Harmonogram - Urząd Dzielnicy Wola

advertisement
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM
„Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników
służb społecznych”
Szanowni Państwo,
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie we współpracy z Urzędem
Miasta Stołecznego Warszawy – Urzędem Dzielnicy Wola (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
dla Dzielnicy Wola) serdecznie zaprasza na bezpłatne seminarium pt. „Zagrożenia
cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych”. Seminarium
organizowane jest w ramach międzynarodowego, innowacyjnego projektu „PI-PWP Zagrożenia
cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”. Projekt objęty jest honorowym
patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Seminarium odbędzie się w dniu 12 czerwca (czwartek) 2014 r. od godziny 9:00 w siedzibie
Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy , Al. Solidarności 90, sala Sesji
Harmonogram szkolenia
Przedstawienie programu seminarium, wzajemna prezentacja prowadzących
szkolenie i uczestników
9.00-10.00
Pierwsza cześć seminarium: teoretyczne przedstawienie treści dot. zagrożeń
cyberprzestrzeni oraz projektu „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe
kompetencje pracownika socjalnego”
10.00-11.00
Warsztaty – najważniejsze zagrożenia cyberprzestrzeni
11.00-11.15
Przerwa kawowa
11.15-13.00
Warsztaty – szczegółowe omówienie wybranego zagrożenia cyberprzestrzeni
13.00-13.30
Dyskusja i pytania do prowadzącego seminarium oraz rozdanie certyfikatów
13.30
Podsumowanie szkolenia
Prowadzący seminarium
mgr inż. Łukasz Tomczyk – pedagog, informatyk, specjalista w dziedzinie nowych mediów.
Ekspert w projekcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Mgr inż.
Łukasz Tomczyk współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi. Egzaminator Europejskiego
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Członek licznych stowarzyszeń naukowych
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa • tel.: 22 823 66 23• fax.: 22 823 66 69 • e-mail: [email protected] • http://www.wsptwp.eu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
i edukacyjnych m.in. Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Akademickiego Towarzystwa
Andragogicznego oraz Stowarzyszenia Gerentologów Społecznych. Prelegent i uczestnik wielu
konferencji naukowych poświęconych tematyce TI.
Adresaci seminarium:
Wszystkie osoby biorące udział w procesie kształcenia szerokorozumianego grona pracowników
służb społecznych np. pracownicy akademiccy, nauczyciele kształcący przyszłych pracowników
tego sektora – zarówno na poziomie szkół wyższych, kolegiów, jak i w ramach placówek
szkolnictwa zawodowego przygotowujących do zawodów z obszaru pomocy społecznej oraz
pracownicy służb społecznych m.in. taki placówek jak: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe
centra pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, domy opieki społecznej, ośrodki
wsparcia, rodzinne domy pomocy, ośrodki interwencji kryzysowej, jednostki specjalistycznego
poradnictwa, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ochotnicze hufce pracy, świetlice środowiskowe
oraz sektor NGO.
Uwagi:
1. Udział w seminarium jest bezpłatny
2. Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają podręcznik „Zagrożenia cyberprzestrzeni.
Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych” oraz certyfikat
3. Po szkoleniu istniej możliwość konsultacji z prowadzącym
4. Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń
W związku z potrzebą przygotowania materiałów szkoleniowych uprzejmie prosimy o przesłanie
wypełnionej karty zgłoszeniowej do Urzędu Dzielnicy Wola, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
dla Dzielnicy Wola, ul. Syreny 18, 01-140 Warszawa, tel.: 22 443 57 52, fax.: 22 443 57 57, e-mail:
[email protected] w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca 2014 r.
Informacji dot. projektu „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika
socjalnego” udziela P. Iwona Sowa – e-mail: [email protected], tel. 22 404 70 39.
Więcej informacji: www.cyberprzestrzen.wspkorczak.eu
Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa • tel.: 22 823 66 23• fax.: 22 823 66 69 • e-mail: [email protected] • http://www.wsptwp.eu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download