Reklama

advertisement
4
wykład IV
18.03.2013
Systemy regulacji
Można założyć, że istnieją dwa odrębne systemy regulacji mędzynarodowej. Są do standardy
rachunkowości reprezentowane przez regulacje rachunkowości głównie w Stanach Zjednoczonych
wydane jako Ogólnie Akceptowane Zasady Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accouting
Principles, U.S. GAAP) oraz regulacje …
IFRS używane są nie tylko w UE, ale także w krajach takich jak hangkonk, Sustrala, Malezja itd. Na
dzień 27 sierpnia 2008 ponad 113 państwa świata, łącznie z całą Europą wymagało lub zezwalało na
sprawozdawczość zgodną z IFRS. Około 85 z nich wymagało stosowania IFRS w
przedsiębiorstwach krajowych notowanych na giełdzie.
Istnieje pewna hierarchia IFRS, związana ze stosowaniem polityki rachunkowości dla każdej
transakcji. Kiedy mamy do czynienia ze szczególnym rodzajem trancakcji, polityka rachunkowości
jest determinowana przez stosowanie standardów lub interpretacji i rozważanie w związku z
poradami implementacyjnymi. W przypadku raku standardu lub interpretacji, która szczególnie
odnosi się do danej transakcji, kierownictwo zastosuje taką politykę rachunkowości, która
doprowadza do informacji która jest:
związana z ekonomicznymi potrzebami podejmowania decyzji przez użytkowników,
wiarygodna, że sprawozdanie finansowe spełnia następujące cechy jakościowe:
reprezentuje wierne i bezstronnie pozycję finansową, wyniki finansowe, przepływy pieniężne,
odzwierciedla ekonomiczną naturę transakcji,
jest neutralna (tzn. wolna od kosztów)
jest ostrożna
jest kompletna we wszystkich materialnych szacunkach,
Można więc stwierdzić, że IFRS są oparte na ogólnych zasadach, zwanych nadrzędnymi zasadami
rachunkowości, którym podporządkowane są szczegółowe regulacje, a w miarę braku
szczegółowych regulacji muszą być przestrzegany
Stany Zjednoczone ogólnie zaakceptowały, że literatura Ogólnie Akceptowanych Zasad
Rachunkowości (US GAAP) jest oparta na regułach (przepisach). Między innymi z tego powodu
literatura USGAAP jest bardziej wielotomowa niż literatura IFRS.
Na wspólnym spotkaniu we wrześniu 2002 International Accounting Standards Board oraz Financial
Acconunting Standards Board uzgodniły że będą działać razem w kierunku opracowania w pełni
zgodnych i wysokiej jakości standardów sprawozdania finansowego, które mogłoby być stosowane
zarówno w kraju jak i za granicą. Taki wspólny wysiłek jest czasem określany jako
międzynarodowa zbieżność ogólnie przyjętych zasad księgowania w USA…
W efekcie dążeń do jednolitości sprawozdań finansowych, ujednolicanie regulacji prawnych
rachunkowości przybrałtępujące formy:
(…)
… Board IASB), którego efektem prac są MSSF i która zrzesza ponad 100 organizacji zawodowych
Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (ang. The Financal Accounting Standards Board,
FASB) działa w Stanach Zjednoczonych wydając ogólnie akceptowane zasady rachunkowości (ang.
Generally Accepted Accounting Principles, U.S. GAAP)
Międzynarodowa Federacja Księgowych (ang. The International Federation of…
… Commitees IFRIC), którą powołano dla pomocy Radzie Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości w kreowaniu i doskonaleniu MSSF zwłaszcza w obszarach w których mogłyby …
Do ulepszania i wzmacniania dobrych praktyk rachunkowości przyczynia się też Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd (ang. The Securities and Exchange Commission SEC) która jako niezależna
agencja USA stawia wymagania m.in…
… czy Uchwał Komisji Nadzoru Finansowego. W razie braku uregulowań w ustawie o rach przeds
powinno kierować się krajowymi standardami rachunkowości a w następnej kolejności IFRS.
Jednakże wszystkie spółki notowane na giełdzie państw członkowskich UE a więc także na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie muszą od 2005 roku sporządzać skonsolidowane spr fin w
zgodzie z IFRS. Polska Uor nałożyła ten wymóg…
…
wykład IV
18.03.2013
Systemy regulacji
Można założyć, że istnieją dwa odrębne systemy regulacji mędzynarodowej. Są do standardy
rachunkowości reprezentowane przez regulacje rachunkowości głównie w Stanach Zjednoczonych
wydane jako Ogólnie Akceptowane Zasady Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accouting
Principles, U.S. GAAP) oraz regulacje …
IFRS używane są nie tylko w UE, ale także w krajach…
Podstawowe zagadnienia- opracowanie
Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 2
Podstawy prawne i wytyczne z zakresu rachunkowości
Regulacje prawne rachunkowości - wykład
Standardy sprawozdawczości finansowej - wykład 1
Pytania na egzamin - sprawozdawczość finansowa
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download