Regulamin Komisji Socjalnej - BIP Szkoła Podstawowa im. ks. Jana

advertisement
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W RACIMIERZU
REGULAMIN KOMISJI SOCJALNEJ
OPRACOWAŁY:
ELŻBIETA MAZUR
KATARZYNA RADZIK
IZABELA PARADZIŃSKA-ŁUŻNA
RACIMIERZ, DNIA
………………………………
r.
Podstawa prawna wydania Regulaminu:
·
Ustawa z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(tekst jednolity DZ.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późń. zm.)
·
Ustawa z 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.
U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z późń. zm.)
·
Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118,
poz.1112 ze zm.)
·
Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94
ze zm.)
·
Ustawa z 26 stycznia 2008r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2008r. Nr 86, poz. 522)
·
Stosowne akty wykonawcze
ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne
1
2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
§1
Podstawę prawną gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń
socjalnych stanowi: ustawa, niniejszy Regulamin oraz roczny plan
finansowy stanowiący załącznik nr 1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Szkole – rozumie się przez to Szkołę Podstawową im. ks. Jana
Twardowskiego w Racimierzu.
Funduszu – rozumie się przez to: Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych.
Pracodawcy – rozumie się przez to: Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu.
Związkach Zawodowych – rozumie się przez to przedstawicieli
organizacji związkowych działających na terenie Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu i posiadających
uprawnienia na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 maja 1991
o Związkach Zawodowych.
Emeryci i renciści byli pracownicy zakładu – rozumie się przez
to osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty (z tytułu
niezdolności do pracy).
Komisja Socjalna – rozumie się przez to zespół doradczoopiniodawczy,
utworzony
przez
pracodawcę
zarządzeniem,
w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi.
§2
Tworzenie funduszu świadczeń socjalnych:
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się zgodnie
z odpowiednimi przepisami wymienionymi w §1.
2. Fundusz Socjalny tworzy się:
a) Dla nauczycieli i nauczycieli będących emerytami i rencistami
dokonuje się odpisu zgodnie z Art. 53 Karty Nauczyciela.
b) Dla pracowników administracji i obsługi oraz emerytów
i rencistów dokonuje się odpisu zgodnie z ustawą o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych.
c) Odpisy z punktu 1 i 2 stanowią jeden fundusz w Szkole.
§3
Administrowanie funduszem
1. Środkami Funduszu administruje Dyrektor Szkoły w oparciu o plan
realizacji Funduszu, na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie.
2. Organizowaniem działań socjalnych w szkole oraz przygotowaniem dla
Dyrektora propozycji decyzji socjalnych zajmuje się Komisja Socjalna.
3. Komisja Socjalna jest organem opiniodawczym, działającym kolegialnie
i nie ma uprawnień stanowiących.
4. Komisja składa się z 3 osób, (w tym 1 przedstawiciela Związków
Zawodowych, 1 przedstawiciela Rady Pedagogicznej, 1 przedstawiciela
pracowników administracji i obsługi) spośród, których wybiera
przewodniczącego i sekretarza.
5. W przypadku rezygnacji jednego z członków komisji jej skład uzupełnia
się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
6. Kadencja Komisji trwa 3 lata.
7. Zebrania Komisji zwoływane są zgodnie z rocznym planem pracy, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał.
8. W wyjątkowych sytuacjach losowych Przewodnicząca Komisji zwojuje
posiedzenie nadzwyczajne.
9. Interpretacja postanowień ZFŚS oraz rocznego planu wydatków należy
do wspólnych kompetencji: pracodawcy, Zakładowej Org. Związkowej
i Komisji Socjalnej. Ostateczną
decyzję podejmuje pracodawca
w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi.
10.
Posiedzenie Komisji Socjalnej zwołuje je przewodniczący.
11.
Komisję Socjalną obowiązuje tajemnica obrad.
12.
Do zadań Komisji Socjalnej należy:
a) opracowanie Projektu rocznego planu finansowego,
b) wydanie
odpowiednich
formularzy
wniosków
osobom
uprawnionym do korzystania z Funduszu,
c) opiniowanie wniosków oraz kompletowanie dokumentacji
niezbędnej do ich rozpatrzenia,
d) przekazywanie ogólnych informacji dotyczących przyznawanych
świadczeń socjalnych,
e) opracowywanie informacji i sprawozdania z wykonania
funduszu,
f) sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji Socjalnej,
g) prowadzenie dokumentacji i ewidencji z zakresu działalności
socjalnej,
h) wnioskowanie w sprawie zmian regulaminu i ewentualnych
zmian w podziale środków funduszu,
i) bieżąca analiza wydatków funduszu
§4
Do korzystania ze świadczeń uprawnieni są:
1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę na czas
określony i nieokreślony, na okres próbny, na zastępstwo, na
podstawie powołania, mianowania – w pełnym i niepełnym wymiarze
czasu pracy; pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
nauczyciele przebywający na urlopach zdrowotnych oraz nauczyciele
przeniesieni w stan nieczynny z wyłączeniem pracowników w okresie
przebywania na urlopach bezpłatnych, dłuższych niż 30 dni, innych
niż urlopy wychowawcze.
2. Emeryci i renciści – byli pracownicy, dla których Szkoła była ostatnim
miejscem pracy poprzedzającym pobieranie świadczenia emerytalnego
lub rentowego.
3. Emeryci i renciści, dla których Szkoła jest zakładem sprawującym
opiekę socjalną, wskazanym przez organ prowadzący.
4. Pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci
współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie
dzieci w ramach rodziny zastępczej – do lat 18 , jeśli się kształcą
w szkole – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 25 lat, a osoby niepełnosprawne bez względu na wiek.
5. Dzieci po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście, pobierające
z tego tytułu rentę rodzinną.
§5
W przypadku likwidacji szkoły, organ prowadzący jest obowiązany wskazać
inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela, będącego emerytem lub
rencistą zlikwidowanej szkoły. Osoby te korzystają z usługi i świadczeń
finansowych z ZFŚS, na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie
obowiązującym w danej szkole.
§6
W razie odmowy przyznania świadczenia zainteresowany ma prawo w ciągu
7 dni odwołać się na piśmie u pracodawcy szkoły. Rozpatrzenie odwołania
następuje niezwłocznie (w ciągu 3 dni) a wydana decyzja w porozumieniu
z organizacją związkową jest ostateczna.
ROZDZIAŁ II –Przeznaczenie funduszu
§7
1. Obowiązkowe świadczenia urlopowe:
a) Każdy nauczyciel pozostający w stosunku pracy musi otrzymać
świadczenie urlopowe (bez składania wniosku).
b) Świadczenie urlopowe jest równe wysokości odpisu podstawowego
tj. 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli
przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
c) Świadczenie urlopowe w wysokości określonej w p. 2 otrzymują
nauczyciele zatrudnieni co najmniej w pełnym wymiarze czasu
pracy i przez cały rok.
d) Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy lub nie
cały rok otrzymują świadczenie urlopowe wyliczone proporcjonalnie
do czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym.
e) Pracodawca musi wypłacić nauczycielowi świadczenie urlopowe
do końca sierpnia każdego roku, zgodnie z artykułem, 5 ust. 1a
ustawy Karta Nauczyciela
f) Jeżeli pracodawca nie wypłaci świadczenia urlopowego, nauczyciel
ma prawo wystąpić do sądu pracy z roszczeniem wypłaty tego
świadczenia.
2. Świadczenia uzależnione od sytuacji życiowej (rodzinnej,
zdrowotnej, finansowej).
a) „Wczasy pod gruszą”
 Prawo do tego świadczenia mają pracownicy administracji
i obsługi oraz emeryci i renciści.
 Osoby ubiegające się o wczasy pod gruszą składają wniosek
do Dyrektora Szkoły w terminie do 31 maja każdego roku.
 Świadczenie może być przyznawane jeden raz w roku.
b) Zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci:
 Prawo do tego świadczenia mają dzieci pracowników objętych
opieką socjalną do czasu ukończenia 18 roku życia.
 Świadczenie jest częściowym sfinansowaniem dowolnej formy
wypoczynku.
 Warunkiem uzyskania świadczenia jest złożenie wniosku
i przedstawienie rachunku poniesionych kosztów.

Wysokość świadczeń określa tabela dopłat do usług
wypoczynkowych i biletów wstępu na imprezy – załącznik nr. 1
 Dofinansowanie obejmuje jedną formę – letni lub zimowy
wypoczynek i przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym.
3. Zapomogi pieniężne i rzeczowe.
a. Prawo do tego świadczenia mają nauczyciele, pracownicy
administracji i obsługi, emeryci i renciści oraz dzieci zmarłych
pracowników szkoły do lat 18, a jeżeli
uczą się w szkołach
dziennych, do lat 25.
b. Świadczenia pieniężne i rzeczowe przyznawane są w przypadku
indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych lub trudnej
sytuacji materialnej i rodzinnej.
c. Świadczenia te można przyznać więcej niż raz w roku, w zależności
od zaistniałej sytuacji i środków Funduszu.
d. Osoby ubiegające się o ten rodzaj świadczenia zobowiązane są do
złożenia wniosku do Dyrektora Szkoły.
e. Wnioski o przyznanie zapomogi losowej będą rozpatrywane na
bieżąco na posiedzeniach nadzwyczajnych Komisji Socjalnej.
4. Zapomogi zdrowotne z funduszu socjalnego.
a. Prawo do tego świadczenia mają nauczyciele, pracownicy
administracji i obsługi oraz emeryci i renciści.
b. Zapomogi zdrowotne przyznawane są w przypadku chorób lub
wypadków wymagających kosztownego leczenia, które dotknęły
uprawnionych lub ich dzieci.
c. Osoby ubiegające się o ten rodzaj świadczenia zobowiązane są do
złożenia wniosku, a w przypadkach wątpliwych także zaświadczenia
lekarskiego i dowodów poniesionych wydatków. W przypadku
choroby przewlekłej konieczne jest załączenie do wniosku
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przewlekły charakter
choroby.
d. Zapomogi wymienione w punkcie 3 i 4 wyjątkowo może odebrać
inna osoba, dysponująca pełnomocnictwem.
5. Dopłaty
do
imprez
kulturalnych,
rekreacyjnych
i wypoczynkowych oraz wycieczki.
a. Prawo do tego świadczenia mają nauczyciele, pracownicy
administracji i obsługi oraz emeryci i renciści.
b. Świadczenia te mogą obejmować dopłaty do imprez kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych, na które wyjazd organizuje szkoła.
c. Wysokość dopłat do świadczeń ustala Komisja w oparciu
o znajomość sytuacji materialnej i życiowej uprawnionych do
korzystania z pomocy socjalnej i tabelę dopłat.
d. Dopłaty do wyżej wymienionych imprez będą przysługiwały jeżeli
weźmie w nich udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników.
e. Dopłaty do wycieczek organizowanych przez szkołę będą
przysługiwały wówczas, gdy weźmie w nich co najmniej 60% osób
uprawnionych.
6. Pomoc w formie pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe.
a. Do uzyskania pomocy mieszkaniowej mają prawo pracownicy po
przepracowaniu dwóch lat w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana
Twardowskiego w Racimierzu oraz byli nauczyciele – emeryci
i renciści.
b. Pomoc mieszkaniowa ma formę zwrotnej pożyczki oprocentowanej
3% w stosunku rocznym.
c. Pożyczka mieszkaniowa może być udzielana na:
 remont i modernizację mieszkania lub domu,
 wykup zajmowanego lokalu mieszkalnego na własność,
 przystosowanie mieszkania lub domu na potrzeby osób
niepełnosprawnych,
 pomoc finansową na zmniejszenie bieżących wydatków.
d. Ubiegający się o pożyczkę musi złożyć wniosek z opisem planowych
prac. Termin składania podania w danym roku upływa 15 maja.
e. Pożyczka mieszkaniowa może być przyznawana nie wcześniej niż po
upływie 3 lat od ostatniego jej przyznania. W przypadku gdy brak
jest podań, a środki finansowe na to pozwalają ubiegający się może
wcześniej skorzystać z takiego świadczenia.
f. W przypadkach losowych – można przyznać pożyczkę poza
kolejnością.
g. O kolejności przyznawania pożyczki decydują warunki materialne
i sytuacja mieszkaniowa pracowników i ich rodzin.
h. Spłata pożyczki odbywa się maksymalnie w 18 ratach
miesięcznych. Po jednomiesięcznym okresie karencji.
i. Osoby, którym zostanie udzielona pożyczka są zobowiązane do
podpisania umowy o warunkach spłaty –załącznik nr. 5
j. W uzasadnionych przypadkach można zawiesić spłatę pożyczki na
określony czas.
k. W szczególnych wypadkach można umorzyć w całości lub w części
niespłaconą pożyczkę.
l. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w razie:
 wygaśnięcia stosunku pracy w następstwie porzucenia pracy
przez pracownika,
 rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu Pracy za
wypowiedzeniem z powodu nienależytego wywiązywania się
pracownika z jego obowiązków,
 stwierdzenia, że pożyczkę przyznano na podstawie niegodziwych
danych,

rozwiązania
stosunku
pracy
przez
pracownika
za
wypowiedzeniem,
 wykorzystanie jej niezgodnie z przeznaczeniem,
 Pożyczka nie spłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie
podlega spłacie przez poręczycieli lecz spadkobiercy zmarłej lub
może być umożona.
m. Jeżeli w pierwszym terminie nie zostaną wykorzystane fundusze
zaplanowane na pożyczki mieszkaniowe, to drugi termin składania
wniosku upływa 15 września.
§8
Zapomogi z funduszu zdrowotnego.
1 Fundusz zdrowotny szkoły i fundusz klasy „0” tworzą jeden fundusz
zwanym funduszem zdrowotnym.
2 Do korzystania z funduszu zdrowotnego uprawnieni są tylko
nauczyciele oraz byli nauczyciele – emeryci i renciści.
3 Ubiegający się o zapomogę z funduszu powinien złożyć wniosek do
Dyrektora Szkoły.
4 Komisja ma prawo zażądać od ubiegającego się o zapomogę
zaświadczeń lekarskich i dowodów poniesionych kosztów.
5 Przyznawanie świadczenia uzależnione jest od sytuacji zdrowotnej
i materialnej osoby uprawnionej.
6 Zapomoga z funduszu zdrowotnego wolna jest od podatku
dochodowego.
§9
Postanowienia końcowe.
1. Środki z Funduszu Socjalnego w pierwszej kolejności winny być
przyznawane osobom:
a) o niskich dochodach na osobę w rodzinie,
b) samotnie wychowującym dzieci,
c) mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają
specjalistycznej opieki i leczenia,
d) inwalidom,
e) będącym w trudnej sytuacji życiowej ze względu na choroby
w rodzinie,
f) dotkniętym wypadkami losowymi.
2. Decyzje o przyznaniu i nieprzyznaniu świadczenia są podawane
w postaci ogólnej do wiadomości załogi .
3. Szczegółowych informacji o świadczeniach udziela Przewodniczący
Komisji oraz Dyrektor Szkoły.
4. Niewykorzystane w danym roku środki ZFŚS przechodzą na rok
następny.
5. Każdy uprawniony do korzystania z ZFŚS jest zobowiązany do złożenia
oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym wg załączonego wzoru
– załącznik nr. 2, do dnia 31 stycznia każdego roku. Jeżeli sytuacja
materialna lub rodzinna uprawnionego zmieni się w sposób mogący
mieć wpływ na zakres i wysokość przyznawanych świadczeń, powinien
on niezwłocznie złożyć nowe oświadczenie.
6. Komisja Socjalna prowadzi Karty Świadczeń Socjalnych pracowników
oraz emerytów i rencistów, w których ewidencjonuje wysokość i rodzaje
przyznawanych świadczeń z funduszu.
7. Komisja Socjalna działa w oparciu o Regulamin uwzględniony ze
Związkami Zawodowymi. Regulamin oraz Roczny Plan Finansowy
w razie konieczności może być korygowany.
8. Świadczenia Socjalne finansowane z funduszu nie mają charakteru
roszczeniowego.
10.
Regulamin wchodzi w życie po wprowadzeniu go zarządzeniem
Pracodawcy, w terminie określonym w tym zarządzeniu i nie później
niż od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu podpisania.
Traci moc regulamin z dnia
…………………………………………………………………………………..
Download