Zagadnienia – egzamin z socjologii

advertisement
Zagadnienia – egzamin z socjologii
J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne (III. Osobowość, socjalizacja, postawy, s. 37-56; V – teoria
grup odniesienia s.115-128; liczba stosunków interpersonalnych w grupe s. 79; prawo Parkinsona, s. 81)
E. Babbie, Istota socjologii (całość)
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce (część 1, część 2 w całości; z części 3 eksperyment)
W Babbiem należy zwrócić szczególną uwagę na:
-
paradygmaty nauk społecznych
-
rozumowanie indukcyjne i dedukcyjne
-
błędy w rozumowaniu na temat związków przyczynowych
-
4 etapy procesu badawczego
-
badania przekrojowe i dynamiczne; badania jakościowe i ilościowe (miękkie i twarde
metody)
-
typy korelacji zmiennych, samodzielne określanie zmiennych niezależnych i opisywanie
zmiennej zależnej
-
samodzielne dobieranie wskaźnikówi tworzenie indeksów (wraz z punktacją)
-
walidacja wewnętrzna i zewnętrzna indeksu (umiejętności praktyczne)
-
rozróżnianie indeksów i skali
-
rzetelność i trafność pomiaru, napięcie między rzetelności i trafnością
-
typy skali (samodzielne tworzenie skal)
-
probabilistyczny i nieprobabilistyczny dobór próby (typy obu doborów, ich zalety i wady;
określanie operatu populacji, interwały losowania, dobór warstwowy)
-
eksperyment: schemat klasyczny; eksperyment podwójnie ślepy; eksperymenty naturalne
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards