Zaświadczenie o zatrudnieniu

advertisement
Załącznik nr 3zaświadczenie o zatrudnieniu pracowników organizacji pozarządowych, samorządów i organizacji turystycznych
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
Potwierdzam zatrudnienie
Pana / Pani .............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko pracownika)
w ............................................................................................................................................................................
(pełna nazwa i adres)
Obecne stanowisko pracy ......................................................................................................................................
(pełna nazwa zajmowanego stanowiska)
Jednocześnie wyrażam zgodę na udział wyżej wymienionej osoby
w szkoleniach i/ lub wizytach studyjnych1 organizowanych w ramach projektu „Planeta Idei – transgraniczny transfer
wiedzy w obszarze pozyskiwania inwestycji dla rozwoju turystyki przygranicznej”
(Pieczątka)
……………….……………..
miejscowość, data
…………………………………………………….……………………………..
imienna pieczątka i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania organizacji
Wypełniony formularz proszę przesłać:
1. na nr faxu: 85 651 41 48 lub
2. pocztą na adres: Biuro Projektu Planeta Idei, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 39A, 15-111
Białystok lub
3. e-mailem (skan) na adres: [email protected]
1
niepotrzebne skreślić
Centrum Promocji Innowacji I Rozwoju
Al. 1000–lecia Państwa Polskiego 39A
15-111 Białystok
www.cpir.org.pl ; [email protected]
Biuro Projektu Planeta Idei
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 39A
15-111 Białystok
Tel. +48 85 651 41 46
Fax +48 85 651 41 48
Download