Tabela Parametrów Technicznych

advertisement
TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
WSZYSTKIE SZARE POLA WYPEŁNIA WYKONAWCA TZN.:
W KOLUMNIE NR 3:
-
NALEŻY WPISAĆ PEŁNY OPIS LUB UZUPEŁNIĆ WYKROPKOWANE MIEJSCA DOTYCZĄCE
OFEROWANYCH PARAMETRÓW ZGODNYCH Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W
ZAPROSZENIU DO
SKŁADANIA OFERT (NAWET JEŻELI PARAMETRY SĄ IDENTYCZNE JAK WYMAGANE, OKREŚLONE W
KOLUMNIE NR 2, CHARAKTERYZUJĄCE KONKRETNE OFEROWANE URZĄDZENIE
LUB
-
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WPISAŁ SFORMUŁOWANIE
„TAK/NIE”
NALEŻY OKREŚLIĆ PARAMETR
CHARAKTERYZUJĄCY KONKRETNE OFEROWANE URZĄDZENIE PRZEZ SKREŚLENIE SŁOWA
„TAK” LUB „NIE”. SKREŚLENIE SŁOWA „NIE” I POZOSTAWIENIE SŁOWA „TAK” OZNACZAĆ
MA,
IŻ
ZAPROPONOWANE
ZAMAWIAJĄCEGO
URZĄDZENIE,
SPEŁNIA
CO
NAJMNIEJ
WYMAGANY
PRZEZ
PARAMETR MINIMALNY, TJ. CHARAKTERYZUJE SIĘ IDENTYCZNYM LUB
LEPSZYM.
UWAGA!
BRAK SPEŁNIENIA KTÓREGOKOLWIEK Z OBOWIĄZKOWO WYMAGANYCH PARAMETRÓW SPOWODUJE
ODRZUCENIE OFERTY.
Po modernizacji dostarczony irradiator musi spełniać następujące parametry
Lp.
Wymagane parametry – opis
1
2
Parametry techniczne charakteryzujące
konkretne oferowane urządzenie
3
1.
Komora do napromieniowywania nie mniejszą niż
16cm (dł.) x 10cm (szer.) x 4,5 cm (wys.)
2.
Pole jednorodnego napromieniowywania
mniejsze niż 10cm x 10 cm
3.
4.
5.
nie
Możliwość napromieniowywania komórek w
standardowych
butelkach
hodowlanych
o
2
powierzchni wzrostu 25cm oraz na standardowych
płytkach hodowlanych wielodołkowych
Gwarantowana dawka promieniowania jonizującego
nie mniejsza niż 1,2 Gy/min w każdym punkcie
jednorodnego pola napromieniowania powierzchni
komory do napromieniowania przy wykorzystaniu
filtra 0,4 mm aluminium
Napromieniowanie próbek (w sposób ciągły) dawką
promieniowania jonizującego w zakresie od 0,1 Gy
do 12Gy przy zachowaniu dawki promieniowania
nie mniejszej niż 1,2 Gy/min
Komora do napromieniowywania o
wymiarach
…..cm (dł.) x ….cm (szer.) x …. cm
(wys.)
Pole jednorodnego
napromieniowywania
…..cm x …. cm
TAK / NIE
Gwarantowana dawka
promieniowania jonizującego …..
Gy/min w każdym punkcie
jednorodnego pola
napromieniowania
TAK / NIE
6.
w pełni zamknięta kabina tłumiąca
TAK / NIE
7.
układ do rozgrzewania oraz nadzorowania pracy
tuby
TAK / NIE
8.
maksymalne napięcie nie mniejsze niż 160kV
9.
możliwość regulacji napięcia lampy w zakresie 20
kV – 160kV
TAK / NIE
10.
regulowany prąd tuby od 0,1 do 5 mA
TAK / NIE
11.
moc min. 700W
moc …..W
12.
filtracja własna (8mm olej; 1,9mm szkło; 0,8mm
Beryl; 0,4mm Aluminium)
TAK / NIE
13.
chłodzenie (zintegrowany wymiennik ciepła)
TAK / NIE
14.
masa nie większa niż 300 kg
TAK / NIE
15.
16.
Zasilanie umożliwiające podłączenie do sieci
energetycznej w standardzie obowiązującym w
Polsce (230VAC 50Hz)
dozymetr (może być zewnętrzny) umożliwiający
pomiar dawki promieniowania bezpośrednio w
maksymalne napięcie ……kV
TAK / NIE
TAK / NIE
17.
18.
19.
20.
komorze do napromieniowywania wyposażony w
zewnętrzną sondę umożliwiającą pomiar dawki w
zakresie przynajmniej mGy-2kGy oraz mocy dawki
0.2 μGy/s- 200mGy/s, musi zapewniać przynajmniej
dwu letni okres bez kalibracji, pozwalać na odczyt
przynajmniej napięcia, dawki, mocy dawki,
całkowitej filtracji
komputer wyposażony w system operacyjny oraz
oprogramowanie do obsługi irradiatora
Wraz z dostawą irradiatora dostarczone zostaną:
- dokument potwierdzający bezpieczeństwo radiacji
(standard minimum US FDA),
- tabela (wartości podane w tabeli muszą być
potwierdzone przez producenta irradiatora)
określająca przy jakich warunkach prądowych
(wartość napięcia, natężenia) ustawionych na lampie
uzyskana dawka promieniowania będzie wynosiła
1Gy/min – parametry muszą być określone dla
wszystkich poziomów, na których można
napromieniowywać próbki
- certyfikatu bezpieczeństwa pracy
W trakcie dostawy uruchomienie oraz szkolenie w j.
polskim z obsługi irradiatora
Dostawca dysponuje serwisem i gwarantuje
bezpłatną kalibrację urządzenia (min. raz na Rok)
przez dwa lata po zakończeniu okresu
gwarancyjnego
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
Podpis
..............................................................................
(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela
lub imienna pieczątka z parafką
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards