PROJEKT UMOWY

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 4
do zaproszenia do składania ofert
- Projekt umowy –
UMOWA
zawarta w dniu ……… 2016 r. pomiędzy:
Gminą Miejską Przemyśl reprezentowaną przez Roberta Chomę Prezydenta Miasta Przemyśla,
z upoważnienia, którego działa Janusz Hamryszczak - Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla,
w dalszym tekście umowy „Zamawiającym”
NIP 795-231-95-92, REGON 650900341
......................................................................................................................................................
a:
(imię) …………………… (nazwisko) ………………… prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię)
………………..
(nazwisko)
…………………….
(nazwa
handlowa)
…………………
z siedzibą (adres prowadzonej działalności gospodarczej) …………………………………. Wpisanej do
Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr .................; NIP: ........................;
REGON: ...........................
reprezentowaną przez:......................................................................................................
zwanym w dalszym tekście umowy „Wykonawcą”
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie Zarządzenia Nr 183/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 maja
2014 r., w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Regulaminu Udzielania
Zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
w wyniku, którego oferta Wykonawcy została wybrana, jako najkorzystniejsza.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023”, w tym m.in. w szczególności
następujących usług:
Wykonanie harmonogramu prac z uwzględnieniem metodologii prac, etapów realizacji
opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023.
Przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia dla członków zespołu ds. opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
Moderowanie spotkań zespołu zadaniowego ds. opracowania LPR dla Miasta Przemyśla.
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023, w tym
przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych.
Przeprowadzenie procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko –
w przypadku konieczności jej przeprowadzenia.
Dokonanie ewentualnej korekty bądź uzupełnień opracowań będących przedmiotem
zamówienia - w przypadku stwierdzenia błędów w wykonanym przedmiocie zamówienia.
2. Przedmiot umowy, zakres i wymogi Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na
lata 2016-2023 oraz czynności, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca,
szczegółowo określa Zaproszenie do składania ofert.
3. Integralnymi składnikami umowy są:
1) Zapytanie ofertowe,
2) Oferta Wykonawcy,
4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1.
2.
3.
Szkolenie dla członków zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji – 8 godzin
(1x 8 h lub 2x4 h)
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 - 5
egzemplarzy w wersji drukowanej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (wersja edytowalna
oraz PDF).
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej przeprowadzenia)
– 1 komplet dokumentacji.
5. Usługi wymienione w ust. 4 pkt. 1-3 będą przedmiotem odbioru końcowego, potwierdzonego
protokołem końcowym.
§2
TERMIN REALIZACJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się z dniem podpisania umowy.
Strony ustalają, iż termin wykonania przedmiotu w części określonej w § 1 ust. 1 pkt. 1-6
nastąpi do dnia 29 grudnia 2016 r.
Za datę wykonania zamówienia w terminie, uznaje się dostarczenie do siedziby
Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-6
i podpisanie protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ostateczny projekt Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 na 2 dni przed terminem wskazanym w § 2
ust. 2, celem sprawdzenia oraz dokonania ewentualnych korekt.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia
prezentacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji na posiedzeniu min. dwóch komisji
Rady Miejskiej w Przemyślu, na której omawiany będzie Program oraz na sesji Rady Miejskiej,
na której będzie głosowanie przyjęcia dokumentu.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do dokonania korekty bądź
uzupełnień opracowań będących przedmiotem zamówienia – w przypadku wprowadzenia
poprawek przez Radnych Rady Miejskiej na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i sesji Rady
Miejskiej.
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać korektę LPR-u w terminie nie później niż 20 dni od
przekazania przez Zamawiającego informacji o negatywnej ocenie LPR-u przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Wykonawca zobowiązany jest do sprawnej i terminowej realizacji swoich zobowiązań, stałej
współpracy z Zamawiającym i pozostawania z nim w stałym kontakcie, wyznaczenia osoby do
kontaktów roboczych (kontakt telefoniczny i e-mail), informowania o stanie prac,
pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji
zadania.
2
9.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu
jakichkolwiek zagrożeń mających wpływ na termin realizacji przedmiotu Umowy.
10.
Osobami do kontaktu są:
1) ze strony Zamawiającego …………………………………., tel……………………, e-mail: …..........................
2) ze strony Wykonawcy ………………………………………..tel ………………… … e-mail: ….....................
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma
łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto ................................ zł., plus stawka VAT
……. %
w kwocie: ……………………..………… zł, co daje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości
.........................................................zł.
(słownie
złotych:
...........................................................................................................................................)
w tym:
a) Wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Przemyśla na lata 2016-2023 (przedmiot zamówienia określony w pkt. III.1-4, III.5.1, III.6-7,
Zaproszenia)
netto……….....………..zł podatek VAT..........% w kwocie .............................zł razem brutto
...............................zł, (słownie....................................................................................................)
b) Wynagrodzenie ryczałtowe za przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na
Środowisko (jeżeli będzie wymagana) (przedmiot zamówienia określony w pkt III.5.2
Zaproszenia)
netto...................................zł podatek VAT ......% w kwocie ...........................zł razem brutto
...............................zł (słownie.....................................................................................................)
2.
3.
4.
5.
6.
W przypadku braku konieczności przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na
Środowisko, Wykonawca otrzyma tylko wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia,
o którym mowa w ust. 1 pkt a.
Strony ustalają, że rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi fakturą końcową
wystawioną za wykonany przedmiot zamówienia.
Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury odrębnej za przeprowadzenie Strategicznej Oceny
Oddziaływania na Środowisko, w przypadku, gdy będzie konieczne jej przeprowadzenie.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Zaplata faktury nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§4
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z czternastodniowym
wyprzedzeniem, (z zastrzeżeniem pkt. 3) jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania,
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
3
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
4) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami umowy
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego,
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z czternastodniowym wyprzedzeniem,
w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
§5
GWARANCJA
1. Na wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca udziela gwarancji jakości na
okres od dnia podpisania protokołu odbioru, do upływu terminu odpowiedzialności z tytułu
rękojmi za wady tj. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.
3. O wadach w przedmiocie zamówienia Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich
ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego do
usunięcia wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej,
a koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.
§6
PRAWA AUTORSKIE
Zamawiający w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nabywa autorskie prawa majątkowe do
przedmiotu umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystania na polach eksploatacji
określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 666 ze zm.), w ramach wynagrodzenia określonego w § 3.
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wykonanej dokumentacji stanowiącej
przedmiot umowy oraz całość majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy. Przeniesienie
autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) W zakresie korzystania z przedmiotu umowy w całości lub części, w celu realizacji osobiście
lub za pośrednictwem osób trzecich, innych opracowań materiałów,
2) W zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dzieła – prawo do wytwarzania dowolną techniką
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową,
3) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami dzieła – prawo do wprowadzenia do
obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy dzieła i jego części,
4) W zakresie rozpowszechniania utworu – udostępnienia dzieła oraz tworzenie na podstawie
dzieła nowych opracowań, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
4
5) Prawo do tłumaczenia, przystosowania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek,
przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań dzieła, w tym zmiany układu lub
jakichkolwiek innych zmian, a także wykorzystywania opracowań w postaci przeróbek, i/lub
fragmentyzacji nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miałaby być zmiana
indywidualnego charakteru dzieła,
6) Wprowadzenie i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenie
i przechowywanie w sieci komputerowej,
7) Wypożyczania egzemplarzy całości lub części dzieła.
2. Przeniesienie własności oraz praw autorskich następuje z chwilą wydania Zamawiającemu
przedmiotu zamówienia, którego podstawą będzie protokół odbioru końcowego.
2a) Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy
dzieła, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.
2b) Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych przenosi na
Zamawiającego wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań objętych przedmiotem
umowy oraz upoważnia Zamawiającego do zlecenia osobom trzecim wykonywanie zależnych
praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian oraz przeróbek z chwilą
podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia i zapłaty wynagrodzenia.
2c) Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do opracowań stanowiących przedmiot
niniejszej umowy oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których
mowa w niniejszej umowie z chwilą zapłaty wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania majątkowymi prawami autorskimi,
w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, wynagrodzeń na
rzecz Wykonawcy na terenie kraju. Wykonawca zrzeka się dochodzenia swoich majątkowych praw
autorskich, objętych niniejszą umową.
4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw do dzieła,
w szczególności we wskazanym wyżej zakresie, nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek
praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu ponoszone
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, ani w stosunku do działających na jego rzecz i w
jego imieniu osób trzecich, w tym w szczególności wykorzystanie dzieła w sposób wskazany w
niniejszym paragrafie nie narusza prawa do nienaruszalności formy i treści dzieła oraz jego
rzetelnego wykorzystania.
5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego,
zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych jak i majątkowych,
jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę,
Wykonawca:
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych
zdarzeń,
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obsługi prawnej postępowania,
3) poniesie wszelkie koszty związane z naruszeniem praw autorskich, majątkowych lub
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
§7
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
5
1) za zwłokę w terminie wykonania usługi w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, od daty zakończenia
przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
2) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca, w wysokości 40% wynagrodzenia brutto jak w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia.
4. W przypadku braku konieczności przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na
Środowisko, kary umowne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 będą naliczane od wynagrodzenia
brutto, określonego w § 3 ust. 1a.
§8
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą dokonywane wyłącznie na
w formie aneksu do umowy za zgodą obydwu STRON.
piśmie
§9
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Strony dołożą starań, aby rozwiązać na drodze polubownej wszelkie spory lub rozbieżności, jakie
mogą wyniknąć podczas realizacji Umowy. Jeżeli byłoby to niemożliwe, spory będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie ustawy Kodeks Cywilny.
Umowa obowiązuje wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
W wykonywaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest stosować przepisy ustawy
o ochronie danych osobowych i działać w ten sposób, aby zgodnie z prawem chronić dane
osobowe osób fizycznych.
5. Umowa wchodzi w życie w dniu zawarcia.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i wierzytelności
związanych z realizacją niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
6
Download