regulamin, tematy, r..

advertisement
Do wiadomości studentów IV roku Wydziału Lekarskiego w roku
akademickim 2012/2013
Ćwiczenia z farmakologii podczas IV roku studiów są rozblokowane i będą
odbywały się jeden raz w tygodniu – dla połowy grup w semestrze zimowym, dla drugiej
– w semestrze wiosennym. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest odrobienie 10 ćwiczeń,
zgodnie z rozkładem grupowym oraz uzyskanie trzech zaliczeń (III, IV i V). Ćwiczenia
będą kolejno realizowane grupami w wymiarze tygodniowym – w poniedziałki, wtorki i
czwartki i tylko w obrębie tych dni istnieje możliwość odrobienia opuszczonego zajęcia.
Ćwiczenia należy odrabiać w terminie wyznaczonym rozkładem grupowym.
Odrabianie ćwiczeń z inną grupą ćwiczeniową jest możliwe tylko w wyjątkowych
wypadkach, po wcześniejszym uzyskaniu skierowania od dr M. Berezińskiej (pok.4).
Odrabianie pojedynczych ćwiczeń z inną grupą, nie wymaga skierowania. Należy
tylko zgłosić się w dniu ćwiczenia do nauczyciela prowadzącego zajęcia i umotywować
konieczność odrabiania opuszczonego ćwiczenia. Odrobienie ćwiczenia, poświadczone
w książeczce ćwiczeń, student winien następnie zgłosić nauczycielowi prowadzącemu
jego grupę celem dokonania adnotacji w liście grupowej. Jeszcze raz pragniemy
podkreślić, że wobec rozblokowania ćwiczeń, nie ma możliwości ich odrabiania po
przerobieniu danego tematu przez wszystkie grupy.
W ciągu semestru dopuszczalne jest opuszczenie jednego ćwiczenia bez
odrabiania z inną grupą, pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności
zwolnieniem lekarskim. Ćwiczenie opuszczone musi być zaliczone w sposób
uzgodniony z nauczycielem prowadzącym grupę.
Zaliczenia odbywają się podczas ćwiczeń (zaliczenie III) jak również po
zakończeniu zajęć (zaliczenie IV i V). O formie zaliczenia decyduje prowadzący zajęcia.
Dopuszczalne są dwa terminy poprawkowe. Studenci, którzy nie odrobią ćwiczeń
i/lub ich nie zaliczą, nie będą dopuszczeni do egzaminu z farmakologii uzyskując
ocenę niedostateczną z egzaminu.
Egzamin z farmakologii obejmuje nie tylko tematy ćwiczeniowe lecz także
wykładowe i podręcznikowe oraz wiadomości z materiałów dydaktycznych
zamieszczonych na stronie internetowej Zakładu Farmakologii. Dlatego zalecamy
uczęszczanie na wykłady z farmakologii, a także zapoznawanie się z materiałami
dydaktycznymi zamieszczonymi na strony internetowej Zakładu Farmakologii celem
opanowania działów tej nauki, nie objętych programem ćwiczeń.
Egzamin z farmakologii jest testowy, przeprowadzany w Centrum
Komputerowym. Regulamin zdawania egzaminu jest zamieszczony na stronie
internetowej Portalu Egzaminacyjnego (http://coes.umed.lodz.pl/portal). Przed
przystąpieniem do egzaminu student jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i
stosować się do jego postanowień.
Studenci, którzy uzyskali ze wszystkich pięciu zaliczeń oceny co najmniej dobre
(4) oraz średnią ocen z pięciu zaliczeń co najmniej 4,5 mogą przystąpić do egzaminu w
terminie zerowym.
Egzamin w terminie zerowym jest testowy, przeprowadzany w Centrum
Komputerowym. Jeżeli w terminie zerowym student otrzyma ocenę niedostateczną, nie
będzie ona wpisana do indeksu, a studentowi przysługuje prawo zdawania egzaminu w
pierwszym terminie.
Studentowi przysługuje prawo do poprawiania oceny pozytywnej. Ocenę
pozytywną można poprawiać wyłącznie w 1 terminie egzaminu. Do indeksu wpisywana
jest ocena, którą student uzyskał w wyniku poprawiania oceny pozytywnej, również w
przypadku, gdy jest ona niższa od oceny poprawianej.
Sprawy studenckie dotyczące ćwiczeń i zaliczeń z farmakologii załatwia w
obrębie prowadzonych grup każdy nauczyciel akademicki Zakładu Farmakologii w
wyznaczonych przez siebie dniach i godzinach.
Sprawy dydaktyczno-organizacyjne dotyczące wszystkich studentów załatwia dr
med. Małgorzata Berezińska w środy, w godzinach 12.30 – 14.00.
1530
Wykłady będą prowadzone przez prof.dr hab.J.Z.Nowaka w piątki w godz.1300w auli przy ul.Sterlinga 1/3.
Łódź, dnia 28 września 2012r.
Program ćwiczeń i zaliczeń z farmakologii dla studentów IV roku
Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2012/2013
Ćwiczenie I
1. Farmakologia układu adrenergicznego z recepturą szczegółową.
a) leki sympatykomimetyczne (alfa-, beta-, oraz alfa i beta-adrenergiczne)
b) leki adrenolityczne (alfa-adrenolityczne i beta-adrenolityczne
c) leki sympatolityczne
d) agoniści receptora imidazolinowego
Ćwiczenie II
1. Powtórzenie receptury – sprawdzian z receptury
2. Farmakologia układu parasympatycznego z recepturą szczegółową i zwojów
wegetatywnych.
3. Leki stosowane w chorobie Alzheimera i Parkinsona – do samodzielnego
przygotowania przez studentów.
Ćwiczenie III – V
1. Farmakologia układu sercowo – naczyniowego.
 leki antyarytmiczne
 leki moczopędne
 leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca
 leki stosowane w niewydolności krążenia
 leki hipotensyjne
2. Leki działające na krew.
 Leki przeciwkrzepliwe
 Leki przeciwkrwotoczne
 Leki wpływające na erytropoezę
3. Leki wpływające na lipidy osocza – do samodzielnego przygotowania przez
studentów.
4. Leki stosowane w stanach skurczowych obwodowych naczyń krwionośnych – do
samodzielnego przygotowania przez studentów.
Ćwiczenie VI
1. Zaliczenie III (zaliczenie ćwiczeń I – V).
2. Leki przeciwalergiczne z recepturą szczegółową.
3. Farmakologia wstrząsu uczuleniowego.
4. Leki zwiotczające mięśnie gładkie z recepturą szczegółową.
Ćwiczenie VII
1. Glikokortykosteroidy z recepturą szczegółową. Mineralokortykosteroidy.
2. Receptura leków przeciwcukrzycowych.
3. Farmakologia hormonów przysadki – do samodzielnego przygotowania przez
studentów.
4. Farmakologia hormonów tarczycy – do samodzielnego przygotowania przez
studentów.
Ćwiczenie VIII
1. Leki układu oddechowego.
a) Leki przeciwkaszlowe i wykrztuśne.
b) Leki rozkurczające mięśnie gładkie oskrzeli i inne leki stosowane w stanach
skurczowych oskrzeli.
c) Farmakoterapia astmy.
Ćwiczenie IX
1. Farmakologia przewodu pokarmowego z recepturą szczegółową
a) leki wymiotne i przeciwwymiotne
b) leki kurczące i rozkurczające mięśnie gładkie przewodu pokarmowego
c) środki pobudzające i hamujące wydzielanie soku żołądkowego
d) leki alkalizujące
e) farmakoterapia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy
f) środki przeczyszczające
g) leki przeciwbiegunkowe (przyczynowe i objawowe)
h) leki przeciwrobacze (do samodzielnego przygotowania)
i) cholagoga (do samodzielnego przygotowania)
Ćwiczenie X
1. Receptura szczegółowa najważniejszych leków neuroleptycznych, anksjolitycznych i
przeciwdepresyjnych.
2. Leki przeciwpadaczkowe.
Zaliczenie IV (zaliczenie ćwiczeń VI – X) – odbędzie się po zakończeniu zajęć, w
terminie uzgodnionym z asystentem prowadzącym.
Zaliczenie V (kolokwium z receptury) – odbędzie się po zakończeniu zajęć, w terminie
uzgodnionym z asystentem prowadzącym.
Łódź, dnia 28 września 2012 r.
Plan rozblokowanych ćwiczeń z farmakologii dla grup studentów IV
roku Wydziału Lekarskiego odrabiających zajęcia w semestrze
zimowym roku akademickiego 2012/2013
Ćwiczenia z farmakologii w semestrze zimowym przeprowadzane będą w
poniedziałki, wtorki i czwartki zgodnie z niżej podanym rozkładem grupowym. Każde
ćwiczenie odbywa się tylko w wymienione dni każdego tygodnia i opuszczenie go
spowoduje nie zaliczenie ćwiczeń, bez możliwości odrobienia brakującego ćwiczenia w
semestrze wiosennym. Prosimy więc o przestrzeganie dyscypliny zajęć z farmakologii i
odrabianie ich zgodnie z wyznaczonym rozkładem grupowym.
Dni ćwiczeń
dr med. M. Dzielska-Olczak dr med. M. Berezińska
Poniedziałek
Godz. 15:00 – 18:15
Wtorek
Godz. 14.00 – 17.15
Czwartek
Godz. 15:00 – 18:15
Grupa 6
Grupa 1, 7
Grupa 11, 12
Grupa 14, 15
Grupa 10, 13
Do egzaminu z farmakologii, który odbędzie się w lutym 2013r. dopuszczeni
będą tylko ci studenci, którzy odrobią wszystkie ćwiczenia i wykażą się pięcioma
zaliczeniami (I i II z III roku oraz III, IV i V z IV roku).
Łódź, dnia 28 września 2012 r.
Polecane podręczniki dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego
Podstawowe:
1. Podręcznik Farmakologii i Terapii Goodmana i Gilmana, pod red. Włodzimierza
Buczko; Wydawnictwo Czelej; wyd. I, 2010.
2. E.Mutschler,
G.Geisslinger,
H.K.Kroemer,
P.Ruth,
M.Schafer-Korting.
Kompedium farmakologii i toksykologii Mutschlera. Wydanie pierwsze polskie.
MedPharm Polska 2008.
Pomocnicze:
1. Receptura dla lekarzy, studentów medycyny i stomatologii. pod redakcją
P.Nowaka, Z.S. Hermana, R. Brusa, Katowice 2005 r.
2. Marian Wielosz: Receptura dla studentów medycyny i stomatologii. Lublin, Lub.
Tow. Nauk. 1992 lub wydanie z roku 1994, 1998.
3. Rang H.P., Dale H.M., Ritter J.M.: Farmakologia kliniczna pod red.M.Wielosza;
Lublin; Wydawnictwo Czelej, 2001.
4. Kompendium farmakologii i farmakoterapii. Andrzej Danysz, Włodzimierz Buczko;
Elsevier Urban & Partner, wydanie V, 2008.
5. Lippincott’s Illustrated Reviews: Pharmacology., R.A. Harley,Lippincott Williams &
Wilkins, 5th edition, 2012 (4th edition, 2009)
6. Farmakologia. Podstawy farmakologii pod red. W.Kostowskiego i Z.S.Hermana.
Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. Wyd.III poprawione i uzupełnione.
Warszawa. Wyd.Lek.PZWL. Tom I i II, 2003 r.
7. Pharmindex, Leki Współczesnej Terapii, dostępne lekospisy, vademeca.
Download