OGŁOSZENIE Nr 1 - Centrum Szkolenia Policji

advertisement
OGŁOSZENIE
KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE
z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie możliwości podjęcia zatrudnienia na stanowisku kierownika komórki
właściwej w sprawach teleinformatyki Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
(stanowisko cywilne).
§ 1.
W celu dokonania doboru na planowane do utworzenia stanowisko kierownika
komórki właściwej w sprawach teleinformatyki Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
O stanowisko mogą ubiegać się osoby spełniający poniższe kryteria:
1) w zakresie wymagań niezbędnych:
a) wykształcenie wyższe,
b) ogólny staż pracy – 3 lata;
2) w zakresie wymagań pożądanych:
a) ogólny staż pracy – 6 lat,
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizowaniu zadań z zakresu teleinformatyki,
c) wykształcenie wyższe z zakresu informatyki lub łączności,
d) dowolna forma kształcenia z zakresu organizacji lub zarządzania.
§ 2.
Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) CV i list motywacyjny;
2) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
§ 3.
Celem stanowiska jest: zarządzanie pracami komórki właściwej w sprawach
teleinformatyki.
Zakres zadań realizowanych na stanowisku (wynikający z karty opisu stanowiska
pracy) przedstawia się następująco:
1) planowanie, organizowanie, instalacja, eksploatacja i nadzór nad funkcjonowaniem
sprzętu i systemów informatycznych i łączności;
2) administrowanie systemami informatycznymi i łączności;
3) dokonywanie zakupów w ramach przyznanego limitu środków finansowych zgodnie
z obowiązującym systemem zamówień publicznych;
4) nadzorowanie i koordynowanie realizowania przez podległych pracowników
powierzonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej, obejmujących
wydatkowanie środków finansowych;
5) opracowywanie założeń projektowych dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji
systemów informatyki i łączności oraz opiniowanie dokumentacji projektowej
w powyższym zakresie;
6) planowanie, organizowanie i koordynowanie czynności służbowych wykonywanych
przez podległych pracowników;
7) sporządzanie wymaganych sprawozdań i analiz z zakresu działalności komórki właściwej
w sprawach teleinformatyki.
§ 4.
Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonu kontaktowego, należy
przesyłać na adres: Sekcja Kadr Centrum Szkolenia Policji, 05-119 Legionowo,
ul. Zegrzyńska 121, lub adres mail: [email protected], w terminie do dnia 3 lutego 2012 r.,
z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko kierownika komórki właściwej
w sprawach teleinformatyki.
Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego w zakresie
warunków pracy i wynagrodzenia, udzielane będą w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
KOMENDANT
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI
insp. dr Roman STAWICKI
Download