Omówienie zasad tworzenia funduszu remontowego oraz

advertisement
Zasady kształtowania stawek opłat na Fundusz Remontowy i
Eksploatacyjny.
Do dnia 28 lutego 2002 r. Spółdzielnia nie tworzyła funduszu remontowego,
gdyż planowane stawki eksploatacyjne zawierały niezbędne wydatki na
remonty jeżeli były takie planowane.
Od l marca 2002 r. do 31 grudnia 2007 r. w oparciu o obowiązujący Regulamin
funduszu remontowego Spółdzielni prowadzono ewidencję rozliczeń na
fundusz remontowy zbiorczo dla wszystkich budynków z podziałem na rodzaje
zasobów tj. z podziałem na lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże
wbudowane, oraz garaże wolno stojące. Zgromadzone środki były przeznaczane
według potrzeb na remonty poszczególnych budynków w oparciu o zatwierdzone roczne plany remontów. Ostatnie zgromadzone na wspólnym funduszu
remontowym środki, które nie zostały wydane do końca 2007 roku, zostały
rozdzielone w 2009 r. decyzją Rady Nadzorczej na poszczególne nieruchomości i zasiliły fundusze remontowe budynków, które w przeszłości
w mniejszym stopniu partycypowały w wykorzystaniu wspólnego funduszu
remontowego.
Zgodnie z obowiązującym od 1.01.2008 r. Regulaminem funduszu
remontowego zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą w dniu 29.02.2008 r. wraz
z późniejszymi aneksami, a opracowanym na podstawie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. z późniejszymi zmianami, Spółdzielnia
tworzy:
1) fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości i budynków w nieruchomościach wielobudynkowych,
2) fundusz remontowy Spółdzielni jako całości na finansowanie prac
remontowych w części przypadającej na lokale mieszkalne stanowiące
własność Spółdzielni wynajmowane pracownikom
z przeznaczeniem na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.
Wielkość odpisów na fundusz remontowy powinna uwzględniać faktyczne
potrzeby remontowe danej nieruchomości lub budynku w nieruchomościach
wielobudynkowych.
Podstawa ustalania stawek na fundusz remontowy są planowane wydatki na
remonty w poszczególnych nieruchomościach lub budynkach w nieruchomościach wielobudynkowych na dany rok.
Zwracamy uwagę, że plany remontów na kolejny rok są opracowywane
na bazie corocznych przeglądów budynków, które odbywają się z
udziałem przedstawicieli DKM, administratora i inspektora nadzoru
odpowiedzialnego za dany budynek. Po przygotowaniu wstępnej wyceny
zgłoszonych usterek oraz niezbędnych prac remontowych sporządzany jest
projekt planu na dany rok, który jest również omawiany z Domowym Komitetem
Mieszkańców.
W przypadku ujęcia w planie remontów robót, których
koszt
przekracza zgromadzone środki na funduszu remontowym danej
nieruchomości ustala się stawkę opłaty na dany rok tak, aby uzyskane
środki pokryły koszty zaplanowanych do wykonania prac w danym roku.
Tak więc decydujący wpływ na wysokość _stawki opłaty na fundusz
remontowy w danym roku ma stan techniczny budynku i przyjęty zakres prac
remontowych uzgodniony z DKM.
W przypadku awarii dopuszcza się zadłużenie z tego tytułu do
rozliczenia w roku następnym.
Wysokość stawek odpisów na fundusz remontowy uchwala Rada Nadzorcza
w oparciu o plan rzeczowo-finansowy remontów na dany rok
dla poszczególnych rodzajów zasobów mieszkaniowych w danej nieruchomości
lub budynku w nieruchomości wielobudynkowej.
Odpisy na fundusz remontowy dokonywane są miesięcznie i stanowią iloczyn
uchwalonej przez Radę Nadzorcza stawki oraz powierzchni poszczególnych
rodzajów zasobów mieszkaniowych w danej nieruchomości lub
budynku w nieruchomości wielobudynkowej.
Przekazując powyższe chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, że
ustalone corocznie stawki na fundusz remontowy lub zmiany tych stawek w
ciągu roku wynikają wyłącznie z potrzeb remontowych danego budynku i
niezbędnych nakładów finansowych jakie należy ponieść w celu ich
wykonania.
Odrębnym tematem wymagającym wyjaśnienia są zasady ustalania stawki
na fundusz remontowy związanej z pracami dociepleniowymi danego
budynku. Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia z 20 czerwca 2009
roku przyjęła następujące zasady finansowania dociepleń budynków
oraz towarzyszących robót remontowych.
Członkowie Spółdzielni, właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni
oraz osoby niebędące Członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze
własnościowe prawa do lokali oraz ich następcy prawni ponoszą koszt;'
docieplenia budynku oraz koszty koniecznych do wykonania robót
towarzyszących, które rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej
lokali (mieszkań, pracowni i lokali użytkowych).
Sfinansowanie kosztów docieplenia budynku oraz koniecznych do
wykonania robót towarzyszących odbywa się poprzez wpłaty na fundusz
remontowy.
Stawkę opłat na fundusz remontowy dla danego budynku uchwala /na
wniosek Zarządu/ Rada Nadzorcza:
a) na okres od l kwietnia roku poprzedniego do końca roku, w
którym zrealizowane zostanie docieplenie w wysokości zapewniającej
sfinansowanie kosztów:
- bieżących /ujętych w planie/ potrzeb remontowych,
- opracowania audytu energetycznego i projektu budowlanego,
- niezbędnych prac remontowych, które winny być wykonywane
wraz z dociepleniem budynku, a nie zostały one ujęte w
audycie energetycznym.
Przy ustalaniu stawek jw. uwzględnia się wysokość funduszu remontowego
gromadzonego przez dany budynek.
b) od następnego roku po zakończeniu realizacji prac dociepleniowych i
towarzyszących prac remontowych w wysokości zapewniającej:
- bieżącą spłatę zaciągniętego kredytu na prace dociepleniowe
objęte audytem energetycznym/ - pomniejszonego o premię
termomodernizacyjną,
- pokrycie kosztów prac remontowych, których konieczność
wykonania wynika z przeprowadzonych kontroli /np. UDTdźwigi, przeglądy kominiarskie, próby szczelności instalacji
gazowej/, lub z dokonanych uzgodnień z DKM-ami.
W okresie spłaty kredytu wysokość stawek na fundusz remontowy może
być w każdym roku zróżnicowana, w zależności od bieżących
potrzeb remontowych.
Zmiana stawek na fundusz remontowy dokonywana może być w trakcie roku
kalendarzowego z 14-dniowym wyprzedzeniem, a termin ich zmian
wynika z konieczności zbilansowania w danym roku funduszu remontowego
i planowanych wydatków z tego funduszu.
Inaczej, niż ma to miejsce przy ustalaniu stawek na fundusz remontowy,
zmiana stawek opłat eksploatacyjnych może następować wyłącznie po
zamknięciu rozliczeń roku, w wypadku gdy uzyskane przychody z opłat
eksploatacyjnych powiększone o dochody z wynajętych części wspólnych i
przypadające na daną nieruchomość dochody z majątku Spółdzielni nie
pokrywają kosztów związanych z jego eksploatacją. W tym wypadku o
zmianie stawki z tytułu eksploatacji Spółdzielnia zobowiązana jest
powiadomić z trzymiesięcznym wyprzedzeniem członków Spółdzielni,
właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osoby
niebędące Członkami Spółdzielni, posiadające spółdzielcze własnościowe
prawa do lokali. Należy zaznaczyć, że prawo do dochodów z majątku
Spółdzielni przysługuje wyłącznie Członkom Spółdzielni posiadającym
lokale mieszkalne.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards