Życie społeczeństw starożytnych – powtórzenie

advertisement
Życie społeczeństw starożytnych – powtórzenie wiadomości.
Lekcja historii w klasie 5 szkoły podstawowej.
Cele operacyjne
Po zakończonych zajęciach uczeń potrafi:
- wyjaśnić decydującą rolę wielkich rzek w uprawie ziemi (Egipt, Mezopotamia),
- dostrzec różnice między rolnictwem starożytnym a współczesnym,
- dokonywać charakterystyki wybranych problemów życia codziennego w oparciu o
podręcznik oraz inne źródła wiedzy wskazane przez nauczyciela,
- zauważyć różnice między życiem starożytnych a współczesnym,
- dokonywać porównań – dostrzegać różnice między sposobem kształcenia w
państwach starożytnych (Egipt, Grecja),
- dostrzegać dobre i negatywne aspekty różnych metod wychowawczych w
starożytności,
- wytłumaczyć jaka jest rola edukacji w życiu człowieka. Dlaczego powinno się
zdobywać wykształcenie?
- scharakteryzować (omówić) sposób obchodzenia szczególnie ważnych momentów w
życiu człowieka (obyczaje związane z ślubem w Grecji, obyczaje pogrzebowe w
Egipcie i Grecji).
Środki dydaktyczne:
- Mapa starożytnego Wschodu
- Tekst zawierający opis prac polowych w Egipcie – przygotowany przez ucznia
- Ilustracje przedstawiające sceny z życia codziennego ludzi starożytnych
Metody:
- pogadanka,
- rozmowa w oparciu o materiał ilustracyjny,
- elementy dramy: scenki pantomimiczne przedstawiające obraz życia danego kraju
starożytnego,
- praca w grupach pod kierunkiem nauczyciela.
Metody kontroli:
- odpowiedzi ucznia podczas rekapitulacji,
- rebusy,
- krzyżówka, której rozwiązaniem jest pojęcie „.PŁACZKI............”,
- quiz „Jakiego kraju dotyczą te pojęcia?”:
faraon – Egipt
piramidy – grobowce wznoszone faraonom w Egipcie
Nil – rzeka w Egipcie
Agora – Grecja (centrum Aten)
Akwedukt – wodociąg w Rzymie
Termy – łaźnie publiczne w Rzymie
Tok lekcji:
1. Klasę dzielimy na dwie grupy: X i Y. Grupa X – przyjmuje rolę Egipcjan, grupa Y –
rolę Greków. Zadaniem obu grup jest zaprezentowanie, opowiedzenie drugiej grupie o
swoim kraju: położenie geograficzne, sposób uprawy roli, dzieciństwo, obyczaje
małżeńskie, obrzędy pogrzebowe, życie rodzinne, szkolne (np. „My Egipcjanie
mieszkamy nad rzeką Nil. Nasze zajęcia uzależnione są w dużej mierze od środowiska
geograficznego...” itd.). Po prezentacji przez uczniów Egiptu i Grecji następuje
wzajemne odpytywanie na temat wyżej wymienionych państw. Błędne odpowiedzi
korygują uczniowie pod kierunkiem nauczyciela.
2. Krzyżówka.
1
2
3
R
E
S
T
Ó W S
T
W E
M
4
C Y W I
L
I
A C
5
R
Z
E
P
O K I
7
E
G I
Y B
O Ł
A G O R
6
P
A L
Y N A
A
Z
Y M
P
T
HASŁO: ..............................................................
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Kraj starożytny, położony w rejonie Morza Śródziemnego.
Ludność starożytnej Grecji i Egiptu zajmowała się pasterstwem i .... .
Centrum Aten.
Dorobek, który osiągnął człowiek na przestrzeni dziejów.
Największe miasto starożytnego świata, leżące na siedmiu wzgórzach.
Dłuższe odcinki czasu w dziejach ludzkości.
W kraju tym budowano domy głównie z mułu rzecznego.
3. Quiz „Jakiego kraju dotyczą te pojęcia?”
4. Odczytywanie rebusów
Rozwiązanie: EGIPT
J
A
Rozwiązanie: GRECJA
5. Ocena uczniów.
Opracowanie: Teresa Hablützel
Download