REKLOZERY TAVRIDA ELECTRIC NOWA GENERACJA DLA SIECI

advertisement
REKLOZERY TAVRIDA ELECTRIC
KLOZERY TAVRIDA ELECTRIC
NOWA GENERACJA DLA SIECI INTELIGENTNYCH O NAPIĘCIU DO
WA GENERACJA
40,5 kV DLA SIECI INTELIGENTNYCH O NAPIĘCIU DO
5 kV
Przedstawiana poniżej aparatura łączeniowa firmy Tavrida Reklozery Tavrida Electric to urządzenia przeznaczone do pracy
odpowiedzią
na oczekiwania
w napowietrznych
liniach energetycznych
oraz stacjach
tawiana poniżej Electric
aparaturajestłączeniowa
firmy producenta
Tavrida Reklozery
Tavrida Electric
to urządzenia przeznaczone
do pracy
użytkowników
w zakresie
łączeniowej liniach
elektroenergetycznych
napięciu
znamionowym do 40,5kV.
c jest odpowiedzią
producenta
na niezawodności
oczekiwania aparatury
w napowietrznych
energetycznych o oraz
stacjach
instalowanej
w aparatury
głębi sieci.
Wysoką sprawność
zasilania o napięciu znamionowym do 40,5kV.
wników w zakresie
niezawodności
łączeniowej
elektroenergetycznych
odbiorców
w
energię
elektryczną
zapewnić
może
wyłącznie
W reklozerach Tavrida Electric w pełni wykorzystano możliwości
wanej w głębi sieci. Wysoką sprawność zasilania
infrastruktura
sieci dystrybucyjnej.
i właściwości
zespołów łączeniowych (OSM).
ców w energię nowoczesna
elektryczną zapewnić
może wyłącznie
W reklozerachPunkty
Tavrida Electric
w pełni napowietrznych
wykorzystano możliwości
wyłącznikowe
być wyposażone
automatyki
W izolatorach
mają one zabudowane
zesna infrastruktura
sieci muszą
dystrybucyjnej.
Punkty w isystemy
właściwości
napowietrznych
zespołówprzepustowych
łączeniowych (OSM).
zabezpieczeniowej
samoczynnie
wyłączające
uszkodzone
przekładniki
napięciowe
i
prądowe
nikowe muszą być wyposażone w systemy automatyki W izolatorach przepustowych mają one zabudowane zapewniające bardzo
fragmenty sieci
oraz pewną
łączność. Łączność
informującą
dokładne
pomiaryzapewniające
napięć i prądów.
ieczeniowej samoczynnie
wyłączające
uszkodzone
przekładniki
napięciowe
i prądowe
bardzo
dyspozytora
o stanie
sieci,informującą
występujących
w siecipomiary
awariach
sterowniczy reklozera (RC) wyposażony jest
enty sieci oraz pewną
łączność.
Łączność
dokładne
napięćZespół
i prądów.
a równocześnie
umożliwiającą
jej zdalne
mikroprocesor
dużej mocy.
ytora o stanie sieci,
występujących
w sieci awariach
Zespół sterowanie.
sterowniczy wreklozera
(RC)o bardzo
wyposażony
jest Zespół realizuje funkcje
Przedsiębiorstwo
Tavrida
Electric
ma
20-letnie
doświadczenie
zabezpieczeniowe
i
komunikacyjne.
nocześnie umożliwiającą jej zdalne sterowanie. w mikroprocesor o bardzo dużej mocy. Zespół realizuje funkcje Może być stosowany
w zakresie
produkcji
z izolacją
stałą. Z dumąi komunikacyjne.
w sieciach promieniowych
pierścieniowych, w których
iębiorstwo Tavrida
Electric ma
20-letniereklozerów
doświadczenie
zabezpieczeniowe
Może być oraz
stosowany
możemy zatem
przedstawić
nową
zastosowano
różne sposoby
połączenia z ziemią punktu
esie produkcji reklozerów
z izolacją
stałą.
Z generację
dumą wreklozerów.
sieciach promieniowych
oraz pierścieniowych,
w których
Podstawowe
korzyścireklozerów.
dla użytkowników z zastosowano
zastosowania nowej
neutralnego.
my zatem przedstawić
nową generację
różne sposoby
połączenia z ziemią punktu
wersji
reklozerów
Tavrida
Electric
to:
wowe korzyści dla użytkowników z zastosowania nowej neutralnego.
Oprogramowanie TELARM to narzędzie, które umożliwia
reklozerów Tavrida Electric to:
sterowanie
pracą aparatu,
kontrolę jego stanu, zdalną
Oprogramowanie TELARM
to narzędzie,
które umożliwia
• automatyczna konfiguracja i koordynacja nastaw komunikację z urządzeniem. Pozwala na tworzenie modelu sieci
sterowanie pracą aparatu, kontrolę jego stanu, zdalną
zabezpieczeń;
oraz symulację
tomatyczna konfiguracja
i koordynacja nastaw komunikację z urządzeniem.
Pozwala nazwarć.
tworzenie modelu sieci
•
oprogramowanie służące do optymalizacji miejsca lokalizacji
bezpieczeń;
oraz symulację zwarć.
w oparciu
o lokalizacji
wskaźniki niezawodności (SAIDI, Długotrwałą, bezawaryjną pracę reklozera gwarantują
rogramowanie służącereklozerów
do optymalizacji
miejsca
MAIFI, itd.);
gruntowne
typu gwarantują
przeprowadzane zarówno przez
klozerów w oparciu SAIFI,
o wskaźniki
niezawodności (SAIDI, Długotrwałą, bezawaryjną
pracębadania
reklozera
i intuicyjne producenta jak i przez laboratoria zewnętrzne.
IFI, MAIFI, itd.); • oprogramowanie łatwo programowalne
gruntowne badania typu przeprowadzane zarówno przez
w użyciu;
rogramowanie łatwo
programowalne i intuicyjne producenta jak i przez laboratoria zewnętrzne.
• wyłącznik o największej na rynku gwarantowanej liczbie
użyciu;
- do 30000
cykli;
łącznik o największejcykli
naZO
rynku
gwarantowanej
liczbie
• czułość pomiaru prądu ziemnozwarciowego - 0,5A;
kli ZO - do 30000 cykli;
• ziemnozwarciowego
gabaryty i ciężar –- 0,5A;
na rynku reklozery Tavrida Electric
ułość pomiaru prądu
najmniejsze
i najlżejsze;
baryty i ciężar – nasą rynku
reklozery
Tavrida Electric
• 2 porty USB (RC_5), 2 porty RS-232 (RC_5);
najmniejsze i najlżejsze;
• porty
wbudowany
kanał łączności inżynierskiej GPRS (RC_7),
porty USB (RC_5), 2
RS-232 (RC_5);
Wi-Fi
(RC_7).
udowany kanał łączności inżynierskiej GPRS (RC_7),
-Fi (RC_7).
KTR
1408
2
OSM25
Zespoły łączeniowe OSM25 przeznaczone są do wykonywania
operacji łączeniowych w sieciach elektroenergetycznych SN.
Podstawowym elementem zespołu jest wyłącznik próżniowy
ISM umieszczone wewnątrz szczelnej obudowy zapewniającej
elementom wyposażenia stopień ochrony IP65. Obudowa
wykonana jest z odpornego na korozję stopu aluminium
pokrytego warstwą farby proszkowej. Przy wysokim poziomie
izolacji wyłącznika konstrukcja aparatu gwarantuje mu bardzo
dużą trwałość i niezawodność. W podstawie obudowy
umieszczony jest filtr odwadniający zapewniający równowagę
ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego.
Napięcie i prąd są mierzone przez przekładniki umieszczone we
wszystkich izolatorach przepustowych. Izolatory wykonane
z polimeru odpornego na działanie promieni UV, pokryte są
gumą silikonową. Rozwiązanie zapewnia wymaganą drogę
upływu oraz doskonałą odporność na bezpośrednie działanie
światła słonecznego, silnego wiatru i pyłu.
Zasada działania
Wyłącznik próżniowy ISM umieszczony wewnątrz zespołu OSM
składa się z trzech identycznych biegunów. Każdy biegun
posiada indywidualny napęd elektromagnesowy. Jego
konstrukcja to własne opatentowane opracowanie firmy
Tavrida Electric. Obecnie w wyłącznikach stosowane są napędy
czwartej generacji. Napędy elektromagnesowe poszczególnych
biegunów są sprzężone mechanicznie wałem synchronizującym.
Gwarantuje to prawidłowe trójfazowe działanie zespołu.
Wyłącznik, w położeniu zamkniętym, podtrzymywany jest za
pomocą zatrzasku magnetycznego. Napęd posiada tylko jedną
cewkę umożliwiającą wykonanie operacji zamknięcia lub
otwarcia. Aby wykonać taką czynność należy przepuścić przez
cewkę impuls prądowy, odpowiednio w jednym lub drugim
kierunku. Źródłem impulsów są kondensatory, umieszczone w
zespole sterowniczym.
Wyłącznik zespołu łączeniowego OSM może zostać otwarty
ręcznie za pomocą cięgna mechanicznego, znajdującego się
w podstawie obudowy. Ręczne otwarcie wyłącznika powoduje
zablokowanie (mechaniczne i elektryczne) reklozera w stanie
otwarcia. Zespół wyposażony jest ponadto we wskaźnik stanu
wyłącznika.
Pomiar napięcia i prądu
Przekładniki
napięciowe
wykonane
są
w
formie
pojemnościowych
dzielników
napięcia,
zabudowane
są w izolatorach przepustowych. Przekładniki prądowe
wykonane są jako cewki Rogowskiego. Trzy przekładniki
połączone w gwiazdę zapewniają pomiar prądów fazowych,
natomiast pozostałe trzy połączone w otwarty trójkąt
zapewniają pomiar składowej zerowej prądu wykorzystanej
w zabezpieczeniach ziemnozwarciowych.
Cewka Rogowskiego jest przekładnikiem opartym na rdzeniu
powietrznym, nie ulega nasyceniu w chwili wystąpienia prądów
zwarciowych. Przeciwnie do konwencjonalnych przekładników,
cewka Rogowskiego nie generuje również niebezpiecznych
przepięć w przypadku przerwy po stronie wtórnej przekładnika.
Na wyjściu cewki pojawia się napięcie proporcjonalne do zmian
prądu w obwodzie głównym. Sygnał wyjściowy jest
przetwarzany cyfrowo. Prezentuje relacje pomiędzy napięciem
wyjściowym a prądem w obwodzie głównym.
Wśród korzyści zastosowania cewek Rogowskiego można
wymienić:
•
szeroki zakres pomiarowy pozwalający na odczyt
prądów od A do kA;
liniowość;
odporność na przeciążenia oraz brak zagrożenia ze
strony otwartych obwodów wtórnych;
nieinwazyjny pomiar prądu obwodu pierwotnego;
nie występuje zjawisko ferrorezonansu.
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KTR
1408
Wyłącznik próżniowy 3-fazowy
Obudowa aluminiowa
Polimerowa część izolatora przepustowego
Osłona silikonowa izolatora przepustowego
Styk przyłączeniowy
Pokrywa złącza
Mechanizm otwierania ręcznego
Pałąk wsporczy
Uchwyt otwierania ręcznego
3
ZESPOŁY STEROWNICZE REKLOZERA
ZESPOŁY STEROWNICZE REKLOZERA
ZESPOŁY
STEROWNICZE
REKLOZERA
Zespół
sterowniczy
reklozeraREKLOZERA
(RC) jest
ZESPOŁY
STEROWNICZE
Zespół sterowniczy reklozera (RC) jest
sterownikiem
sterownikiem
zbudowanym w oparciu o mikroprocesory. Steruje
pracą
ZESPOŁY
STEROWNICZE
REKLOZERA
zbudowanym
w
oparciu
o
mikroprocesory.
Steruje
pracą
ZESPOŁY
STEROWNICZE
REKLOZERA
Zespół
sterowniczy
reklozera
(RC) blok
jest sterownikiem
zespołu
łączeniowego,
zawiera
automatyki
Zespół
sterowniczy
reklozera
(RC)
jest
sterownikiem
zespołu
łączeniowego,
zawiera
blok
automatyki
zbudowanym
w
oparciu
o
mikroprocesory.
Steruje
pracą
zabezpieczeniowej
(zabezpieczenia
ziemnozwarciowe,
czułe
zbudowanym
w oparciu
o mikroprocesory.
Steruje pracą
Zespół
sterowniczy
reklozera
(RC) ziemnozwarciowe,
jest
sterownikiem
zabezpieczeniowej
(zabezpieczenia
czułe
Zespół
sterowniczy
reklozera
(RC)blok
jest automatyki
sterownikiem
zespołu
łączeniowego,
zawiera
ziemnozwarciowe,
nadprądowe
kierunkowe,)
umożliwia
zespołu
łączeniowego,
zawiera
blok
automatyki
zbudowanym
w oparciu
o mikroprocesory.
Steruje Steruje
pracą
zbudowanym
wnadprądowe
oparciu
o mikroprocesory.
pracą
zabezpieczeniowej
(zabezpieczenia
ziemnozwarciowe,
czułe
ziemnozwarciowe,
kierunkowe,)
umożliwia
wykonanie
SPZ, rejestruje
i analizuje
zdarzenia,
zabezpieczeniowej
(zabezpieczenia
ziemnozwarciowe,
czułe
zespołu
łączeniowego,
zawiera
blokpomiary,
automatyki
zespołu
łączeniowego,
zawiera
blok
automatyki
ziemnozwarciowe,
nadprądowe
kierunkowe,)
umożliwia
wykonanie
SPZ,
rejestruje
i
analizuje
pomiary,
zdarzenia,
polecenia.
Za pośrednictwem
modułu
RTU współpracuje
ziemnozwarciowe,
nadprądowe
kierunkowe,)
umożliwia
zabezpieczeniowej
(zabezpieczenia
ziemnozwarciowe,
czułe
zabezpieczeniowej
(zabezpieczenia
czułe
wykonanie
SPZ,pośrednictwem
rejestruje
i analizuje
pomiary,
zdarzenia,
polecenia.
Zasystemami
modułuziemnozwarciowe,
RTU współpracuje
zwykonanie
nadrzędnymi
sterowania.
SPZ,
rejestruje
i
analizuje
pomiary,
zdarzenia,
ziemnozwarciowe,
nadprądowe
kierunkowe,)
umożliwia
ziemnozwarciowe,
nadprądowe
kierunkowe,)
umożliwia
polecenia.
Za
pośrednictwem
modułu
RTU
współpracuje
z nadrzędnymi systemami sterowania.
wykonanie
SPZ,Zarejestruje
i sterowania.
analizuje
pomiary,
zdarzenia,
polecenia.
pośrednictwem
RTU
współpracuje
wykonanie
SPZ, rejestruje
i modułu
analizuje
pomiary,
zdarzenia,
z nadrzędnymi
systemami
Rozbudowane
funkcje
zabezpieczeniowe
i RTU
komunikacyjne
polecenia.
Za systemami
pośrednictwem
modułu modułu
RTU współpracuje
z nadrzędnymi
sterowania.
polecenia.
Za pośrednictwem
współpracuje
funkcjesterowania.
zabezpieczeniowe
i komunikacyjne
z Rozbudowane
nadrzędnymi
systemami
umożliwiają
zastosowanie
reklozerów
zarówno
z nadrzędnymi
systemami
sterowania. w sieciach
Rozbudowane
funkcje
zabezpieczeniowe
i komunikacyjne
umożliwiają
zastosowanie
reklozerów
w
sieciach
zarówno
promieniowym
i pierścieniowych.
umożliwiają jak
zastosowanie
reklozerów w sieciach
zarówno
Rozbudowane
funkcje
zabezpieczeniowe
i komunikacyjne
promieniowym
jak
i
pierścieniowych.
Rozbudowane
funkcje
zabezpieczeniowe
i
komunikacyjne
Rozbudowane
zabezpieczeniowe
i komunikacyjne
promieniowym
jak i funkcje
pierścieniowych.
umożliwiają
zastosowanie
reklozerów
w sieciach
zarówno
umożliwiają
zastosowanie
reklozerów
w sieciach
zarówno
umożliwiają
reklozerów
w sieciach
zarówno
Zespoły
sterownicze
reklozera
obsługują
następujące
protokoły
promieniowym
jak izastosowanie
pierścieniowych.
Zespoły
sterownicze
reklozera
obsługują
następujące
protokoły
promieniowym
jak DNP3,
i pierścieniowych.
promieniowym
jakModbus,
i pierścieniowych.
Zespoły
sterownicze
reklozera
obsługują
następujące
komunikacyjne:
IEC
60870-5-104
(101).protokoły
komunikacyjne:
DNP3,
Modbus,
IEC
(101).
komunikacyjne:
DNP3,
Modbus,
IEC60870-5-104
60870-5-104
(101).
Zespoły
sterownicze
reklozera
obsługują
następujące
protokoły
Zespoły
sterownicze
reklozera
obsługują
następujące
protokoły
Zespoły sterownicze
reklozera
obsługują
następujące
protokoły
Zespół sterowniczy reklozera RC_5
komunikacyjne:
DNP3,
Modbus,
IEC
60870-5-104
(101).
komunikacyjne:
DNP3, Modbus,
IEC 60870-5-104
(101). (101).
komunikacyjne:
DNP3, Modbus,
IEC 60870-5-104
Zespół
sterowniczy
reklozera
Zespół
sterowniczy
reklozera
RC_5 RC_5
Zespoły
sterownicze
reklozera
realizują
funkcje
Zespoły sterownicze
sterownicze reklozera
reklozera
realizują
funkcje
Zespoły
realizują
funkcje Zespół sterowniczy RC_5 zostały zainstalowane następujące
zabezpieczeniowe
dla różnego rodzaju awarii
w sieci:
Zespół
sterowniczy
reklozeraRC_5
RC_5następujące
Zespół sterowniczy
reklozerazainstalowane
RC_5
Zespół
reklozera
zabezpieczeniowe
różnegorodzaju
rodzajuawarii
awarii w sieci:
sieci:
Zespół
sterowniczy
RC_5sterowniczy
zostały
Zespół
zabezpieczeniowe
dladla
różnego
moduły:sterowniczy RC_5 zostały zainstalowane następujące
• Zespoły
zwarcia
wielkoprądowe;
Zespoły
sterownicze
reklozera
realizują
funkcje
Zespoły
sterownicze
reklozera
realizują
funkcje
sterownicze
reklozera
realizują
funkcje
•
zwarcia
wielkoprądowe;
moduły:
moduły:
••
zwarcia
wielkoprądowe;
Moduł
sterowania
reklozera
(RCM)
– odpowiedzialny
jest
odpowiedzialny
za
doziemienia
poprzez
rezystancję
zabezpieczenie
Zespół
sterowniczy
RC_5reklozera
zostały
zainstalowane
następujące
zabezpieczeniowe
dladla
różnego
rodzaju
awarii
w(czułe
sieci:
Zespół
sterowniczy
RC_5
zostały
zainstalowane
następujące
zabezpieczeniowe
różnego
rodzaju
awarii
w sieci:
dla różnego
rodzaju
awarii
w
sieci:
Zespół
sterowniczy
RC_5 (RCM)
zostały
następujące
doziemienia
poprzez
rezystancję
(czułe
zabezpieczenie
Moduł
sterowania
– zainstalowane
jest
za
Moduł
sterowania
reklozera
• •zabezpieczeniowe
doziemienia
poprzez
rezystancję
(czułe
zabezpieczenie
prawidłowe
działanie
reklozera.(RCM) – jest odpowiedzialny za
ziemnozwarciowe);
• • zwarcia
wielkoprądowe;
moduły:
zwarcia
wielkoprądowe;
moduły:
• ziemnozwarciowe);
zwarcia
wielkoprądowe;
moduły: działanie
prawidłowe
reklozera.
prawidłowe
działanie
reklozera.
ziemnozwarciowe);
Moduł
sterowania
reklozera
(RCM)i komunikacji,
–(RCM)
jest
odpowiedzialny
zasterowania,
• • doziemienia
poprzez
rezystancję
(czułe
zabezpieczenie
Zawiera
on
układ
zabezpieczeń
i komunikacji,
układ
w
sieci
ww
kierunku
do
źródła
zasilania
• przerwy
doziemienia
poprzez
rezystancję
(czułe
zabezpieczenie
Moduł
sterowania
reklozera
––jest
odpowiedzialny
za za
doziemienia
rezystancję
(czułe
zabezpieczenie
Moduł
reklozera
(RCM)
jest
odpowiedzialny
Zawiera
onsterowania
układ
zabezpieczeń
układ
sterowania,
• przerwy
wpoprzez
sieci
kierunku
do
źródła
zasilania
Zawiera
on
układ
zabezpieczeń
i komunikacji,
układ
sterowania,
• ziemnozwarciowe);
przerwy
w
sieci
w
kierunku
do
źródła
zasilania
prawidłowe
działanie
reklozera.
układ
ładowania
akumulatora.
Zapewnia
zasilanie
modemu
(upstream)
oraz
obciążenia
prawidłowe
działanie
reklozera.Zapewnia
ziemnozwarciowe);
układ
ładowania
akumulatora.
zasilanie
modemu
(upstream)
oraz ww kierunku
kierunku do
do obciążenia
prawidłowe
działanie
reklozera.
ziemnozwarciowe);
układ
ładowania
akumulatora.
Zapewnia
zasilanie
modemu
(upstream)
oraz
w w kierunku
do zasilania
obciążenia
Zawiera
on układ
zabezpieczeń
i komunikacji,
układ sterowania,
• • przerwy
w wsieci
kierunku
do do
źródła
Zawiera
on
układ zabezpieczeń
zabezpieczeń
i ikomunikacji,
układ
sterowania,
• (downstream);
przerwy
ww sieci
kierunku
do
źródła
zasilania
napięciem
12VDC.
(downstream);
napięciem
12VDC.
Zawiera
on
układ
komunikacji,
układ
sterowania,
przerwy
sieci
w
kierunku
źródła
zasilania
napięciem
12VDC.
(downstream);
układ
ładowania
akumulatora.
Zapewnia
zasilanie
modemu
(upstream)
oraz
w
kierunku
do
obciążenia
układ
ładowania
akumulatora.
Zapewnia
zasilanie
modemu
(upstream)
oraz
w
kierunku
do
obciążenia
Konsola
operatora
(CPM)
pozwala
na
sterowanie
i
wizualizację
•
obniżenie
(podwyższenie)
napięcia
sieci;
operatora akumulatora.
(CPM) - pozwala
na sterowanie
i wizualizację
•
obniżenie
układ ładowania
Zapewnia
zasilanie
modemu
(upstream)(podwyższenie)
oraz w napięcia
kierunkusieci;do obciążenia Konsola
Konsola
operatora
(CPM) OSM.
- pozwala
na
sterowanie
i wizualizację
•• (downstream);
(podwyższenie)
napięcia sieci;
napięciem
12VDC.
napięciem
12VDC.
(downstream);
• obniżenie
obniżenie
częstotliwościsieci;
sieci;
pracy
zespołu
łączeniowego
RC_5RC_5
jest
wyposażony
w 6- w 6pracy
zespołu
łączeniowego
OSM.
jest wyposażony
obniżenie
częstotliwości
napięciem
12VDC.
(downstream);
Konsola
operatora
(CPM)
- pozwala
naOSM.
sterowanie
ijest
wizualizację
• • obniżenie
(podwyższenie)
napięcia
sieci;
pracy
zespołu
łączeniowego
RC_5
wyposażony
sieci;
Konsola
operatora
(CPM)
-port
pozwala
sterowanie
i wizualizację
• zwarcia
obniżenie
(podwyższenie)
napięcia
sieci; zz obsługą
wsieci
sieci
podczas
prac
związanych
wierszowy
wyświetlacz
LCD,LCD,
USB na
do
łączności
lokalnej
z w 6-z
• • obniżenie
zwarcia
wczęstotliwości
podczas
prac
związanych
obsługą
wierszowy
wyświetlacz
port
USB
do
łączności
lokalnej
Konsolałączeniowego
operatora
(CPM)
-RC_5
pozwala
na
sterowanie
i wizualizację
obniżenie
(podwyższenie)
napięcia
sieci;
• • obniżenie
częstotliwości
sieci; prac
pracykomputerem
zespołu
OSM.
jestRC_5
wyposażony
w 6- lokalnej
wierszowy
wyświetlacz
LCD,
port
USB
do
łączności
zwarcia
w
sieci
podczas
związanych
z
obsługą
pracy
zespołu
łączeniowego
OSM.
jest
wyposażony
w
6- z
•
obniżenie
częstotliwości
sieci;
oraz
przyciski
szybkiego
dostępu
umożliwiające
i
eksploatacją;
i eksploatacją;
komputerem
przyciski OSM.
szybkiego
umożliwiające
pracywyświetlacz
zespołu oraz
łączeniowego
RC_5dostępu
jestlokalnej
wyposażony
w 6obniżenie
częstotliwości
sieci;związanych z obsługą wierszowy
• • zwarcia
w sieci
podczas
prac
LCD,przyciski
port
USBport
do USB
łączności
z
wierszowy
wyświetlacz
LCD,
dodostępu
łącznościumożliwiające
lokalnej
z
• doziemienia
zwarcia
w
sieci podczas
podczas
praczwiązanych
związanych
z obsługąustawianie
i eksploatacją;
komputerem
oraz
szybkiego
statusu
zabezpieczeń.
w
sieci
prac
zz obsługą
• i• eksploatacją;
doziemienia
w
sieci
podczas
prac
związanych
obsługą
ustawianie
statusu
zabezpieczeń.
wierszowy
wyświetlacz
LCD,
port
USB
do
łączności
lokalnej
z
zwarcia
w
sieci
podczas
prac
związanych
z
komputerem
oraz statusu
przyciski
szybkiego
dostępu dostępu
umożliwiające
komputerem
oraz
przyciski
szybkiego
umożliwiające
i eksploatacją;
•
doziemienia
w
sieci
podczas
prac
związanych
z
obsługą
ustawianie
zabezpieczeń.
Moduł
zasilania
(PSFM)
- pośredniczy
i odpowiada
za
i eksploatacją.
i eksploatacją.
Moduł
zasilania
(PSFM)
-szybkiego
pośredniczy
i odpowiada
za
komputerem
oraz
przyciski
dostępu
umożliwiające
eksploatacją;
•
doziemienia
w
sieci
podczas
prac
związanych
z
obsługą
ustawianie
statusu
zabezpieczeń.
•
doziemienia
w
sieci
podczas
prac
związanych
z
obsługą
ustawianie
statusu
zabezpieczeń.
dostarczenie
energii ze(PSFM)
źródła zewnętrznego
do poszczególnych
i eksploatacją.
Moduł
zasilania
- pośredniczy
i poszczególnych
odpowiada za
dostarczenie
energiizabezpieczeń.
źródła
ustawianie
statusu
• i eksploatacją.
doziemienia
w sieci podczas prac związanych z obsługą
Moduł
zasilaniazespołu
(PSFM)
-ze
pośredniczy
i odpowiada
za
Moduł
zasilania
(PSFM)
- zewnętrznego
pośredniczy
i do
odpowiada
za
i eksploatacją.
modułów
sterowniczego.
Zawiera
dwa
wyłączniki
dostarczenie
energii
ze
źródła
zewnętrznego
do
poszczególnych
ZESPÓŁ STEROWNICZY
RC_5
modułów
zespołu
sterowniczego.
dwa
wyłączniki
dostarczenie
energii
ze
źródła
zewnętrznego
doZawiera
poszczególnych
Moduł
zasilania
(PSFM)
pośredniczy
odpowiada
za
ZESPÓŁi eksploatacją.
STEROWNICZY RC_5
dostarczenie
energii
ze
źródła- zewnętrznego
doi poszczególnych
nadprądowe
chroniące
obwody
wewnętrzne
przed
skutkami
modułów
zespołu
sterowniczego.
Zawiera
dwa
wyłączniki
ZESPÓŁ STEROWNICZY RC_5
nadprądowe
chroniące
obwody
wewnętrzne
przed
skutkami
modułów
zespołu
sterowniczego.
Zawiera
dwa
wyłączniki
dostarczenie
energii
ze
źródła
zewnętrznego
do
poszczególnych
modułów
zespołu
sterowniczego.
Zawiera
dwa
wyłączniki
ZESPÓŁ
STEROWNICZY
RC_5
przeciążenia
i
zwarcia.
ZESPÓŁ
STEROWNICZY
RC_5 na sterowanie zespołem
Zespół
sterowniczy
RC_5 pozwala
nadprądowe
chroniące
obwody
wewnętrzne
przed skutkami
nadprądowe
chroniące
obwody
wewnętrzne
przed skutkami
przeciążenia
i zwarcia.
nadprądowe
chroniące
obwody
wewnętrzne
skutkami
modułów
zespołu
sterowniczego.
Zawiera
dwa
wyłączniki
Zespół
sterowniczy
RC_5RC_5
pozwala na
sterowanie
zespołem
Moduł
I/O
(IOM)
(wyposażenie
opcjonalne)
-przed
umożliwia
ZESPÓŁ
STEROWNICZY
łączeniowym
OSM25.
Obudowa
zespołu
jest wykonana
przeciążenia
i
zwarcia.
Zespół
sterowniczy
RC_5
pozwala
na
sterowanie
zespołem
przeciążenia
i zwarcia.
Moduł
I/O ichroniące
(IOM)
(wyposażenie
opcjonalne)
- umożliwia
przeciążenia
zwarcia.
Zespół
sterowniczy
RC_5 pozwala
na sterowanie
zespołem
nadprądowe
obwody
wewnętrzne
przed
skutkami
funkcji
sterowniczych
i sygnalizacyjnych
za
pomocą
łączeniowym
OSM25.
Obudowa
zespołu
jest
wykonana
Zespół sterowniczy
RC_5 aluminium
pozwala
na sterowanie
zespołem
z odpornego
na korozję
stopu
zabezpieczonego
farbą realizację
Moduł
I/O
(IOM)
(wyposażenie
opcjonalne)
-umożliwia
umożliwia
łączeniowym
OSM25.
Obudowa
zespołu
jest
wykonana
Moduł
I/O wejść/wyjść
(IOM)
(wyposażenie
opcjonalne)
- wejść
umożliwia
Moduł
I/O
(IOM)
(wyposażenie
opcjonalne)
realizację
funkcji
sterowniczych
i
sygnalizacyjnych
za
pomocą
łączeniowym
OSM25.
Obudowa
zespołu
jest
wykonana
układu
dwustanowych.
Zawiera
12
i
12
wyjść.
przeciążenia
i
zwarcia.
łączeniowym
OSM25.
Obudowa
zespołu
jest
wykonana
zZespół
odpornego
na
korozję
stopu
aluminium
zabezpieczonego
farbą
proszkową.
Konstrukcja
wnętrzuzespołem
stopień
sterowniczy
RC_5 obudowy
pozwala zapewnia
na sterowanie
realizację
funkcji
sterowniczych
i sygnalizacyjnych
za12pomocą
realizację
funkcji
sterowniczych
i sygnalizacyjnych
za12pomocą
odpornego
na
korozję
stopu
aluminium
zabezpieczonego
farbą
realizację
funkcji
sterowniczych
za
z zproszkową.
odpornego
na
korozję
aluminium
zabezpieczonego
farbą
układu
wejść/wyjść
dwustanowych.
Zawiera
wejść
wyjść.
typu
Genesis
G26EPX
-i sygnalizacyjnych
hermetyczny
akumulator
z odpornego
nastopu
korozję
stopu
aluminium
farbąAkumulator
Moduł
I/O
(IOM)
(wyposażenie
opcjonalne)
- ipomocą
umożliwia
Konstrukcja
obudowy
zapewnia
wnętrzu
stopień
ochrony
IP65.
Drzwi
zewnętrzne
wyposażone
są
w 3-punktowy
łączeniowym
OSM25.
Obudowa
zespołuzabezpieczonego
jest
wykonana
układu
wejść/wyjść
dwustanowych.
Zawiera
wejść
i 12
wyjść.
układu
wejść/wyjść
dwustanowych.
Zawiera
12
wejść
i 12
wyjść.
proszkową.
Konstrukcja
obudowy
zapewnia
wnętrzu
stopień
układu
wejść/wyjść
dwustanowych.
Zawiera
12
wejść
i
12
wyjść.
proszkową.
Konstrukcja
obudowy
zapewnia
wnętrzu
stopień
kwasowo-ołowiowy
zapewnia
zasilanie
rezerwowe.
Zasilanie
Akumulator
typu
Genesis
G26EPX
hermetyczny
akumulator
proszkową.
Konstrukcja
obudowy
zapewnia
wnętrzu
stopień
realizację funkcji sterowniczych i sygnalizacyjnych za pomocą
zamek.IP65.
Użytkownik
otrzymuje
informację
o otwarciu
drzwi przez
zewnętrzne
wyposażone
są w 3-punktowy
zochrony
odpornego
naDrzwi
korozję
stopu aluminium
zabezpieczonego
farbą
Akumulator
typu
Genesis
G26EPX
hermetyczny
akumulator
Akumulator
typu
Genesis
G26EPX
hermetyczny
akumulator
Akumulator
typu
Genesis
G26EPX
hermetyczny
akumulator
ochrony
IP65.
Drzwi
zewnętrzne
wyposażone
są
w
3-punktowy
ochrony
IP65.
Drzwi
zewnętrzne
wyposażone
w 3-punktowy
zespołu
zostało takdwustanowych.
aby proces
ładowania
ochrony
IP65.
Drzwi
zewnętrzne
wyposażone
są w
3-punktowy
kwasowo-ołowiowy
-zaprojektowane,
zapewnia zasilanie
rezerwowe.
Zasilanie
osoby
trzecie
dzięki
wyłącznikowi
krańcowemu
zabudowanemu
układuRC
wejść/wyjść
Zawiera
12
wejść
i 12
wyjść.
zamek.
Użytkownik
otrzymuje
informację
osąotwarciu
drzwi
przez
proszkową.
Konstrukcja
obudowy
zapewnia
wnętrzu
stopień
kwasowo-ołowiowy
- zapewnia
zasilaniezapewniający
rezerwowe.
Zasilanie
kwasowo-ołowiowy
- zapewnia
zasilanie
rezerwowe.
Zasilanie
kwasowo-ołowiowy
zapewnia
zasilanie
rezerwowe.
Zasilanie
zamek.
Użytkownik
otrzymuje
informację
oW
otwarciu
drzwi
przez
w zostało
sposób
optymalny,
maksymalnie
zamek.
Użytkownik
otrzymuje
informację
odolnej
otwarciu
drzwi
przez
zamek.
Użytkownik
otrzymuje
informację
o otwarciu
drzwi
przezprzebiegał
zespołu
RC
tak
zaprojektowane,
aby
proces
ładowania
na
dolnej
ścianie
obudowy.
części
drzwi
Akumulator
typu
Genesis
G26EPX
hermetyczny
akumulator
osoby
trzecie
dzięki
wyłącznikowi
krańcowemu
zabudowanemu
ochrony
IP65. Drzwi
zewnętrzne
wyposażone
są w 3-punktowy
zespołu
RCżywotność
zostało
takakumulatora.
zaprojektowane,
aby proces
ładowania
zespołu
RC
tak optymalny,
zaprojektowane,
aby
proces
ładowania
zespołu
RCzostało
zaprojektowane,
aby
proces
ładowania
osoby
trzecie
wyłącznikowi
krańcowemu
zabudowanemu
długą
osobydzięki
trzecie
dzięki
wyłącznikowi
krańcowemu
zabudowanemu
osoby
trzecie
dzięki
wyłącznikowi
krańcowemu
zabudowanemu
wewnętrznych
umieszczone
zostało
także
gniazdo
220VAC
przebiegał
wzostało
sposób
zapewniający
maksymalnie
kwasowo-ołowiowy
- zapewnia
zasilanie
rezerwowe.
Zasilanie
na
dolnej
ścianie
obudowy.
W
dolnej
części
drzwi
zamek.
Użytkownik
otrzymuje
informację
oW
otwarciu
drzwi
przez
przebiegał
w Bluetooth
sposób
optymalny,
zapewniający
maksymalnie
przebiegał
w
sposób
optymalny,
zapewniający
maksymalnie
przebiegał
w
sposób
optymalny,
zapewniający
maksymalnie
na
dolnej
ścianie
obudowy.
W
dolnej
części
drzwi
Moduł
(wyposażenie
opcjonalne)
umożliwia
na
dolnej
ścianie
obudowy.
dolnej
części
drzwi
na
dolnej ścianie
obudowy.
Wtakże
dolnej
części220VAC
drzwi długą
pozwalające
na
podłączenie
laptopa.
żywotność
akumulatora.
zespołu
RC
zostało
tak
zaprojektowane,
aby
proces
ładowania
wewnętrznych
umieszczone
zostało
gniazdo
długą
żywotność
akumulatora.
osoby
trzecie
dzięki
wyłącznikowi
krańcowemu
zabudowanemu
długą
żywotność
akumulatora.
wewnętrznych
umieszczone
zostało
takżetakże
gniazdo
220VAC
połączenie
dwupunktowe pomiędzy zespołem
długą żywotność
akumulatora.
wewnętrznych
umieszczone
zostało
także
gniazdo
220VACbezprzewodowe
wewnętrznych
umieszczone
zostało
gniazdo
220VAC
Moduł
Bluetooth
(wyposażenie
opcjonalne)
-umożliwia
umożliwia
przebiegał
wa(wyposażenie
sposób
optymalny,
zapewniający
pozwalające
podłączenie
laptopa.
Drzwi wewnętrzne
Moduł
Bluetooth
opcjonalne)
- umożliwia
Płyta
montażowa
urządzeń łączności
na dolnej
ścianie
obudowy.
W dladolnej
części drzwi
Moduł
Bluetooth
(wyposażenie
opcjonalne)
- maksymalnie
pozwalające
nana
podłączenie
laptopa.
sterowniczym
komputerem.
W przypadku
ekstremalnych
pozwalające
na CPM
podłączenie
laptopa.
Moduł
Bluetooth
(wyposażenie
opcjonalne)
- umożliwia
pozwalające
na
podłączenie
laptopa.
bezprzewodowe
połączenie
dwupunktowe
pomiędzy
zespołem
długą
żywotność
akumulatora.
bezprzewodowe
połączenie
dwupunktowe
pomiędzy
zespołem
bezprzewodowe
połączenie
dwupunktowe
pomiędzy
zespołem
wewnętrznych
umieszczone
zostało także
gniazdo
220VAC warunków
pogodowych
można
sterować reklozerem
bądź
bezprzewodowe
dwupunktowe
pomiędzy
zespołem
Drzwi
wewnętrzne
Płyta
montażowa
dla urządzeń
łączności
Drzwi
wewnętrzne
CPMCPM Płyta
montażowa
dla urządzeń
Drzwi wewnętrzne
CPM
sterowniczym
aa połączenie
komputerem.
W przypadku
przypadku
ekstremalnych
Płyta montażowa
dlałączności
urządzeń
łączności sterowniczym
aBluetooth
komputerem.
W przypadku
ekstremalnych
Moduł
(wyposażenie
opcjonalne)
- umożliwia
sterowniczym
komputerem.
W
ekstremalnych
Drzwi wewnętrzne
CPM
zmieniać
nastawy
nie
opuszczając
samochodu.
pozwalające
na podłączenie
laptopa.
Płyta
montażowa dla urządzeń łączności
sterowniczym a komputerem. W przypadku ekstremalnych
warunków
pogodowych
można można
sterować
reklozerem
bądź zespołem
warunków
pogodowych
można
sterować
reklozerem
bądź
warunków
pogodowych
sterować
reklozerem
bądź
bezprzewodowe
połączenie
dwupunktowe
pomiędzy
warunków
pogodowych
można sterować reklozerem bądź
Drzwi wewnętrzne
CPM
Płyta montażowa dla urządzeń łączności
zmieniać
nastawynastawy
nie
opuszczając
samochodu.
zmieniać
nastawy
nie opuszczając
opuszczając
samochodu.
zmieniać
samochodu.
sterowniczym
a nie
komputerem.
W
przypadku ekstremalnych
zmieniać nastawy nie opuszczając samochodu.
warunków pogodowych można sterować reklozerem bądź
zmieniać nastawy nie opuszczając samochodu.
Moduł sterowania
Moduł I/O (IOM)
reklozerem (RCM)
Moduł sterowania
Moduł sterowania
Moduł I/O (IOM)
Moduł I/O (IOM)
reklozeremreklozerem
(RCM)
(RCM)
KTR
Moduł sterowania
Moduł sterowania
reklozerem
(RCM)
(RCM)
1408reklozerem
Moduł sterowania
reklozerem (RCM)
Moduł I/O (IOM)
Moduł I/O (IOM)
Moduł I/O (IOM)
4
TELARM®
•
Oprogramowanie TELARM zapewnia przyjazną dla użytkownika
łączność pomiędzy RC a komputerem, bezpośrednio lub poprzez
układTELARM®
łączności zdalnej (GPRS, radio itp.) i składa się z trzech
•
głównych aplikacji:
Oprogramowanie TELARM zapewnia przyjazną dla użytkownika
łączność
pomiędzy
RC a komputerem,
bezpośrednio
poprzez
TELARM®
basic
– umożliwia
realizację
funkcji lub
sterowania
układ łączności zdalnej (GPRS, radio itp.) i składa się z trzech
i sygnalizacji za pośrednictwem interfejsu PCI. Obejmuje on:
głównych aplikacji:
Automatyczne lub półautomatyczne konfigurowanie
nastaw
zabezpieczeń
przy
użyciu
algorytmów
Auto-coordination
lub
Auto-correction.
Algorytm
Auto-coordination uwzględnia wszystkie istotne czynniki
Automatyczne
lub półautomatyczne
konfigurowanie
analizowane przez
inżynierów od zabezpieczeń.
Ponadto
nastaw
zabezpieczeń
przy
użyciu
algorytmów
wpływa na
istotne zmniejszenie
liczby godzin
potrzebnych
Auto-coordination
lubzabezpieczeń.
Auto-correction.
Algorytm
do zaprogramowania
Auto-coordination uwzględnia wszystkie istotne czynniki
analizowane przez inżynierów od zabezpieczeń. Ponadto
wpływa na istotne zmniejszenie liczby godzin potrzebnych
do zaprogramowania zabezpieczeń.
•
konfigurowanie nastaw w trybie off line
(z wykorzystaniem
interfejsu
graficznego);
TELARM®
basic – umożliwia
realizację
funkcji sterowania
•i sygnalizacji
lokalny zaodczyt
lub zmianę
nastaw
(zObejmuje
wykorzystaniem
pośrednictwem
interfejsu
PCI.
on:
interfejsu
Wi-Fi);
•
konfigurowanie
nastaw w trybie off line
(z wykorzystaniem
interfejsu
graficznego);
•
lokalny
odczyt danych
sygnalizacji
(dane systemowe
lokalny odczyt
lub zmianę nastaw (z wykorzystaniem
i• zawartość
rejestratorów);
interfejsu
Wi-Fi);
•
sterownie
lokalne.
•
lokalny odczyt danych sygnalizacji (dane systemowe
i zawartość rejestratorów);
TELARM® project (wyłącznie w trybie off-line) umożliwia:
•
sterownie lokalne.
•
Tworzenie modelu sieci dystrybucyjnej przy użyciu
TELARM
Network
Editor.
Można
elementy
TELARM®
project
(wyłącznie
w trybie
off-line)nanieść
umożliwia:
sieci
takie jakmodelu
linie, sieci
źródła
zasilania, przy
reklozery,
•
Tworzenie
dystrybucyjnej
użyciu
transformatory,
bezpieczniki,
obciążenia,
łącznie
z ich
TELARM Network
Editor. Można
nanieść
elementy
sieci takiePojak
linie, źródła tych
zasilania,
parametrami.
wprowadzeniu
danychreklozery,
możliwe
bezpieczniki,
obciążenia,
z ich
jest transformatory,
wyszukanie najlepszej
lokalizacji
dlałącznie
reklozera
parametrami.
Po wprowadzeniu
tych danych
możliwe
w oparciu
o wskaźniki
niezawodności
(SAIDI,
SAIFI
itd.);jest wyszukanie najlepszej lokalizacji dla reklozera
w oparciu o wskaźniki niezawodności (SAIDI, SAIFI
itd.);
•
Symulację
pracy
sieci
lub
•
Symulację
pracy
sieciw wwarunkach
warunkach normalnych
normalnych lub
podczas
zwarć
– przy
użyciu
Podczas
podczas
zwarć
– przy
użyciuSimulation
Simulation tool.
tool. Podczas
symulacji
obliczanejest
jest dynamiczne
dynamiczne zachowanie
zachowanie
symulacji
obliczane
wszystkich
urządzeń(bezpieczników
(bezpieczników i i reklozerów)
reklozerów)
wszystkich
urządzeń
dla danego
zwarcia.
Dziękisymulacji
symulacji różnych
różnych typów
dla danego
zwarcia.
Dzięki
typów
w różnych
lokalizacjach można
można zweryfikować
zweryfikować
zwarćzwarć
w różnych
lokalizacjach
poprawność działania.
poprawność działania.
KTR
1408
„TELARM
dispatcher”
to aplikacja
SCADA,
umożliwia
„TELARM
dispatcher”
to aplikacja
SCADA,
która która
umożliwia
realizację
funkcji
sterowania
i sygnalizacji
poprzez
Interfejs
realizację
funkcji
sterowania
i sygnalizacji
poprzez
Interfejs
TELARM
dispatcher
(TDI)
dla wszystkich
reklozerów
TELARM
dispatcher
(TDI)
dla wszystkich
reklozerów
Tavrida
Electric
zainstalowanych
w danej
sieci. Umożliwia:
Tavrida
Electric
zainstalowanych
w danej
sieci. Umożliwia:
• • sterowanie
zdalne
(przy
użyciu
wbudowanego
modemu
sterowanie
zdalne
(przy
użyciu
wbudowanego
modemu
GPRS);
GPRS);
• zdalny odczyt danych sygnalizacji;
• zdalny odczyt danych sygnalizacji;
• zdalny odczyt rejestratorów lub zmianę nastaw.
•
zdalny odczyt rejestratorów lub zmianę nastaw.
5
INSTALACJA I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI
INSTALACJA I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI
Zespoły łączeniowe OSM25 i OSM35 są wyposażone
w 6 zacisków
podłączenie
obwodów
INSTALACJA
I pozwalających
PRZEKAZANIE
DO
EKSPLOATACJI
Zespoły
łączeniowe
OSM25 i naOSM35
są wyposażone
2
głównych,
gołych pozwalających
lub w izolacji, na
o przekroju
od 40mm
do
w 6 zacisków
podłączenie
obwodów
2
2
240mm
.
W
standardowym
zestawie
do
reklozera
dołączana
głównych,
gołych lub w
izolacji,i o OSM35
przekrojusąod wyposażone
40mm do
Zespoły łączeniowe
OSM25
2
jest
ptakom. zestawie
240mm
. Wprzeciw
standardowym
reklozera dołączana
w 6osłona
zacisków
pozwalających
na do
podłączenie
obwodów
2
Tavrida
Electric
z reklozerem
dostawę
jest
osłona
przeciw
ptakom.
głównych,
gołychPolska
lub
wwraz
izolacji,
o przekrojuoferuje
od 40mm
do
2
konstrukcji
wsporczych,
ograniczników
przepięć,
modemów
Tavrida .Electric
Polska wrazzestawie
z reklozerem
oferujedołączana
dostawę
240mm
W standardowym
do reklozera
GSM/GPRS,
modułów
wejścia/wyjścia,przepięć,
transformatorów
konstrukcji
wsporczych,
ograniczników
modemów
jest
osłona przeciw
ptakom.
zasilających,
przewodów.
Spółka
zajmuje
się
także montażem
GSM/GPRS,
modułów
wejścia/wyjścia,
transformatorów
Tavrida Electric
Polska wraz
z reklozerem oferuje
dostawę
kompletnychwsporczych,
stanowisk reklozerowych.
zasilających,
przewodów.
Spółka zajmuje przepięć,
się także modemów
montażem
konstrukcji
ograniczników
Dostępne
walizki reklozerowych.
pomiarowe
umożliwiające
wykonanie
kompletnych
GSM/GPRS,sąstanowisk
modułów
wejścia/wyjścia,
transformatorów
testów
funkcjonalnych
oraz
sprawdzenie
zabezpieczeń
zarówno
Dostępne
walizki pomiarowe
umożliwiające
zasilających,sąprzewodów.
Spółka zajmuje
się także wykonanie
montażem
w
miejscu
instalacji
jak
i
w
laboratorium.
Zestaw
do
testowania
testów
funkcjonalnych
sprawdzenie zabezpieczeń zarówno
kompletnych
stanowiskoraz
reklozerowych.
umożliwia
konwencjonalnego
prądu
w
miejscu instalacji
jak ipomiarowe
w laboratorium.
Zestawtestera
do testowania
Dostępne
sązastosowanie
walizki
umożliwiające
wykonanie
pierwotnego
lub wtórnego.
umożliwia
zastosowanie
testerazarówno
prądu
testów
funkcjonalnych
oraz konwencjonalnego
sprawdzenie zabezpieczeń
pierwotnego
lub wtórnego.
w
miejscu instalacji
jak i w laboratorium. Zestaw do testowania
umożliwia zastosowanie konwencjonalnego testera prądu
pierwotnego lub wtórnego.
Wszystkie elementy reklozera zostały zaprojektowane
w
taki sposób,
aby montaż,
programowanie
i przekazanie
Wszystkie
elementy
reklozera
zostały zaprojektowane
do
eksploatacji
można
było
wykonać
w
ciągu
jednego
dnia.
w taki sposób, aby montaż, programowanie i przekazanie
do
eksploatacji
można było
wykonać wzostały
ciągu jednego
dnia.
Wszystkie
elementy
reklozera
zaprojektowane
w taki sposób, aby montaż, programowanie i przekazanie
do eksploatacji można było wykonać w ciągu jednego dnia.
KTR
1408
6
Reklozery Tavrida Electric zostały skonstruowane i wyprodukowane tak, aby ściśle spełniać wymagania najnowszych nowelizacji
norm IEEE C37.60 oraz IEC 62271-111.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OSM
Pomiar prądu
Pomiar napięcia
Maksymalne napięcie znamionowe
Prąd znamionowy ciągły
Prąd szczytowy wytrzymywany
Prąd wyłączalny zwarciowy
Trwałość łączeniowa przy prądzie
znamionowym ciągłym
Trwałość łączeniowa przy prądzie
wyłączalnym zwarciowym
Prąd krótkotrwały wytrzymywany, 4s
Napięcie udarowe piorunowe
wytrzymywane
Napięcie probiercze wytrzymywane 1 min
o częstotliwości sieciowej, próba na sucho
Napięcie probiercze wytrzymywane 10s
o częstotliwości sieciowej, próba na mokro
Zakres temperature otoczenia
Wilgotność
Maksymalna wysokość instalowania nad
2
poziomem morza
Masa
OSM25
6 x Cewka Rogowskiego
6 x pojemnościowy dzielnik napięcia
27 kV
630 A
31,5 kA
12,5 kA
30000 cykli
200 cykli
12,5 kA
1
125 kV/150 kV
60 kV
50 kV
o
o
-40 C to +55 C
0-100%
3000 m
72 kg
SPECYFIKACJA TECHNICZNA RC
Napięcie zasilania, AC
Szereg przestawieniowy
Stopień ochrony obudowy
Zakres temperatur otoczenia
Masa
Czas pracy po stracie zasilania AC
Sterowanie lokalne
Sterowanie zdalne
Protokoły komunikacyjne
Ogranicznik otwarcia drzwi
Gniazdo 230VAC dla laptopa
RC_5
85-265 V
0-0,1-CO-1-CO-1-CO
IP65
o
o
-40 C…+55 C
40 kg
o
48 h w temp. 25 C
Panel sterowniczy, 2 porty USB, port
RS-232, Bluetooth
Wbudowany RTU, moduł I/O
DNP3, IEC 60870-5-104 (101)
Tak
Tak
TAVRIDA ELECTRIC POLSKA sp. z o.o.
ul. Graniczna 44
43-100 Tychy
tel.: +48 (32) 327 19 86
fax: +48 (32) 327 19 87
e-mail: [email protected]
www.tavrida.pl
KTR
1408
7
KTR
1408
8
9
KTR
1408
9
9
Download