Przetarg na „Dostawę układów, urządzeń i narzędzi do stanowisk

advertisement
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa zintegrowanego systemu projektowo-badawczego urządzeń energoelektronicznych
Załącznik nr 10
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Dostawa zintegrowanego systemu projektowo-badawczego urządzeń
energoelektronicznych
Zamawiający podzielił zamówienie na 5 zadań (części)
Zadanie:1
Zadanie:2
Zadanie:3
Zadanie:4
Zadanie:5
-Aparatura pomiarowa
-Aparatura technologiczna do montażu obwodów drukowanych
-Aparatura technologiczna do wytwarzania obwodów drukowanych.
-Dostawa kompletnego wielofunkcyjnego, wieloterminalowego stanowiska
pomiarowego do badań porównawczych układów urządzeń
-Dostawa specjalizowanej aparatury pomiarowej dla systemu projektowobadawczego urządzeń energoelektronicznych
Zadanie:1 Aparatura pomiarowa
Do aparatury pomiarowej należą następujące przyrządy pomiarowe:
1. Przyrząd do wyznaczania charakterystyk statycznych, mało sygnałowych oraz
dynamicznych impulsowych przyrządów półprzewodnikowych. Przyrząd ten musi być
wyposażony w kolorowy monitor o przekątnej równej co najmniej 17”,
oprogramowanie sterujące procesem pomiarowym realizowanym zgodnie z normami
JEDEC. Przyrząd ma posiadać konstrukcję modułową (z wymiennymi wkładkami).
Część bazowa powinna umożliwiać montaż 8 różnych modułów pomiarowych. Wraz z
przyrządem powinny być dostarczone 3 moduły pomiarowe realizujące następujące
funkcje:
a. Wytwarzanie stałych wartości prądu i napięcia oraz pomiar tych wartości tych
wielkości. Oczekiwany zakres regulacji napięć powinien wynosić od -200 V do
od
-100 mA do 100 mA z rozdzielczością 5 A. Dokładność pomiaru napięć i
prądów musi być nie gorsza niż 0,05%.
b. Pomiar pojemności między elektrodowych przyrządów półprzewodnikowych
w zakresie od 1 pF do 1 F z rozdzielczością do 1 pF. Moduł musi umożliwiać
polaryzację badanego elementu napięciem stałym o wartości z zakresu od -30
V do 30 V ustawianym z rozdzielczością 1 mV. Częstotliwość, przy której
wykonywany jest pomiar musi być regulowana w zakresie od 1 kHz do 10
MHz.
c. Pomiar właściwości impulsowych elementów półprzewodnikowych. Moduł
powinien umożliwiać niezależne generowanie i pomiar w dwóch kanałach
sygnału pobudzającego o kształcie ciągu impulsów trapezoidalnych o czasie
trwania w zakresie od 60 ns do 10000 s regulowanym z krokiem 10 ns i
okresie powtarzania impulsów regulowanym w zakresie od 60 ns do 10000 s.
Wartość amplitudy impulsu powinna być regulowana w zakresie od 0 V do 40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa zintegrowanego systemu projektowo-badawczego urządzeń energoelektronicznych
V z krokiem 1 mV. Częstotliwość próbkowania powinna wynosić 200 MS/s.
Dołączone oprogramowanie powinno umożliwić przedstawienie czasowych
przebiegów napięć i prądów zaciskowych badanego elementu na ekranie
wyświetlacza oraz automatyczne wyznaczenie takich parametrów, jak czasy
włączania i wyłączania, czas odzyskiwania zdolności zaworowej, ładunek
przełączania.
d. Do urządzenia powinien być dołączony adapter umożliwiający podłączenie
badanych elementów półprzewodnikowych, wyposażony w odpowiedni
zestaw skompensowanych przewodów pomiarowych, umożliwiających
realizację pomiarów wszystkich parametrów elektrycznych rozważanych
przyrządów pomiarowych.
2. Dwa dwukanałowe źródła mierzące prąd oraz napięcie. Źródła te powinny stanowić w
pełni autonomiczne urządzenia pomiarowe, niewymagające do współpracy żadnych
innych urządzeń, a jednocześnie umożliwiające współpracę z urządzeniem
pomiarowym opisanym w punkcie 1 oraz posiadające możliwość sterowania przy
wykorzystaniu tego samego oprogramowania. Każde z rozważanych źródeł
mierzących musi być wyposażone w dwa niezależne kanały umożliwiające
uzyskiwanie następujących zakresów zmian napięć i prądów:
a. Napięcia od -200 V do 200 V z rozdzielczością do 5 mV i prądy od -1,5 A do 1,5
A z rozdzielczością 50
a przy pracy impulsowej prądy od -10 A do 10 A z
regulowanym współczynniku wypełnienia i minimalnym czasie trwania
b. Napięcia od -40 V do 40 V z rozdzielczością do 0,5 mV i prądy od -3 A do 3 A z
-10 A do 10 A z
regulowanym współczynniku wypełnienia i minimalnym czasie trwania
3. Wszystkie urządzenia wymienione w punkcie 1 i 2 powinny być wyposażone w
interfejsy Ethernetowe oraz RS232.
4. Sondę prądową współpracującą z typowym oscyloskopem o zakresie mierzonych
prądów 30 A, rozdzielczości prądowej 1 mA i zakresie częstotliwości pomiarowych od
0 do 100 MHz oraz czasem narastania krótszym od 3,5 ns.
5. Dostawca musi zapewnić instalację zamówionych urządzeń u zleceniodawcy oraz
przeszkolenie użytkowników.
Zadanie:2 Aparatura technologiczna do montażu obwodów drukowanych
Do aparatury technologicznej do montażu obwodów drukowanych należą następujące
urządzenia:
1. Manipulator montażowy do osadzania elementów SMD na płytce drukowanej
zawierający głowicę typu pick&place ze ssawką podciśnieniową, podłokietnik dla
operatora, szybkozłącze do mocowania płytek drukowanych, zestaw ssawek,
możliwość blokowania ramienia w osi x/y/z, automatycznie opuszczaną głowicę do
układania elementów, układ dokładnego pozycjonowania elementów przed ich
ustawieniem oraz enkodery optyczne położenia głowicy. Sterowanie podajnika
realizowane powinno być mikroprocesorowo, a zestaw musi zawierać komputer z
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa zintegrowanego systemu projektowo-badawczego urządzeń energoelektronicznych
systemem Windows XP i kartą przechwytywania obrazu z kamery, a także
oprogramowanie z interfejsem graficznym. Do manipulatora musi być dołączony
podajnik karuzelowy na 45 elementów z pokrywką, wyposażony w sterowanie
elektryczne, tacka na elementy, dozownik czasowo-ciśnieniowy na głowicy
pick&place. Układ optyczny urządzenia musi zawierać pryzmat do eliminowania
błędu paralaksy (z odpowiednim uchwytem), kamerę CCD z zoomem i odpowiednim
mocowaniem. Do manipulatora musi być również dołączone oprogramowanie offline dla komponentów i podajników oraz uniwersalny konwerter CAD. Do
manipulatora musza być dołączone takie materiały eksploatacyjne jak: klej
termoutwardzalny, środek do przepychania igieł dozownika.
2. Piec komorowy do lutowania rozpływowego zasilany z sieci 230 V, zawierający
podajnik szufladowy sterowany elektrycznie, wyświetlacz LCD. Sterowanie pieca
powinno być mikroprocesorowe i powinno ono umożliwiać uzyskanie różnych profili
temperaturowych. W piecu muszą być rozmieszczone termopary, umożliwiające
pomiar rozkładu temperatury, oraz wyciąg do odprowadzania oparów. Program
sterujący piecem powinien umożliwiać wizualizację oraz zapamiętywanie
stosowanych profili temperaturowych. Do pieca muszą być dołączone materiały
eksploatacyjne, tzn. pasta do lutowania ołowiowa i bezołowiowa, środek do ręcznego
usuwania topnika.
Zadanie: 3 Aparatura technologiczna do wytwarzania obwodów drukowanych.
Do aparatury technologicznej do wytwarzania obwodów drukowanych należą następujące
urządzenia:
1. Frezarka do płytek drukowanych wraz z zestawem akcesoriów. Frezarka powinna
charakteryzować się obszarem roboczym o wymiarach 229x305x38 mm,
rozdziel
zakresie do 62 000 obrotów na minutę. Frezarka powinna być wyposażona w
możliwość automatycznej zmiany narzędzia. Zasilana powinna być z sieci
elektroenergetycznej 230 V. Szybkość wiercenia powinna dochodzić do 150 ruchów
na minutę, szybkość przesuwania narzędzia do 15 cm/s. Wraz z frezarką musi być
dostarczony współpracujący z nią odkurzacz, próżniowy stół do umieszczania płytki,
system wizyjny wraz ręcznym mikroskopem, zestawem niezbędnych akcesoriów oraz
zestawem serwisowym. Do frezarki powinien być dołączony zestaw uniwersalnych
frezów dedykowanych do tej frezarki o różnych średnicach do cięcia, nawiercania,
wiercenia i szlifowania obrabianej płytki o średnicach od 0,1 mm do 2 mm w liczbie
wystarczającej do typowej dwuletniej eksploatacji frezarki.
2. Zestaw do wykonywania masek przeciwlutowych metodą fotochemiczną wraz z
naświetlarką UV, wygrzewarką oraz zastawem akcesoriów niezbędnych do wykonania
masek przeciwlutowych na 10 płytkach o wymiarach arkusza A4.
3. Zestaw do metalizacji otworów w płytkach drukowanych metodą chemiczną wraz z
zestawem niezbędnych odczynników chemicznych w ilości wystarczającej na 3 lata
eksploatacji.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa zintegrowanego systemu projektowo-badawczego urządzeń energoelektronicznych
Zadanie:4 Dostawa kompletnego wielofunkcyjnego, wieloterminalowego stanowiska
pomiarowego do badań porównawczych układów urządzeń
Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich potrzeb zamawiającego
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Kompletne wielofunkcyjne wieloterminalowe stanowisko pomiarowe
do badań porównawczych układów urządzeń energoelektronicznych
DC POWER SUPPLY (±15V/2A)
DC POWER SUPPL Y ( 0-40V/3A 0-20V/6A )
REFERENCE VARIABLE GENERATOR
DIFFERENTIAL AMPLIFIER
CURRENT TRANSDUCER
3-PHASE ANGLE CONTROLLER
R.M.S METER
POWER METER ( 0.3W-30KW)
RESISTOR LOAD SET
RESISTOR LOAD
INDUCTIVE LOAD SET
FLYBACK SWITCHING POWER SUPPLY
BOOST SWITCHING POWER SUPPLY
BUCK SWITCHING POWER SUPPLY
BUCK-BOOST SWITCHING POWER SUPPLY
IGBT DRIVE SET
DC PWM GENERATOR
SINGLE PHASE PWM CONTROLLER
THREE PHASE PWM CONTROLLER
THREE PHASE RECTIFIER & FILTER
UNIVERSAL INVERTER 3x230V
POWER DIODE SET
FUSE SET
THYRISTOR SET
SCR / TRIAC SET
MOSFET / IGBT SET
ISOLATING TRANSFORMER
SYSTEM TRANSORMER (LOCAL 3P VOLT AGE TO 3P 220V)
EXPERIMENTAL FRAME-THREE LAYERS
CONNECTING LEADS
SAFETY BRIDGING PLUGS SET
HOLDER FOR CONNECTING LEADS
SQUIRREL-CAGE MOTOR
MAGNETIC POWDER BRAKE UNIT
POWDER BRAKE CONTROLLER UNIT
DC-PERMANENT-MAGNET MACHINE
COUPLING & COUPLING GUARD
SHAFT AND GUARD
EXPERIMENTAL MANUAL
MULTI POSITION MEASURING MONITORING SYSTEM
Ilość modułów do zakupu
5
1
5
6
5
3
5
4
5
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
5
7
1
1
6
6
6
6
18
6
1
2
2
1
2
2
1
1
Wyszczególniony w tabeli zestaw przyrządów, pozwalać ma na jednoczesne wykonywanie
wielu
eksperymentów
pomiarowych
i
badań
prototypowych
układów
energoelektronicznych, w tym:
- Zaawansowane pomiary parametrów statycznych i dynamicznych oraz sterowania a także
charakterystyk prądowo-napięciowych elementów energoelektronicznych
- Prostowanie i kontrola fazy napięć jedno i trójfazowych
- Prostowniki trójfazowe i regulatory napięcia
- Przerywacze tranzystorowe i charakterystyki tranzystorów IGBT
- Jedno i trójfazowe przemienniki częstotliwości
- Obwody zasilaczy impulsowych i charakterystyki tranzystorów MOSFET
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa zintegrowanego systemu projektowo-badawczego urządzeń energoelektronicznych
Wymaga się, aby w skład zestawu będącego przedmiotem zamówienia, weszło 39 modułów
eksperymentalno-pomiarowych, akcesoria (przewody, sprzęgła, osłony, zwieracze) oraz
maszyny: prądu stałego oraz trójfazowa typu klatkowego.
Moduły muszą być zabezpieczone przed zwarciem i przegrzaniem, musi istnieć również
możliwość mocowania modułów w ramie, co zapewnić ma łatwość łączenia ich ze sobą.
Zestaw powinien być wyposażony w urządzenia zabezpieczające użytkownika przed
porażeniem i gwarantujące dopasowanie oraz prawidłową współpracę elementów
składowych.
Zestaw musi spełniać wymagania dyrektywy 89/336/EEC – kompatybilność
elektromagnetyczna.
Przewiduje się najczęstsze wykorzystywanie następujących modułów:
 analogowy miernik wartości skutecznej o pomiarze prądu do 30A i napięciu do 1000V,
 zasilacz prądu stałego ±15V/2A ze wskaźnikami LED przegrzania i przeciążenia
 regulowany generator referencyjny z wyjściem wewnętrznego napięcia odniesienia +10V i
z regulacją liniową 0-100%.
 obciążenie indukcyjne 50mH x 2/200mH
Zadanie:5 Dostawa specjalizowanej aparatury pomiarowej dla systemu
projektowo-badawczego urządzeń energoelektronicznych
Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich potrzeb zamawiającego
a) Ultra-szybki oscyloskop cyfrowy próbk. min. 20GHz (z możliwością wielokanałowej
analizy stanów logicznych układów DSP i sygnałów mocy z pełnym funkcjonalnie
osprzętem pomiarowym (napięciowym, prądowym i logicznym):
Parametr
Pasmo analogowe(-3dB)
Min. 6 GHz (bez przetwarzania DSP)
Ilość kanałów
analogowych
Min. 4 + kanał zewnętrznego wyzwalania
Ilość kanałów cyfrowych
wbudowanych w
oscyloskop
Min. 16
Maksymalne nieniszczące
napięcie dla kanałów
cyfrowych
Nie mniejsze niż ±15 V
Maksymalna ilość
przebiegów dla magistrali
cyfrowej
Min. 24
Maksymalne próbkowanie
dla kanałów cyfrowych
Min. 12.5 GS/s
Rozdzielczość czasowa dla
kanałów cyfrowych
Minimum 80ps
Próbkowanie na kanał
Min. 25 GS/s w czasie rzeczywistym dla przebiegów jednokrotnych i
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa zintegrowanego systemu projektowo-badawczego urządzeń energoelektronicznych
analogowy przy 4
włączonych kanałach
analogowych
powtarzalnych
Długość rekordu na kanał
Min. 10 M próbek – 4 kanały analogowe włączone. Możliwość rozszerzenia w
przyszłości długości rekordu do 250 M dla wszystkich kanałów.
Zakres podstawy czasu
Min. od 20 ps/dz do 1000 s/dz
Impedancja wejściowa
50Ω , 1MΩ BNC z adapterem
Czułość wejścia
50Ω: minimum 10mV/dz do 500mV/dz
Czas narastania (kryterium
10-90%, 50Ω)
nie dłuższy niż 65 ps
Czas narastania (kryterium
20-80%, 50Ω)
nie dłuższy niż 45 ps
Dokładność wzmocnienia
DC
± 2% lub lepsza
Rozdzielczość pionowa
Minimum 8 bitów (bez uśredniania), Min. 11 bitów z uśrednianiem
Dokładność podstawy
czasu
± 1.5ppm lub lepsza, starzenie <1 ppm na rok
Opóźnienie podstawy
czasu
W zakresie minimum –5.0 ks do 1.0 ks
Szum fazowy wyzwalania
≤ 1 ps rms
Wyzwalanie
Akwizycja
Interfejsy komunikacyjne
Wyświetlacz
Automatyczne pomiary
przebiegów
System operacyjny i
peryferia
Możliwość wyzwalania jednocześnie na więcej niż jednym kanale
(np. sekwencją zbocze narastające w kanale 1 poprzedzone zboczem
opadającym w kanale 2, sekwencja impuls o wybranej szerokości w kanale 3
poprzedzony impulsem o czasie narastania mniejszym od zadanej wartości w
kanale 4, sekwencją impuls niepełny w kanale 2 poprzedzony impulsem
niepełnym w kanale 1); wyzwalanie protokołem transmisji równoległej,
szeregowej I2C, SPI;
Możliwość pracy w trybie uśredniania minimum z od 2 do 10 000 przebiegów
Ethernet (10/100/1000BASE-T), 2 x DB-9 COM1, GPIB, min. 5 x USB 2.0 (min. 1
na przednim panelu), port eSATA, DVI, PS-2 do myszki i klawiatury
Kolorowy, dotykowy, minimum 12” o rozdzielczości XGA, obejmujący gradacją
przebiegów min. 300 000 przebiegów na sekundę w trybie ciągłym
czasowe - czas narastania i opadania, szerokość impulsu dodatniego i
ujemnego, wypełnienie impulsów dodatnich i ujemnych, okres,
częstotliwość, opóźnienie
histogramowe – zliczanie przebiegów, liczba wystąpień w określonym zakresie,
wartość szczytowa wystąpień;
złożone – szerokość paczki impulsów, pomiary diagramu oka – współczynnik
wygaszania, współczynnik Q
Windows XP/Windows 7 - otwarta platforma systemowa z możliwością
instalacji dowolnych aplikacji narzędziowych i analitycznych obsługiwanych
przez ten system operacyjny.
Procesor wyposażony minimum w 2 rdzenie o zegarze min. 3GHz. Minimum
4GB pamięci RAM.
Wyposażenie w wyjmowany (kieszeń) dysk twardy o pojemności min. 160GB.
Nagrywarka CD-R/W (czytnik DVD).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa zintegrowanego systemu projektowo-badawczego urządzeń energoelektronicznych

Sondy
Adaptery dodatkowe
Doposażenie dodatkowe
Minimum 2 sondy różnicowe o paśmie min. 6GHz umożliwiające
również pomiar single-ended i common mode.
 Minimum 3 sondy różnicowe o paśmie min. 50MHz i napięciu
różnicowym minimum 5 kV.
 Minimum 3 sondy prądowe o paśmie min. DC do 120MHz, prąd min.
30A.
 Minimum 3 sondy prądowe o paśmie min. DC do 20MHz, prąd min.
150A.
 Minimum 1 sonda aktywna o paśmie min. 1 GHz, pojemności
wejściowej ≤1 pF, dynamice min. ±8 V.
 Minimum 4 dodatkowe adaptery interfejsu do posiadanego przez
Zamawiającego oscyloskopu firmy Tektronix serii DPO7000
umożliwiające podłączenie do niego sond prądowych lub aktywnych
wymagających zasilania z ww. oscyloskopu.
 Minimum 1 adapter od oferowanego oscyloskopu na BNC 50Ω.
 Minimum 2 adaptery do oferowane oscyloskopu na BNC 1MΩ.
Doposażenie posiadanego przez Zamawiającego oscyloskopu firmy Tektronix
serii DPO7000 w opcję zaawansowanych pomiarów mocy umożliwiającą pomiar
jakości energii (moc czynna, bierna, pozorna, współczynniki), harmonicznych
(THD-F, THD-R) do 100 harmonicznej sygnału zasilającego – również zgodnie z
normami IEC61000-3-2 Class A i MIL-STD-1399, strat na elementach
przełączających.
Temperatura pracy
oscyloskopu
Minimum w zakresie 5 °C do +45 °C
Wymagania dodatkowe
Gwarancja min. 12 miesięcy na oscyloskop, sondy i adaptery;
Dokumentacja:
- instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim,
- karta gwarancyjna,
- certyfikat kalibracji oscyloskopu,
- pożądane uruchomienie przyrządu przez przedstawiciela autoryzowanego
serwisu producenta we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
b) Programowalna wielosystemowa obciążnica elektroniczna z modułami 3-fazowymi
prądu przemiennego oraz modułami prądu stałego o mocy ok.18 kW:
Urządzenie musi spełnić poniższe parametry parametry:
 Prąd 60 A RMS na fazę.
 Napięcie 50 do 350 V RMS.
 Częstotliwość 45 do 440 Hz.
Obciążenie pracować musi w trybach :
 Stałoprądowym w zakresie od 0-30A, z dokładnością : 0.2% pełnej skali, przy rozdzielczości
0.05% pełnej skali.
 Stałonapięciowym w zakresie 50-350 VRMS, z dokładnością : 0.2% pełnej skali, przy
rozdzielczości 0.05% pełnej skali.
 Stałej rezystancji 2.5 -100 Ohm, 1000 do 1000 Ohm, z dokładnością : 1%, 5% pełnej skali, przy
rozdzielczości 0.05% pełnej skali.
Wbudowany system pomiarowy umożliwiający pomiar:
 Częstotliwości w zakresie 45-440 Hz z dokładnością : 0.1% pełnej skali, przy rozdzielczości
0.05% pełnej skali.
 Napięcia w zakresie 50-350 VRMS z dokładnością : 0.1% pełnej skali, przy rozdzielczości
0.05% pełnej skali.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa zintegrowanego systemu projektowo-badawczego urządzeń energoelektronicznych








Napięcia szczytowego 50- 500V z dokładnością : 0.5% pełnej skali, przy rozdzielczości 0.5%
pełnej skali.
Prądu w zakresie 0-60A RMS na jedną fazę, z dokładnością : 0.2% pełnej skali, przy
rozdzielczości 0.1% pełnej skali.
Prądu szczytowego w zakresie 0-90A na jedną fazę, z dokładnością : 0.5% pełnej skali, przy
rozdzielczości 0.5% pełnej skali.
Współczynnika szczytu w zakresie 1.4142-4.0, z dokładnością : 0.5% pełnej skali, przy
rozdzielczości 0.1% pełnej skali.
Mocy pozornej w zakresie minimum do 18000VA, z dokładnością : 0.5% pełnej skali, przy
rozdzielczości 0.1% pełnej skali.
Mocy rzeczywistej w zakresie minimum do 18000VA, z dokładnością : 0.5% pełnej skali, przy
rozdzielczości 0.1% pełnej skali.
Współczynnika mocy w zakresie 0-1, dokładnością : 0.5% pełnej skali, przy rozdzielczości 0.1%
pełnej skali.
Rezystancji w zakresie 2.5 do 100 Ohm, 100 do 1000 Ohm, z dokładnością : 1% i 5% pełnej
skali, przy rozdzielczości 0.05% pełnej skali.
Wbudowane zabezpieczenia przeciw prądowe, przeciw napięciowe, przeciw temperaturowe.
Wyświetlacz LCD umożliwiający wprowadzanie danych oraz odczyt pomiarów.
Wbudowany interfejs GPIB zgodny z SCPI.
Możliwość montażu elementów składowych w szafie typu Rack 19 cali.
W skład zestawu wchodzić musi szafa typu Rack na cały system .
Oprogramowanie na komputer PC umożliwiające sterowanie pracą całego obciążenia pod
Windows.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa zintegrowanego systemu projektowo-badawczego urządzeń energoelektronicznych
c) Analizator widma do diagnostyki EMI urządzeń energoelektronicznych
Pełna zgodność odbiornika z w wymaganiem specyfikacji CISPR-16-1-1
Zakres częstotliwości pracy
Rozdzielczość częstotliwości
Wejścia:
Tłumik wejściowy
Dopuszczalny poziom wejściowy
Preselektor
Przedwzmacniacz
Średni, wyświetlany poziom
szumu przy najkorzystniejszych
ustawień odbiornika / analizatora
widma
Analizator widma
Filtry RBW EMI (6dB)
Filtry RBW Analizator widma
(3dB)
Całkowita niepewność pomiaru
dla najkorzystniejszych ustawień
odbiornika / analizatora widma
Detektory
Funkcja skanowania
Czas pomiaru w trybie pracy
odbiornika
Zobrazowanie wyników
Interfejsy
minimum 20Hz do 8GHz
min. 0.01Hz
Dwa oddzielne wejścia w.cz. ,przełączanie wejścia z menu
odbiornika.
Wejście 1 przystosowane do pomiaru zaburzeń
przewodzonych, typu N, 50Ohm, zakres częstotliwości: min.
20Hz÷1GHz , zabezpieczenie przed sygnałami impulsowymi –
dopuszczalna energia impulsu min. 20mWs
Wejście 2 – przystosowane do pomiaru zaburzeń
promieniowanych, typu N, 50Ohm, pełny zakres częstotliwości
pracy odbiornika
Wbudowany, 0 ÷ 75 dB z krokiem ≤ 5dB
50V DC
137dBµV (1W) AC
Wbudowany, możliwość obejścia w trybie analizatora widma,
zakres pracy w pełnym paśmie częstotliwości pracy odbiornika
Wbudowany, niskoszumny. zakres pracy min. 100kHz÷8GHz,
wzmocnienie nominalne min. 30dB
<-140dBm/Hz dla f = 100kHz
<-150dBm/Hz dla f = 1MHz
<-163dBm/Hz dla f = 10MHz
<-165dBm/Hz dla f = 1GHz
<-160dBm/Hz dla 1GHz < f ≤ 8GHz
Wbudowany, w pełnym zakresie częstotliwości odbiornika
10Hz, 100Hz, 200 Hz, 1kHz, 9 kHz, 10kHz, 100kHz,120kHz,
1MHz
10Hz÷10MHz w sekwencji 1/2/3/5
Maks. 0,5dB dla 10MHz ≤ f < 3,6GHz
Maks. 1,2dB dla 3,6GHz ≤ f ≤ 8GHz
PK, QP, AV, CISPR_AV, RMS, CISPR_RMS, min.3 detektory
jednocześnie.
Minimum 10 podzakresów, niezależne ustawienia skanowania
w podzakresach.
Skanowanie w dziedzinie częstotliwości – typowe (krokowe)
Skanowanie w dziedzinie częstotliwości - FFT
Płynnie ustawiany w zakresie 100 µs ÷ 100 s na każdy punkt
częstotliwości
Wbudowany, kolorowy ekran TFT, w trybie EMI wynik w
formie numerycznej oraz w formie wykresu słupkowego dla
min. 3 detektorów jednocześnie, w trybie analizatora widma
min. dwa niezależne okna pomiarowe z min. 3 ścieżkami na
każde okno pomiarowe.
Zdalnego sterowania sztuczną siecią, IEC625-2 (IEEE 488.2),
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa zintegrowanego systemu projektowo-badawczego urządzeń energoelektronicznych
Wymagania dodatkowe
Sieć sztuczna wraz z akcesoriami
Oprogramowanie
USB v2.0, LAN
Wbudowane procedury do edycji współczynników
przetworników pomiarowych, np. współczynników
antenowych, do edycji linii limitów emisji dopuszczalnych
według odpowiednich norm EMI, do sporządzenia raportu
pomiarowego.
Zapis wyników pomiarów do zewnętrznego nośnika pamięci
USB.
Zakres częstotliwości pracy sieci sztucznej 150 kHz – 30 MHz,
max prąd ciągły 4 x 200 A, wbudowany ogranicznik impulsów z
możliwością wyłączenia, w pełni współpracująca z
odbiornikiem, wymagany kabel kontrolny o dł. min. 3 m.
Sonda prądowa na zakres 20 Hz – 100MHz,
Aktywna i pasywna sonda napięciowa na zakres 9 kHz – 30
MHz oraz tłumik zgodny z normą CISPR 16-2-1 do współpracy
z sondą.
Pełne sterowanie odbiornikiem EMI i siecią sztuczną; pełna
automatyka pomiaru EMI z wykorzystaniem sieci sztucznej,
komory GTEM (automatyczna korelacja do wyników OATS),
masztu i stołu obrotowego, ławy pomiarowej. Możliwość
rozszerzenia o pomiary EMS (podatności na narażenia polem
elektromagnetycznym) w ramach tej samej platformy
oprogramowania; funkcja tworzenia i odtwarzania kopii
bezpieczeństwa; funkcja zapewniająca przenoszenie wyników
pomiaru i kompletnej konfiguracji oprogramowania na inne
stanowiska pracy.
Wbudowany system pomocy w języku angielskim, skrócona
instrukcja obsługi w języku polskim. Nieograniczona licencja
na jednoczesną instalację oprogramowania na dowolnej
liczbie komputerów z możliwością przeprowadzania analizy
wcześniej wykonanych testów i wykonania raportu
pomiarowego.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards