Załączniki do SIWZ - bip.radzymin.p

advertisement
Załącznik nr 1.1
NR
SPRAWY:
ZP.271.1.20.2017 Wykonanie robót budowalnych polegających na
budowie dróg rowerowych w gminie Radzymin
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
NAZWA I ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów)
oferuję(_my) realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego na:
Wykonanie robot budowlanych polegających na budowie dróg rowerowych
w gminie Radzymin
Część nr 1: Budowa drogi rowerowej odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Wołomińskiej
w Radzyminie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
1.
2.
3.
4.
Oświadczam(y), że:
ZAPOZNAŁEM(LIŚMY) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.
AKCEPTUJĘ(EMY), w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia,
wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ.
GWARANTUJĘ(EMY) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
do SIWZ oraz jej modyfikacji.
ZREALIZUJĘ(EMY) przedmiotowe zamówienie publiczne, którego przedmiot określony jest
szczegółowo w Części III niniejszej SIWZ, za całkowitą cenę brutto ………..………..………….… PLN
(słownie: …………………………….…………………………………………… złotych), w tym …… % VAT.
5. OFERUJEMY okres gwarancji ……..… miesięcy.
6. POWYŻSZE ceny brutto uwzględniają wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmują wszelkie
koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego
wykonania całości przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty,
a w szczególności podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.
7. OŚWIADCZAM(Y), iż zaoferowana cena brutto UWZGLĘDNIA wszystkie wymagania SIWZ oraz
OBEJMUJE wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniosę/poniesiemy z tytułu prawidłowego
i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia.
8. ZOBOWIĄZUJĘ(EMY) SIĘ do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie określonym
w SIWZ.
9. SKŁADAM(Y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej 1.
10. AKCEPTUJĘ(MY) bez zastrzeżeń Projekt Umowy przedstawiony w Części II niniejszej SIWZ;
11. ZOBOWIĄZUJĘ(MY) się zawrzeć umowę w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
12. ZASTRZEGAMY/NIE ZASTRZEGAMY1 informacje/ stanowiące/ych TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z postanowieniami pkt 14.6
oraz 14.17 IDW.
13. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty
1
niepotrzebne skreślić
 nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 710
 będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 710), jednocześnie wskazujemy:
nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania
…………………………………………………………………….….……….……
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku………………………………
* Należy zaznaczyć powyżej w pkt 13 właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje
(należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z
załącznikiem nr 11 do ustawy). Obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w
przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy.
1. Informacje dotyczące Wykonawcy wymagane do celów sprawozdawczych
Wykonawca jest:
Nazwa
Zatrudnienie (w jednym z
Obrót / suma aktywów (w jednym z
dwóch ostatnich lat
dwóch ostatnich lat obrotowych)
obrotowych)
Małym przedsiębiorcą
Mniej niż 50 pracowników
Obrót do 10 mln euro lub suma
aktywów bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat obrotowych
do 10 mln euro.
Średnim przedsiębiorcą
Mniej niż 250 pracowników
Obrót do 50 mln euro lub suma
aktywów bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat obrotowych
do 43 mln euro.
Dużym przedsiębiorcą
Jest to przedsiębiorca, który nie kwalifikuje się do żadnej z ww.
kategorii przedsiębiorstw.
Należy zaznaczyć powyżej właściwe pole
e-mail: ………………………………………, tel.: ……………………………
……………….......................................................
(podpis2, miejscowość, data)
2
a)
Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej), lub
b)
pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.
2|S t r o n a
Załącznik nr 1.2
NR
SPRAWY:
ZP.271.1.20.2017 Wykonanie robót budowalnych polegających na
budowie dróg rowerowych w gminie Radzymin
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
NAZWA I ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów)
oferuję(_my) realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego na:
Wykonanie robot budowlanych polegających na budowie dróg rowerowych
w gminie Radzymin
Część nr 2: Budowa drogi rowerowej w Al. Jana Pawła II
(odcinek od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej) w Radzyminie
Oświadczam(y), że:
14. ZAPOZNAŁEM(LIŚMY) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.
15. AKCEPTUJĘ(EMY), w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia,
wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ.
16. GWARANTUJĘ(EMY) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
do SIWZ oraz jej modyfikacji.
17. ZREALIZUJĘ(EMY) przedmiotowe zamówienie publiczne, którego przedmiot określony jest
szczegółowo w Części III niniejszej SIWZ, za całkowitą cenę brutto ………..………..………….… PLN
(słownie: …………………………….…………………………………………… złotych), w tym …… % VAT.
18. OFERUJEMY okres gwarancji ……..… miesięcy.
19. POWYŻSZE ceny brutto uwzględniają wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmują wszelkie
koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego
wykonania całości przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty,
a w szczególności podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.
20. OŚWIADCZAM(Y), iż zaoferowana cena brutto UWZGLĘDNIA wszystkie wymagania SIWZ oraz
OBEJMUJE wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniosę/poniesiemy z tytułu prawidłowego
i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia.
21. ZOBOWIĄZUJĘ(EMY) SIĘ do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie określonym
w SIWZ.
22. SKŁADAM(Y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej 3.
23. AKCEPTUJĘ(MY) bez zastrzeżeń Projekt Umowy przedstawiony w Części II niniejszej SIWZ;
24. ZOBOWIĄZUJĘ(MY) się zawrzeć umowę w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
25. ZASTRZEGAMY/NIE ZASTRZEGAMY1 informacje/ stanowiące/ych TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z postanowieniami pkt 14.6
oraz 14.17 IDW.
26. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty
3
niepotrzebne skreślić
3|S t r o n a
 nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 710
 będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 710), jednocześnie wskazujemy:
nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania
…………………………………………………………………….….……….……
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku………………………………
* Należy zaznaczyć powyżej w pkt 13 właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje
(należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z
załącznikiem nr 11 do ustawy). Obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w
przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy.
2. Informacje dotyczące Wykonawcy wymagane do celów sprawozdawczych
Wykonawca jest:
Nazwa
Zatrudnienie (w jednym z
Obrót / suma aktywów (w jednym z
dwóch ostatnich lat
dwóch ostatnich lat obrotowych)
obrotowych)
Małym przedsiębiorcą
Mniej niż 50 pracowników
Obrót do 10 mln euro lub suma
aktywów bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat obrotowych
do 10 mln euro.
Średnim przedsiębiorcą
Mniej niż 250 pracowników
Obrót do 50 mln euro lub suma
aktywów bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat obrotowych
do 43 mln euro.
Dużym przedsiębiorcą
Jest to przedsiębiorca, który nie kwalifikuje się do żadnej z ww.
kategorii przedsiębiorstw.
Należy zaznaczyć powyżej właściwe pole
e-mail: ………………………………………, tel.: ……………………………
……………….......................................................
(podpis4, miejscowość, data)
4
c)
Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej), lub
d)
pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.
4|S t r o n a
Załącznik nr 1.3
NR
SPRAWY:
ZP.271.1.20.2017 Wykonanie robót budowalnych polegających na
budowie dróg rowerowych w gminie Radzymin
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
NAZWA I ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów)
oferuję(_my) realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego na:
Wykonanie robot budowlanych polegających na budowie dróg rowerowych
w gminie Radzymin
Część nr 3: Budowa drogi rowerowej w ul. Konopnickiej (odcinek od ul. Weteranów
do ul. Maczka) w Radzyminie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Oświadczam(y), że:
27. ZAPOZNAŁEM(LIŚMY) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.
28. AKCEPTUJĘ(EMY), w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia,
wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ.
29. GWARANTUJĘ(EMY) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
do SIWZ oraz jej modyfikacji.
30. ZREALIZUJĘ(EMY) przedmiotowe zamówienie publiczne, którego przedmiot określony jest
szczegółowo w Części III niniejszej SIWZ, za całkowitą cenę brutto ………..………..………….… PLN
(słownie: …………………………….…………………………………………… złotych), w tym …… % VAT.
31. OFERUJEMY okres gwarancji ……..… miesięcy.
32. POWYŻSZE ceny brutto uwzględniają wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmują wszelkie
koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego
wykonania całości przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty,
a w szczególności podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.
33. OŚWIADCZAM(Y), iż zaoferowana cena brutto UWZGLĘDNIA wszystkie wymagania SIWZ oraz
OBEJMUJE wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniosę/poniesiemy z tytułu prawidłowego
i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia.
34. ZOBOWIĄZUJĘ(EMY) SIĘ do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie określonym
w SIWZ.
