zalacznik_5_wzor_umowy

advertisement
Numer sprawy : MZŻ/T/262/ 7 /09
Załącznik nr 5 do siwz
Wzór umowy ( nie wypełniać )
W dniu ...................... pomiędzy Miejskim Zespołem Żłobków w Łodzi, 91-063 Łódź,
ul. Zachodnia 55a zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................................
a ..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
działającym na podstawie ...........................................................................................................
reprezentowanym przez:
.....................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U nr 223
z 2007 r. poz.1665 z 2007r ze zmianami ) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta
Umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a
Wykonawca zobowiązuje się wykonać w obiekcie Zamawiającego
następujące roboty :
remontowe roboty ogólnobudowlane w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej nr 55a
a. roboty budowlane
b. roboty elektryczne
c. roboty sanitarne
Szczegółowy zakres robót określa oferta Wykonawcy i specyfikacja.
§ 2
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30 września 2009 roku.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sierpniu w czynnym obiekcie. Wykonawca powinien
tak zorganizować roboty, aby nie kolidowały z działalnością żłobka.
3. Wykonawca wykona prace z użyciem własnych materiałów, narzędzi i sprzętu.
4. Wykonawca jest właścicielem odpadów i przy wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca
uwzględnia zapisy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz.628 ze
zmianami).
§3
Przy wykonywaniu robót budowlanych wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach
użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych określonych w art.5 ust.1 pkt.1
i dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r Nr. 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami)
§4
Do obowiązku Zamawiającego należy :
- przekazanie Wykonawcy frontu robót
- zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami
2. Do obowiązku Wykonawcy należy :
- wykonanie umowy zgodnie z zakresem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
budowlanymi
- nadzór kierowniczy nad robotami budowlanymi
- pisemne zgłoszenie zakończenia robót
1.
§5
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres:
dla robót ogólnobudowlanych ....... lat liczony od daty odbioru wykonania przedmiotu zamówienia
dla robót dekarskich
........ lat liczony od daty odbioru wykonania przedmiotu zamówienia
2.
3.
4.
Wady ujawnione w okresie gwarancji w wykonywanym przedmiocie umowy będą usuwane przez
Wykonawcę w terminie określonym w protokole stwierdzenia wad.
Protokół ten zostanie sporządzony i przyjęty przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 5 dni
od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego zgodnie z pkt. 2 terminu usunięcia
wad Zamawiający powierzy ich usunięcie innej jednostce na koszt Wykonawcy.
Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający może wykonać określone w
Kodeksie Cywilnym uprawnienia z tytułu rękojmi.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy
w kwocie netto : ................
(słownie :.................................................................................................zł)
2. Wynagrodzenie łączne z 22 % podatkiem VAT wynosi :
w kwocie brutto
(słownie : ................................................................................................zł )
§7
1. Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 2 Wykonawca
płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto ustalonego w
§ 6 pkt 2 – za każdy dzień zwłoki, odpowiednio dla każdego zadania.
2. Za niedotrzymanie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie gwarancji dla danego zadania Wykonawca płaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 pkt 2 umowy za każdy dzień
zwłoki.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn występujących po własnej stronie Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 (odpowiedniego dla danego
zadania).
4. W przypadku, gdy Wykonawca narazi Zamawiającego na szkody przewyższające wartość kar
umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego.
§8
1. Do kierowania pracami wymienionymi w § 1 umowy Wykonawca wyznacza :
..............................................
2. Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego w zakresie niniejszej umowy jest :
..........................................
§9
1. Zamawiający dokona odbioru zleconych prac w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego
zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę. W trakcie odbioru robót Wykonawca przedłoży
zamawiającemu atesty i aprobaty na wbudowane materiały.
2. Protokół odbioru robót w ramach zadania będzie stanowić podstawę do wystawienia przez
Wykonawcę faktury.
3. Zamawiający ureguluje należność Wykonawcy za wykonanie danego zadania przelewem płatnym
w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób trzecich i przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bhp i p.poż.
2. Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca zapozna pracowników wykonujących prace z „Informacją
Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi o możliwości wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i
zdrowia pracowników innego pracodawcy, którzy wykonują pracę na terenie żłobków”.
3. Potwierdzenie zapoznania się z Informacją o której mowa w pkt. 2 Wykonawca przekaże
Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.
§ 11
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność
wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy lub zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 15
Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część są :
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- oferta Wykonawcy z załącznikami
- informacja MZŻ w Łodzi
Zamawiający :
Wykonawca :
Download