Jarosław Gryz, Podstawy teorii bezpieczeństwa, AON 2011.

advertisement
Prof. dr hab. Jarosław Gryz
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Studia stacjonarne
Pełny
opis:
Przedmiot dotyczy analizy pojęcia: bezpieczeństwo międzynarodowe, jego
złożoności, działań podejmowanych przez wybrane podmioty w środowisku
międzynarodowym.
Treści kształcenia
- Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie międzynarodowym
- Zakres, formy, charakter bezpieczeństwa międzynarodowego
- Pojmowanie bezpieczeństwa międzynarodowego.
- Typologia bezpieczeństwa narodowego.
- Strategiczne, instytucjonalne, inne podstawy bezpieczeństwa
międzynarodowego.
- Znaczenie ideologicznych, religijnych i narodowościowych czynników dla
bezpieczeństwa międzynarodowego.
- Ewolucja bezpieczeństwa międzynarodowego.
Lp.
Temat zajęć
1 Projekcja globalnych zmian
strategicznych
2
3
4
Wyzwania w środowisku
bezpieczeństwa
międzynarodowego dla państw
UE i NATO
Formułowanie strategii
podmiotów: dążenie do
zapewnienia ich
bezpieczeństwa
międzynarodowego
Polityka bezpieczeństwa
międzynarodowego Polski
5
Teoretyczna wykładnia
pojmowania bezpieczeństwa
międzynarodowego
6
Środowisko bezpieczeństwa
międzynarodowego: charakter
wyzwań i ich znaczenie dla
bezpieczeństwa podmiotów
Treść zajęć
Wykłady
Wprowadzenie do problematyki
bezpieczeństwa
międzynarodowego
Określenie charakteru
współczesnych wyzwań dla
państw wspólnoty
transatlantyckiej
3
Teoretyczna wykładnia
tworzenia strategii
bezpieczeństwa podmiotów w
stosunkach międzynarodowych
3
Wykładnia polskiej polityki
bezpieczeństwa w stosunkach
międzynarodowych
Na podstawie wybranych teorii i
modeli ukazanie sposobów
pojmowania bezpieczeństwa
międzynarodowego
Metodą „burzy mózgów”
ustalenie, które wyzwania i w
jakim charakterze determinują
bezpieczeństwo
3
Ćwiczenia
3
3
3
7
Formułowanie strategii
bezpieczeństwa
międzynarodowego Polski
8
UE i NATO: wyzwania,
zagrożenia, szanse dla koncepcji
oraz realizacji działań
organizacji
9
Projekcja globalnych zmian
strategicznych w środowisku
bezpieczeństwa
międzynarodowego
Gra strategiczna
10
międzynarodowe państw i
organizacji
Metodą „śnieżnej kuli” ustalenie
stanowiska ws. określenia
optymalnej strategii
bezpieczeństwa
międzynarodowego RP
Przy pomocy analizy SWOT
określenie wyzwań, zagrożeń
oraz szans dla realizacji działań
UE i NATO (casus kryzysu
migracyjnego)
Przy pomocy „mapy mentalnej”
określić zmiany strategiczne w
środowisku bezpieczeństwa
międzynarodowego
Przy wykorzystaniu wykładni
Roberta Gilpina określenie
wyboru właściwej polityki
bezpieczeństwa podmiotów
3
3
3
3
Literatura podstawowa:
Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Zesp. Autorski, Wyd.AON,
Warszawa 2008.
Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Zesp. Autorski, Wyd. Bellona, Warszawa
2006.
Pawłowski J., Red. Nauk., Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką.
Wyd. MON, 2011.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, BBN – STR INTERNET, 2013.
Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Wyd. MON- STR. INTERNET, 2014 r
Jarosław Gryz, Bezpieczeństwo państwa. Władza – Polityka – Strategia, AON 2013.
Hans J. Morgenthau, Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa 2010.
Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Ken Booth, Theory of World Security, University of Wales, Aberystwyth, December 2007
Literatura uzupełniająca:
Nowakowski Z. Szafran H. Szafran R., Bezpieczeństwo w XXI wieku. Wyd. RS DRUK
Drukarnia Wydawnictwo, Rzeszów 2009.
Kuźniar R, Polityka i siła, Wyd. Scholar, Warszawa 2005.
Jarosław Gryz, Podstawy teorii bezpieczeństwa, AON 2011.
Efekty
kształcenia:
Kryteria
oceniania:
Student, który zaliczył moduł
Formy
zajęć/metody
dydaktyczne
prowadzące do
osiągnięcia danego
efektu kształcenia
Sposoby
weryfikacji
każdego z
wymienionych
efektów
kształcenia
zaznajomienie z tradycyjnym
i współczesnym
(nowoczesnym) pojęciem
bezpieczeństwa
międzynarodowego
wykład
kolokwium
analiza znaczenia
ideologicznych, religijnych
i narodowościowych
czynników z zakresu teorii
i praktyki bezpieczeństwa
międzynarodowego
wykład
kolokwium
zapoznanie z poglądami na rolę
mocarstw w kształtowaniu
bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego
ćwiczenia
rachunkowe,
ćwiczenia
problemowe
referat pisemny
umiejętność określania prognoz
rozwoju bezpieczeństwa:
ćwiczenia
uniwersalistycznej,
problemowe
ogólnoeuropejskiej oraz
euroatlantyckiej
referat pisemny
na ocenę 3
na ocenę 4
na ocenę 5
zaznajomienie z
tradycyjnym
i współczesnym
(nowoczesnym)
pojęciem
bezpieczeństwa
międzynarodowego
nie tylko osiągnął
poziom wiedzy
i umiejętności
wymagany na ocenę
3, ale również
posługuje się
teoriami
bezpieczeństwa do
identyfikacji
i projektowania
bezpieczeństwa
nie tylko osiągnął
poziom wiedzy
i umiejętności
wymagany na ocenę 4,
ale również posługuje
się teoriami
bezpieczeństwa w
oparciu o paradygmaty
bezpieczeństwa
analiza znaczenia
ideologicznych,
religijnych
i narodowościowych
czynników z zakresu
teorii i praktyki
nie tylko osiągnął
poziom wiedzy
i umiejętności
wymagany na ocenę
3, ale również
rozumie kategorie
nie tylko osiągnął
poziom wiedzy
i umiejętności
wymagany na ocenę 4,
ale również ma wiedzę
w zakresie podstaw
bezpieczeństwa
międzynarodowego
bezpieczeństwa w
kontekście
wewnętrznym
i zewnętrznym
myślenia teoretycznego
o bezpieczeństwie
współczesnym z
odwołaniem do wiedzy
minionych wieków
zapoznanie z poglądami
na rolę mocarstw w
kształtowaniu
bezpieczeństwa
narodowego
i międzynarodowego
nie tylko osiągnął
poziom wiedzy
i umiejętności
wymagany na ocenę
3, ale również
rozumie rolę
i znaczenie edukacji
w zakresie teorii
bezpieczeństwa w
kontekście rozwoju
społecznego
nie tylko osiągnął
poziom wiedzy
i umiejętności
wymagany na ocenę 4,
ale również zna
strategię doktryn walki,
sposobów ich realizacji,
od starożytności do
czasów współczesnych
umiejętność określania
prognoz rozwoju
bezpieczeństwa:
uniwersalistycznej,
ogólnoeuropejskiej oraz
euroatlantyckiej
nie tylko osiągnął
poziom wiedzy
i umiejętności
wymagany na ocenę
3, ale również potrafi
wskazać
najważniejsze
zagrożenia
terroryzmem we
współczesnym
świecie
nie tylko osiągnął
poziom wiedzy
i umiejętności
wymagany na ocenę 4,
ale również rozumie
charakter i sposoby
przeciwdziałania
wojnie w zarodku
konfliktu zbrojnego
Prof. dr hab. Jarosław Gryz
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Studia niestacjonarne
Pełny
opis:
Przedmiot dotyczy analizy pojęcia: bezpieczeństwo międzynarodowe, jego
złożoności, działań podejmowanych przez wybrane podmioty w środowisku
międzynarodowym.
Treści kształcenia
- Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie międzynarodowym
- Zakres, formy, charakter bezpieczeństwa międzynarodowego
- Pojmowanie bezpieczeństwa międzynarodowego.
- Typologia bezpieczeństwa narodowego.
- Strategiczne, instytucjonalne, inne podstawy bezpieczeństwa
międzynarodowego.
- Znaczenie ideologicznych, religijnych i narodowościowych czynników dla
bezpieczeństwa międzynarodowego.
- Ewolucja bezpieczeństwa międzynarodowego.
Lp.
Temat zajęć
1 Projekcja globalnych zmian
strategicznych
2
3
4
5
Wyzwania w środowisku
bezpieczeństwa
międzynarodowego dla państw
UE i NATO
Formułowanie strategii
podmiotów: dążenie do
zapewnienia ich
bezpieczeństwa
międzynarodowego
Środowisko bezpieczeństwa
międzynarodowego: charakter
wyzwań i ich znaczenie dla
bezpieczeństwa podmiotów
Formułowanie strategii
bezpieczeństwa
międzynarodowego Polski
Treść zajęć
Wykłady
Wprowadzenie do problematyki
bezpieczeństwa
międzynarodowego
Określenie charakteru
współczesnych wyzwań dla
państw wspólnoty
transatlantyckiej
3
Teoretyczna wykładnia
tworzenia strategii
bezpieczeństwa podmiotów w
stosunkach międzynarodowych
3
Metodą „burzy mózgów”
ustalenie, które wyzwania i w
jakim charakterze determinują
bezpieczeństwo
międzynarodowe państw i
organizacji
Metodą „śnieżnej kuli” ustalenie
stanowiska ws. określenia
optymalnej strategii
bezpieczeństwa
międzynarodowego RP
Ćwiczenia
3
3
3
6
UE i NATO: wyzwania,
zagrożenia, szanse dla koncepcji
oraz realizacji działań
organizacji
Przy pomocy analizy SWOT
określenie wyzwań, zagrożeń
oraz szans dla realizacji działań
UE i NATO (casus kryzysu
migracyjnego)
3
Literatura podstawowa:
Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Zesp. Autorski, Wyd.AON,
Warszawa 2008.
Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Zesp. Autorski, Wyd. Bellona, Warszawa
2006.
Pawłowski J., Red. Nauk., Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką.
Wyd. MON, 2011.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, BBN – STR INTERNET, 2013.
Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Wyd. MON- STR. INTERNET, 2014 r
Jarosław Gryz, Bezpieczeństwo państwa. Władza – Polityka – Strategia, AON 2013.
Hans J. Morgenthau, Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa 2010.
Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Ken Booth, Theory of World Security, University of Wales, Aberystwyth, December 2007
Literatura uzupełniająca:
Nowakowski Z. Szafran H. Szafran R., Bezpieczeństwo w XXI wieku. Wyd. RS DRUK
Drukarnia Wydawnictwo, Rzeszów 2009.
Kuźniar R, Polityka i siła, Wyd. Scholar, Warszawa 2005.
Jarosław Gryz, Podstawy teorii bezpieczeństwa, AON 2011.
Efekty
kształcenia:
Student, który zaliczył moduł
Formy
zajęć/metody
dydaktyczne
prowadzące do
osiągnięcia danego
efektu kształcenia
Sposoby
weryfikacji
każdego z
wymienionych
efektów
kształcenia
zaznajomienie z tradycyjnym
i współczesnym
(nowoczesnym) pojęciem
bezpieczeństwa
międzynarodowego
wykład
kolokwium
analiza znaczenia
ideologicznych, religijnych
wykład
kolokwium
i narodowościowych
czynników z zakresu teorii
i praktyki bezpieczeństwa
międzynarodowego
zapoznanie z poglądami na rolę
mocarstw w kształtowaniu
bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego
Kryteria
oceniania:
ćwiczenia
rachunkowe,
ćwiczenia
problemowe
referat pisemny
umiejętność określania prognoz
rozwoju bezpieczeństwa:
ćwiczenia
uniwersalistycznej,
problemowe
ogólnoeuropejskiej oraz
euroatlantyckiej
referat pisemny
na ocenę 3
na ocenę 4
na ocenę 5
zaznajomienie z
tradycyjnym
i współczesnym
(nowoczesnym)
pojęciem
bezpieczeństwa
międzynarodowego
nie tylko osiągnął
poziom wiedzy
i umiejętności
wymagany na ocenę
3, ale również
posługuje się
teoriami
bezpieczeństwa do
identyfikacji
i projektowania
bezpieczeństwa
nie tylko osiągnął
poziom wiedzy
i umiejętności
wymagany na ocenę 4,
ale również posługuje
się teoriami
bezpieczeństwa w
oparciu o paradygmaty
bezpieczeństwa
analiza znaczenia
ideologicznych,
religijnych
i narodowościowych
czynników z zakresu
teorii i praktyki
bezpieczeństwa
międzynarodowego
nie tylko osiągnął
poziom wiedzy
i umiejętności
wymagany na ocenę
3, ale również
rozumie kategorie
bezpieczeństwa w
kontekście
wewnętrznym
i zewnętrznym
nie tylko osiągnął
poziom wiedzy
i umiejętności
wymagany na ocenę 4,
ale również ma wiedzę
w zakresie podstaw
myślenia teoretycznego
o bezpieczeństwie
współczesnym z
odwołaniem do wiedzy
minionych wieków
zapoznanie z poglądami
na rolę mocarstw w
kształtowaniu
bezpieczeństwa
narodowego
i międzynarodowego
nie tylko osiągnął
poziom wiedzy
i umiejętności
wymagany na ocenę
3, ale również
rozumie rolę
i znaczenie edukacji
w zakresie teorii
nie tylko osiągnął
poziom wiedzy
i umiejętności
wymagany na ocenę 4,
ale również zna
strategię doktryn walki,
sposobów ich realizacji,
bezpieczeństwa w
kontekście rozwoju
społecznego
umiejętność określania
prognoz rozwoju
bezpieczeństwa:
uniwersalistycznej,
ogólnoeuropejskiej oraz
euroatlantyckiej
nie tylko osiągnął
poziom wiedzy
i umiejętności
wymagany na ocenę
3, ale również potrafi
wskazać
najważniejsze
zagrożenia
terroryzmem we
współczesnym
świecie
od starożytności do
czasów współczesnych
nie tylko osiągnął
poziom wiedzy
i umiejętności
wymagany na ocenę 4,
ale również rozumie
charakter i sposoby
przeciwdziałania
wojnie w zarodku
konfliktu zbrojnego
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards