Optymalizacja podatkowa

advertisement
Optymalizacja podatkowa
Rafał Ciołek
Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG
w Polsce
Optymalizacja rozliczeń podatkowych – czy warto?
„Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby przyjąć
masochistyczną zasadę, że strony powinny zawsze
regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób
najbardziej dla fiskusa korzystny”
Z. Radwański, Glosa do wyroku
NSA z dnia 10 listopada 1999 r., sygn. SA/Bk 289/99
„Brak jest także w przepisach prawa normy nakładającej
na podatnika obowiązek działania zmierzającego do maksymalizacji
zobowiązania podatkowego”
Prawomocny wyrok NSA z dnia 29 października 2010 r.
Optymalizacja podatkowa
Optymalizacja podatkowa to działanie w granicach prawa w celu:
• zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (uproszczenie
działalności oraz obniżenie podatków)
• poprawy jego płynności
• zmniejszenia ryzyka podatkowego
Optymalizacja a działania niezgodne z prawem
Optymalizacja podatkowa nie jest:
• oszustwem podatkowym
• wyłudzeniem
• uchylaniem się od opodatkowania
Powyższe zgodnie chociażby z kodeksem karnym skarbowym stanowią
przestępstwa lub wykroczenia ścigane z urzędu
Przykłady optymalizacji podatkowej
w podatkach dochodowych
Osoba fizyczna nieprowadząca
działalności gospodarczej
Koszty uzyskania przychodów w umowie o pracę
•
•
•
Standardowy poziom kosztów to 1.335 zł w skali roku
Osoby tworzące w ramach umowy o pracę utwory w rozumieniu prawa
autorskiego mogą korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów
Rozwiązanie stosowane w firmach, np.:
– informatycznych;
– agencjach reklamowych;
– biurach architektonicznych.
Osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą
Sposoby opodatkowania działalności gospodarczej
•
•
•
•
Skala 18% i 32%
Opodatkowanie liniowe 19%
Ryczał od przychodów – np. 5,5% przychodów z robót budowlanych
Karta podatkowa – np. usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych
związanych z zakładaniem instalacji dla ludności
Skala a opodatkowanie liniowe
• Opodatkowanie liniowe jest bardzo popularne
• Należy jednak pamiętać, iż nie zawsze musi być korzystne
• Wysokość podatku nie będzie zależeć tylko i wyłącznie od wysokości
stawki, ale też wysokości osiąganego zysku. Do wysokości 96.384 zł
mniejszy podatek zapłacimy korzystając z opodatkowania wg skali
podatkowej. Powyżej tej kwoty korzystniejszy będzie wybór stawki liniowej
• Jednak podatnik planując zyski może ich niedoszacować i wybór
opodatkowania wg skali podatkowej może powodować wyższy poziom
podatku, jeśli część dochodu zostałaby opodatkowana stawką podatkową
w wysokości 32%
Spółki osobowe a kapitałowe
Spółka osobowa
19%
19%
•
•
•
Spółka nie jest podatnikiem CIT/PIT
Podatnikami są wspólnicy
Wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki
13
Spółka kapitałowa
19%
Dywidenda
19%
Spółka
kapitałowa
14
Spółka z o.o. sp. k. – metoda na podwójne opodatkowanie
Spółka z o.o.
1%
100 %
99 %
Spółka
komandytowa
15
Optymalizacja poziomu
opodatkowania zysku lub
wykorzystania straty podatkowej
Obniżenia zysku można dokonać poprzez:
• Jednorazową amortyzację dla małych podatników i rozpoczynających
działalność od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o
łącznej wartości w ciągu roku do 50.000 EUR z wyłączeniami
• Ulgę technologiczną w postaci dodatkowych kosztów w wysokości 50%
wydatków na nabycie tzw. nowych technologii, np. oprogramowania
komputerowego – realna oszczędność 9,5% kwoty wydatków
• Przyspieszenie kosztów poprzez utworzenie funduszu szkoleniowego – już
wpłaty stanowią koszt podatkowy (ustawa o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy)
Strata podatkowa
• Strata to sytuacja gdy koszty podatkowe przewyższają przychody w danym
roku podatkowym
• Strata nie przepada – można rozliczyć ją w kolejnych 5 latach, ale nie
więcej niż 50% straty z danego roku (czyli stratę można rozliczyć
najszybciej w 2 kolejne lata)
Gdy nie można rozliczyć straty:
• Należy zmniejszyć koszty podatkowe, np. spowalniając amortyzację
• Przejąć podmiot, który generuje zysk – strata zostaje skompensowana z
zyskiem przejętego podmiotu
Przykłady optymalizacji podatkowej
w VAT
Czy warto być podatnikiem VAT?
• Możliwość wyboru przez przedsiębiorcę zwolnienia podmiotowego z VAT
lub rezygnacji z tego zwolnienia (próg 150 tyś. zł, ale nie dotyczy to
niektórych rodzajów działalności np. usług doradczych)
• W zależności od struktury kosztów (towary i usługi nabywane z VAT) wybór
opodatkowania może być korzystny – prawo do odliczenia VAT
• Dla podmiotów, których głównym kosztem są koszty pracy (bez VAT)
zwolnienie z VAT może być atrakcyjniejsze
Optymalizacja stawki VAT
• Dla klienta, który nie odlicza VAT (np. osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności opodatkowanej) stawka VAT jest cenotwórcza
• A zatem im niższa stawka VAT tym nasze usługi / towary atrakcyjniejsze –
niższa cena lub bardziej marżowe – cena jak u konkurencji stosującej
stawki wyższe
• Dobrym przykładem optymalizacji stawki VAT jest gastronomia:
– Kawa z mlekiem – usługa latte ze stawką 8%
– Zestaw precel + piwo ze stawką 8%
Optymalizacja wpłacania podatku
Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy
• Zasadą jest wpłacanie zaliczek w okresach miesięcznych
• Mali podatnicy oraz rozpoczynający działalność mogą wybrać wpłacanie
zaliczek na podatek dochodowy w okresach kwartalnych
• Wybór takiego rozwiązania nie zmniejsza co prawda wysokości
zobowiązania podatkowego ALE
• pozwala odroczyć w czasie koszty obciążeń podatkowych i zwiększyć
płynność w przedsiębiorstwie
Kwartalne okresy rozliczeniowe w VAT
• Wszyscy podatnicy mogą rozliczać się z VAT w okresach kwartalnych
• Kwartalne rozliczenia w VAT nie oznaczają jednak płatności kwartalnych –
wpłacane są zaliczki ryczałtowe lub rzeczywiste
• Mali podatnicy mogą wpłacać podatek za okresy kwartalne, co może
poprawić ich płynność finansową – przedłużenie możliwości dysponowania
środkami pieniężnymi
• Rozliczenie kwartalne może nie być atrakcyjne dla podatników
ubiegających się regularnie o zwrot
• Kwartalne rozliczenia w VAT to także mniej deklaracji – 4 zamiast 12
Kreowanie obowiązku podatkowego w VAT
• Zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia
faktury nie później niż 7. dnia od dnia wydania towarów lub wykonania
usługi.
• Wystawienie faktury w odpowiednim momencie może odroczyć powstanie
obowiązku podatkowego i w konsekwencji moment zapłaty podatku
• Wystawienie faktury na początku kolejnego miesiąca, np. 5 maja a nie 30
kwietnia spowoduje odroczenie płatności VAT do 25 czerwca (przy
rozliczeniach miesięcznych)
Orzecznictwo i interpretacje podatkowe
– możliwość optymalizacji
Straty i niedobory jako koszty podatkowe
• Kara umowna za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu w celu
zmniejszenia strat może być kosztem podatkowym
• Straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków
trwałych mogą być kosztem podatkowym – zgodnie z nowymi
orzeczeniami sądów likwidacja nie oznacza wyłącznie fizycznego
zniszczenia środka trwałego
• Niedobory i różnice inwentaryzacyjne mogą być kosztem podatkowym,
jeżeli są odpowiednio udokumentowane (protokół szkód) i nie są
zawinione przez podatnika
Leasing – korzyści podatkowe
• Opłaty leasingowe są kosztem
podatkowym
• Nie ma obowiązku prowadzenia tzw.
kilometrówki dla samochodów
osobowych w leasingu
• Opłata inicjalna od leasingu rozliczana
jest w kosztach podatkowych
jednorazowo (w momencie
poniesienia)
• Możliwość wykupienia leasingowanego
samochodu poniżej ceny rynkowej bez
ryzyka podatkowego
Remonty
• Dla celów księgowych – rozliczane w czasie
• Dla celów podatkowych – można je zaliczyć jednorazowo do kosztów
podatkowych
• Uwaga – remont a modernizacja
Sprzedaż towarów po preferencyjnej
cenie
• Sprzedaż towarów po znacznie
obniżonej cenie (np. za 1 zł) jest
gospodarczo uzasadniona jako
element strategii marketingowej
• Przychód = cena - VAT
• Koszty podatkowe = wszystkie koszty
związane z nabyciem / wytworzeniem
towaru
Faktury VAT
• Kopie faktur papierowych mogą być
przechowywane w formie elektronicznej
(pdf)
• Podatnik może odliczyć VAT z faktur
otrzymanych drogą elektroniczną (e-mail,
fax)
• Nowe rozporządzenie Ministra Finansów od
dnia 1 stycznia 2011 r.
• Wątpliwości – czy wystawca faktury
korygującej musi posiadać potwierdzenie jej
odbioru przez nabywcę (sprawa przed ETS)
Optymalizacja podatkowa – czy zatem
warto?
• Podatki to koszt prowadzenia działalności gospodarczej
• Warto je minimalizować, tak jak i inne pozycje kosztowe
• Oczywiście w granicach obowiązującego prawa ważąc wszystkie za i
przeciw
• Należy zawsze pamiętać, aby potencjalne oszczędności były wyższe od
kosztów wdrożenia optymalizacji (zmiana modelu biznesowego, koszty
doradztwa, itp.)
Dziękuję Państwu za uwagę
Rafał Ciołek
Doradca podatkowy nr 09785
tel.kom.: +48 604 496 335
e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards