Zakup i dostawa leków gotowych, psychotropowych

advertisement
Zakup i dostawa leków gotowych, psychotropowych, ogólnych, płynów
infuzyjnych, dezynfekujących, sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów
opatrunkowych i preparatów diagnostycznych. Wartość zamówienia mniejsza
niż 193.000 EUR.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
ZAMAWIAJĄCY
1) Zakład Opiekuńczo Leczniczy, ul. Grobla 26, 61-858 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061
8529468 w. 36, faks 061 8529567.
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: www.zol.biuletyn.net
2) Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa leków gotowych,
psychotropowych, ogólnych, płynów infuzyjnych, dezynfekujących, sprzętu jednorazowego
użytku oraz materiałów opatrunkowych i preparatów diagnostycznych.
Rodzaj zamówienia: dostawy.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
- 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakupienie i sukcesywne dostawy leków gotowych,
psychotropowych, ogólnych, płynów infuzyjnych, dezynfekujących, sprzętu
jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych i preparatów diagnostycznych,
określone kodem 33600000-6, 33141110-4, 33141000-0, 33631600-8 w/g Wspólnego
Słownika Zamówień CPV , wartość zamówienia poniżej 193.000 EUR.
- 3.2 Przedmiot zamówienia podzielony został na pakiety stanowiące załącznik nr 2 do
SIWZ. W pakietach przedstawiono prognozowane średnioroczne zużycie leków i
materiałów medycznych.
- 3.3 W załączniku nr 2 należy wpisać ceny proponowane przez wykonawcę.
- 3.4 Dostarczony towar musi spełniać normy określone w Rejestrze Środków
Farmaceutycznych Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 Prawo
farmaceutyczne ( Dz. U.z 2008 r. Nr 45 poz. 271 - tekst jednolity z póź. zm.).
- 3.5 Wykonawca dostarcza towar wymieniony w ilościach wskazanych przez
Zamawiającego własnym transportem na swój koszt i ryzyko.
- 3.6 Zamówienia składane będą przez Zamawiającego telefonicznie, na piśmie lub
faksem
- 3.7 Okres ważności leków i innych materiałów nie może być krótszy niż jeden rok lub ¾
terminu podanego na opakowaniu
3.8 Produkty lecznicze w opakowaniach innej wielkości niż żądane przez
Zamawiającego, można wycenić przeliczając opakowania tak, aby liczba sztuk była
zgodna ze SIWZ, podając pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
3.9 W przypadku, gdy żądany przez Zamawiającego produkt leczniczy nie jest już
produkowany, a nie ma innego produktu równoważnego, którym można byłoby go
zastąpić, należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego
braku.
- 3.10 Zamawiający dopuszcza wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę, jeżeli nie ma
możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowania handlowe w
pozycjach gdzie w SIWZ.
- 3.11 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników leków i wyrobów
medycznych określonych w pkt,1. Przy czym te same leki w formie iniekcji lub wlewu
dożylnego o różnych dawkach i stężeniach muszą pochodzić od tego samego
1
4)
5)
6)
-
-
-
-
-
7)
-
producenta. Przez odpowiednik rozumie się produkt posiadający taki sam skład
jakościowy i ilościowy substancji czynnej. Zmiana nazwy handlowej leku jest jedyną
zmianą, jakiej może dokonać wykonawca w arkuszu zawierającym Pakiety.
3.12 Wykonawca gwarantuje transport leków termolabilnych z hurtowni do apteki w
odpowiednich opakowaniach ze wskaźnikiem temperaturowym.
3.13 Dostawy realizowane będą jeden raz w tygodniu w poniedziałek w godz.1430 godz.1530 lub dnia następnego, jeżeli poniedziałek przypada w święto.
3.14 Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dodatkowego zamówionego
towaru, który powinien być dostarczony w ciągu 24 godzin.
Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
6.1)Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, ze warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli
Wykonawca przedłoży koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku
podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
6.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
6.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
6.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
6.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
7.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć: koncesję, zezwolenie lub licencję ,opłaconą polisę, a
w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
2
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego
zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą
wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność
kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
- 7.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- 7.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
7.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
7.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się takiego zaświadczenia
8) Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
3
9) Kryteria oceny ofert: najniższa cena –100%.
10) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.04.2010 do godziny 12:00, miejsce: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, 61-858 Poznań,
ul. Grobla 26, sekretariat oficyna pok 38..
11) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
12) Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
13) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
15) Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej
oferty.
16) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w bart.67 ust.1
Pkt 6 i 7.
Dyrektor ZOL
Dr n. med. Tomasz Nowak
4
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards