Wybrane publikacje: 1. Halicka M., Halicki J. (2010, red.). Przemoc

advertisement
Wybrane publikacje:
1. Halicka M., Halicki J. (2010, red.). Przemoc wobec ludzi starych. Na przykładzie badań
środowiskowych w województwie podlaskim. Białystok: Wydaw. Temida 2.
2. Halicka M., Halicki J., Czykier K. (2010, red.). Zagrożenia w starości i na jej przedpolu.
Białystok: Wydaw. UwB.
3. Halicki J. (2010). Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów. Białystok: Wydawnictwo
Uniwersytetu w Białymstoku.
4. Halicka M., Halicki J., Sidorczuk A.(2009, red.). Człowiek dorosły i starszy w sytuacji
przemocy. Białystok: Wydaw. UwB.
5. J. Nikitorowicz J. Halicki J., Muszyńska J.(2006, red.). Kultury narodowe na pograniczach.
Białystok: Trans Humana.
6. Halicki J. (2011). Rola języka polskiego w codziennej komunikacji. Na podstawie narracji
trzech pokoleń Polaków zamieszkałych na Grodzieńszczyźnie, W: O. Czerniawska (red.).
Andragogiczny wymiar wydarzeń osobistych i globalnych. (ss.393-410). Łódź: Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna.
7. Halicka M., Halicki J., Kramkowska E. (2010).Intimate Partner Violence against older Women
in Europe. National Report Poland.www.ipvow.org
8. Halicki J. (2009). Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów.
Chowanna 2 (33), 203-212.
9. Halicki J (2008).Wychowanie do starości, W: T. Pilch (red.). Encyklopedia Pedagogiczna XXI
wieku. Tom VII, (ss.344-347) Warszawa: Wydaw. „Żak”.
10. Halicki J. (2008).Potoczne definicje pomyślnego starzenia się,W: J. T. Kowaleski, P.
Szukalski (red.) Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych.
(ss. 13-27) Łódź: Uniwersytet Łódzki.
11. Halicki J.(2007). Starość: między socjalizacją a samoświadomością W: E. Dubas (red.).
Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii. s.159-166. Łódź: Wyd. Uniwersytetu
Łódzkiego.
12. Halicki J.(2006). Społeczne teorie starzenia się. W: M. Halicka, J. Halicki (red.) Zostawić
ślad na ziemi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80
rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. (ss.255-276). Białystok: Wydawnictwo UwB.
13. Halicki J.(2006). Starzenie się społeczeństw jako wyzwanie dla andragogiki. W: Z.
Wiatrowski (red.) Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej.
(ss.337-344) Włocławek: Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
14. Halicki J. (2005)Pomyślne starzenie jako jedna z kluczowych kategorii późnej dorosłości, W:
E. Dubas (red.) Człowiek dorosły – istota /nie/ znana. (ss.165-173) Łódź – Płock: Wydaw.
Novum.
15. Halicki J., Die Möglichkeiten der Seniorenbildung in Polen nach dem politischen Wandel.
W: W. Hörner, M.S. Szymański, K. Dubeck (red.) Zehn Jahre danach. Bildungswesen und
Erziehungswissenschaft in Deutschland und Polen in vergleichender Perspektive. (ss.128134). Waxmann: Münster – New York – München – Berlin 2004.
16. Halicki J. (2000). Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historycznoporównawcze. Białystok: Trans Humana.
Download