porozumienie - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

advertisement
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 12.07. 2004 roku we Wrocławiu
pomiędzy
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
i
Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości we Wrocławiu
oraz
Izbą Rzemieślniczą i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy
o współpracy
na rzecz poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności
w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu z udziałem pracodawców
rzemieślników.
Mając na uwadze konieczność podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu
i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności w zakresie praktycznego kształcenia
uczniów zasadniczych szkół zawodowych i innych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących
kształcenie zawodowe, poprzez stworzenie możliwości ściślejszego powiązania kształcenia
teoretycznego z praktyką, a także uwzględniając istotną rolę pracodawców w tym zakresie
oraz rolę organizacji samorządu rzemiosła (cechy, izby) w sprawowaniu nadzoru nad
przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- strony niniejszego
porozumienia postanawiają:
§1
Kuratorium Oświaty i Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości we Wrocławiu oraz Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości
w Świdnicy będą współpracować w celu poprawy stanu kształcenia zawodowego na Dolnym
Śląsku, w szczególności kształcenia praktycznego, a także będą wspierać nawiązanie takiej
współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi kształcącymi pracowników młodocianych
z zakładów rzemieślniczych i cechami zrzeszającymi pracodawców będących rzemieślnikami.
2
§2
Zakres współpracy:
1. tworzenie na Dolnym Śląsku sieci zakładów rzemieślniczych, w których będzie
organizowane kształcenie praktyczne uczniów zasadniczych szkół zawodowych
i innych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe lub
w profilach kształcenia ogólnozawodowego,
2. podnoszenie poziomu praktycznej nauki zawodu, w tym praktyk zawodowych,
3. uzupełnianie bazy kształcenia praktycznego i wzbogacanie bazy dydaktycznej
pracowni i warsztatów zasadniczych szkół zawodowych i innych szkół
ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe lub w profilach kształcenia
ogólnozawodowego oraz pomoc w doskonaleniu kadry pedagogicznej,
4. udział pracodawców w organizowaniu dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych
dla uczniów ostatnich klas szkół zawodowych, w celu zwiększenia szansy ich
zatrudnienia po ukończeniu szkoły,
5. współorganizowanie konferencji poświęconych kształceniu zawodowemu dla osób
odpowiedzialnych w szkołach i cechach za organizację praktycznej nauki zawodu,
6. wymianę uwag i wniosków wynikających z realizacji zadań dotyczących kształcenia
praktycznego z udziałem rzemieślników, cechów i Izb Rzemieślniczych.
§3
1. Tworzenie sieci zakładów rzemieślniczych, w których organizowane będzie
kształcenie praktyczne uczniów zasadniczych szkół zawodowych i innych szkół
ponadgimnazjalnych, realizowane będzie poprzez:
1. współpracę cechów ze szkołami zawodowymi w celu pozyskania dla rzemiosła
pracodawców (rzemieślników) szkolących uczniów nie należących dotychczas do
cechów,
2. określenie standardów wyposażenia zakładów prowadzących praktyki zawodowe,
3. tworzenie banku informacji o wolnych miejscach u rzemieślników na odbywanie
praktycznej nauki zawodu,
4. promowanie praktycznej nauki zawodu i zachęcanie pracodawców będących
rzemieślnikami do kształcenia praktycznego uczniów,
5. zabieganie o utrzymanie pracodawcom rzemieślnikom rekompensat za kształcenie
uczniów w postaci refundacji kosztów wynagrodzenia młodocianego i składki
ubezpieczeniowej opłacanej za niego oraz tzw. „dofinansowania” wprowadzonego
w zamian za „ulgę uczniowską”.
2. Praca na rzecz podnoszenia poziomu praktycznej nauki zawodu obejmować będzie
m.in.:
1. objęcie nadzorem przebiegu przygotowania zawodowego pracowników
młodocianych wszystkich zakładów rzemieślniczych prowadzących praktyczną
naukę zawodu,
2. dążenie do ścisłej współpracy cechów i szkół zawodowych w sprawach
kształcenia praktycznego, w tym relacji czasowych pomiędzy kształceniem
praktycznym a teoretycznym, aktualizacji programów praktycznej nauki zawodu
oraz weryfikacji wiadomości teoretycznych,
3
3. udział przedstawicieli cechów w spotkaniach z rodzicami i rzemieślnikami
szkolącymi, organizowanych w szkołach, także udział w radach pedagogicznych,
4. udział przedstawicieli zasadniczych szkół zawodowych, w charakterze
obserwatorów, w egzaminach czeladniczych,
5. zabezpieczenie rzemieślników w aktualne programy nauczania oraz udzielanie im
pomocy w dostosowaniu programów do warunków zakładu pracy oraz
zmieniających się potrzeb rynku pracy,
6. realizację programów praktycznej nauki zawodu, z uwzględnieniem
nowoczesnych technik i technologii.
3. Uzupełnianie bazy kształcenia praktycznego oraz wzbogacanie bazy dydaktycznej
pracowni i warsztatów zasadniczych szkół zawodowych obejmować będzie:
1.
nieodpłatne przekazywanie na rzecz szkoły lub użyczanie, np. w ramach
promocji, produkowanych przez rzemieślników wyrobów, które będą
wykorzystywane bezpośrednio w procesie kształcenia uczniów albo będą
stanowić uzupełnienie lub unowocześnienie bazy szkolnej
2.
przekazywanie szkołom materiałów dla nauczycieli informujących
o nowościach technicznych i technologicznych w określonym zawodzie.
4. Udział pracodawców w organizowaniu dla uczniów ostatnich klas dodatkowych zajęć
w formach pozaszkolnych polegać będzie na:
1. zgłaszaniu szkołom ofert przeprowadzenia zajęć pozaszkolnych w postaci
prezentacji działalności zakładu, pokazów zawodowych, itp.,
2. upowszechnianiu dobrych praktyk w zakresie przygotowania uczniów do
poszukiwania pracy,
3. realizacji zajęć zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez szkoły
i wydawaniu przez rzemieślników zaświadczeń o odbytych przez uczniów
zajęciach pozaszkolnych i zdobytych w ich wyniku doświadczeniach
zawodowych.
5. Współorganizowanie konferencji poświęconych kształceniu zawodowemu mają na celu
m.in. zapoznanie szkół i cechów ze zmianami przepisów prawnych; organizacją
dokształcania teoretycznego; przeprowadzaniem egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe na tytuł czeladnika; sprawowaniem nadzoru nad przebiegiem
przygotowania zawodowego.
6. Dolnośląski Kurator Oświaty będzie zasięgał opinii, a także przyjmował uwagi,
wnioski i postulaty izb rzemieślniczych i cechów w sprawach związanych
z kształceniem praktycznym młodocianych pracowników.
§4
1. Strony powołają zespół roboczy, którego zadaniem będzie analizowanie
i przedkładanie Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty i Prezesowi Izby we Wrocławiu
oraz Prezydentowi Izby w Świdnicy wniosków i uwag dotyczących realizacji
Porozumienia.
2. Spotkania Zespołu będą odbywać się raz w roku.
4
§5
1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za uprzednim trzymiesięcznym
wypowiedzeniem.
§6
Porozumienie zawarto w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Teresa Kaleta
Dolnośląski Kurator Oświaty
we Wrocławiu
Jan Zioberski
Prezes
Dolnośląskiej Izby
Rzemieślniczej oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości
we Wrocławiu
Edward Czerniec
Prezydent
Izby Rzemieślniczej
i Małej Przedsiębiorczości
w Świdnicy
Download