Stabilność finansowa a regulacje

advertisement
Stabilność finansowa a regulacje
Too much of a good thing?: The adequacy of international
reserves in the aftermath of crises. (2002, Australia)
2. Financial stability: A worthy goal, but how feasible?(2006,
Kanada)
3. A framework for assesing financial stability? (2006, UK)
1.
17.11.09 Krzysztof Słabik
Wprowadzenie
 W latach 60 pojawił się problem adekwatności rezerw





międzynarodowych
Zakończył się system z Bretton Woods
Stworzenie dodatkowej płynności
Obawa przed recesją spowodowaną brakiem
przywiązania do kruszców
Wprowadzenie SDR (początkowo 1 SDR = 0,888671 g
złota, obecnie około 0,0438 g złota – ponad 20 razy
mniej)
Obecnie wartość SDR zależy od wartości koszyka
walut USD 44%, EUR 34%, JPY 11% oraz GBP 11%
Wprowadzenie II
 Upłynnienie kursów walutowych w 1973
 Potrzeba koncepcji uzasadniającej konkretny poziom
rezerw
 Od 1973 roku nierównowaga płatnicza będzie
zmieniać raczej wartości walut a nie wartość rezerw
 Rozrost międzynarodowego rynku kapitałowego
Dylemat Triffina
 Utrzymanie stałej zawartości złota w sytuacji
rosnącego handlu międzynarodowego jest związane z
ryzykiem powstania niedoboru płynności w skali
międzynarodowej.
 Niespójność, sprzeczność związana z używaniem
dolara jako waluty rezerwowej
 Dolar powinien być słaby jako waluta w której zewnętrznie
trzyma się zobowiązania płatnicze
 Dolar powinien być mocny, aby utrzymywać jego
wiarygodność
 Rozwiązaniem dylematu triffina jest ruch w stronę
systemu wielowalutowego przy jednoczesnej redukcji
wzrostu rezerw międzynarodowych (konsekwencja
upłynnienia kursów)
Sprawa rezerw a kraje rozwijające się
 Nie mają łatwego dostępu do rynków
kapitałowych
 Niechęć do porzucenia sztywnych kursów
 Stąd, podatność na nieadekwatne zmiany wartości
rodzimej waluty jako konsekwencja sztywnego
kursu
 Przyjmuje się względność rezerw, zależną od
okoliczności ekonomicznych
Kryzysy walutowe lat 90 i wczesnych 00
 Emerging markets doświadczyły kryzysów
walutowych: Meksyk, Tajlandia, Korea,
Indonezja, Malezja, Rosja, Brazylia i Argentyna
 Szybkie uszczuplenie rezerw walutowych jest
główną charakterystyką kryzysu walutowego
 Kryzysy były spowodowane złym wcześniejszym
podejściem miejscowych banków centralnych do
tematu rezerw walutowych
 Kraje te stosowały metodę benchmarku R/M
(rezerwy/import), jest to system wywodzący się z
bilansu płatniczego z pominięciem rynku
kapitałowego
Kryzysy walutowe lat 90 i wczesnych 00 II
 Tymczasem kryzysy lat 90 były związane z
rachunkami kapitałowymi, nieadekwatność
wskaźnika
 Wskaźnik R/M nie mówił nic o
prawdopodobieństwie kryzysu
 Poszukiwano zatem alternatywy
 Punktem wyjścia była myśl Fischera (2001):
Rezerwy są kluczową determinantą możliwości
kraju do uniknięcia kryzysu finansowego
Adekwatne rezerwy
 Zrewidowanie starych teorii dotyczących rezerw
 Stworzenie zależności między adekwatnością
rezerw a kryzysami finansowymi
 Krytyczne poszukiwanie miar adekwatności
 Co kraj powinien robić po kryzysie?
Zasądzanie adekwatności rezerw: podejście
teoretyczne i operacyjne
 Historycznie rezerwy definiuje się jako coś co





utrzymujemy przeciwko niepewnej przyszłości
bilansu płatniczego
Powiązanie rezerw z rachunkiem bieżącym (R/M)
Powiązanie rezerw z rachunkiem kapitałowym
System mieszany
Teoria garderoby pani Machlup
Powiązanie rezerw z zewnętrznymi długami
krótkoterminowymi
Standard R/M
 Założenie: niestabilność bilansu płatniczego





wpływa na rachunek bieżący
Zatem należy powiązać wysokość rezerw z
handlem zagranicznym
Standard R/M – import jako zmienna związana
IMF w swoich obwieszczeniach używa tego
wskaźnika
R/M mierzy ilość miesięcy, przez które rezerwami
można finansować kapitał
W praktyce uważano, że wystarcza mieć rezerwy
na poziomie 3-4 miesięcy
Standard R/M II
 Wada 1: bardzo słabe uzasadnienie teoretyczne
 Naczelny problem: zdefiniowanie optymalnej wartości
współczynnika R/M
 Wada 2: Jeśli deficyt nie rośnie wraz z importem to
nie można przyjmować stałego współczynnika
 Propozycje naprawcze: skomplikowanie R/M poprzez
uwzględnianie trendów bilansu płatniczego i/lub
rynku akcji. Niestety – rozwiązanie zbyt
skomplikowane – braki operacyjne
 Wymagano by rezerwy rosły wraz z
prawdopodobieństwem deficytu bilansu płatniczego
Teoria garderoby pani Machlup
 Machlup twierdził, że z rezerw nigdy nie jest za
wiele, tak jak z ubraniami jego żony
 Wg niego nie ma żadnego dowodu na to, żeby było
jakiekolwiek powiązanie między rezerwami a
jakąkolwiek zmienną wyjaśniającą.
 De facto zatem funkcja rezerw jest funkcją rezerw
z poprzedniego roku i współczynnika wzrostu
gospodarczego
Niepewność rezerw
 Płynny kurs powoduje zmienność wartości walut
rezerwowych względem waluty rodzimej
 Wielkość rezerw zmienia się realnie pomimo
nominalnie stałej wartości
 Zatem, wszelkie skomplikowane metody
obliczania wartości rezerw okazują się
nieefektywne i przyjmuje się jako
najskuteczniejszy R/M
Poszukiwanie alternatywnego rozwiązania
 Próba wskrzeszenia podejścia optymalizacyjnego
 Problem, z oszacowaniem teoretycznych
determinant optymalnych rezerw z wystarczająca
precyzją, na tyle aby obliczyć wskazane rezerwy ze
względnym zaufaniem
 Kryzysy lat 90 pokazały dwa możliwe scenariusze:
 Średnio rozwinięty kraj – kryzys rachunku
kapitałowego
 Bogatszy kraj – nagły odpływ kapitału
zagranicznego
Rozwiązanie alternatywne
 System mieszany, w którym z odpowiednimi wagami o




wysokości rezerw stanowią rachunek bieżący i
rachunek kapitałowy.
Gdy kraj jest biedny i mało otwarty, może pozostać
R/M
Gdy kraj jest bogatszy większa waga może być
przywiązana do rynku kapitałowego
Adekwatność rezerw może być rzetelnie widziana
tylko w kontekście pakietów polityk rządu i banku
centralnego
Ponadto, należy pamiętać, że poza wyprzedażą rezerw
istnieją inne metody równoważenia bilansu
płatniczego
Samospełniająca się przepowiednia kryzysu
finansowego
 Gdy rezerwy są za małe inwestorzy czują się zachęceni do




ucieczki z danego kraju
To z kolei jeszcze pomniejsza rezerwy i w efekcie sama wiara
w niewielką wartość rezerw powoduje jeszcze mniejszą
wartość rezerw
Adekwatność rezerw zależy od wiary inwestora i zestawu
polityk rządowych
Zatem praktyczne wskaźniki mogą być użyteczne (używane)
ale należy pamiętać, że są one tylko wskazówką a nie
ostatecznym rozwiązaniem
Błędy mogą wynikać z nieprzystosowania założeń „ex ante”
do rzeczywistości „ex post”
Adekwatność rezerw a
nieprzewidywalność inwestora
 Nie ma złotej zasady co do wielkości rezerw
 Wartość rezerw, wartość bilansu płatniczego, rynek
kapitałowy i zaufanie konstytuują w sumie stabilność
gospodarki
 Zaufanie z definicji jest pozaracjonalne zatem, zdarzają się
przypadki (Meksyk, Tajlandia), w których kraje wedle
wszelkich wskaźników miały wysokie rezerwy a ich waluta
załamała się
Użyteczność dotychczasowych wskaźników
 Wskaźniki nie są ostateczną miarą, która daje nam pewną
wiedzę
 Jednak są one skuteczne w krajach gdzie głównym źródłem
niepewności są szoki handlowe
 Dla krajów z dużymi krótkoterminowymi długami
współczynnik R/M słabo oddaje ich zdolność do
finansowania szoków płatniczych
Wskaźnik R/STED
 Wskaźnik odpowiedni dla krajów zadłużonych
krótkoterminowo (short time external debts)
 Należy go stosować wobec krajów wobec których stracono
zaufanie
 Wg tego wskaźnika rezerwy powinny być tak duże, by nie
musieć pożyczać przez rok
 Wada – o ile daje znać o podatności kraju na drenaż
zewnętrzny o tyle nie daje rady uchwycić zagrożenia
drenażu wewnętrznego
Liquidity at risk standard
 Stworzony przez A. Greenspana
 Średnie zewnętrzne płatności kraju powinny przekraczać
pewien wartość progową do daty spłaty (tj. 3 lata)
 Wiarygodność kraju obliczana na podstawie pełnego zestawu
pasywów i aktywów
 Pewien poziom rezerw, gwarantuje wówczas zewnętrzną
płynność aby unikać pożyczania przez rok z pewnym bardzo
wysokim prawdpodobieństwem (np. 95%) – value at risk
Podsumowanie
 Nieadekwatność rezerw była jedną głównych wad





międzynarodowego systemu monetarnego w 1960 r
Po upadku Bretton Woods upłynniono kursy
walutowe
Stworzono system proporcjonalności rezerw
walutowych do wielkości importu
Próbowano znaleźć alternatywne systemy obliczania
pożądanej wielkości rezerw
Koszt przekroczenia niezbędnych rezerw może być
społecznie wysoki
Wysokość rezerw niezależnie od poziomu obliczania
nie jest optymalna
Stabilność finansowa (Canada)
 Stabilność finansowa to chleb powszedni banku




centralnego
Perspektywa człowieka z ulicy (kolejne bańki
spekulacyjne)
Metafora czarnej skrzyni (świat/ludzie generują
zakłócenia i te po przejściu przez czarną skrzynkę
generują nowy świat)
Większość cykli biznesowych była spowodowana
przez banki centralne
Niska inflacja powoduje też niskie szanse na
wysokie zarobki
Stabilność finansowa II
 Z kolei prowokowanie baniek spekulacyjnych




wpływa na realną gospodarkę, co z kolei może
zaowocować wysoką inflacją
Bank centralny nie powinien dopuszczać do
powstawania baniek spekulacyjnych
Hipoteza, zachowania nie są spekulacyjne, jedni
przystosowują się szybciej a drudzy wolniej
Teza, system monetarny jest wtopiony w czarną
skrzynkę, jest niezbędnym elementem systemu
Świat się zmienia pod każdym aspektem i nie
możemy w naszych modelach przyjmować
żadnych stałych
Stabilność finansowa III
 Wzrost efektywności gospodarki względem wykorzystania ropy





naftowej o 50-150% w ciągu ostatnich 20-30 lat
Zmiana skłonności do oszczędzania
Gigantyczny wzrost handlu zagranicznego w ciągu ostatnich 20
lat (USA 18 ->25%, Strefa euro 60 –> 70%, Chiny 20 ->70%)
Ekonomia krajowa to już nie jego terytorium (np.: 3 biliony $
poza terytorium względem 11 bilionów $ na terytorium w USA)
Zmieniają się rzeczy, które uznajemy za stałe
Zatem bank centralny powinien skupić się na stabilności
finansowej i forsować rozwój ubezpieczeń kredytowych, który
ochroni nas przed zbytnią zmiennością
Jak osiągnąć stabilność finansową? (UK)
 Cel inflacyjny – organizacja pracy banku centralnego
 Istnieją kryteria inflacji, przejrzystość czynników




decyzyjnych
Zasadniczo polityka B.C. jest skuteczna wobec inflacji
Brak skuteczności wobec stabilności finansowej
Brak jasnych kryteriów stabilności finansowej
Stabilność finansowa dla danej gospodarki nie jest zależna
tylko od niej samej
Co wpływa na stabilność finansową?
 Poziom stóp procentowych
 Zmiany w strukturze regulacyjnej
 Np.. Basel Committee
 Np.. Zmiany poziomu rezerw
 Wprowadzanie nowych reżimów bankowych
 Trudność w przekazywaniu aktualnych sprawozdań
Definicja stabilności finansowej
 Odwrotnie niż stabilność cen nie ma pozytywnej definicji
 Jest to brak czegoś niechcianego
 „Brak niesprzyjającego wpływu na gospodarkę realną przez
dysfunkcje systemu finansowego lub jego ryzyko” – E.P. Davis
 „Stabilność finansowa jest brakiem kryzysów finansowych” –
Hans Christiansen
 Gdzie „Kryzys finansowy jest definiowany jako sekwencję
wydarzeń lub ich ryzyko, które uszkadza pośrednictwo
kredytowe lub alokację kapitału”
Analogia stabilność cen – stabilność finansowa
 Tak jak stabilność cen jest osiągana przez przewidywanie
tego co najbardziej możliwe tak stabilność finansowa
nastawia się na prawdopodobieństwo wystąpienia
wyjątkowych okoliczności
 B.C. przewiduje a regulator FSD stymuluje
Makro/Mikro test stabilności
 Ankietowanie potencjalnych zagrożonych niestabilnością np.
banków komercyjnych
 Pytania np. o podwyższenie stóp procentowych, czy innych
zmian regulacyjnych
 Badanie zależności czy jeśli podmioty odpowiadają różnie na
dane pytanie, to czy odpowiedź jednego miałaby wpływ na
drugiego
 Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia
poszczególnych szoków
Ocena efektów szoków
 dY = f(X)
 X – szok,Y – realna i nominalna wartość aktywów
 Jest to zależność stochastyczna a nie deterministyczna
 Stabilność jest oceniania przez potencjalne minimalizowanie
wpływu szoku na gospodarkę dzięki adekwatnych
regulacjom
 Prawdopodobieństwo różnych szoków jest różne
 Np.. Uderzenie wielkiej asteroidy i szok paliwowy
Rodzaj szoków (niewyczerpująca lista)
 Cen paliwa
 Popytu zagranicznego
 Efektywności produkcji
 „Bojowość ludzi pracy”
 Zmiany awersji do ryzyka
 Zmiany kursów wymiany walut
Problem wiarygodności testów
 Aby zbadać jak dana instytucja zareaguje na dany czynnik
należy opisać przyczyny tego czynnika, co powoduje
mniejszą ogólność testów i mniejszą ich użyteczność
 Niektóre z problemy nie są uwzględniane na liście szoków:
zmiany demograficzne, nowa choroba, katastrofa naturalna)
Modele
 Potrzeba makrosystemowej struktury bankowości i
ubezpieczeń
 Nie ma obiektywnie najlepszego modelu teoretycznego
 Różnorodność modeli, ich konkurencyjność,
niejednorodność są bodźcem do sukcesu i innowacji
Dysfunkcja rynku
 „Stabilny system finansowy jest systemem charakteryzującym
się równowagą sytuacji, która nie będzie destabilizowana
przez małe szoki” – Hans Blommerstein
 „Samoodnoszący się mechanizm sprzężenia zwrotnego
przyprowadza z powrotem do stabilności jako
odpowiedziedź na szoki i vice versa obecność
samooczyszczających procesów, która prowadzi do
niestabilności jako odpowiedź na szoki” – Johannes
Priesemann
Dysfunkcja rynku
 Należy unikać samoodnoszących się dysfunkcji, gdyż
zwielokratniają one wpływ szoków
 Znaczna część pracy FSD polega na analizowaniu
potencjalnych załamań w płatnościach i jak im
przeciwdziałać
 Problemem jest jak określić wrażliwość poszczególnych
sektorów na efekty dysfunkcji
Płynność i lewarowanie
 Upadki większości instytucji bankowych są spowodowane
przez potencjał systemu do błędu
 Niewypłacalność i upadek mogą być uniknięte przez
adekwatność kapitałową, a brakujący kapitał może
prowadzić do zbyt dużej skłonności do ryzyka („hazard dla
zmartwystania”)
 Zatem wymóg adekwatności kapitałowej jest konieczny
Płynność i lewarowanie
 W dzisiejszych czasach płynność jest oceniania niezależnie od wypłacalności
 Płynność nie jest problemem nie licząc złego funkcjonowania rynku wobec




kryzysu (normalnie bank może po prostu pożyczyć pieniądze z rynku)
Istnienie funduszy hedgingowych czy innych graczy na rynku mających dostęp
do rynku pieniężnego i wysokie lewarowanie powodują większe zagrożenie
zewnętrznymi szokami
Przez zwracanie uwagi na adekwatność kapitałową banków, banki centralne
mniej zwracają uwagę na płynność
Dostępność do płynności hamuje większość szoków finansowych a brak
płynności często prowadzi do dysfunkcji rynku
Wniosek, należy powiązać wzrost regulacji płynności/kapitału z wzrostami i
relaksację tych regulacji w okresie spadków
Download