prezentacja

advertisement
Open AGH i inne platformy
Otwartych Zasobów
Akademickich
Karolina Grodecka
Centrum e-Learningu AGH
Materiały, które są publicznie dostępne w Internecie,
opublikowane wraz z prawem do dalszego
wykorzystania i rozwijane w otwarty sposób
Ikony z Open ClipArt Libraray http://openclipart.org/
używaj/ kopiuj/ zmieniaj/ twórz
Źródło: http://www.flickr.com/photos/opensourceway/4581855658/in/photostream
dziel się
piramida otwartości
Piramida otwartości na podstawie wykresu. Aut. Karolina Grodecka, dostępne na licencji CC BY-SA, 2011,
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piramida_otwartosci.svg
Kryteria doboru platformy dla OZE
CEL
potrzeby pracowników-autorów
oczekiwania autorów
komunikacja
recenzowanie
stabilność
narzędzia
wsparcie administratorów
kompetencje
informatyczne autorów
ocenianie zasobów przez
społeczność
istniejąca na uczelni infrastruktura
liczba
użytkowników
Modele udostępniania OZE
wspieranie samodzielnego uczenia się /
szerszy dostęp do treści dydaktycznych,
etc. (MIT, OpenAGH)
wspieranie uczenia się w społecznościach
(OpenLearn UK, Peer2Peer University)
wspieranie (współ)tworzenia treści (WikiEducator,
WikiBooks, Wikiversity, Curriki, Connexions)
WIKI
przejrzystość, jednolitość formatu i wyglądu treści = spójna
struktura
otwarty kod źródłowy = łatwe dostosowanie do potrzeb
autorów
dostępność treści dla osób niewidomych i niedowidzących
Wikimedia Commons - baza zasobów multimedialnych na wolnych licencjach czy
Wikiversity - platforma OZE dla naukowców, studentów, badaczy
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW - dla studentów kierunku matematyka,
CC BY-NC-ND, w 4 formatach - HTML, MathML, do wydruku PDF, slajdy PDF
Wydział Fizyki UW - zasoby dla studentów fizyki,biologii i medycyny, CC BY-SA
eduCommons
tworzone w ramach OpenCourseWare Consortium przez
Uniwersytet Utah
40 uniwersytetów z całego świata, które dzielą się
zasobami dydaktycznymi swoich pracowników
dedykowane dla OZE
kompatybilny z innymi narzędziami, eksportu i importu kopii
zasobów do / i z innych platform, np. Moodle
elementy: opis kursu, wymagania techniczne, osoba prowadząca,
sylabus, harmonogram, dodatkowa literatura, zadania, narzędzia,
egzamin, wykłady wideo
Uniwersytet Stanowy Utah,100 kursów na licencji Creative Commons BY-NC-SA
MOODLE
platforma e-learningowa open source ułatwiająca tworzenie, prowadzenie i
administrowanie kursami edukacyjnymi
40 tys. placówek w blisko 200 krajach, przez ponad 20 milionów osób
także kanał dystrybucji dla twórców otwartych zasobów akademickich
OpenLearn Open University UK wdrożył platformę Moodle jako otwarte
środowisko pracy i komunikacji studentów, fragmenty lub całymi
otwartymi kursami online, CC BY-NC-SA
LabSpace udostępnił otwarte środowisko eksperymentowania
open.agh.edu.pl
Open AGH
pierwsze w Polsce uczelniane repozytorium Otwartych Zasobów
Edukacyjnych
około 100 materiałów - 1500-2000 godzin nauki
całe kursy / podręczniki / ćwiczenia / skrypty uczelniane / jak i
pojedyncze teksty / grafiki / symulacje / konspekty kursów / nagrania
audio i wideo itp.
materiały przygotowane przez wykładowców, doktorantów i najlepszych
studentów AGH (konkurs Notatki w Internecie)
średnio około 1000 osób dziennie
Open AGH:
Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie
niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Można: dowolnie
wykorzystywać, kopiować,
rozpowszechniać i adaptować
Warunek: niekomercyjne
wykorzystanie zasobów oraz w
przypadku ich adaptacji
opublikowanie na tej samej
licencji Creative Commons, jak
praca oryginalna
PODEJŚCIE BOTTOM-UP
Władze AGH
Jednostka pozawydziałowa
(Centrum e-Learningu AGH)
http://otwartanauka.cel.agh.edu.pl/
Stosunek społeczności AGH
do OZE
metoda: ankieta
cel: zbadanie poziomu wiedzy na
temat OZE i nastawienia do ich
tworzenia
grupa: 260 osób
O co pytaliśmy w ankiecie?
• # Czy wykładowcy AGH wykorzystują Internet w
praktyce dydaktycznej?
• # Jaka jest ich wiedza o otwartych licencjach
prawnych?
• # Jaka jest ich wiedza o OZE?
• # Jaka jest ich wiedza o Open AGH?
• # Jak oceniają przydatność OZE, czy
zamierzają z nich korzystać?
67%
używa Internetu do
wyszukiwania treści do
zaprojektowania własnych
zajęć lub pokazania studentom
31%
publikuje własne zasoby w
Internecie
15%
udostępnia je na jednej z
licencji Creative Commons
54%
nie słyszało o otwartych licencjach
CC czy GNU
65%
nie słyszało o OZE
71%
słyszało o OZE, ale nie korzystało
53%
nie ma zdania na temat korzyści
OZE
47%
OZE to szansa na zdobycie
ciekawych materiałów
38%
spopularyzowanie swojej pracy
51%
podpatrzenie jak inni nauczają
34%
nawiązanie kontaktów
26%
OZE pomocne przy tworzeniu
planowania przedmiotu
48%
będzie
publikować
swoje OZE,
skorzysta
i będzie
namawiać
innych
52%
nie będzie
publikować
ani
korzystać
z OZE
52%
nie będzie wysoki odsetek braku gotowości do OZE
publikować 1) wątpliwości metodyczne: jak wykorzystywać OZE w
kontekście tradycyjnej uczelni
ani
korzystać 2) wątpliwości prawne:
> jak korzystać z Creative Commons (co jest, a co nie
z OZE
jest komercyjne),
> niekorzystanie z OZE w ogóle lub łamanie prawa
> zrzekanie się praw autorskich, plagiat, utrata
kontekstu
3) niechęć do transparentności procesu dydaktycznego
4) brak doraźnych korzyści z OZE
48%
będzie
publikować
swoje
OZE,
skorzysta
i będzie
namawiać
innych
po ankiecie liczba osób, które zadeklarowały chęć
skorzystania z OZE jest większa niż tych, którzy mieli
z OZE jakikolwiek kontakt (71% słyszało) w
kontekście 67% pracowników AGH, którzy używają
Internet do wyszukiwania zasobów
problem:
19% wyraża chęć skorzystania z OZE, ale nie chce
się dzielić
SPOSOBY PROMOCJI OZE W ŚRODOWISKU
UCZELNI
1) poszerzanie wiedzy o CC i prawie autorskim
(szkolenia)
2) rozwiązania systemowe na poziomie uczelni np.
grant, dodatkowe punkty w ocenia okresowej
pracowników (punkty nie tylko za badania)
3) stworzenie repozytorium OZE na uczelni
4) stworzenie jednostki odpowiedzialnej za wsparcie
pracowników - techniczne, prawne, metodyczne
5) otwarty mandat na OZE? (obligatoryjnie otwarte, bo
publiczne środki)
DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ
[email protected]
Download