Zagadnienia z biologii do poprawy oceny niedostatecznej Klasa 1

advertisement
Zagadnienia z biologii do poprawy oceny niedostatecznej
Klasa 1


































Wie czym zajmuje się fizjologia, cytologia, anatomia, morfologia, genetyka
Wymienia cechy organizmów żywych
Wie co to jest komórka
Wylicza narządy i układy człowieka
Wymienia podstawowe kości wchodzące w skład szkieletu osiowego
Wymienia podstawowe kości czaszki i kończyn
Zna rolę układu ruchu
Wymienia tkanki budujące szkielet
Wymienia rodzaje połączeń kości
Wie co to jest skolioza i przyczyny jej powstawania
Wie jak należy dbać o utrzymanie prawidłowej postawy ciała
Umie udzielić pierwszej pomocy przy złamaniach i uszkodzeniach stawów
wyjaśnia pojęcie odżywiania
wymienia podstawowe grupy składników pokarmowych i określa ich rolę białka, cukry
tłuszcze witaminy, sole mineralne, woda
wie jakie są skutki niedoboru witaminy: D, C, A, B1 , B12,, B2
wymienia odcinki przewodu pokarmowego
wymienia liczbę i rodzaje zębów
zna budowę zęba
określa funkcje: jamy ustnej, żołądka, wątroby, jelita cienkiego, jelita grubego
wie co to jest trawienie
wymienia choroby układu pokarmowego
funkcje układu krwionośnego
Potrafi wymienić poszczególne elementy tworzące układ krwionośny
Wie jaka jest rola serca i gdzie jest położone
Wymienia elementy krwi (leukocyty, trombocyty, erytrocyty, osocze) i określa ich
zadania w organizmie
Umie udzielić pierwszej pomocy w przypadku zranień i krwotoków
Wie co to jest krwotok tętniczy i żylny
Wie jakie są prawidłowe wartości ciśnienia krwi
Opisuje budowę i funkcję tętnic i żył
Opisuje mały i duży obieg krwi
Zna grupy krwi i wie kto jest uniwersalnym dawcą a kto biorcą
Wymienia elementy układu odpornościowego
wymienia główne części serca
wymienia choroby układu krwionośnego
KLASA 2
• definiujekomórkę jako podstawową jednostkę organizacji życia
• wymienia struktury budowy komórki roślinnej, zwierzęcej, grzyba i bakterii
• posługuje się mikroskopem
• podaje funkcje poszczególnych organelli: jądra komórkowego, ściany komórkowej, błony
komórkowej, wakuoli, mitochondriów, chloroplastów
• wymienia nazwy najwyższych jednostek klasyfikacji biologicznej organizmów (królestwa)
• wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka
• określa, czym jest odżywianie
• wymienia podstawowe sposoby odżywiania się organizmów
• omawia różnice między organizmami samożywnymi a cudzożywnymi
• wymienia substraty i produkty fotosyntezy
• wyjaśnia, na czym polega fotosynteza
• określa, czym jest oddychanie komórkowe
• przedstawia oddychanie tlenowe i fermentację jako procesy dostarczające energii
• omawia sposoby oddychania
• rozróżnia wymianę gazową i oddychanie wewnątrzkomórkowe
• określa, czym jest rozmnażanie
• wyróżnia rozmnażanie płciowe i bezpłciowe
• podaje przykłady płciowego i bezpłciowego rozmnażania się organizmów
• rozpoznaje sposoby rozmnażania się organizmów
• wyjaśnia, na czym polega rozmnażanie bezpłciowe
• omawia różnice między rozwojem prostym a złożonym
• wymienia miejsca występowania bakterii i wirusów
• podaje charakterystyczne cechy budowy bakterii i wirusów
• wymienia cechy, którymi wirusy różnią się od organizmów
• podaje przykłady bakterii i wirusów
• określa znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka
• wymienia miejsca występowania protistów
• wymienia grupy organizmów należących do protistów
• wskazuje środowisko życia glonów
• podaje przykłady organizmów należących do glonów
• omawia znaczenie glonów w przyrodzie i gospodarce człowieka
• podaje przykłady grzybów i porostów
• opisuje budowę grzybów
• wymienia sposoby rozmnażania się grzybów
• omawia czynności życiowe grzybów
• podaje przykłady znaczenia grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka
• wyjaśnia, co to jest grzybica
Klasa 1


Wie czym zajmuje się fizjologia, cytologia, anatomia, morfologia, genetyka
Wymienia cechy organizmów żywych
































Wie co to jest komórka
Wylicza narządy i układy człowieka
Wymienia podstawowe kości wchodzące w skład szkieletu osiowego
Wymienia podstawowe kości czaszki i kończyn
Zna rolę układu ruchu
Wymienia tkanki budujące szkielet
Wymienia rodzaje połączeń kości
Wie co to jest skolioza i przyczyny jej powstawania
Wie jak należy dbać o utrzymanie prawidłowej postawy ciała
Umie udzielić pierwszej pomocy przy złamaniach i uszkodzeniach stawów
wyjaśnia pojęcie odżywiania
wymienia podstawowe grupy składników pokarmowych i określa ich rolę białka, cukry
tłuszcze witaminy, sole mineralne, woda
wie jakie są skutki niedoboru witaminy: D, C, A, B1 , B12,, B2
wymienia odcinki przewodu pokarmowego
wymienia liczbę i rodzaje zębów
zna budowę zęba
określa funkcje: jamy ustnej, żołądka, wątroby, jelita cienkiego, jelita grubego
wie co to jest trawienie
wymienia choroby układu pokarmowego
funkcje układu krwionośnego
Potrafi wymienić poszczególne elementy tworzące układ krwionośny
Wie jaka jest rola serca i gdzie jest położone
Wymienia elementy krwi (leukocyty, trombocyty, erytrocyty, osocze) i określa ich
zadania w organizmie
Umie udzielić pierwszej pomocy w przypadku zranień i krwotoków
Wie co to jest krwotok tętniczy i żylny
Wie jakie są prawidłowe wartości ciśnienia krwi
Opisuje budowę i funkcję tętnic i żył
Opisuje mały i duży obieg krwi
Zna grupy krwi i wie kto jest uniwersalnym dawcą a kto biorcą
Wymienia elementy układu odpornościowego
wymienia główne części serca
wymienia choroby układu krwionośnego
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards