Treści wykładów Wydział Lekarski Nr 1. Przedstawienie

advertisement
Treści wykładów Wydział Lekarski
Nr 1. Przedstawienie podstawowych pojęć z farmakologii. Powiązanie farmakologii jako dyscypliny
naukowej z naukami podstawowymi (anatomią, biochemią, fizjologią, patofizjologią) i przedmiotami
klinicznymi . Zapoznanie z rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi sposobu
wystawiania recept oraz z rekomendacjami wybranych towarzystw naukowych dotyczących
standardów leczenia. Zapoznanie ze źródłami informacji o lekach.
Nr 2. Przedstawienie procedur tworzenia nowych leków. Zaznajomienie z pojęciami medycyny
opartej na faktach oraz z rolą ulotek i informacji zawartych na opakowaniach leków.
Nr 3. Omówienie
losów leków w organizmie. Zapoznanie z czynnikami
wpływającymi
na
wchłanianie, dystrybucję, metabolizm i wydalanie leków
Nr 4. Mechanizmy
działania leków. Omówienie
podstawowych transporterów błonowych ,
receptorów, kanałów jonowych, przekaźników wewnątrzkomórkowych;
Nr 5. Leki działające na układ autonomiczny cz I;
Nr 6. Leki działające na układ autonomiczny cz II;
Nr 7. Omówienie bezpieczeństwa metabolicznego leków stosowanych w chorobie nadciśnieniowej.
Nr 8. Postępowanie farmakologiczne i grupy leków u chorych z ostrymi i przewlekłymi zespołami
wieńcowymi. Leki hipolipemizujące;
Nr 9. Leki antyarytmiczne i działające inotropowo dodatnio;
Nr 10. Leki wpływające na procesy krzepnięcia; hamujące agregację, antykoagulany, zwiększające
krzepliwość . Leczenia anemii. Zapoznanie z preparatami krwi , lekami
krwiopochodnymi,
krwiozastępczmi, preparatami osocza i osoczo- podobnymi. Leczenie małopłytkowości.
Nr 11. Leki p/histaminowe; farmakoterapia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy.
Nr 12. Farmakoterapia zakażeń bakteryjnych;
Nr 13. Leki przeciwgruźlicze (leki pierwszego i drugiego rzutu); leki przeciwwirusowymi ( leki
stosowane w zakażeniach Herpes simplex, leki p/grypowe i stosowane w leczeniu HIV);środki
odkażające ;
Nr 14. Farmakologia układu immunologicznego. Leki immunostymulujace, szczepionki, leki
immunosupresyjne; Terapia monitorowana stężeniem leku we krwi;
Nr 15. Leki p/zapalne;
Nr 16. 5-ASA , pre-, probiotyki. Leki wpływające na czynność zewnątrzwydzielniczą wątroby i
trzustki. Leki stosowane w farmakoterapii jelita drażliwego;.
Nr 17 . Zapoznanie z agonistami i antagonistami
wykorzystaniem w terapii;
receptorów serotoninowych oraz ich
Nr 18. Leki psychotropowe ;
Nr 19. Omówienie leków nootropowych i prokognitywnych. Przedstawienie grup leków stosowanych
w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych .
Nr 20. Omówienie leków przeciwbólowych zwłaszcza leków opioidowych pochodzenia naturalnego i
syntetycznego
o
działaniu
agonistycznym,
agonistyczno-antagonistycznym,
mieszanym
i
antagonistów receptorów opioidowych; Farmakoterapia hyperurykemi; schorzeń wątroby i trzustki;
Nr 21. Przedstawienie leków stosowanych w terapii biologicznej tzw. leków modyfikowanych m.in.
przeciwciał, białek fuzyjnych . Przykłady wykorzystania leków biologicznych w terapii. Ryzyko
związane ze stosowaniem leków biologicznych.
Nr 22. Zapoznanie z lekami przeciwnowotworowymi. Podział w zależności od:1/ fazy cyklu
komórkowego w którym działają lub 2/ mechanizmu działania. Omówienie leków alkilujących i
związków naturalnych .
Nr 23. Omówienie hormonów i związków
pokrewnych stosowanych
w onkologii. Poza
onkologiczne wykorzystanie leków onkologicznych
Nr 24. Leki stosowane w znieczuleniu;
Nr 25. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu leków stosowanych w zaburzeniach krążenia
obwodowego;.
Nr 26. Omówienie hormonów i analogów hormonów podwzgórza, przysadki mózgowej ; hormonów
tarczycy i leków przeciwtarczycowych stosowanych w terapii, hormonów tkankowych ich analogów i
inhibitorów
Nr 27. Omówienie podstaw terapii komórkowej i genowej; Lek roślinny , nutraceutyk; suplement
diety
Nr 28. Omówienie farmakoterapii u dzieci i osób w podeszłym wieku. Zapoznanie ze zmianami
morfologicznymi i czynnościowymi w organizmie dzieci i ludzi starszych , które mogą mieć wpływ
na zmiany farmakokinetyki , farmakodynamiki i ostateczny efekt działania leku. Podanie przykładów
leków o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań u osób w podeszłym wieku;
Nr 29. Zasady prowadzenia farmakoterapii u kobiet ciężarnych i karmiących. Omówienie zmian
losów leków w organizmie kobiety ciężarnej oraz zmian rozwoju płodu pod wpływem leków w
różnych okresach ciąży. Zapoznanie z klasyfikacją leków wg. FDA. Omówienie bezpieczeństwa
wybranych grup leków m.in.: przeciwbakteryjnych; przeciwgrzybicznych, przeciwwirusowych,
przeciwzapalnych i przeciwbólowych, stosowanych w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego i
przewodu pokarmowego;.
Nr 30.
Omówienie interakcji lekowych. Podanie przykładów interakcji farmaceutycznej,
farmakokinetycznej i farmakodynamicznej. Zapoznanie z działaniami niepożądanymi leków,
omówienie typów działań niepożądanych oraz monitorowania działań niepożądanych leków.
Nr 31. Przedstawienie elementarnej terminologii z zakresu farmakoekonomiki, omówienie rodzajów
kosztów oraz polityki lekowej państwa.
Nr 32 -Nr 40. Podstawowe pojęcia z toksykologii. Uzależnienia lekowe; Dopalacze. Środki ogólno
trujące. Broń biologiczna; Zatrucia alkoholami; Zatrucie grzybami; Zatrucie lekami cz. I; Zatrucie
lekami cz. II.
(kolejność tematów wykładów i treści w nich zawarte mogą ulec zmianie)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards