Rafal_Szafraniec - Optymalizacja_podatkowa

advertisement
Optymalizacja podatkowa
Rafał Szafraniec
Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG
w Polsce
Optymalizacja rozliczeń podatkowych – czy warto?
„Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby przyjąć
masochistyczną zasadę, że strony powinny zawsze
regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób
najbardziej dla fiskusa korzystny”
Z. Radwański, Glosa do wyroku
NSA z dnia 10 listopada 1999 r., sygn. SA/Bk 289/99
„Brak jest także w przepisach prawa normy nakładającej
na podatnika obowiązek działania zmierzającego do maksymalizacji
zobowiązania podatkowego”
Prawomocny wyrok NSA z dnia 29 października 2010 r.
Optymalizacja podatkowa
Optymalizacja podatkowa to działanie w granicach prawa w celu:
• zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (uproszczenie
działalności oraz obniżenie podatków)
• poprawy jego płynności
• zmniejszenia ryzyka podatkowego
Optymalizacja a działania niezgodne z prawem
Optymalizacja podatkowa nie jest:
• oszustwem podatkowym
• wyłudzeniem
• uchylaniem się od opodatkowania
Powyższe zgodnie chociażby z kodeksem karnym skarbowym
stanowią przestępstwa lub wykroczenia ścigane z urzędu.
Przykłady optymalizacji podatkowej
w podatkach dochodowych
Osoba fizyczna nieprowadząca
działalności gospodarczej
Koszty uzyskania przychodów w umowie o pracę
• standardowy poziom kosztów to 1335 zł w skali roku
• osoby tworzące w ramach umowy o pracę utwory w
rozumieniu prawa autorskiego mogą korzystać z 50% kosztów
uzyskania przychodów
• rozwiązanie stosowane w firmach np.:
– informatycznych;
– agencjach reklamowych;
– biurach architektonicznych.
Osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą
Sposoby opodatkowania działalności gospodarczej
• skala 18% i 32%
• opodatkowanie liniowe 19%
• ryczał od przychodów np. 5,5% przychodów z robót
budowlanych
• karta podatkowa np. usługi w zakresie robót budowlanych
instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji dla ludności
Skala a opodatkowanie liniowe
• opodatkowanie liniowe jest bardzo popularne
• należy jednak pamiętać, iż nie zawsze musi być korzystne
• wysokość podatku nie będzie zależeć tylko i wyłącznie od wysokości
stawki, ale też wysokości osiąganego zysku. Do wysokości 96.384 zł
mniejszy podatek zapłacimy korzystając z opodatkowania wg skali
podatkowej. Powyżej tej kwoty korzystniejszy będzie wybór stawki liniowej
• jednak podatnik planując zyski może ich niedoszacować i wybór
opodatkowania wg skali podatkowej może powodować wyższy poziom
podatku, jeśli część dochodu zostałaby opodatkowana stawką podatkową
w wysokości 32%
Spółki osobowe a kapitałowe
Spółka osobowa
19%
19%
• spółka nie jest podatnikiem CIT/PIT
• podatnikami są wspólnicy
• wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki
13
Spółka kapitałowa
19%
Dywidenda
19%
Spółka
kapitałowa
14
Spółka z o.o. sp. k. – metoda na podwójne opodatkowanie
Spółka z o.o.
1%
100 %
99 %
Spółka
komandytowa
15
Optymalizacja poziomu
opodatkowania zysku lub
wykorzystania straty podatkowej
Obniżenia zysku można dokonać poprzez:
• jednorazową amortyzację dla małych podatników i rozpoczynających
działalność od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o
łącznej wartości w ciągu roku do 50 000 EUR z wyłączeniami
• ulgę technologiczną w postaci dodatkowych kosztów w wysokości 50%
wydatków na nabycie tzw. nowych technologii np. oprogramowania
komputerowego – realna oszczędność 9,5% kwoty wydatków
• przyspieszenie kosztów poprzez utworzenie funduszu szkoleniowego – już
wpłaty stanowią koszt podatkowy (ustawa o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy)
Strata podatkowa
• Strata to sytuacja gdy koszty podatkowe przewyższają przychody w danym
roku podatkowym
• Strata nie przepada – można rozliczyć ją w kolejnych 5 latach ale nie więcej
niż 50% straty z danego roku (czyli stratę można rozliczyć najszybciej w 2
kolejne lata)
Gdy nie można rozliczyć straty:
•
•
Należy zmniejszyć koszty podatkowe np. spowalniając amortyzację
Przejąć podmiot, który generuje zysk – strata zostaje skompensowana z zyskiem
przejętego podmiotu
Przykłady optymalizacji podatkowej
w VAT
Czy warto być podatnikiem VAT?
•
możliwość wyboru przez przedsiębiorcę zwolnienia podmiotowego z VAT lub
rezygnacji z tego zwolnienia (próg 150 tyś. zł, ale nie dotyczy to niektórych
rodzajów działalności np. usług doradczych)
•
w zależności od struktury kosztów (towary i usługi nabywane z VAT) wybór
opodatkowania może być korzystny – prawo do odliczenia VAT
•
dla podmiotów, których głównym kosztem są koszty pracy (bez VAT) zwolnienie z
VAT może być atrakcyjniejsze
Optymalizacja stawki VAT
•
Dla klienta, który nie odlicza VAT (np. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
opodatkowanej) stawka VAT jest cenotwórcza
•
A zatem im niższa stawka VAT tym nasze usługi / towary atrakcyjniejsze – niższa
cena lub bardziej marżowe – cena jak u konkurencji stosującej stawki wyższe
•
Dobrym przykładem optymalizacji stawki VAT jest gastronomia:
•
Kawa z mlekiem – usługa latte ze stawką 8%
•
Zestaw precel + piwo ze stawką 8%
Optymalizacja wpłacania podatku
Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy
•
Zasadą jest wpłacanie zaliczek w okresach miesięcznych
• Mali podatnicy oraz rozpoczynający działalność mogą wybrać wpłacanie zaliczek
na podatek dochodowy w okresach kwartalnych
•
•
Wybór takiego rozwiązania nie zmniejsza co prawda wysokości zobowiązania
podatkowego ALE
pozwala odroczyć w czasie koszty obciążeń podatkowych i zwiększyć płynność w
przedsiębiorstwie
Kwartalne okresy rozliczeniowe w VAT
•
Wszyscy podatnicy mogą rozliczać się z VAT w okresach kwartalnych.
• Kwartalne rozliczenia w VAT nie oznaczają jednak płatności kwartalnych – wpłacane
są zaliczki ryczałtowe lub rzeczywiste.
• Mali podatnicy mogą wpłacać podatek za okresy kwartalne, co może poprawić ich
płynność finansową – przedłużenie możliwości dysponowania środkami pieniężnymi
• Rozliczenie kwartalne może nie być atrakcyjne dla podatników ubiegających się
regularnie o zwrot.
•
Kwartalne rozliczenia w VAT to także mniej deklaracji – 4 zamiast 12
Kreowanie obowiązku podatkowego w VAT
• Zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury nie
później niż 7. dnia od dnia wydania towarów lub wykonania usługi.
• Wystawienie faktury w odpowiednim momencie może odroczyć powstanie
obowiązku podatkowego i w konsekwencji zapłaty podatku
• Wystawienie faktury na początku kolejnego miesiąca np. 5 maja a nie 30 kwietnia
spowoduje odroczenie płatności VAT do 25 czerwca (przy rozliczeniach miesięcznych)
Optymalizacja podatkowa – czy zatem
warto?
• Podatki to koszt prowadzenia działalności gospodarczej
• Warto je minimalizować tak jak i inne pozycje kosztowe
• Oczywiście w granicach obowiązującego prawa ważąc wszystkie za i
przeciw
• Należy zawsze pamiętać, aby potencjalne oszczędności były wyższe od
kosztów wdrożenia optymalizacji (zmiana modelu biznesowego, koszty
doradztwa itp.)
Dziękuję Państwu za uwagę
Rafał Szafraniec
Doradca podatkowy nr 11032
tel.kom.: 512 047 589
e-mail: [email protected]
Download