OGŁOSZENIE Nr 1 - Centrum Szkolenia Policji

advertisement
OGŁOSZENIE Nr 2
KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE
z dnia 25 listopada 2014 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko zastępcy kierownika zakładu
w Zakładzie Ruchu Drogowego
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
§ 1.
W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko zastępcy kierownika zakładu
w Zakładzie Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ogłaszam
rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:
1) w zakresie wymagań formalnych – spełniający wymagania w zakresie wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim
powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych
stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe
(Dz. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.);
2) w zakresie wymagań pożądanych:
a) mający co najmniej 15-letni staż służby w Policji,
b) mający co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w jednostkach
terenowych Policji w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu
drogowego lub prewencji,
c) mający co najmniej 5-letnie doświadczenie w charakterze nauczyciela policyjnego,
d) mający co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu jednostkami lub komórkami
organizacyjnymi Policji,
e) posiadający poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli „poufne”,
f) posiadający prawo jazdy kat. B;
3) w zakresie wymagań dodatkowych:
a) posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji
i zarządzania albo ukończenia studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów
z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, lub
b) posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu pedagogiki, prawa lub administracji.
§ 2.
Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) CV i list motywacyjny;
2) kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu);
3) potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
4) koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne;
5) oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej;
6) oświadczenie kandydata o pozostawaniu/nie pozostawaniu kandydata w stosunku
małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego
stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub
pracowników Policji, będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje
kandydat;
7) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
8) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
9) kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań pożądanych i dodatkowych
(oryginały do wglądu).
§ 3.
Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:
1) udział w planowaniu zajęć dydaktycznych dla nauczycieli policyjnych zakładu;
2) prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nadzorowanego przez zakład;
3) udział w pracach zespołów pedagogicznych i komisji egzaminacyjnych;
4) pełnienie funkcji koordynatora w ramach doboru do służby w Policji;
5) udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych o charakterze stałym lub doraźnym;
6) nadzór nad planowaniem, organizowaniem i realizowaniem procesu dydaktyczno-wychowawczego w zakresie wskazanym przez kierownika zakładu;
7) nadzór nad realizowaniem doskonalenia zawodowego lokalnego dla kadry jednostki
lub innych podmiotów;
8) nadzór nad prowadzeniem zajęć fakultatywnych dla słuchaczy;
9) nadzór nad ewidencjonowaniem zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, praw jazdy
i kart rejestracyjnych;
10) nadzór nad ewidencjonowaniem i rozliczaniem mandatów karnych;
11) nadzór nad realizowaniem działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym;
12) nadzór nad opiniowaniem projektów aktów prawnych;
13) planowanie i organizowanie pracy zakładu;
14) motywowanie oraz ocenianie policjantów i pracowników;
15) nadzór nad terminowym wykonywaniem zadań;
16) zapewnienie sprawnej komunikacji w zakładzie;
17) utrzymanie właściwego poziomu dyscypliny służbowej i porządku w procesie pracy;
18) nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych
oraz danych osobowych;
19) nadzór nad przestrzeganiem zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych.
§ 4.
Oferty, z podaniem na kopercie adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy
składać w sekretariacie Wydziału Kadr Centrum Szkolenia Policji, 05-119 Legionowo,
ul. Zegrzyńska 121, w terminie do dnia 9 grudnia 2014 r., z dopiskiem Postępowanie
kwalifikacyjne na stanowisko zastępcy kierownika zakładu w Zakładzie Ruchu Drogowego
Centrum Szkolenia Policji z dopiskiem „w sekretariacie nie otwierać”.
§ 5.
Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym
wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można
uzyskać w Wydziale Kadr Centrum Szkolenia Policji, od poniedziałku do piątku w godzinach
745-1545, tel. miejski: (22) 605-32-02, tel. resortowy: 725-32-02 lub na stronie internetowej
www.isp.policja.pl, w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji,
w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych
na wybrane stanowiska służbowe w Policji.
§ 6.
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 8 stycznia 2015 r.
KOMENDANT
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI
insp. dr Roman STAWICKI
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards