Tabelki religia i historia do pobrania

advertisement
Religia a historia (klasa I) – wersja poprawiona
RELIGIA
Tematy, zagadnienia, pojęcia, postaci
1. Świat Biblii
-różnice historyczne i geograficzne
2. Czym jest Biblia?
-Święte księgi wielkich religii a Biblia.
-Kanon biblijny, etapy formowania się ksiąg
biblijnych.
-autentyczność tekstu biblijnego, przekłady Biblii
3. Nowy początek ludzkości
-potop biblijny
-pozabiblijne opisy potopu
4. Pycha i rozłam
-wieża Babel
-archeologia
5. Ojciec naszej wiary
-Abraham
-przymierze Boga z Abrahamem
6. Wędrówka do wolności
-tło opowiadania o Mojżeszu
-objawienie się Boga Mojżeszowi
-pascha i wyprowadzenie z domu niewoli
-przymierze Synajskie i Dekalog
7. Bohaterstwo w obronie ludu
-historyczne tło epoki sędziów
-Samuel
8. Ufność w Panu
-Dawid
-król Saul
9. Podzielony naród
-mądrość Salomona
-Świątynia
-podział Królestwa
HISTORIA
Tematy, zagadnienia, pojęcia, postaci
1. Egipt
-Faraon
-wierzenia religijne
-kult zmarłych
-politeizm
2. Mezopotamia
-ludność i jej zajęcia
-Babilonia
-osiągnięcia cywilizacji Mezopotamii
-wierzenia
3. Izrael
-królestwo Dawida i Salomona
-religa żydowska – judaizm
-Biblia
-symbole judaizmu
4. Wierzenia religijne Greków
-bogowie olimpijscy
-ludzie wobec bogów
-wyrocznie
5. Wielkie podboje Rzymian
-ekspansja na Wschodzie
-następstwa wielkich podbojów
-organizacje terytoriów podbitych – zarząd i wyzysk
prowincji
6. Rzym i chrześcijaństwo
-religia rzymska
-Jezus Chrystus i jego nauka
-misja św. Pawła
-państwo rzymskie wobec chrześcijan
-okres wielkich prześladowań
-chrześcijaństwo religią dozwoloną
-zwycięstwo chrześcijaństwa
10. Niewola i nowy powrót
-znaczenie niewoli babilońskiej
7. Kultura starożytnego Rzymu
-historiografia
-chrześcijaństwo
-chrześcijaństwo a kultura grecko-rzymska
11. Wielkie Oczekiwanie
-Palestyna – ziemia i ludzie – w przeddzień
8. Arabowie – synowie pustyni i świat islamu
-mapa podbojów arabskich
narodzin Jezusa
12. Jezus historii
-biblijne i pozabiblijne argumenty historyczności
Jezusa
-Islam religią monoteistyczną i jej znaczenie
-wpływy kultury arabskiej na tereny podbite
13. Jezus Ewangelii
-powstanie Ewangelii
-ich krótka charakterystyka
9. Bizancjum i Kościół wschodni
-cesarstwo bizantyjskie na przestrzeni dziejów
-kultura bizantyjska
-kościół łaciński i grecki
-schizma wschodnia
14.Narodziny Kościoła
-cechy pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej
10. Europa wychodzi z epoki barbarzyństwa
-państwo Kościelne
15. Apostoł Narodów
-droga wiary św. Pawła
11. Konflikty cesarstwa z papieżem
-rozwój organizacyjny Kościoła i jego kłopoty
-papież Grzegorz VII
16. Eksplozja ewangelizacji
-prześladowania chrześcijan za Nerona, Decjusza,
Waleriana i Dioklecjana
-przyczyny zewnętrze szybkiego rozwoju
chrześcijaństwa
-spotkanie z kulturą grecko-rzymską w pełni
czasów
-trudności w głoszeniu Ewangelii
17. Starożytne spory o Jezusa
-arianizm
-monofizytyzm
18. Wobec wyzwania barbarzyńców
-wędrówka ludów i jej wpływ na życie Kościoła
