Szczur czy kapitan?

advertisement
Trzymajmy się razem!
czyli kilka słów o Kościele
Definicja
Słowo „Kościół” pochodzi od
greckiego ekklesia, ek-kalein
- „wołać poza”. Oznacza
„zwołanie”.
Określa
ono
zgromadzenie ludu, na ogół o
charakterze religijnym.
W
języku
chrześcijańskim
pojęcie „Kościół” oznacza
zgromadzenie liturgiczne, a
także wspólnotę lokalną lub
całą powszechną wspólnotę
wierzących.
por. KKK 751-752
Symbole Kościoła




Kościół jest owczarnią:
Iz 40,11; J 10, 11-15
Kościół
jest
polem
uprawnym
lub
rolą
Bożą: 1 Kor 3, 9; Mt 21,
33-43; J 15, 1-5
Kościół
jest
Bożą
budowlą:
1 Kor 3, 9-17; Ap 21. 1-4
Kościół
jest
Ciałem
Chrystusa: Kol 1, 18; Ef
4, 15-16
Kręgi przynależności
do Kościoła
wg. Soboru Watykańskiego II
Katolicy
Wyznania chrześcijańskie
Judaizm
Religie monoteistyczne
Religie politeistyczne
Ludzie dobrej woli
Przynależność do Kościoła
Katolickiego

Jedna wiara

Siedem
sakramentów

Zwierzchność
papieża
Przymioty Kościoła
Kościół jest:
 Jeden
 Święty
 Powszechny
 Apostolski
Kościół jest jeden



Kościół jest jeden, bo
ma jednego założyciela
Jezusa Chrystusa
Bo w każdym z nas
działa Duch Święty
Mimo,
że
Jezus
wzywał do jedności,
nastąpiły rozłamy w
łonie Kościoła. Kościół
katolicki
działa
na
rzecz ekumenizmu
Warunki dialogu ekumenicznego







Stała odnowa Kościoła w wierności
jego powołaniu
„nawrócenie serca”, bo niewierność
Ewangelii powoduje podziały
Wspólna modlitwa, „bo gdzie dwaj
albo trzej, zebrani w Imię Moje...”
Wzajemne poznanie braterskie
Formacja ekumeniczna wiernych
(szczególnie duchownych)
Dialog między teologami i spotkania
między wiernymi
Współpraca między chrześcijanami
w różnych dziedzinach służby
ludziom
Kościół jest święty




Kościół jest święty, bo Założyciel jest
Święty
Ponieważ każdy z nas jest powołany
do świętości
Bycie w stanie łaski (przyjaźń z
Bogiem) to udział w świętości Boga
Ponieważ Kościół uznaje „świętych
obcowanie”, kanonizując niektórych z
nas. Mamy w nich świadków, wzór i
orędowników przed Bogiem. Nie
należy tu zapomnieć, że jedynym
prawdziwym Orędownikiem jest tylko
Chrystus
Kościół jest powszechny




Ponieważ jest w nim obecny
Chrystus, a tam gdzie jest Chrystus,
tam Kościół powszechny
Ponieważ Jezus posłał Kościół do
całego rodzaju ludzkiego - Kościół ze
swej natury jest misyjny
Kościół
jest
Chrystusowym,
w
każdym prawowitym miejscu zebrania
wierzących
Przez
pojęcie
Kościoła
partykularnego należy na pierwszym
miejscu rozumieć diecezję (wspólnota
wiernych
w
jedności
wiary
i
sakramentów
z
biskupem
wyświęconym
w
sukcesji
apostolskiej)
Kościół jest apostolski



Ponieważ
oparty
jest
na
„fundamencie Apostołów” (Ef 2,
20; Ap 21, 14)
Ponieważ zachowuje i przekazuje,
z pomocą Ducha Świętego, który
w nim mieszka, nauczanie, dobry
depozyt
i
zdrowe
zasady
usłyszane od Apostołów
Ponieważ aż do powrotu Jezusa,
jest nauczany, uświęcany i
prowadzony przez Apostołów
dzięki tym, którzy są ich
następcami
Kolegium
Biskupów, z bp Rzymu na czele
Hierarchiczna struktura Kościoła
Wspólnota
Jezusa
też
podlegała hierarchii:
 Apostołowie (12) - por. Mk
3, 13-19
 Inni uczniowie (72) - por. Łk
10, 1-2
Kościół pierwotny:
 Biskup por. Tt 1, 7-9
 Prezbiter por.
 Diakon por. 1Tm 3, 8-10
 Wierni
Kościół hierarchiczny dziś

Papież wraz z Kolegium
Biskupów = Piotr i
Apostołowie

Prezbiterzy i diakoni

Wierni świeccy

Przedstawiciele życia
konsekrowanego (Zakony
i Instytuty zakonne)
Trochę mody
Modne dziś jest powiedzenie:
„Chrystus TAK, Kościół NIE”
Wypowiedź taka jest niezgodna z
nauką Pisma św. (por. Dz 9, 16), gdzie Jezus utożsamia się z
Kościołem.
Potrzebne
jest
odpowiednie
świadectwo życia w oparciu o
Ewangelię, dlatego powinniśmy
wspierać
się
przykładem
świętych, którzy poprzedzili nas
w drodze do domu Ojca.
Dziękuję za uwagę!
Prezentację przygotował:
Adam Maniura (I i IVLO w Bytomiu)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards