REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO MLODZIEŻOWEJ

advertisement
REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO
MLODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W TORUNIU
(tekst jednolity według stanu na 16.05.2016 r.)
§1
Regulamin funduszu remontowego obejmuje zasady tworzenia i wydatkowania środków
funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Toruniu.
§2
Podstawę prawną tworzenia funduszu remontowego stanowią:
1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12. 2000 r. /tekst jednolity i Dz.U.
nr 119 p. 1116 z 2003 r. z późniejszymi zmianami,
2. Statut Spółdzielni - § 91 pkt 2 pkt la,
3. Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni,
4. Niniejszy regulamin.
§3
Fundusz remontowy, o którym mowa w § 1 tworzy się z:
1. odpisów od lokali mieszkalnych i użytkowych od których przysługują spółdzielcze
prawo do lokalu oraz prawo własności obciążających koszty gospodarki tymi lokalami
według zasad określonych w § 7,
2. kwot uzyskanych od wykonawców z tytułu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze,
3. kar za zwlokę w usuwaniu wad,
4. odszkodowań jednostek ubezpieczeniowych za szkody powstałe w zasobach
Spółdzielni, oraz innych odszkodowań,
5. dotacji bądź wpłat innych jednostek organizacyjnych na poprawę warunków
zamieszkiwania,
6. kwot uzyskanych za zużycie urządzeń sanitarnych i innych pobieranych od
zwalniających lokale w najmie,
7. dotacji budżetowych i innych dotacji celowych,
8. wpłat członków na dofinansowanie funduszu remontowego wynikających z odrębnych
uchwal i decyzji Rady Nadzorczej oraz Zarządu np. wymiana okien, podzielników
ciepła, legalizacja ciepłomierzy,
9. innych źródeł na podstawie uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
§4
Środki funduszu remontowego przeznaczone są na:
1. finansowanie kosztów remontów zasobów mieszkaniowych,
2. remonty budowli związanych z zasobami mieszkaniowymi /drogi, ulice, place,
instalacje/,
3. remonty terenów zielonych i placów zabaw,
4. przygotowanie i odnawianie zwolnionych zasobów, uzyskanych do zasiedlenia,
5. wypłatę dla jednostek ubezpieczeniowych z tytułu regresów na wypłacone kwoty
odszkodowań dla członków Spółdzielni oraz odszkodowania za mieszkania
ubezpieczone,
6. spłatę prowizji i odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych na remonty zasobów
mieszkaniowych,
7. finansowanie zakupu środków trwałych podlegających wymianie, zaliczanych do
zasobów mieszkaniowych /z wyłączeniem budynków i budowli/,
8. pokrycia kosztów związanych z podwyższeniem standardu urządzeń technicznych przy
zasiedleniu mieszkań zwolnionych,
9. docieplenia budynków mieszkalnych,
10. docieplenia budynków mieszkalnych z lokalami użytkowymi,
11. remont instalacji centralnego ogrzewania,
12. remont instalacji cyrkulacji cieplej wody,
13. remont automatyki centralnego ogrzewania i cieplej wody w węzłach cieplnych
będących własnością Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
§5
Jeżeli wysokość środków zebranych na odpis na fundusz remontowy dla zespołu garaży, garaży
w budynku bądź w hali garażowej nie wystarczy na pokrycie kosztów związanych z zakresem
remontu, zostanie wprowadzona dodatkowa opłata. Wysokość opłaty oraz okres spłaty ustalony
zostanie każdorazowo decyzją Zarządu Spółdzielni indywidualnie dla danego zasobu w oparciu
o poniesione koszty remontu.
§6
1. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość przejściowego uzupełnienia
funduszu remontowego środkami funduszu zasobowego Spółdzielni z jednoczesnym
określeniem zasad i terminów refundacji zaangażowanych środków na podstawie uchwały
Zarządu Spółdzielni.
§7
Spółdzielnia prowadzi odrębna ewidencję funduszu remontowego z podziałem na
nieruchomości spółdzielcze.
§8
1. Wysokość stawek odpisów na fundusz remontowy - naliczanych w ramach opłat za używanie
lokalu - powinna uwzględniać:
1/ wielkość faktycznych potrzeb w zakresie remontów zasobów, w okresie dla którego ustalone
będą stawki odpisów,
2/ przewidywane wydatki na wymianę środków trwałych zaliczonych do zasobów
mieszkaniowych (z wyjątkiem budynków i budowli),
3/ stan środków funduszu remontowego na początku roku.
2. Roczne stawki odpisów, o których mowa w ust. 1, są określane w planie gospodarczofinansowym Spółdzielni na dany rok.
Zmiany stawki odpisu w ciągu roku może dokonać Rada Nadzorcza Spółdzielni.
3. Stawki odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych są ustalane przez Radę
Nadzorczą jednolicie dla zasobów objętych wspólnym rozliczeniem kosztów eksploatacji.
§9
Nie wykorzystane w ciągu roku środki funduszu remontowego przechodzą na rok następny.
§ 10
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu uchyla się „Regulamin funduszu
remontowego Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej ” uchwalony przez Radę Nadzorczą w
dniu 19.01.1998 r. wraz z późniejszymi zmianami uchwalonymi w dniu 23.04.2001 r.
2. Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą MSM w dniu 12.03.2012 r. (protokół
nr 2/2012 ) i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst jednolity zawiera zmiany uchwalone przez Radę Nadzorczą Młodzieżowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Toruniu w dniu 16.05.2016 r. ( protokół nr 4/2016).
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards