Etyka Biznesu - E-SGH

advertisement
Etyka Biznesu
DR DARIUSZ TUREK
[email protected]
INSTYTUT PRZEDSIĘBIORSTWA
P. 108, BUD M
9.00-10.00 PONIEDZIAŁKI
Wyobraźcie sobie że …
zostaliście mianowani na zarządcę jednej z wysp na Pacyfiku. Wyspa
dysponuje unikalnymi zasobami naturalnymi, które pożądane są
przez okoliczne kraje i które zapewnią dobrobyt wszystkim
mieszkańcom na długie lata. Jednakże wydobycie tych zasobów
będzie oznaczało zagładę unikalnego na skalę światową gatunku
ptaków. Mieszkańcami wyspy są natomiast osoby, które do tej pory
walczyły i rywalizowały ze wszystkimi innymi okolicznymi
narodami, a także toczyli konflikty między sobą. Mieszkańcy Ci
nigdy nie słyszeli o etyce, czy moralności. Nie przestrzegali żadnych
powszechnych zasad i norm. Każdy dbał tu tylko o własny interes.
1.
2.
3.
4.
Jakie będą wasze pierwsze decyzje?
Jak wytłumaczycie mieszkańcom, że należy przestrzegać
wspólnych norm i wartości? Jakie wartości tu wskażecie?
Co zrobicie, gdy mieszkańcy nie będą przestrzegali norm i
zasad?
Jakie podejmiecie decyzje dotyczące eksploatacji naturalnych
zasobów?
Co przed nami?
Blok 1. Etyka Biznesu – wprowadzenie, warunki
zaliczenia, operacjonalizacja pojęć
Blok 2. Decyzje etyczne, Filozofie w etyce biznesu
Blok 3. Etyka w funkcjonowaniu organizacji
Blok 4. Podmiotowe, grupowe i organizacyjne
uwarunkowania decyzji etycznych
Blok 5. Budowanie etycznej firmy
Blok 6. Społeczna odpowiedzialność biznesu
Blok 7. Etyka a efektywność działalności biznesowej
Zalecana literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
O.C. Ferrell, J. Fraedrich, L. Ferrell, Business ethics,
Haughton Mifflin, Boston 2002.
L.K. Treviño, K. Nelson, Managing business ethics, John
Wiley & Sons, New York 2004.
D.G. Chryssides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki
biznesu, PWN, Warszawa 1999.
Behavioral Business Ethics, eds. D. De Cremer, A.E.
Tenbrunsel, Routledge, New York 2012.
J. Filek, Wprowadzenie do etyki biznesu, AE w Krakowie,
Kraków 2001.
Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. W. Gasparski, PWN,
Warszawa 2012.
J. Haidt, Prawy umysł, Smak Słowa, Sopot 2012.
Warunki zaliczenia
Ocena końcowa składać się będzie z 2 części:
 25% to przygotowanie studium przypadku dot. etyki
biznesu (możliwość pracy w max 3 zespołach)
 25% prezentacja artykułu dot. etyki
 50 % egzamin ustny w sesji
Dlaczego etyka biznesu?
 Życie społeczne konstytuowane jest m.in. zestawami
norm i wartości moralnych
 Biznes jest częścią życia społecznego
 Biznes wiąże się z interakcjami pomiędzy ludźmi
(pracownikami, konsumentami, dostawcami, itp.),
innymi podmiotami gospodarczymi, środowiskiem
naturalnym, państwem
 Normy są naturalnym i pierwotnym elementem
regulującym funkcjonowania podmiotów (jednostek,
przedsiębiorstw)
Czy normy rządza naszym życiem?
https://www.facebook.com/anonews.co/videos/13137
84798633076/?hc_ref=NEWSFEED
Czym jest etyka biznesu?
Jest wiele sposobów definiowania etyki biznesu i wiele
terminów którymi posługują się autorzy, m.ni etyka
gospodarcza, etyka zarzadzania, etyka pracy, czy etyka
menedżerska.
Najogólniej można zdefiniować etykę biznesu jako
filozoficzną refleksję nad ethosem, czyli zespołem cnót
wyznaczających zakres działalności ludzi stanowiących
świat biznesu.
Dwie główne tradycje etyki biznesu
Tradycja anglosaska
Tradycja niemiecka
Etyka jako narzędzie do podnoszenia Etyka jako podstawa ładu rynkowego
efektywności zarządzania, np.
niwelacja konfliktów, klarowność
postępowania pracowników
Etyka jako układ norm społecznych
(wspólne reguły postępowania) –
funkcja integracyjna
Etyka jako czynnik kulturotwórczy
Etyka jako realizacja zobowiązań
zawodowych (etyki zawodowe)
Etyka jako sposób ulepszania biznesu
Etyka jako narzędzie do podnoszenia Etyka jako dbałość o godność
racjonalności decyzyjnej
jednostki
Etyka jako narzędzie do regulowania
relacji pomiędzy interesariuszami
Rys historyczny nowożytnej etyki
biznesu
1870 -1960
etyczne
1960 -1970
rozwój
1970 -1980
etyka
I poł. lat 80
największy
II poł. lat 80

problemy pracy, gospodarowania rozwijane są w ramach
społecznej nauki Kościoła;
pojawiają się regulacje moralne działań gospodarczych
licznych grup nacisku sprzyja podjęciu dyskusji nad społeczną
odpowiedzialnością organizacji i firmy;
w niektórych szkołach pojawiają się zagadnienia związane z etyką w
biznesie
biznesu wyodrębnia się jako samodzielna dziedzina badań;
tworzy się „świadomość etyczna” (wpływ masmediów) oraz pojęcie
„wizerunku etycznego” w firmie;
 rozwój koncepcji stakeholders
rozwój etyki biznesu (od 1985r. w USA staje się ona uznaną
dyscypliną akademicką);
tworzy się specjalne pisma, towarzystwa, placówki, podręczniki, przykłady
etyczne, kursy etyki w przedsiębiorstwach;
dalsza systematyzacja etyki biznesu na etyki szczegółowe tj. etyka
środowiskowa, etyka w marketingu, etyka w zarządzaniu personelem, etyka
w rekrutacji, bioetyka
Miejsce etyki wśród nauk
Wszelkie
Nauki
Szczegółowe
Realne
Przyrodnicze
Filozoficzne
Filozofia
teoretyczna
Poznanie
Filozofia
praktyczna
Wartości
Kulturowe
Epistemologia
Aksjologia
Formalne
Gnozeologia
Etyka
Byt
Metafizyka
Ontologia
Estetyka
Nauki traktujące o wartościach
 Aksjologia – nauka filozoficzna dotycząca
wszelkich wartości, hierarchii wartości, koncepcji
wartości
 Etyka – nauka filozoficzna o wartościach moralnych
 Estetyka – nauka filozoficzna o wartościach
estetycznych
Czym jest moralność
Moralność (łac. moralis = obyczajowy) to zjawisko
społeczne, którego zadaniem jest regulowanie stosunków
między jednostką a jednostką oraz między jednostkami a
grupami społecznymi, znajdujące swój wyraz w postawach i
zachowaniach wobec innych,
Podstawowe elementy moralności to:

oceny

normy

sankcje

wzory osobowe

ideały
Wniosek
Etyka kreuje system moralny
Etyka
System
moralny
Wniosek
Moralność (system moralny) określa
co jest dobre a co złe.
Moralność poddaje ocenę zjawisk.
Zjawisko
Etyka
System
moralny
Ocena:
-
dobre
złe
neutralne
sprzeczne, analizuj dalej
Normy a wartości
 Norma – łac. prawidło – formułowane w różnej
formie gramatycznej stwierdzenia zawierające
rozkaźniki „nie rób czegoś” „rób coś” lub specyficzne
słowa „powinien”, „należy”, „trzeba”
 Wartość – to co cenne, godne pożądania, co
stanowi cel ludzkich dążeń.
Norma moralna a norma prawna
 Norma moralna – imperatyw określający właściwy
pod względem moralnym sposób postępowania
 Norma prawna – norma postępowania uznawana
za wiążącą prawnie ze względu na należycie wydane
przepisy prawne, czy też inne fakty, uznawane w
danym systemie prawa za fakty prawotwórcze.
3 dziedziny etyki
 Normatywna – dziedzina filozofii której celem
jest budowa systemów normatywnych
 Opisowa – opisuje zjawisko moralności z punktu
widzenia stosunków międzyludzkich, postaw i
motywów działania
 Krytyczna „metaetyka” – zajmuje się
uzasadnieniem, logiczną weryfikacją i statusem
teoriopoznawczych norm i wartości.
Trzy główne koncepcje etyki biznesu
Etyka <-> ekonomia
Etyka normatywna
Tworzenie systemów
regulujących sferę gospodarczą.
Metafora „etyka jako smar”
Etyka
funkcjonalna
Etyka opisowa
Wyjaśnianie poprzez
okoliczności.
Metafora: „etyka jako
antidotum na
racjonalność
ekonomiczną”
Etyka korekcyjna
Etyka krytyczna
Uzasadnianie decyzji.
Metafora: „etyka jako
podstawa do
wnioskowania społecznoekonomicznego”
Etyka
integratywna
Etyki szczegółowe
 Autonomiczna – wg której jedynym źródłem
prawa moralnego i ostatecznym prawodawcą jest
suwerenny rozum ludzki i każdy człowiek z osobna.
 Heteronomiczna – wg której normy i wartości
pochodzą z zewnątrz (kultura, społeczeństwo, Bóg).
 Ekologiczna – głosi związek człowieka z naturą i
wszyscy wobec natury są równi.
 Formalna – wg której istota dobra moralnego
polega na postępowaniu zgodnym z imperatywem
moralnym. Oparta jest na obowiązkach.
 Materialna – opiera się na pojęciu wartości, a nie jak w etyce
formalnej na pojęciu obowiązku (powinności). Wartości
opisane są materialnie np. lojalność, pracowitość.
 Sytuacyjna – „etyka bez kodeksu”, polega na rezygnacji z
formowania ogólnych reguł postępowania. Każda sytuacja w
jakiej przychodzi człowiekowi działać jest niepowtarzalna, tak
jak niepowtarzalni są ludzie.
 Zawodowa – zespół zasad i norm określających jak z
moralnego punktu widzenia powinni zachowywać się
przedstawiciele danego zawodu. Kodeksy etyczne posiadają
głównie te zawody, których przedstawiciele na co dzień mają
styczność z wartościami szczególnie cenionymi społecznie, jak
zdrowie i życie, lub te zawody których wykonanie wymaga
posiadania nie tylko wiedzy i umiejętności technicznych ale
także pewnych kwalifikacji moralnych, gwarantujących
właściwe pod względem etycznym wypełnianie obowiązków
zawodowych.
Download