35. SKŁADAM(Y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej5.
36. AKCEPTUJĘ(MY) bez zastrzeżeń Projekt Umowy przedstawiony w Części II niniejszej SIWZ;
37. ZOBOWIĄZUJĘ(MY) się zawrzeć umowę w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
38. ZASTRZEGAMY/NIE ZASTRZEGAMY1 informacje/ stanowiące/ych TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z postanowieniami pkt 14.6
oraz 14.17 IDW.
39. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty
5
niepotrzebne skreślić
5|S t r o n a
 nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 710
 będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 710), jednocześnie wskazujemy:
nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania
…………………………………………………………………….….……….……
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku………………………………
* Należy zaznaczyć powyżej w pkt 13 właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje
(należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z
załącznikiem nr 11 do ustawy). Obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w
przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy.
3. Informacje dotyczące Wykonawcy wymagane do celów sprawozdawczych
Wykonawca jest:
Nazwa
Zatrudnienie (w jednym z
Obrót / suma aktywów (w jednym z
dwóch ostatnich lat
dwóch ostatnich lat obrotowych)
obrotowych)
Małym przedsiębiorcą
Mniej niż 50 pracowników
Obrót do 10 mln euro lub suma
aktywów bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat obrotowych
do 10 mln euro.
Średnim przedsiębiorcą
Mniej niż 250 pracowników
Obrót do 50 mln euro lub suma
aktywów bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat obrotowych
do 43 mln euro.
Dużym przedsiębiorcą
Jest to przedsiębiorca, który nie kwalifikuje się do żadnej z ww.
kategorii przedsiębiorstw.
Należy zaznaczyć powyżej właściwe pole
e-mail: ………………………………………, tel.: ……………………………
……………….......................................................
(podpis6, miejscowość, data)
6
e)
Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej), lub
f)
pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.
6|S t r o n a
Załącznik nr 1.4
NR
SPRAWY:
ZP.271.1.20.2017 Wykonanie robót budowalnych polegających na
budowie dróg rowerowych w gminie Radzymin
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
NAZWA I ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów)
oferuję(_my) realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego na:
Wykonanie robot budowlanych polegających na budowie dróg rowerowych
w gminie Radzymin
Część nr 4: Budowa drogi rowerowej w ul. Weteranów (odcinek od przejazdu kolejowego
do ul. Konopnickiej) w Radzyminie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Oświadczam(y), że:
40. ZAPOZNAŁEM(LIŚMY) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.
41. AKCEPTUJĘ(EMY), w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia,
wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ.
42. GWARANTUJĘ(EMY) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
do SIWZ oraz jej modyfikacji.
43. ZREALIZUJĘ(EMY) przedmiotowe zamówienie publiczne, którego przedmiot określony jest
szczegółowo w Części III niniejszej SIWZ, za całkowitą cenę brutto ………..………..………….… PLN
(słownie: …………………………….…………………………………………… złotych), w tym …… % VAT.
44. OFERUJEMY okres gwarancji ……..… miesięcy.
45. POWYŻSZE ceny brutto uwzględniają wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmują wszelkie
koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego
wykonania całości przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty,
a w szczególności podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.
46. OŚWIADCZAM(Y), iż zaoferowana cena brutto UWZGLĘDNIA wszystkie wymagania SIWZ oraz
OBEJMUJE wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniosę/poniesiemy z tytułu prawidłowego
i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia.
47. ZOBOWIĄZUJĘ(EMY) SIĘ do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie określonym
w SIWZ.
48. SKŁADAM(Y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej7.
49. AKCEPTUJĘ(MY) bez zastrzeżeń Projekt Umowy przedstawiony w Części II niniejszej SIWZ;
50. ZOBOWIĄZUJĘ(MY) się zawrzeć umowę w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
51. ZASTRZEGAMY/NIE ZASTRZEGAMY1 informacje/ stanowiące/ych TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z postanowieniami pkt 14.6
oraz 14.17 IDW.
52. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty
7
niepotrzebne skreślić
7|S t r o n a
 nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 710
 będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 710), jednocześnie wskazujemy:
nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania
…………………………………………………………………….….……….……
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku………………………………
* Należy zaznaczyć powyżej w pkt 13 właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje
(należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z
załącznikiem nr 11 do ustawy). Obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w
przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy.
4. Informacje dotyczące Wykonawcy wymagane do celów sprawozdawczych
Wykonawca jest:
Nazwa
Zatrudnienie (w jednym z
Obrót / suma aktywów (w jednym z
dwóch ostatnich lat
dwóch ostatnich lat obrotowych)
obrotowych)
Małym przedsiębiorcą
Mniej niż 50 pracowników
Obrót do 10 mln euro lub suma
aktywów bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat obrotowych
do 10 mln euro.
