Dostawa prasy do siedziby Ministerstwa

advertisement
Zamawiający
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
fax (22) 57 92 524
działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa prasy do siedziby Ministerstwa Środowiska na 2014 r.”
I.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Informacje ogólne
1. Adres strony internetowej Zamawiającego http://www.mos.gov.pl
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z prawem polskim. Zastosowanie w szczególności
mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – Pzp (Dz. U. z 2013
r., poz. 907 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności
za nieznajomość wyżej wymienionych aktów prawnych przez Wykonawców.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp, prowadzone jest w języku
polskim.
4. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji.
5. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki
zawarte w SIWZ zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku,
gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
6. Niniejszą specyfikację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jedną propozycję cenową.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
9. Dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców.
10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty.
13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
15. W związku z jawnością postępowania (art. 8 ust. 1 ustawy Pzp) informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być
udostępnione przez Zamawiającego, muszą być nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżone
przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.
4 ustawy Pzp.
16. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia. Umocowanie może wynikać z listu intencyjnego lub umowy regulującej
współpracę Wykonawców (umowa konsorcjum).
17. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków.
18. Ministerstwo Środowiska wdrożyło System Zarządzania Środowiskiem, zgodny z Rozporządzeniem
EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową zatwierdzoną przez Ministra Środowiska. W związku
z tym zaleca się, aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zapoznali się z treścią Polityki
Środowiskowej,
zamieszczonej
na
stronie
www.mos.gov.pl
(zakładka:
Ministerstwo
Środowiska/EMAS.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy w ramach prenumeraty na 2014 r. do Ministerstwa
Środowiska, obejmującej prasę codzienną, czasopisma, dzienniki, magazyny i informatory, w okresie
od 2 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
2. Wykaz przedmiotu zamówienia objętego prenumeratą przedstawiono w Załączniku nr 1.
3. W przypadku dzienników (gazet codziennych) Zamawiający wymaga dostarczenia wydań
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem pozycji oznaczonych w Załączniku nr 1 jako wydanie
poniedziałek – sobota.
III. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia – zamówienie będzie realizowane w okresie od 2 stycznia 2014 roku
do 31 grudnia 2014 roku.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
lub
czynności,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ramach głównych
dostaw wykonanych należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował
co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie prasy, o wartości nie mniejszej niż 100 000
złotych brutto z podaniem jego wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz
którego dostawa została wykonana i załączy dowody, że zamówienie zostało wykonane należycie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ocena czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dokonana zostanie przez
Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń metodą warunku
granicznego - spełnia/nie spełnia.
Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będzie
wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach - wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych
w ofercie
1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3.
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4.
5) Oświadczenie o przynależności Wykonawców do tej samej grupy kapitałowej lub o braku
przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp,
z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca załączy:
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę
i doświadczenie, Wykonawca załączy:
7) Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, że minimum 1 zamówienie, którego
przedmiotem była dostawa prasy, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, zostało wykonane
należycie, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6.
Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składa dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie
pisemnej. Dopuszcza się możliwość przesyłania powyższych dokumentów drogą elektroniczną lub faksem,
przy czym każdorazowo, niezwłocznie faks lub email musi zostać potwierdzony pismem oraz każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. Przy czym wnioski
o udostępnienie informacji z otwarcia ofert i protokołu postępowania oraz odpowiedzi na te wnioski mogą
być przesyłane tylko drogą elektroniczną lub faksem.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1. Pan Marcin Pytlos - Specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego, e-mail: [email protected]
fax 022 57 92 524 – w sprawach merytorycznych
2. Pani Dorota Liwarska – Główny Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych Biura Dyrektora
Generalnego, fax 022 57 92 712, e-mail: [email protected] - w sprawach formalnych
VII. Wymagania dotyczące wadium.
Dla oferty nie jest wymagane wadium.
VIII. Termin związania ofertą
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
IX. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta z załącznikami winna zostać sporządzona na określonym przez Zamawiającego Formularzu
Oferty lub zgodnie z treścią odpowiedniego formularza dołączonego do SIWZ.
2. Oferta powinna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
4. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną
6.
7.
8.
9.
10.
techniką. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz parafowane
przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście
oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
W przypadku, gdy jako załącznik do oferty Wykonawca dołączy kopię dokumentu, kserokopia ta musi
być poświadczona zapisem o treści „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie kopii oraz podpisana
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, w wyłączeniem ppkt 8.
W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie
oryginału lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem kserokopii.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania
ofert pod warunkiem złożenia Zamawiającemu koperty opisanej jak w punkcie 10 dodatkowo
oznaczonej symbolem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Wykonawca winien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego
posiadającej następujące oznaczenia:
Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa prasy do siedziby Ministerstwa Środowiska na 2014 rok”
Nie otwierać przed dniem 20.12.2013 roku do godz. 10:15
Nazwa i adres Wykonawcy, Numer faxu
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w Ministerstwie Środowiska – w Sekretariacie Biura Dyrektora Generalnego,
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54, w pokoju nr 32 (parter)
2. Termin składania ofert, upływa dnia 20.12.2013 roku, o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie
zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 31, w dniu 20.12.2013 r.,
o godz. 10:15
XI. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty brutto musi być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z należytym
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dostarczenia go do siedziby zamawiającego, na warunkach
określonych w SIWZ.
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie tytuły prasowe i ich ilości określone w Załączniku nr 1,
z uwzględnieniem wszystkich ukazań w okresie obowiązywania umowy.
XII. Poprawianie omyłek rachunkowych
W przypadku, gdy w formularzu oferty wystąpią omyłki rachunkowe, Zamawiający dokona
ich poprawienia zgodnie z poniższymi zasadami:
1. W przypadku gdy cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie oferty podanej słownie, przyjmuje
się za prawidłową cenę podaną słownie.
XIII. Kryteria wyboru oferty
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego
wagą:
- cena oferty brutto: 100%.
Oferty, które nie zostaną odrzucone poddane zostaną procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert,
według następującego wzoru.:
Ilość punktów badanej oferty = Cena brutto oferty najtańszej (PLN) / Cena brutto oferty badanej (PLN)
* 100.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
XIV. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania banku i numeru rachunku, na który będą
przekazywane świadczenia pieniężne.
2. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia cen
jednostkowych (netto i brutto) zaoferowanych za poszczególne tytuły prasowe.
XV. Istotne postanowienia dotyczące zawarcia umowy
1.
2.
Przewidywane zmiany umowy:
a) w przypadku wycofania ze sprzedaży danego tytułu prasy, wymienionego w Załączniku
do umowy, dopuszcza się jego wymianę na inne tytuły wskazane przez Zamawiającego, pod
warunkiem, że zmiana ta nie zwiększy wynagrodzenia.
b) w przypadku gdy postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostanie zakończone
w terminie uniemożliwiającym zawarcie i realizację zamówienia od 02.01.2014 r. dopuszcza
się przesunięcie tego terminu.
Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
XVI. Środki ochrony prawnej
Do niniejszego postępowania maja zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy
z dnia 29 stycznie 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakie mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w PLN.
Warszawa, dnia 12.12.2013 r.
Załączniki do specyfikacji:
1. Wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia– Załącznik nr 1
2. Formularz oferty – Załącznik nr 2 .
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 do
ustawy Pzp – Załącznik nr 3
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z art. 24 ust 1
ustawy Pzp. – Załącznik nr 4
5. Oświadczenie o przynależności Wykonawców do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5.
6. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat– Załącznik nr 6.
Załącznik nr 1
UMOWA nr BDGl/66/13
zawarta w dniu
2013 roku w Warszawie pomiędzy:
Zawarta w dniu ..................................……………….. w Warszawie, pomiędzy:
Skarbem Państwa – Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54,
reprezentowanym przez ………………………………………………………………., zwanym dalej
„Kupującym”,
a
zwaną dalej „Sprzedawcą”,
o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest dostarczanie prasy codziennej, czasopism oraz innych tytułów
wydawniczych, zwanych dalej „prasą”, w prenumeracie na rok 2014, zgodnie z wykazem i w ilościach
określonych
w załączniku do niniejszej umowy w terminie od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
§ 2.
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie umowy Kupujący zapłaci Sprzedawcy łącznie kwotę
brutto…………………….. (słownie: …………………złotych ………....groszy), zwaną dalej
„wynagrodzeniem”.
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane kwartalnie na podstawie faktury VAT, zawierającej dane
o dostarczonych tytułach wraz z ich ceną i liczbą egzemplarzy, wystawionej i dostarczonej
Kupującemu nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po tym kwartale.
3. Faktura VAT za IV kwartał 2014 zostanie wystawiona i dostarczona Kupującemu, nie później niż
do dnia 20 grudnia 2014 r.
4. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Sprzedawcę w fakturze VAT.
5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień złożenia przez Kupującego dyspozycji przelewu
na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.
6. Kupującemu przysługuje prawo do niezrealizowania pełnej wielkości zamówienia. Zakres zamówienia
zostanie zrealizowany w co najmniej 80% wynagrodzenia należnego Sprzedawcy za wykonanie
niniejszej umowy. Dostarczanie pozostałej części zamówienia będzie zależeć od bieżących potrzeb
Kupującego.
7. Ograniczenie części zamówienia, o którym mowa w ust. 6, Kupujący zawiadamia Sprzedawcę
na piśmie. Ograniczenie nie wymaga aneksu do umowy.
8. Ceny jednostkowe prasy, z zastrzeżeniem ust. 9, pozostają niezmienne w okresie obowiązywania
umowy.
9. Wynagrodzenie może zostać zmienione wyłącznie ze względu na zmiany ustawowe stawek podatku
VAT. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
§ 3.
1. Sprzedawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania prasy wraz z wydaniami specjalnymi
i dodatkami, w ilościach wymienionych w załączniku do niniejszej umowy, oraz do wymiany
egzemplarzy wadliwych na egzemplarze bez wad.
2. W przypadku wycofania ze sprzedaży danego tytułu prasy, wymienionego w załączniku do niniejszej
umowy, dopuszcza się jego wymianę na inne tytuły wskazane pisemnie przez Kupującego, pod
warunkiem, że zmiana ta nie zwiększy wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do umowy.
3. Sprzedawca, na pisemne żądanie Kupującego zmieni rodzaj zamówionej prasy pod warunkiem,
że zmiana nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1.
§ 4.
1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania prasy do Kancelarii Ogólnej Kupującego, mieszczącej się
na parterze w siedzibie Kupującego, lub w inne wyznaczone przez Kupującego miejsce, przy czym:
1) prasa codzienna będzie dostarczana codziennie, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych
od pracy, w dwóch dostawach, tj. w godz. 5.00 - 6.00 oraz w godz. 6.00 - 7.00, według podziału
określonego przez Kupującego najpóźniej w dniu podpisania umowy na wskazany przez
Sprzedawcę adres e-mail;
2) prasa zagraniczna będzie dostarczana w dniu jej ukazania się w możliwie najszybszym terminie,
z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;
3) czasopisma oraz tytuły wydawnicze ukazujące się nieregularnie będą dostarczane w następnym
dniu roboczym po dniu ukazania się numeru wraz z kolejną dostawą prasy codziennej.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania prasy na swój koszt oraz przy użyciu zagwarantowanych
przez niego środków i personelu, w paczkach o wadze nieprzekraczających 10 kg każda.
3. Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Kupującego o wszystkich przypadkach
wstrzymania lub zaprzestania dalszego wydawania zamówionej prasy w załączniku do niniejszej
umowy, niezwłocznie po powzięciu takiej wiadomości.
§ 5.
1. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 lub w § 6,
Kupujący może zażądać kary umownej w wysokości 0,15 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.
1 za każdy dzień zwłoki.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, Kupujący może
zażądać kary umownej w wysokości 0,15% za każdy dzień zwłoki i wyznaczyć dodatkowy termin jej
wykonania, a po jego bezskutecznym upływie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym
i zażądać kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust.1
3. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 i 2, będzie płatna w terminie do dziesiątego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek jej zapłaty.
4. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Kupującego na skutek
niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, Kupujący może dochodzić od Sprzedawcy,
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
5. Kupujący zastrzega sobie prawo potrącenia kar z wynagrodzenia Sprzedawcy.
§ 6.
W przypadku otrzymania wadliwych egzemplarzy Kupujący składa reklamację i żąda od Sprzedawcy
wymiany wadliwych egzemplarzy na egzemplarze pozbawione wad z zachowaniem następujących
procedur:
1) reklamacja jest zgłaszana Sprzedawcy przez Kupującego telefonicznie, niezwłocznie
po stwierdzeniu wad w dostarczonej prasie i potwierdzeniu tego zgłoszenia według wyboru
Kupującego: faksem na nr ………………, drogą elektroniczną na adres: …………………..lub na
piśmie w dniu dostawy na adres wskazany przez Sprzedawcę w niniejszej umowie;
2) wadliwe egzemplarze prasy codziennej Kupujący składa w wyznaczonym miejscu w dniu
dostarczenia do godz. 9.00, Sprzedawca zaś jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt
egzemplarze wolne od wad w tym samym dniu;
3) wadliwe egzemplarze czasopism oraz tytułów wydawniczych ukazujących się nieregularnie
Kupujący składa niezwłocznie w dniu dostawy, a Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć na
własny koszt egzemplarze wolne od wad wraz z kolejną dostawą prasy codziennej, nie później niż
w ciągu 2 dni roboczych od ukazania się numeru.
§ 7.
1. Niezależnie od postanowień umowy, jeżeli w trakcie okresu jej wykonywania, na podstawie
decyzji organów władzy publicznej Kupujący zostanie zlikwidowany, umowa ulega rozwiązaniu
ze skutkiem najpóźniej na dzień likwidacji.
2. W przypadku podziału lub połączenia z innym urzędem Kupujący może wypowiedzieć umowę
ze skutkiem nie później niż dzień podziału lub połączenia.
3. Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia umowy z trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę za porozumieniem stron z krótszym
niż trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
5. W wypadku, o którym mowa w ust. 1-4, Kupujący zapłaci Sprzedawcy wyłącznie tę część
wynagrodzenia, która odpowiada zakresowi wykonania umowy do dnia rozwiązania.
§ 8.
Sprzedawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej, zamieszczonej na stronie
www.mos.gov.pl (zakładka: Ministerstwo/EMAS w MŚ), oraz że jest świadomy znaczenia zgodności
z Polityką przy realizacji postanowień umowy.
§ 9.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 11.
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Kupującego.
§ 12.
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Kupującego
i jeden dla Sprzedawcy.
KUPUJĄCY
SPRZEDAWCA
Załącznik
do umowy BDGl/66/13
Z dnia
Wykaz prasy codziennej, czasopism oraz innych tytułów wydawniczych wraz z ilością zamawianych
egzemplarzy
L.p
Tytuł
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
2
Ilość egz.
Archeon
Archiwista Polski
Biuletyn Górniczy
Brać łowiecka
Bloomberg BusinessWeek Polska
Czas Informacji
Coaching
ComputerWorld
Czysta Energia
Do Rzeczy
Dziennik Gazeta Prawna Premium
Ekonatura
European Voice
Energetyka
Foreign Affairs
Fakt (pon - sobota)
Finanse Publiczne
Gazeta Polska
Gazeta Polska Codzienna (pon - sobota)
Gazeta Wyborcza (pon - sobota)
Gazeta Wyborcza
Gosć niedzielny
Gospodarka Wodna
Harward Business Review (wersja angielska)
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
24
1
1
1
1
1
2
1
1
4
22
1
2
1
25. International NEW YORK TIMES (pon - sobota)
26. IT w Administracji
1
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
Linux Magazine
Łowiec Polski
Media i Marketing POLSKA
Monitor Zamówień Publicznych
Nasz Dziennik (pon - sobota)
National Geographic - wersja polska
Newsweek Polska
Networld
New scientist
NIE
1
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Nieruchomości. Prawo. Podatki. Praktyka
Och. Pow. i Problemy Odpadów
Ochrona Środowiska 1230-6169
Opakowania
Odpady i Środowisko
Państwo i Prawo
Praca i zabezpieczenie społeczne
Praca i Zdrowie
Polityka
1
1
2
1
2
1
1
1
18
46. Polska The Times (Polska Metropolia Warszawa)
47. Polska Zbrojna
48. Personel i Zarządzanie
49. Prawo i Środowisko-kwartalnik
50. Promotor BHP
51. Press
52. Przegląd
53. Przegląd Komunalny
54. Przegląd Geologiczny
6
Przegląd podatku dochodowego
Przetargi publiczne
Przyroda Polska
Przemysł Drzewny
Puls Biznesu
Recykling
Rzeczpospolita
Rzeczpospolita (pon - sobota)
Służba Pracownicza
Super-Express (pon - sobota)
Środowisko - dwutygodnik
Tygodnik Powszechny
The Financial Times
The Financial Times (pon - sobota)
The Ecominist
70. Technika poszukiwań geolog. - geotermia, zrównoważony rozwój.
2
1
1
1
4
2
20
2
1
1
1
2
4
2
4
71. Trybuna Górnicza
1
72. ThinkThank
1
73. Ubezpieczenia i Prawo Pracy
74. Uważam, Rze
75. W Sieci
76. Wodociągi i Kanalizacja
77. Wprost
78. Zamówienia Publiczne-Doradca
79. Zamawiający – zamówienia publiczne w praktyce (Dwumiesięcznik)
2
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
1
2
11
2
1
Załącznik nr 2
.............................................................
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa prasy do siedziby Ministerstwa Środowiska na 2014 rok”
w trybie przetargu nieograniczonego
odpowiadając na zaproszenie
Ministerstwa Środowiska
My, niżej podpisani:
..........................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
..........................................................................................................................................................................
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na poniższych warunkach:
1. CENA:
CENA BRUTTO:
..................................................................................PLN
Słownie PLN:
..........................................................................................
Oświadczamy, że oferowana przez nas cena obejmuje wszystkie tytuły prasowe i ich ilość określone
w Załączniku nr 1 z uwzględnieniem wszystkich ukazań w okresie obowiązywania umowy.
2. Zamierzamy/ nie zamierzamy * powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
a)…………………………………………………………………………………………
b)…………………………………………………………………………………………
c)………………………………………………………………………………………….
(*
niepotrzebne skreślić)
Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z udostępnioną przez zamawiającego Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Do oferty załączamy następujące dokumenty:
1. ……………………………………………………………….…………………….……
2. ……………………………………………………….…………….……………………
3. …………………………………………………………………..………………………
4. ………………………………………………………………………………..…………
5. ……………………………………………………………………..……………………
6. …………………………………………………………………………………………...
7. ……………………………………………………………………………………………
Dane Wykonawcy:
Nazwa: .........................................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................
Tel./fax. ........................................................................................................................................
Adres email:……………………………………………………………………………………..
..........................., dnia .....................
.................................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik nr 3
.............................................................
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
„Dostawa prasy do siedziby Ministerstwa Środowiska na 2014 rok”
(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
Dz.U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
MY/JA, NIŻEJ PODPISANI/Y
…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
Oświadczam/y:
że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
___________, dnia ___________
_________________________________
podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
Uwaga:
Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający wniosek.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie podpisują
wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
Załącznik nr 4
…………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)
Oświadczenie
Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa prasy do siedziby Ministerstwa Środowiska na 2014 rok”
w trybie przetargu nieograniczonego
odpowiadając na ogłoszenie
Ministerstwa Środowiska
MY/JA, NIŻEJ PODPISANI/Y
………………………………………………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
___________, dnia ___________
_________________________________
podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
Uwaga:
Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający wniosek.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie podpisuje
każdy członek konsorcjum.
Załącznik nr 5
______________________
pieczęć Wykonawcy
Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa prasy do siedziby Ministerstwa Środowiska na 2014 rok”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
JA/MY, NIŻEJ PODPISANY/I
………………………………………………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz firmy (nazwa i adres firmy):
………………………………………………………….. ..................................................................................
Składam/y:
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ
w trybie art. 26 ust. 2d ustawy – Pzp (Dz. U.z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), o tym, że firma
(*niepotrzebne skreślić):
1) nie należy do grupy kapitałowej *
2) należy do grupy kapitałowej *
W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca
obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
___________, dnia ___________
_________________________________
podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
Uwaga:
Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający wniosek.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie podpisuje
każdy członek konsorcjum w imieniu swojej firmy..
Załącznik nr 6
........................................
(pieczęć Wykonawcy)
Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
( w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art.22 ust.1
ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych
Dz.U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Składając ofertę, w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, na
„Dostawa prasy do siedziby Ministerstwa Środowiska na 2014 rok” reprezentowana przez nas firma wykonała
następujące zamówienie:
L.p.
Przedmiot zamówienia
………………………, dn. …………………….
Data
wykonania
zamówienia
Wartość
zamówienia
brutto (PLN)
Odbiorca
zamówienia
….................................................
(podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)
Uwaga:
Do wykazu należy załączyć dowód potwierdzający należyte wykonanie dostawy
Download