Pielęgniarstwo licencjat II rok

advertisement
Położnictwo II rok pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmiot: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Wykłady - 40 godzin
1.
Rozwój fizyczny i psychiczny w różnych okresach życia dziecka.
2.
Metody oceny rozwoju somatycznego dzieci (pomiary antropometryczne, ocena z wykorzystaniem
stosownych wskaźników i tabel).
3.
Odrębności wywiadu pediatrycznego.
4.
Odrębności budowy i czynności układu oddechowego u niemowląt i małych dzieci.
5.
Odrębności przewodu pokarmowego u dzieci.
6.
Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży.
7.
Charakterystyka mieszanek mlecznych - wskazania do stosowania poszczególnych preparatów.
8.
Zastosowanie wzmacniaczy pokarmu naturalnego: wskazania, monitorowanie podaży, rodzaje
preparatów.
9.
Żółtaczka u dzieci i młodzieży.
10.
Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (tężyczka, krzywica).
11.
Schorzenia dróg oddechowych (zapalenie krtani, oskrzelików, oskrzeli, zapalenie płuc), zapalenie ucha.
12.
Astma wieku rozwojowego - działania diagnostyczno-terapeutyczne. Zasady aerozoloterapii.
13.
Wybrane schorzenia układu pokarmowego (biegunka ostra i przewlekła, kolka niemowlęca, choroba
refluksowa przełyku).
14.
Zaburzenia wodno-elektrolitowe - obraz kliniczny i postępowanie.
15.
Problemy alergiczne wieku rozwojowego (alergia i nietolerancja pokarmowa, atopowe zapalenie skóry).
16.
Choroby układu nerwowego - mózgowe porażenie dziecięce, padaczka.
17.
Najczęstsze schorzenia onkologiczne wieku dziecięcego.
18.
Wybrane choroby tarczycy u dzieci.
19.
Wybrane schorzenia układu moczowego u dzieci - zakażenie układu moczowego, zespół nerczycowy,
zatrzymania moczu u dzieci.
20.
Cukrzyca w populacji dzieci i młodzieży.
Samokształcenie - 20 godzin
1.
Wpływ alkoholu na rozwijający się płód (FAS, FAE).
2.
Wpływ nikotyny na rozwijający się płód.
3.
Otyłość u dzieci i młodzieży.
4.
Zatrucia w populacji wieku rozwojowego - postępowanie terapeutyczne.
5.
Profilaktyka choroby krwotocznej noworodków.
6.
Profilaktyka chorób alergicznych u dzieci.
7.
Postępowanie z dzieckiem z potwierdzonym zakażeniem Clostridium difficile.
Zajęcia praktyczne - 40 godzin
1.
Zapoznanie z zasadami pracy w oddziale pediatrycznym.
2.
Ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka.
3.
Zasady żywienia dzieci w wybranych jednostkach chorobowych.
4.
Zasady pielęgnacji dziecka w wybranych jednostkach chorobowych.
Download