Średnim przedsiębiorcą
Mniej niż 250 pracowników
Obrót do 50 mln euro lub suma
aktywów bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat obrotowych
do 43 mln euro.
Dużym przedsiębiorcą
Jest to przedsiębiorca, który nie kwalifikuje się do żadnej z ww.
kategorii przedsiębiorstw.
Należy zaznaczyć powyżej właściwe pole
e-mail: ………………………………………, tel.: ……………………………
……………….......................................................
(podpis8, miejscowość, data)
8
g)
Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej), lub
h)
pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.
8|S t r o n a
Załącznik nr 1.5
NR
SPRAWY:
ZP.271.1.20.2017 Wykonanie robót budowalnych polegających na
budowie dróg rowerowych w gminie Radzymin
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
NAZWA I ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów)
oferuję(_my) realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego na:
Wykonanie robot budowlanych polegających na budowie dróg rowerowych
w gminie Radzymin
Część nr 5: Budowa drogi rowerowej w ul. Weteranów (odcinek od przejazdu kolejowego do
granicy administracyjnej z powiatem legionowskim) w gminie Radzymin
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Oświadczam(y), że:
53. ZAPOZNAŁEM(LIŚMY) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.
54. AKCEPTUJĘ(EMY), w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia,
wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji tej SIWZ.
55. GWARANTUJĘ(EMY) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
do SIWZ oraz jej modyfikacji.
56. ZREALIZUJĘ(EMY) przedmiotowe zamówienie publiczne, którego przedmiot określony jest
szczegółowo w Części III niniejszej SIWZ, za całkowitą cenę brutto ………..………..………….… PLN
(słownie: …………………………….…………………………………………… złotych), w tym …… % VAT.
57. OFERUJEMY okres gwarancji ……..… miesięcy.
58. POWYŻSZE ceny brutto uwzględniają wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmują wszelkie
koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego
wykonania całości przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty,
a w szczególności podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.
59. OŚWIADCZAM(Y), iż zaoferowana cena brutto UWZGLĘDNIA wszystkie wymagania SIWZ oraz
OBEJMUJE wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniosę/poniesiemy z tytułu prawidłowego
i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia.
60. ZOBOWIĄZUJĘ(EMY) SIĘ do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie określonym
w SIWZ.
61. SKŁADAM(Y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej 9.
62. AKCEPTUJĘ(MY) bez zastrzeżeń Projekt Umowy przedstawiony w Części II niniejszej SIWZ;
63. ZOBOWIĄZUJĘ(MY) się zawrzeć umowę w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
64. ZASTRZEGAMY/NIE ZASTRZEGAMY1 informacje/ stanowiące/ych TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z postanowieniami pkt 14.6
oraz 14.17 IDW.
9
niepotrzebne skreślić
9|S t r o n a
65. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty
 nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z
poz. 710
 będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z
poz. 710), jednocześnie wskazujemy:
nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
powstania
…………………………………………………………………….….……….……
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku………………………………
zgodnie
2016 r.,
zgodnie
2016 r.,
do jego
* Należy zaznaczyć powyżej w pkt 13 właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje
(należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z
załącznikiem nr 11 do ustawy). Obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w
przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy.
5. Informacje dotyczące Wykonawcy wymagane do celów sprawozdawczych
Wykonawca jest:
Nazwa
Zatrudnienie (w jednym z
Obrót / suma aktywów (w jednym z
dwóch ostatnich lat
dwóch ostatnich lat obrotowych)
obrotowych)
Małym przedsiębiorcą
Mniej niż 50 pracowników
Obrót do 10 mln euro lub suma
aktywów bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat obrotowych
do 10 mln euro.
Średnim przedsiębiorcą
Mniej niż 250 pracowników
Obrót do 50 mln euro lub suma
aktywów bilansu sporządzonego na
koniec jednego z tych lat obrotowych
do 43 mln euro.
Dużym przedsiębiorcą
Jest to przedsiębiorca, który nie kwalifikuje się do żadnej z ww.
kategorii przedsiębiorstw.
Należy zaznaczyć powyżej właściwe pole
e-mail: ………………………………………, tel.: ……………………………
……………….......................................................
(podpis10, miejscowość, data)
10
i)
Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej), lub
j)
pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.
10 | S t r o n a
Download