienności systemów
opieki zdrowotnej w UE w stosunku do
polskiego systemu
odpłatność świadczeń zdrowotnych
• udział własny pacjenta w kosztach świadczeń
• niektóre świadczenia poza systemem państwowym (koszyk
negatywny/ pozytywny) np. leczenie stomatologiczne – w
większości państw bezpłatne leczenie dostępne tylko dla dzieci;
transport sanitarny – poza systemem w Belgii
• prywatne oddziały/ łóżka w szpitalach państwowych odpłatne
na zasadach komercyjnych (np. Irlandia, Niemcy)
• dodatkowe opłaty za salę szpitalną o lepszym standardzie
(Austria), wizytę u lekarza poza godzinami przyjęć (Finlandia);
wizytę u specjalisty bez skierowania (Niemcy)
Udział własny pacjenta
bezzwrotna opłata za świadczenie zdrowotne ponoszona przez
pacjenta objętego systemem opieki zdrowotnej
(także przez osoby uprawnione na podstawie przepisów o
koordynacji)
* w przypadku systemu zwrotu kosztów – kwota, o którą
pomniejszany jest zwrot kosztów poniesionych przez
ubezpieczonego
ZWOLNIENIA Z OPŁAT/ OBNIŻONE OPŁATY
– np. dzieci, emeryci, świadczenia związane z ciążą i porodem,
pomoc w nagłych wypadkach
Rodzaje opłat w ramach udziału
własnego (1)
• opłata za tzw. koszty hotelowe (łóżko + wyżywienie) – za każdy
dzień pobytu w szpitalu (z reguły opłata nie obowiązuje po
przekroczeniu pewnej liczby dni hospitalizacji w danym roku)
Niemcy – 10 € ; Austria – 9 € ; Francja – 13 €; Słowacja – 50 Sk;
• zryczałtowana opłata za wizytę u lekarza ogólnego/ specjalisty/
wizytę domową
Niemcy – 10 € za pierwszą wizytę w danym kwartale;
Norwegia - 125 NOK za poradę lekarza ogólnego, 245 NOK za
poradę specjalisty;
Słowacja – 20 Sk za wizytę
Rodzaje opłat w ramach udziału
własnego (2)
• % kosztów leczenia lub leków
Francja – ok. 30% kosztów leczenia
ambulatoryjnego, 20% kosztów leczenia
szpitalnego
Hiszpania – 40% kosztów leków
Szwecja, Dania – zwrot pewnego % kosztów
leków w przypadku, gdy roczne wydatki na leki
danej osoby przekroczą określoną kwotę
Rodzaje opłat w ramach udziału
własnego (3)
• opłata zryczałtowana za leki
Austria – 4,35 € za każdy lek
Wielka Brytania – £6,40 za każdy lek
• opłata za transport sanitarny
Niemcy – 10% kosztów, min. 5 € - max. 10 €
Słowacja – 2 Sk za 1 km
Formularze wydawane przez OW NFZ w
przypadku osób ubezpieczonych
udających się do innego państwa
członkowskiego UE
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego –
wydawana na okres oddelegowania pracownika
naukowego.
Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego
Do jakiego formularza ma prawo
pracownik oddelegowany?
Pracownicy oddelegowani na podstawie formularza
E 101 wydanego przez ZUS na okres
poniżej 12 miesięcy – Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego
Pracownicy oddelegowani na podstawie formularza
E 101 wydanego przez ZUS na okres
powyżej 12 miesięcy – E 106
Wymiana naukowa poza UE
W przypadku osób przybywających do Polski
w ramach wymiany naukowej spoza obszaru UE
nie można stosować przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego.
Wymiana naukowa poza UE
Możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym
w Polsce:
• zatrudnienie
• ubezpieczenie dobrowolne
Dokąd kierować pytania w
Wielkopolsce?
Wszelkie pytania dotyczące ubezpieczenia
zdrowotnego można kierować na adres:
[email protected]
Dziękuję za uwagę!
Download