-idea benedyktyńska
19. Chrystianizacja Polski
-szacunek dla osiągnięć chrystianizacji Polski
20. Wobec wyznania feudalizmu
-reforma gregoriańska - przyczyny, przebieg,
skutki
-zagadnienie stosunku Kościoła i państwa
21. Tragedia rozłamu
-przyczyny i przebieg schizmy wschodniej
-charakterystyka prawosławia
-inicjatywy ekumeniczne
22. Wobec wyznania ubogich
-średniowieczny spór o ewangeliczne ubóstwo
-katarowie
-możnowładcy kościelni oraz św. Franciszek
12. Kościół w średniowieczu i jego rola
kulturotwórcza
-autorytet Kościoła
-pokój Boży
-wyprawy krzyżowe
-Benedyktyni
-Cystersi
-Franciszkanie
-Dominikanie
-zakony rycerskie
-szkoły i uniwersytety
-rola Kościoła w dziedzinie architektury i sztuk
pięknych
13. Od państwa Polan do Polski
-początki chrześcijaństwa
-znaczenia przyjęcia chrztu przez Mieszka
14. Kryzys Polski Piastów
-Bolesław Szczodry
-poparcie Polski dla Grzegorza VII
-konflikt Bolesława z biskupem Stanisławem
15. Od unii polsko-węgierskiej do polskolitewskiej
-Jadwiga królową Polski
-unia w Krewie
23. Wobec wyzwania rozumu
-uniwersytety średniowieczne
-rozum i wiara – dwie uzupełniające się drogi
poznania rzeczywistości
-św. Tomasz z Akwinu
24. Spór o inkwizycję
-okoliczności powstania, działalność, mity
25. Wobec wywania renesansu
-geneza i katolicki charakter renesansu
-św. Tomasz More
26. Przedmurze chrześcijaństwa
-Polska Jagiellonów
-chrystianizacja Litwy
-św. Jadwiga
Religia a historia (klasa II) – wersja poprawiona
RELIGIA
Tematy, zagadnienia, pojęcia, postaci
1. Które dobro wybrać?
-Samarytanie
-Św. Franciszek z Asyżu
2. Wędrówka do wolności
-wędrówki Izraela: Egipt – Synaj – Kanaan
-Mojżesz
3. Kościół wobec wyzwania reformacji
-Marcin Luter
-augsburskie wyznanie wiary
-kościół ewangelicko-augsburski (luterański)
-Ulrich Zwingli
-Jan Kalwin
-predestynacja
4. Kościół reformujący się
-reforma katolicka
-św. Ignacy Loyola
5. Reformacja i reforma katolicka w Polsce
-Polska krajem tolerancji, Jezuici w Polsce.
-reformacja w Polsce
-arianie
-Jan Łaski
-pokój w Augsburgu
-konfederacja warszawska
-jezuici
-Stanisław Hozjusz
-Jakub Wujek
-Piotr Skarga
6. Kościół wobec jedności
-Unia Brzeska i Kościół grekokatolicki (unicki)
-obrządek
-męczennicy uniccy
7. Kościół wobec wyzwania oświecenia
-oświecenie
-racjonalizm
-deizm
-masoneria
8. Kościół wobec wyzwania rewolucji
-Rewolucja francuska, jej przebieg. Powstanie w
HISTORIA
Tematy, zagadnienia, pojęcia, postaci
1. Renesans – reakcją na średniowiecze
-zasięg przestrzenny i czasowy prądów
humanistycznych i sztuki renesansowej
-geneza renesansu – nawiązanie do filozofii i sztuki
antyku
-najważniejsze idee renesansu – humanizm
2. Geneza i rozwój reformacji
-zasięg przestrzenny i czasowy reformacji i reformy
katolickiej
-geneza rozłamu w kościele zachodnim
-Marcin Luter – wyznanie ewangelicko-augsburskie
-Jan Kalwin – wyznanie ewangelicko-reformowane
-Henryk VIII – kościół anglikański
3. Skutki społeczne i polityczne reformacji
-pokój religijny w Augsburgu 1555 r.
-Francja – noc św. Bartłomieja i wojny religijne
4. Kościół katolicki wobec reformacji, reforma
kościoła
-Jezuici – zakon nauczający
-sobór trydencki
-zahamowanie postępów reformacji
5. Państwo „bez stosów”
-stosunki wyznaniowe w państwie polsko-litewskim
-mozaika religijna
-przyczyny i skutki napływu idei reformacyjnych
-konfederacja warszawska 1573 r.
6. Kultura i sztuka renesansu w Polsce
-idee odrodzenia w Polsce
-rozwój szkolnictwa
-architektura i sztuka renesansowa w Polsce
7. Sarmatyzm i barok
-sztuka polskiego baroku i jej zabytki
8. Wojny ze Szwecją, Rosją i Turcją w XVII w.
-Wazowie na polskim tronie
9. Problem Ukrainy, powstanie Bohdana
Chmielnickiego
-problemy społeczne, religijne i narodowościowe
Wandei. Kościół porewolucyjny.
-Deklaracja praw człowieka
-Konstytucja cywilna kleru
-postanowienie w Wandei
9. Co to znaczy: jestem Polakiem?
-miłość Ojczyzny
-Romuald Traugutt
10. Kościół Polaków wobec wyzwania niewoli
narodowej
-Tadeusz Rejtan
-Konstytucja 3 Maja
-dobro wspólne
10. Przełom umysłowy oświecenia
-postawa racjonalizmu i empiryzmu w nauce i
stosunku do rzeczywistości w XVII i XVIII w.
-upowszechnienie wiedzy – filozofia i
encyklopedyści
11. Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie
XVIII w.
-rządy Wettinów w Polsce (czasy saskie)
-działalność Stanisława Konarskiego
-kultura za Augusta II i Augusta III
12. Stanisław Poniatowski ostatnim królem
Rzeczypospolitej
-program edukacji społeczeństwa – Szkoła Rycerska
i Komisja Edukacji Narodowej
-kultura i sztuka okresu stanisławowskiego
13. Reformy Sejmu Wielkiego
-ustrój polityczny i społeczny Rzeczypospolitej w
Konstytucji 3 Maja
14. Wielka Rewolucja Francuska
-Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
-terror jakobiński
-stosunek do religii i reformy dotyczące Kościoła
Religia a historia (klasa III) – wersja poprawiona
RELIGIA
Tematy, zagadnienia, pojęcia, postaci
HISTORIA
Tematy, zagadnienia, pojęcia, postaci
1. Religie monoteistyczne
- Monoteizm i objawienie historyczne. Krótka
charakterystyka judaizmu i islamu.
-judaizm
-Tora
-Talmud
-szabat
-pascha
-obrzezanie
-Mojżesz
-antysemityzm
-islam
-Mahomet
-hidżra
-Koran
-sura
1. Przemiany społeczno-ustrojowe w Europie
epoki napoleońskiej
-reformy społeczne
-kodeks cywilny
2. Pan mówi
-Biblia
-szacunek dla Biblii
6. Postawy Polaków wobec zaborców
-rusyfikacja
-germanizacja
-Kulturkampf
-praca organiczna
-polska świadomość narodowa
3. Kościół polski wobec niepodległości
-integracyjna rola Kościoła w życiu narodu
polskiego pod zaborami
-niewola narodowa
-kard. M. Ledóchowski
-kulturkampf
-Powstanie Styczniowe
-Romuald Traugutt
4. Oblicza tolerancji
-niewłaściwe rozumienie tolerancji i konsekwencje
tego
-rzeczywista tolerancja jako wyraz szacunku
wobec człowieka
5. Kto jest moim bliźnim?
-problem antysemityzmu
-antysemityzm
-Żydzi
2. Europa po kongresie wiedeńskim
-doktryny polityczne: konserwatyzm, liberalizm,
socjalizm
3. Przemiany społeczne
-przemiany społeczne w wyniku uprzemysłowienia
-encyklika „Rerum novarum”
5. Powstanie styczniowe
-Romuald Traugutt
-ks. Stanisław Brzóska
7. Struktura społeczna
-kościół katolicki
-sytuacja Żydów na ziemiach polskich
8. Rewolucje rosyjskie 1917 roku
-następstwa rewolucji październikowej dla Rosji i
dla Europy
Download