Pielęgniarstwo licencjat II rok

advertisement
Pielęgniarstwo II rok pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmiot: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Wykłady - 30 godzin
1.
Rozwój fizyczny i psychiczny w różnych okresach życia dziecka.
2.
Metody oceny rozwoju fizycznego.
3.
Odrębności wywiadu pediatrycznego.
4.
Odrębności budowy i czynności układu oddechowego u niemowląt i małych dzieci.
5.
Odrębności układu krążenia w okresie noworodkowym.
6.
Odrębności przewodu pokarmowego u dzieci.
7.
Żywienie dzieci zdrowych.
8.
Żółtaczka w populacji dzieci i młodzieży.
9.
Schorzenia układu oddechowego (zapalenie oskrzeli, zapalenie oskrzelików, zapalenie płuc, astma
oskrzelowa).
10. Wybrane schorzenia układu pokarmowego (biegunki, nieswoiste zapalenia jelit, choroba refluksowa
przełyku).
11. Zaburzenia wodno-elektrolitowe u dzieci.
12. Opiece nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym.
13. Cukrzyca wieku rozwojowego - zadania diagnostyczno terapeutyczne.
14. Wrodzone wady serca w populacji wieku rozwojowego.
15. Wrodzone wady ośrodkowego układu nerwowego.
16. Wrodzone wady układu pokarmowego.
17. Zadania diagnostyczno-terapeutyczne w opiece nad dzieckiem z mukowiscydozą.
18. Młodzieńcze idiomatyczne zapalenie stawów zadania diagnostyczno terapeutyczne.
Seminaria - 40 godzin
1.
Opieka nad dzieckiem z atopowym zapaleniem skóry.
2.
Niedokrwistości wieku rozwojowego - opieka na dzieckiem.
3.
Najczęstsze choroby metaboliczne wieku rozwojowego (Galaktozemia, Fenyloketonuria).
4. Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z zakażeniem układu moczowego.
5. Zespół nerczycowy - rola pielęgniarki w procesie terapeutycznym.
6. Wrodzone wady układu moczowego.
7. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową (białaczki, neuroblastoma, Guz Wilmsa).
8. Padaczka dziecięca - udział pielęgnairki w procesie dignostyczno terapeutycznym.
9.
Wybrane choroby niedoborowe wieku dziecięcego (krzywica, tężyczka).
10. Alergia pokarmowa i nietolerancje pokarmowe.
11. Dziecko z gorączką - zadania pielęgniarki.
12. Nadczynność i niedoczynność tarczycy w populacji wieku rozwojowego.
13. Techniki zabiegów inhalacyjnych u dzieci.
14. Najczęstsze choroby zakaźne u dzieci.
15. Choroby pasożytnicze wieku dziecięcego.
16. Hemofilia - diagnostyka i leczenie.
17. Choroba Kawasaki - zadania diagnostyczno-terapeutyczne.
18. Zapalenie opon mózgowo rdzeniowych w populacji wieku rozwojowego.
19. Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki - postępowanie z dzieckiem chorym.
Samokształcenie - 25 godzin
1.
Krztusiec - obraz kliniczny i profilaktyka.
2.
Posocznica meningokokowa - obraz kliniczny i profilaktyka.
3.
Ostra biegunka wywołana przez rotawirusy - obraz kliniczny i profilaktyka.
4.
Ospa wietrzna u dzieci - obraz kliniczny, powikłania i profilaktyka.
5.
Kleszczowe zapalenie mózgu - obraz kliniczny, powikłania i profilaktyka.
6.
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - obraz kliniczny, powikłania i profilaktyka.
7.
Zespół dłoniowo-ustno-stopowy (Choroba Bostońska) - obraz kliniczny i profilaktyka.
8.
Zespół krupu - obraz kliniczny i profilaktyka.
9.
Nagminne zapalenie ślinianek - obraz kliniczny, powikłania i profilaktyka.
10. Salmonella - obraz kliniczny, powikłania i profilaktyka.
Zajęcia praktyczne - 140 godzin
1.
Zapoznanie z zasadami pracy pielęgniarki w oddziale pediatrycznym (karta praw dziecka w szpitalu).
2.
Analiza dokumentacji medycznej.
3.
Profilaktyka zakażeń szpitalnych w oddziałach pediatrycznych.
4.
Dawkowanie leków u dzieci.
5.
Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z infekcyjnymi chorobami układu oddechowego.
6.
Zasady opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu 1.
7.
Opieka nad dzieckiem ze schorzeniami układu moczowego.
8.
Problemy pielęgnacyjne w opiece nad dzieckiem z mukowiscydozą.
9.
Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem ze schorzeniami alergicznymi.
10. Pielęgnowanie dziecka z zespołem nerczycowym.
11. Mózgowe porażenie dziecięce - rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem.
12. Nieswoiste zapalenie jelit u dzieci zadania diagnostyczno-terapeutyczne.
Download