Wzór nr 1 Części III SIWZ

advertisement
CZĘŚĆ III SIWZ
WZORY FORMULARZY
…………………………………………………………………………………………………….
(data i podpis Dyrektora Departamentu Udzielania Zamówień lub osoby upoważnionej)
Radom, luty 2016 r
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Remont szafy układu chłodzenia na transformatorze nr 2 250 MVA, 400/110/30 kV w SE Lublin Systemowa
Strona 1 z 8
Wzór nr 1 Części III SIWZ
FORMULARZ OFERTY
I. OFERTĘ składa:
Pełna nazwa Wykonawcy/
Wykonawców występujących wspólnie1
Adres
Nr telefonu
Nr faxu
Pełnomocnik do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie
Osoba uprawniona do kontaktu
z Zamawiającym w trakcie
postępowania
dla
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom
My niżej podpisani, oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, w tym Wzorze Umowy, jak też
przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej stosowanymi do prac będących przedmiotem
zamówienia, wykonanie zamówienia objętego postępowaniem o nazwie: „Remont szafy układu
chłodzenia na transformatorze nr 2 250 MVA, 400/110/30 kV w SE Lublin Systemowa ”,
nr postępowania: DU/37/OR/2016/ŁJ za:
Łączną cenę netto (za realizację zakresu zamówienia określonego w Części II SIWZ zgodnie z ceną
netto wskazaną w Tabeli stanowiącej załącznik do Wzoru nr 4 – Tabela elementów scalonych, Część
III SIWZ): …………………………... zł,
kwota podatku VAT2................................. zł,
Łączną cenę brutto (za realizację zakresu zamówienia określonego w Części II SIWZ zgodnie z ceną
brutto wskazaną w Tabeli stanowiącej załącznik do Wzoru nr 4 – Tabela elementów scalonych, Część
III SIWZ): ……………………….. zł,
1
jeżeli dotyczy.
2
uwaga – Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi
zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP, podaje cenę netto wg stanu aktualnego w dacie składania oferty, z
zastrzeżeniem pkt XIV 3) Części I SIWZ.
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Remont szafy układu chłodzenia na transformatorze nr 2 250 MVA, 400/110/30 kV w SE Lublin Systemowa
Strona 2 z 8
II. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy, że:
1) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
opisane przez Zamawiającego w SIWZ.
2) Jednocześnie oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14.2 ust.1
Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A.
3) W naszej ofercie uwzględnione zostały wszystkie wymagania SIWZ.
4) Zaoferowana cena jest ceną stałą i zawiera wszystkie koszty należytego wykonania zamówienia.
5) Jesteśmy związani ofertą przez 90 dni.
6)
Dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi świadectwa
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr. 89 poz.828 z dnia
21.05.2003r z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
7) Wykaz podwykonawców oraz zakres prac, jaki zamierzamy zlecić podwykonawcom*:
Nazwa podwykonawcy
Zakres prac
(…)
*Jeżeli ma zastosowanie
8) Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług***.
** Niewłaściwe skreślić.
*** Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi
zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny na terytorium RP, który w pkt I Formularza Oferty wskazał wyłącznie cenę netto,
obowiązany jest również złożyć powyższe oświadczenie.
W związku z faktem, iż wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego poniżej podajemy****:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania:…………………………………………………………………………………;
- wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku wynosi:…………………………………………….
****nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. nieposiadającego siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i
niepodlegającego obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny na terytorium RP, który w pkt I Formularza Oferty wskazał
wyłącznie cenę netto.
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Remont szafy układu chłodzenia na transformatorze nr 2 250 MVA, 400/110/30 kV w SE Lublin Systemowa
Strona 3 z 8
III. Ponadto w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się:
a) zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz w terminach wskazanych w SIWZ
b) udzielić Zamawiającemu (co najmniej 36 miesięcznej) …….. gwarancji i rękojmi na wykonane
prace. W przypadku gdy Wykonawca wydłuża okres gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do podania
okresu gwarancji i rękojmi zgodnie z SIWZ, w pełnych miesiącach np. 48 miesięcy lub 60 miesiące.
c) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie
Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ………
do
……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
…………………………………………..
miejscowość i data
…………………………………………………..
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy
Załączniki do oferty:
1) ................................
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Remont szafy układu chłodzenia na transformatorze nr 2 250 MVA, 400/110/30 kV w SE Lublin Systemowa
Strona 4 z 8
Wzór nr 2 Części III SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na: „Remont szafy układu
chłodzenia na transformatorze nr 2 250 MVA, 400/110/30 kV w SE Lublin Systemowa” post. nr:
DU/37/OR/2016/ŁJ oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy co najmniej jedną
usługę polegającą na remoncie szafy układu chłodzenia na transformatorze160 MVA i wyżej
odpowiadającą opisowi pkt. VI. pkt. 2) lit. a) wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te
zostały wykonane w sposób należyty.
Lp.
Zakres świadczonej
usług
Data
wykonania
(miesiąc/rok)
Nazwa i adres odbiorcy
Nazwa i adres
wykonawcy lub
podmiotu
udostępniającego
potencjał
Do wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie usług.
…………………………………………..
miejscowość i data
…………………………………………………..
