Prawo urz*dnicze

advertisement
Wykład 7
PRAWO URZĘDNICZE
OBOWIĄZKI CZŁONKA KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
Członek korpusu służby cywilnej jest obowiązany w
szczególności:
1) przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i
innych przepisów prawa;
2) chronić interesy państwa oraz prawa człowieka i
obywatela;
3) racjonalnie gospodarować środkami publicznymi;
4) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo
wykonywać powierzone zadania;
5) dochowywać tajemnicy ustawowo chronionej;
6) rozwijać wiedzę zawodową;
7) godnie zachowywać się w służbie oraz poza nią.
OBOWIĄZKI CZŁONKA KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
Członek korpusu służby cywilnej jest obowiązany
wykonywać polecenia służbowe przełożonych.
Jeżeli członek korpusu służby cywilnej jest przekonany,
że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera
znamiona pomyłki, jest on obowiązany na piśmie
poinformować o tym przełożonego. W razie
pisemnego potwierdzenia polecenia jest obowiązany
je wykonać.
Członek korpusu służby cywilnej nie wykonuje
polecenia, jeżeli prowadziłoby to do popełnienia
przestępstwa lub wykroczenia, o czym niezwłocznie
informuje dyrektora generalnego urzędu.
OBOWIĄZKI CZŁONKA KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
Członek korpusu służby cywilnej przy wykonywaniu obowiązków służbowych nie
może kierować się interesem jednostkowym lub grupowym.
Członkowi korpusu służby cywilnej nie wolno publicznie manifestować poglądów
politycznych.
Członkowi korpusu służby cywilnej nie wolno uczestniczyć w strajku lub akcji
protestacyjnej zakłócającej normalne funkcjonowanie urzędu.
Członek korpusu służby cywilnej nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z
mandatem radnego.
Urzędnik służby cywilnej nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani
uczestniczenia w nich.
Członek korpusu służby cywilnej zajmujący wyższe stanowisko w służbie cywilnej nie
może pełnić funkcji w związkach zawodowych.
Członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia
bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać czynności lub
zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających
zaufanie do służby cywilnej.
Urzędnik służby cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej
zgody dyrektora generalnego urzędu.
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z
wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla
zajmowanego stanowiska pracy oraz dodatku za wieloletnią
pracę w służbie cywilnej.
Wynagrodzenie urzędnika służby cywilnej składa się z
wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla
zajmowanego stanowiska pracy, dodatku za wieloletnią
pracę w służbie cywilnej oraz dodatku służby cywilnej z
tytułu posiadanego stopnia służbowego.
Wynagrodzenie osoby zajmującej wyższe stanowisko w służbie
cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego
przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy,
dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę w
służbie cywilnej.
WYNAGRODZENIE
Problemem jest definicja pojęcia "wynagrodzenie",
które jest różnie rozumiane i nie zostało
jednoznacznie zdefiniowane ani na potrzeby
ustawy o służbie cywilnej, ani innych pragmatyk
służbowych.
W prawie polskim podstawą dla problemów
interpretacyjnych jest zresztą już sam dział III k.p.,
który rozgranicza co prawda dwa pojęcia:
wynagrodzenie w znaczeniu węższym oraz inne
świadczenia związane z pracą, nie określając
jednak wyraźnie ich zakresu.
WYNAGRODZENIE
wynagrodzenie za pracę to obowiązkowe majątkowe
świadczenie przysparzające podmiotu
zatrudniającego, będące z reguły świadczeniem
wzajemnym za dopełnienie przez pracownika
świadczenia pracy, mogące jednak przypadać
pracownikowi także z tytułu zajścia innych zdarzeń,
prawnie równoważnych świadczeniu pracy
to obowiązkowe świadczenie okresowe podmiotu
zatrudniającego, posiadające wartość majątkową,
spełniane na rzecz pracownika w ramach stosunku
pracy w zamian za świadczoną przez niego pracę (lub
za czas niewykonywania pracy określonej w ustawie).
WYNAGRODZENIE
to obowiązkowe, wypłacane okresowo świadczenie ze
stosunku pracy o charakterze przysparzającomajątkowym, należne pracownikowi od pracodawcy
za wykonaną pracę, odpowiednio do jej rodzaju, ilości
i jakości.
Tak Sąd Najwyższy w uchwale (7) z dnia 30 grudnia
1986 r., III PZP 42/86. Zaś w uzasadnieniu uchwały
Pełnego Składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
SN z dnia 30 października 1985 r., III PZP 33/85,
wskazano, że kodeks pracy pod pojęciem
wynagrodzenia za pracę obejmuje wszystkie jego
składniki, a nie tylko wynagrodzenie zasadnicze.
WYNAGRODZENIE
definicja zawarta w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 23
grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie
niektórych ustaw, która przez pojęcie
wynagrodzenia rozumie wynagrodzenie i inne
świadczenia wynikające ze stosunku pracy,
uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz
dodatkowe uposażenia roczne, a także zapomogi
przysługujące na podstawie odrębnych ustaw
żołnierzom i funkcjonariuszom.
WYNAGRODZENIE
szczególne znaczenie ma pojęcie uposażenia, które w
tradycyjnym rozumieniu odróżniano od wynagrodzenia, i
wskazywano, że przysługuje ono pracownikom
zatrudnionym w określonych działach służby państwowej.
Szczególną jego cechą jest pozaumowny charakter tzn., że
jego ustalenie i zmiana następują z mocy prawa.
sytuację pracowników zatrudnionych w "służbie publicznej"
normują ustawy szczególne i wydane na ich podstawie
normatywne akty wykonawcze, tworzące jakby małe
"kodeksy", zwane też pragmatykami służbowymi. Zawierają
one normy bezwzględnie obowiązujące, tak że nawet w
przypadku gdy stosunek pracy zostaje nawiązany na
podstawie umowy, treść jej jest wyznaczona w całości przez
pragmatykę, bez możliwości dokonania odchyleń na korzyść
pracownika.
WYNAGRODZENIE
Ustawodawca wprowadza rozróżnienie, jeżeli chodzi o składniki pakietu
wynagrodzeniowego na świadczenia przyznawane pracownikom oraz
urzędnikom służby cywilnej.
członkom tej pierwszej grupy należy się wynagrodzenie zasadnicze
przewidziane dla zajmowanego stanowiska pracy oraz dodatek za
wieloletnią pracę w służbie cywilnej.
Natomiast dodatkowo urzędnicy służby cywilnej uzyskują dodatek służby
cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego.
wymienione w przepisie składniki wynagrodzenia można nazwać za Sądem
Najwyższym "normalnym wynagrodzeniem", przez które to pojęcie należy
rozumieć takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i
systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze
wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe
składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli na podstawie
obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych pracownik ma
prawo do takich dodatkowych składników. .
WYNAGRODZENIE
Ustanawia się dziewięć stopni służbowych
urzędników służby cywilnej.
Stopniom służbowym są przyporządkowane stawki
dodatku służby cywilnej z tytułu posiadanego
stopnia służbowego.
.
WYNAGRODZENIE
Takie podejście do sposobów kształtowania wynagrodzenia wynika z
tradycyjnego rozumienia wykonywania pracy w służbie cywilnej, w której
głównym wyznacznikiem jest nie tyle sama praca jako taka, ale miejsce w
hierarchii służbowej. Jak wskazuje się w doktrynie, stopnie służbowe
urzędników służby cywilnej można porównać do stopni, jakie otrzymują
żołnierze, przy czym ich rola jest zdecydowanie inna, ponieważ w
początkowym okresie miały one zachęcać do podwyższania kwalifikacji,
zwłaszcza znajomości języków obcych, a obecnie spełniają w pewien
sposób funkcję motywacyjną i zwiększają atrakcyjność zatrudnienia.
 Tabele stopni służbowych urzędników służby cywilnej i odpowiadających
im mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości
wynagrodzenia zasadniczego jak i dodatku służby cywilnej znajdują się w
załącznikach do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych,
wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników
służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz
szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń
przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
WYNAGRODZENIE


Rozporządzenie to zawiera tabelę stopni służbowych urzędników służby
cywilnej i odpowiadających im mnożników. Każdemu z dziewięciu stopni
służbowych odpowiada jeden mnożnik prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej. Wysokość dodatku
służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego zależy od
przyznania urzędnikowi określonego stopnia służbowego.
Powołane wyżej rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów określa tabelę
grup stanowisk w służbie cywilnej i związane z nimi mnożniki kwoty
bazowej. Mnożniki dla ustalenia dodatku służby cywilnej ustalone zostały
sztywno. Natomiast mnożniki wynagrodzenia zasadniczego, w stosunku
do poszczególnych grup stanowisk, ustalone zostały widełkowo. Zamiast
jednej rozporządzenie wprowadza trzy tabele zawierające stawki
mnożników służących do ustalania wysokości wynagrodzeń członków
korpusu służby cywilnej, w zależności od miejsca ich zatrudnienia. Różne
mnożniki będą obowiązywały w ministerstwach, urzędach centralnych i
wojewódzkich, w urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli
skarbowej, urzędach i izbach celnych oraz w zespolonej i niezespolonej
administracji.
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla
zajmowanego stanowiska pracy, dodatek służby
cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego
oraz dodatek funkcyjny ustala się z zastosowaniem
mnożników kwoty bazowej, której wysokość ustaloną
według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.
Członek korpusu służby cywilnej może otrzymać
dodatek zadaniowy za wykonywanie dodatkowych,
powierzonych mu przez pracodawcę zadań na okres
wykonywania tych zadań, ze środków przeznaczonych
na wynagrodzenia.
WYNAGRODZENIE
W ustawie podjęto próbę stworzenia takiego systemu
wynagrodzenia, który pozwoliłby na ustalenie i
stworzenie właściwego poziomu płac w służbie
cywilnej. Wysokość podstawowych składników
wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej jest
więc ustalana mnożnikowo, jako określony procent
lub wielokrotność prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej. Daje
to możliwość stałego i obiektywnego podwyższania
wynagrodzenia wraz ze wzrostem wysokości
przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze
budżetowej.
WYNAGRODZENIE
Członek korpusu służby cywilnej może otrzymać dodatek zadaniowy za wykonywanie
dodatkowych, powierzonych mu przez pracodawcę zadań na okres wykonywania
tych zadań, ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia.
przepis budzi poważne wątpliwości
brak limitu czasowego powierzenia zadań bez uzyskania zgody pracownika, co
kłóci się chociażby z art. 42 § 4 k.p., w którym takie powierzenie zadań bez
zmiany warunków umowy o pracę jest dopuszczalne tylko na 3 miesiące w roku
kalendarzowym.
nie wskazuje się, jaki jest rodzaj zadań, za które członek korpusu służby cywilnej
ma uzyskać ten dodatek, a więc czy ma on odpowiednie kompetencje, a przy ich
braku, czy może odmówić ich wykonywania.
jeżeli powierzenie takich zadań następuje obok, a nie zamiast dotychczasowych
obowiązków, to nie do końca wiadomo, w jakiej relacji znajduje się komentowany
artykuł do regulacji czasu pracy. Jeżeli praca ta jest wykonywana w normalnych
godzinach pracy, a więc jest to dodatkowe wynagrodzenie, to przy tak ściśle
sformalizowanych zasadach jego przyznawania należałoby wprowadzić wycenę
tej pracy i na jej podstawie wynagradzać pracowników według wartości pracy.
WYNAGRODZENIE
Członkowi korpusu służby cywilnej przysługuje
dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej w
wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok
pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego.
 Do okresów pracy uprawniających do dodatku za
wieloletnią pracę w służbie cywilnej wlicza się
wszystkie poprzednie zakończone okresy
zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy

WYNAGRODZENIE
Za wieloletnią pracę członek korpusu służby cywilnej
otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
 1) po 20 latach pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego;
 2) po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia
miesięcznego;
 3) po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia
miesięcznego;
 4) po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia
miesięcznego;
 5) po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia
miesięcznego;
 6) po 45 latach pracy - 400% wynagrodzenia
miesięcznego.
WYNAGRODZENIE
Członkom korpusu służby cywilnej przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie roczne
 Członkom korpusu służby cywilnej za szczególne
osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać
nagrodę ze specjalnie utworzonego w tym celu
funduszu nagród w służbie cywilnej.

Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards