U M O W A NR projekt Zał

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ ZP/D//1/2016
UMOWA
NR (projekt)
Zawarta w dniu .................... w Bielsku-Białej, pomiędzy :
BIELSKIM POGOTOWIEM RATUNKOWYM
ul. E. Plater 14, 43-300 Bielsko-Biała NIP 547-02-92-617
reprezentowanym przez :
Dyrektora - mgr Wojciecha Waligórę
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
...................................................................................................
...................................................................................................
reprezentowaną przez :
.......................................................................................
.......................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
o następującej treści :
§1
Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę
leków dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164).
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia pn.
„Sukcesywna dostawa leków dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego”.
2. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 zgodne będzie ze złożoną ofertą
przetargową (formularz ofertowy z dnia ……….2016r. stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej umowy).
3. Zakres rzeczowy został ujęty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
załącznikach.
§3
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy według cen jednostkowych zawartych w
Formularzu asortymentowo-cenowym złożonym wraz z ofertą.
2. Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy obejmują wszystkie elementy kosztów
niezbędnych do wykonania zamówienia.
3. Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy obowiązują w całym okresie trwania
umowy i nie będą podlegały waloryzacji z jakichkolwiek tytułów, z zastrzeżeniem § 9
umowy.
4. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wyniesie
…………zł brutto zgodnie ze złożoną ofertą.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
§4
Realizacja zamówień następować będzie ściśle według wskazań Zamawiającego zgodnie
z telefonicznymi lub elektronicznymi zamówieniami składanymi przez pracownika
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo przedmiot zamówienia w ilości i
asortymencie określonym w zamówieniu, w terminie ……………(zgodnie ze złożoną
ofertą przetargową) od złożenia zamówienia.
Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego
(wraz z rozładunkiem).
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia dopuszczonego do
obrotu na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo
farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.) i zamieszczonego w
„Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej”.
Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
dokumentów potwierdzających że dany produkt spełnia wymagania określone w ust.4.
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją
zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości
przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminów ważności,
informacjami dotyczącymi magazynowania i przechowywania. Wszystkie informacje
muszą być w języku polskim.
§5
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że towar jest dobrej jakości i jest wolny
od wad.
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru lub niedoborów ilościowych,
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru
wolnego od wad, tożsamego pod względem jakościowym i ilościowym z towarem
zamówionym, w terminie do 3 dni od momentu zgłoszenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania
wymiany na wolny od wad w przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia:
a) złej jakości,
b) niezgodnego z umową/zamówieniem,
c) w niewłaściwych opakowaniach
d) uszkodzonego.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i przywozu towaru podlegającego wymianie na
własny koszt.
§6
1. Do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji przedmiotu Umowy
Zamawiający wyznacza: p. ……………., tel. (033) ………………….
2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca
wyznacza: p.………………..., tel. …………………..
§7
Wykonawca wykona przedmiot umowy bez powierzania jego realizacji podwykonawcom/
z powierzeniem wykonania następujących części zamówienia do wykonania podwykonawcom
- zgodnie z treścią złożonej oferty.
§8
1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie potwierdzenie zrealizowania
dostaw przez Zamawiającego.
2. Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę raz w miesiącu– w oparciu o zrealizowane
dostawy oraz ceny jednostkowe zaoferowane w ofercie przetargowej
3. Płatność za wykonane dostawy będzie realizowana w terminie 14 dni od otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.
5.
§9
Na podstawie przepisu art. 144 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w
zakresie dotyczącym:
b) zmiany stawki podatku VAT i w związku z tym zmiany cen jednostkowych brutto tylko w przypadku wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zaistniałej po
dacie zawarcia umowy;
c) zmiany cen jednostkowych brutto – tylko w przypadku urzędowej zmiany ceny
danego leku lub wprowadzenia go na listę cen urzędowych;
d) zmiany przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia zamienników leków np. w
przypadku zakończenia, wstrzymania lub wycofania z obrotu, przy czym cena
zamiennika nie może być wyższa od ceny z oferty wykonawcy za poprzedni lek;
e) zmiany danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich
księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, adres, numer
konta, numer NIP.
Dopuszcza się zmianę treści umowy w przypadku:
a) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść zawartej umowy.
b) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy,
Przesłanki zmiany umowy nie mogą wynikać z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, jak również muszą być jedynymi okolicznościami uzasadniającymi taką
zmianę.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem ich nieważności.
Umotywowany wniosek wykonawcy o zmianę treści umowy w zakresie określonym
niniejszym paragrafem winien być zgłoszony zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed
upływem terminu wykonania przedmiotu umowy.
§ 10
1. Jeżeli w trakcie trwania umowy producent oferowanego leku zmieni wielkość opakowania,
to Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru w zmienionym opakowaniu i w
cenie proporcjonalnie przeliczonej w stosunku do ceny zawartej w umowie przetargowej.
2. Powyższa zmiana uznana jest za nieistotną i nie wymaga formy pisemnej.
§11
1. Początek realizacji umowy nastąpi z dniem podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż
01.04.2016r.
2. Zakończenie realizacji umowy ustala się na 31.03.2017r.
§ 12
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C., Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy;
c) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie i zaniechania zmiany
sposobu jego wykonania mimo upływu wyznaczonego przez zamawiającego terminu
na dokonanie zmiany.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać
uzasadnienie.
§ 13
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
przewidywanego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §3 ust. 4 umowy,
b) w przypadku opóźnienia lub zwłoki w dostawie towaru w wysokości 10% wartości
towaru, który miał zostać dostarczony, za każde 24 godziny zwłoki ,lub opóżnienia
c) przekroczenia terminu określonego w §5 ust.3. na uzupełnienie dostawy lub też
dostarczenie towaru wolnego od wad, 10% wartości zwracanego towaru za każde 24
godziny zwłoki.
Niezależnie od kar, o których mowa w ust. 2, Zamawiający może dochodzić na zasadach
ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej.
W przypadku niedotrzymania określonego terminu dostawy Zamawiający zastrzega sobie
prawo zlecenia dostawy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 14
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
-
formularz ofertowy z dnia ………...2016r. – załącznik nr 1 do umowy,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
§ 15
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd
dla Zamawiającego.
§16
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z
2015r., poz.2164).
§ 17
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Download