Elastyczność popytu i podaży

advertisement
Zadanie 3.
Rysunek przedstawia krzywą możliwości produkcyjnych pewnego społeczeństwa w
dziedzinie aparatów fotograficznych i zegarków.
a. Określ każdą z poniższych kombinacji jako efektywną, nieefektywną lub nieosiągalną: I
– 60 aparatów i 200 zegarków, II – 60 zegarków i 80 aparatów, III – 300 zegarków i 35
aparatów, IV – 300 zegarków i 40 aparatów, V – 58 aparatów i 250 zegarków.
b. Załóżmy, że dane społeczeństwo produkuje
300 zegarków i 40 aparatów, ale chce
wytworzyć dodatkowo 20 aparatów. Z jakiej
liczby zegarków musi zrezygnować, aby
mogło wyprodukować 20 dodatkowych
aparatów.
c. Z jakiej liczby zegarków trzeba by
zrezygnować, aby możliwe było zwiększenie
produkcji aparatów o następne 20 sztuk, tj. do
80 sztuk?
d. Wyjaśnij różnicę między kształtem krzywej
transformacji na rysunku 1, a kształtem
krzywej, którą wykreśliłeś w zadaniu 1.
Wprowadzenie do mikroekonomii. Rynek, popyt, podaż.
Zadanie 1.
W plemieniu zamieszkującym tropikalną wyspę jest 5 osób, które zajmują się zrywaniem
orzechów kokosowych lub łowieniem ryb. Bez względu na liczbę zatrudnionych przy
danym zajęciu, jeden zatrudniony może zerwać 20 orzechów albo złowić 10 ryb dziennie.
a. Wykreśl krzywą możliwości produkcyjnych plemienia.
b. Załóżmy, że dzięki wynalezieniu nowej techniki wspinania się na palmę kokosową zbiór
orzechów stał się łatwiejszy i jeden zatrudniony może zerwać 28 orzechów. Wykreśl nową
krzywą transformacji.
Zadanie 2.
Rysunek przedstawia krzywa możliwości produkcyjnych społeczeństwa, które
wytwarza dobra prywatne i dobra publiczne.
B
dobra publiczne
D
C
Zadanie 4.
Plemię zamieszkałe w dżungli zajmuje się
połowem ryb i zbieraniem mango. Krzywa
możliwości produkcyjnych tego plemienia
przedstawiona jest na rysunku. Która kombinacja
obu dóbr jest dla plemienia osiągalna przy
obecnym stanie zasobów?
a. Tylko A. b. Tylko B. c. A i B. d. A, B i C.
e. Tylko D.
A
dobra prywatne
Na podstawie rysunku uzupełnij poniższe zadania:
a. Jeżeli kombinacja produkcji dóbr prywatnych i dóbr publicznych przesunie się z punktu
B do punktu C, świadczy to o __________________ produkcji dóbr prywatnych oraz
_________________ produkcji dóbr publicznych;
b. Jeżeli społeczeństwo wybiera kombinację produkcji odpowiadającą produktowi A,
wówczas zasoby wykorzystane do produkcji dóbr publicznych oraz dóbr prywatnych
______________________________;
c. W sytuacji, gdy kombinacja produkcji przedstawionych na wykresie dóbr prywatnych i
dóbr publicznych przesunie się z punktu A do punktu C, wówczas świadczy to o
_______________ produkcji dóbr prywatnych i _______________produkcji dóbr
publicznych;
d. Kombinacja produkcji dóbr prywatnych i publicznych odpowiadająca punktowi A
świadczy o kombinacji ___________________________;
e. Kombinacje produkcji obu dóbr odpowiadające punktom B i C leżącym na krzywej
możliwości produkcyjnych są kombinacjami _________________________;
f. kombinacja produkcji dwóch dóbr, odpowiadająca punktowi D oznacza, że jest ona
kombinacją __________________________.
Zadanie 5.
Jan Kowalski w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych zapisuje się na
trzymiesięczny kurs rachunkowości zarządczej, który kosztuje 1000 zł. Uczestnictwo w
kursie wymaga jednak od pana Kowalskiego skorzystania z bezpłatnego urlopu, co
oznacza utratę zarobku w wysokości 1800 zł. W celu opłacenia kursu J a n Kowalski
musi wypłacić ze swojego rachunku bankowego 600 zł, a 400 zł musi pożyczyć w
banku na pól roku. Utracone oprocentowanie z tytułu wycofania pieniędzy z banku
wynosi 40 zł, zaś oprocentowanie zaciągniętego kredytu wynosi 60 zł . Koszty związane
z dojazdem na kurs wynoszą 100 zł. Oblicz wartość utraconych alternatywnych
możliwości rozdysponowania posiadanych przez Jana Kowalskiego zasobów
pieniężnych i czasu.
1
Zadanie 6.
Na rysunku przedstawiono krzywą możliwości produkcyjnych pewnej gospodarki,
która wytwarza dobra konsumpcyjne i dobra inwestycyjne.
Zadanie 8.
Na rysunku krzywa popytu na pióra uległa przesunięciu. Które z czynników mogły
spowodować owo przesunięcie?
do
br
a
in
w
es
ty
cy
jn
e
dobra konsumpcyjne
a. Spadek cen substytutów piór.
b. Spadek cen produktów komplementarnych.
c. Spadek cen surowców stosowanych do wyrobu piór.
d. Spadek dochodów konsumentów (traktujemy pióra jako dobro niższego rzędu).
e. Spadek dochodów konsumentów (tym razem uznajemy pióra za dobro normalne).
f. Reklama piór.
Zaznacz na rysunku:
a. poprawę technologii produkcji dóbr konsumpcyjnych,
b. pogorszenie technologii produkcji dóbr inwestycyjnych.
c. poprawę technologii produkcji obu dóbr.
Zadanie 7.
Musimy odróżnić przesunięcia (przemieszczenia) krzywych popytu i podaży od przesunięć
dokonujących się wzdłuż tych krzywych. W odpowiednich kolumnach tablicy umieść
krzyżyki pokazujące efekty zmian każdego z wymienionych czynników, przyjmowanych
jako dane przy wykreślaniu krzywych popytu i podaży względem ceny (w każdym wierszu
powinny być dwa krzyżyki).
Zmiana
Przesunięcie
Ruch po
Przesunięcie
Ruch po
czynnika
krzywej popytu
krzywej
krzywej podaży
krzywej
popytu
podaży
Zmiana cen
dóbr
substytucyjnych
Zastosowanie
nowej techniki
produkcji
Moda na dany
towar
Zmiana
dochodów
Zmiana
kosztów
produkcji
Zadanie 9.
Rysunek przedstawia przemieszczenie krzywej podaży namiotów. Które z czynników
mogły spowodować owo przesunięcie?
a. Wdrożenie nowej metody produkcji namiotów.
b. Spadek cen uzupełniającego wyposażenia turystyczno-kempingowego.
c. Wzrost stawek płac pracowników zatrudnionych przy produkcji namiotów.
d. Wzrost dochodów konsumentów (załóżmy, że namiot zaliczany jest do dóbr
normalnych).
2
Zadanie 10.
Rysunek ilustruje sytuację na rynku jaj. Rząd postanawia chronić producentów
ustanawiając gwarantowane ceny minimalne. Nie sprzedane nadwyżki towaru są
interwencyjnie skupowane przez państwo po ustalonej cenie.
Test wielokrotnego wyboru
1. Ekonomia pozytywna:
a) zajmuje się sadami wartościującymi o tym, jak gospodarka powinna funkcjonować,
b) koncentruje się wyłącznie na analizowaniu zjawisk i procesów gospodarczych w taki
sposób, aby możliwe było przewidywanie ich przebiegu,
c) bada zjawiska gospodarcze i prawa, którymi są związane bez dokonywania
jakichkolwiek sądów i opinii,
d) ocenia rzeczywistość gospodarczą według określonych sądów i norm etycznych w
postaci zaleceń.
2. Makroekonomia jest działem ekonomii, który:
a) zajmuje się badaniem procesów podejmowania decyzji przez poszczególne podmioty
rynkowe,
b) bada mechanizmy funkcjonowania poszczególnych rodzajów i form rynku,
c)zajmuje się badaniem gospodarki narodowej jako całości,
d) zajmuje się badaniem agregatowych wielkości ekonomicznych odnoszących się do całej
gospodarki, a także próbuje zidentyfikować siły i czynniki określające kształtowanie się
poziomu i zmian tych agregatów.
3. Dobra ekonomiczne:
a) są wynikiem społecznego procesu produkcji,
b) występują zawsze w ilości ograniczonej w stosunku do potrzeb,
c) dostępne są bez ponoszenia kosztów,
d) nie wymuszają na człowieku dokonywania wyborów.
4. Ziemia przynosi dochód w postaci:
a) procentu, b) płacy, c) renty gruntowej, d) tantiemy.
5. Zjawisko rzadkości:
a) oznacza, ze nigdy nie możemy mieć wszystkiego, co byśmy chcieli mieć,
b) jest konsekwencją ograniczoności zasobów,
c) zmusza podmioty gospodarujące do dokonania wyborów związanych
z alokacja będących w ich dyspozycji zasobów,
d) kreuje potrzeby ludzkie.
6. Krzywa możliwości produkcyjnych:
a) przedstawia problem rzadkości, konieczności wyboru i kosztu alternatywnego,
b) jest graficzną ilustracją różnych kombinacji dóbr, które mogą być wytworzone przy
pełnym i efektywnym wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów,
c) określa ilość dobra, z jakiej trzeba zrezygnować, aby otrzymać określoną ilość innego
dobra,
d) przedstawia, wszystkie możliwe kombinacje dwóch dóbr, jakie gospodarka może
wytworzyć przy pełnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów.
7. Punkty leżące na krzywej możliwości produkcyjnych oznaczają rozwiązania
produkcyjne:
a) efektywne, b) nieefektywne, c) nieosiągalne,
d) gwarantujące pełne wykorzystanie dostępnych czynników wytwórczych.
a. Jak ukształtowałyby się cena i
ilość jaj oferowanych i
nabywanych w stanie równowagi
rynku, gdyby nie było interwencji
państwa?
b. Jaki poziom osiągnęłaby cena
rynkowa, gdyby rząd gwarantował
cenę P1?
c. Jakie byłyby rozmiary popytu
przy tej cenie?
d. Jaką ilość jaj musiałby zakupić
rząd przy takiej cenie?
e. Ile wyniosłaby cena rynkowa,
gdyby rząd gwarantował cenę P3?
f. Jakie byłyby rozmiary popytu
przy tej cenie?
g. Jaką ilość jaj musiałby zakupić
rząd?
Zadanie 11.
Wiedząc, że równania popytu i podaży na rynku truskawek mają postać:
QPp=8P+60
QPd=-2P+100
a. Oblicz cenę równowagi,
b. Przy jakiej ilości truskawek rynek jest zrównoważony?
Zadanie 12.
Funkcja popytu na pszenicę dana jest wzorem QPp=1500-5P, funkcja podaży: QPd=200+5P.
Z pewnych powodów rząd ustala cenę pszenicy w wysokości P=140 zł za kwintal,
zobowiązując się jednocześnie zakupić nadwyżkę pszenicy po tej cenie. Ile pieniędzy rząd
przeznaczy na zakup pszenicy?
3
8. Które z poniższych czynników mogą spowodować przesunięcie krzywej
możliwości produkcyjnych w dół:
a) wzrost poziomu wykształcenia, b) spadek wskaźnika aktywności zawodowej,
c) malejące inwestycje,
d) pogorszenie technologii produkcji.
9. Które z poniższych problemów dotyczą problematyki mikroekonomicznej:
a) polityka fiskalna rządu,
b) decyzje konsumpcyjne podejmowane przez poszczególnych konsumentów,
c) sposoby minimalizowania kosztów przez przedsiębiorstwo,
d) zyski przemysłu odzieżowego.
10. Koszt alternatywny to:
a) inaczej koszt utraconych korzyści,
b) ilość dóbr i usług z jakich muszą zrezygnować podmioty gospodarcze, ze względu na to,
że ich aktualna podaż jest mniejsza od popytu,
c) koszt, który występuje wtedy, gdy posiadane zasoby czynników wytwórczych są
niewystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb,
d) koszt, który ponosimy zawsze, gdy dokonujemy wyboru.
11. Które z poniższych problemów stanowią przedmiot makroekonomii:
a) całkowita wielkość produkcji firmy,
b) polityka monetarna,
c) wyrównywanie oszczędności krajowych z inwestycjami,
d) czynniki określające wielkość produktu narodowego brutto.
12. Przesunięcie krzywej popytu na prawo oznacza:
a) zwiększenie wielkości popytu przy każdej cenie,
b) zwiększenie popytu przy każdej cenie,
c) zmniejszenie wielkości popytu przy każdej cenie,
d) spadek popytu przy każdej cenie.
13. Które spośród niżej wymienionych czynników nie spowodują ruchu wzdłuż krzywej
popytu?
a) zmiany cen dóbr substytucyjnych i komplementarnych,
b) gusty konsumentów i moda,
c) zmiana ceny danego dobra,
d) sprzedaż ratalna.
14. Które z poniższych dóbr zaliczysz do substytucyjnych?
a) buty i sznurówki,
b) pióra i długopisy,
c) kawa i herbata,
d) masło i margaryna.
15. Które z poniższych zadań jest ilustracją prawa podaży?
a) strajk pielęgniarek spowodował obniżenie podaży świadczonych usług,
b) spadek podatku dochodowego spowodował wzrost podaży samochodów,
c) eksport truskawek za granice spowodował ograniczenie podaży truskawek na rynku
krajowym,
d) spadek ceny kawy na rynkach światowych spowodował zdecydowany spadek jej podaż
ceteris paribus.
16. Efektowi substytucji odpowiada:
a) zmiana struktury popytu, polegająca na zastępowaniu dobra relatywnie droższego
przez dobro relatywnie tańsze,
b) zmiana dochodów realnych spowodowana zmianami cen dobra,
c) spadek wielkości popytu na dane dobro na skutek wzrostu ceny tego dobra,
d) wzrost wielko ści popytu na dane dobro w wyniku spadku jego ceny.
17. Wzrost ceny kawy powoduje:
a) spadek wielkości popytu na kawę,
b) wzrost popytu na herbatę,
c) spadek popytu na śmietankę do kawy,
d) wzrost popytu na cukier w kostkach.
18. Z dobrami komplementarnymi mamy do czynienia wówczas, gdy:
a) oba dobra są konsumowane łącznie w celu zaspokojenia tej samej potrzeby,
b) wzrost ceny jednego dobra powoduje wzrost popytu na drugie dobro,
c) zaspokojenie danej potrzeby wymaga konsumpcji jednego lub drugiego dobra.
d) wzrost ceny jednego dobra powoduje spadek popytu na drugie dobro.
19. Załóżmy, że dobra X i Y są dobrami substytucyjnymi. Wzrost ceny dobra X
powoduje:
a) spadek wielkości popytu na dobro X i przesunięcie krzywej popytu na dobro Y na
prawo,
b) spadek wielkości popytu na dobro X i przesunięcie krzywej popytu na dobro Y w
dół,
c) spadek popytu na dobro X i przesunięcie krzywej popytu na dobro Y w górę,
d) przesunięcie krzywych popytu dobra X i dobra Y.
20. Ilustracją graficzną wzrostu ceny atramentu będzie na rynku wiecznych piór:
a) ruch w górę po krzywej popytu,
b) ruch w dół po krzywej podaży,
c) przesunięcie krzywej popytu w lewo,
d) przesunięcie krzywej popytu w górę.
21. Spadek ceny którego z poniższych produktów spowoduje zmniejszenie popytu na
kawę?
a) herbaty,
b) kawy.
c) śmietanki,
d) ciasteczek deserowych.
22. Niskie zbiory rzepaku w Polsce spowodują:
a) zwiększenie popytu na olej rzepakowy,
b) wzrost ceny oleju słonecznikowego,
c) spadek podaży rzepaku,
d) wzrost ceny oleju rzepakowego.
4
Download