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji podmiotu
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Remont szafy układu chłodzenia na transformatorze nr 2 250 MVA, 400/110/30 kV w SE Lublin Systemowa
Strona 5 z 8
post. nr: DU/37/OR/2016/ŁJ
Wzór nr 3 Części III SIWZ
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI
WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na: „…………………………………….” my:
………………………………………..……………………. (imię i nazwisko osoby podpisującej)
………………………………………..……………………. (imię i nazwisko osoby podpisującej)
oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w
imieniu ……………………………………………….……... (wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) z
siedzibą w ……………………………………….…………………………………. (wpisać adres podmiotu
udostępniającego) zobowiązujemy się do:
udostępni………………………………………..........……. (wpisać komu) z siedzibą w ……………..………
zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.
Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy:
……………………….……………………………..(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)
……………………….……………………………..(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)
……………………….……………………………..(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)
Sposób i zakres w jaki powyższe zasoby będą udostępnione:……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
(należy wskazać na sposób udostępnienia zasobów)
Charakter stosunku, jaki będzie nas łączył z Wykonawcą: …………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(proszę wskazać rodzaj umowy jaka łączy podmioty, podstawowe zobowiązania podmiotu udostępniającego
potencjał, jak też okres na jaki została zawarta)
Okres naszego udziału w wykonywaniu zamówienia: ………………………………………..
(W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia proszę wskazać czynności w ramach zamówienia, jakie
zostaną powierzone podmiotowi trzeciemu, okresy w jakich będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia. W
przypadku udostępnienia innego potencjału proszę wskazać w jaki sposób podmiot będzie uczestniczył w
wykonywaniu zamówienia, oraz w jakim okresie).
W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich
przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu
zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Upoważniam Wykonawcę do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów oraz oświadczeń
podmiotu udostępniającego zasoby.
…………………………………………..
miejscowość i data
…………………………………………………..
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji podmiotu
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Remont szafy układu chłodzenia na transformatorze nr 2 250 MVA, 400/110/30 kV w SE Lublin Systemowa
Strona 6 z 8
post. nr: DU/37/OR/2016/ŁJ
Wzór nr 4 Części III SIWZ
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn.
Ilość
A
1
2
3
4
5
6
7
Zakup, wymiana, montaż
szafy układu chłodzenia ze
skrzynkami
przyłączeniowymi
Kompleksowa wymiana
instalacji elektrycznej na
TR
Dokumentacja (w tym
projekt wykonawczy i
powykonawczy)
Zabezpieczenie zaworów
przed upuszczaniem oleju
z kadzi
Transport i sprzęt
Utylizacja materiałów
Sprawdzenia pomontażowe
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
------------kpl.
1
1
1
Cena
jedn.
netto
(zł)
Cena
netto (zł)
B
C
Kwota
podatku (zł)
C = A*B
Cena
brutto (zł)
E= C+D
D
E
Razem
Cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto z Tabeli należy przenieść do formularz oferty – Wzór nr 1 do Części III SIWZ.
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Remont szafy układu chłodzenia na transformatorze nr 2 250 MVA, 400/110/30 kV w SE Lublin Systemowa
Strona 7 z 8
post. nr: DU/37/OR/2016/ŁJ
Wzór nr 5 Części III SIWZ
GWARANCJA BANKOWA/GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NA
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
W związku z faktem, iż nasz Klient ……………………. siedzibą w …………… adres:
………………………, REGON: …………., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………….. wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………….., zwany dalej WYKONAWCĄ, zawarł w dniu
……………………r. z firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna / Oddział z siedzibą
w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000197596, NIP 526-27-48-966, o kapitale
zakładowym 9.605.473.000,00 zł, w całości wpłaconym, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, Umowę
nr………… na ……………………………………… (dalej zwaną Umową), która przewiduje, że na
Państwa rzecz zostanie ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości
……………. zł, my, …………………….., z siedzibą w ………………, REGON: …………………., wpisany
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
……………………….. wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
…………..zwany dalej BANKIEM/UBEZPIECZYCIELEM, niniejszym zobowiązujemy się wypłacić
Państwu, nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie każdą kwotę, do łącznej wysokości nie
przekraczającej:
…………. zł (słownie: ………………………….. złotych)
w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Państwa pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego
Państwa oświadczenie, że WYKONAWCA:
- nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę, lub
- nie wywiązał się lub nienależycie wywiązał się z obowiązków ciążących na nim z tytułu rękojmi za
wady.
Oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy lub któregokolwiek
z dokumentów Umowy w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności w ramach niniejszej
gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadomienia nas o tego typu zmianie,
uzupełnieniu lub modyfikacji
Kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w dniu ……………… roku o 70%, tj. do kwoty ……………… zł
(słownie: ………. złotych), która stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Niniejsza gwarancja wchodzi w życie w dniu …. i wygasa automatycznie i całkowicie w dniu
………………. roku o godzinie …………, jeżeli żądanie z tytułu niniejszej gwarancji nie dotrze do
Banku/Ubezpieczyciela do tego czasu.
Gwarancja wygasa także w przypadku zwrotu niniejszego dokumentu do Banku/ Ubezpieczyciela przed
terminem jej wygaśnięcia.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
Część III SIWZ – Wzory formularzy - Remont szafy układu chłodzenia na transformatorze nr 2 250 MVA, 400/110/30 kV w SE Lublin Systemowa
Strona 8 z 8
Download